Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Czempas Jan
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Lityński Adam
(1)
Stec Mirosław
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Szustakiewicz Przemysław
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Regionalne izby obrachunkowe
(6)
Samorząd terytorialny
(4)
Najwyższa Izba Kontroli
(3)
Budżety terenowe
(2)
Biegli rewidenci
(1)
Centralne Biuro Antykorupcyjne
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze Strukturalne UE
(1)
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Mandat poselski i senatorski
(1)
Polityka
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo do informacji
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-812-5
1. Podatkowe źródła dochodów gmin - wymiar, pobór, egzekucja, wybrane problemy, 2. Decyzje finansowe samorządu terytorialnego w orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych. Wybrane przypadki, 3. Podstawy tworzenia długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, 4. Ograniczenia zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, 5. Kontrola finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, 6. Raport o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jako instrument zarządzania i controllingu w jednostkach sektora finansów publicznych. Próba oceny regulacji prawnej, 7. Samorząd terytorialny w świetle funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 8. Działalność jednostek samorządu terytorialnego w ustaleniach kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, 9. Analiza zmian sytuacji dochodowej wybranych gmin województwa śląskiego w latach 1999-2004 na podstawie ilorazu potencjałów, 10. Wydatki budżetowe gmin a poziom życia mieszkańców (na podstawie gmin województwa śląskiego)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-262-7
1. Podstawy prawne, zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacja pracy i ich urzędów w zakresie finansów lokalnych. 2. Dochody własne budżetu j.s.t. 3. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z subwencji. 4. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z dotacji budżetowych. 5. Dochody budżetu j.s.t. pochodzące ze źródeł zagranicznych, w tym także z budżetu UE. 6. Wydatki i rozchody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. 7. Dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego. 8. Finansowanie rozwoju regionalnego oraz regionalna pomoc publiczna ze środków krajowych. 9. Planowanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 10. Wykonywanie i obsługa kasowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 11. Samorządowe fundusze celowe. 12. Sprawozdawczość i kontrola finansowa jednostki samorządu terytorialnego. 13. Prawo dewizowe a finanse jednostek samorządu terytorialnego. 14. Odpowiedzialność prawna za gospodarkę finansową j.s.t.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wykłady Specjalizacyjne)
ISBN: 978-83-255-2454-8
Rozdział I. Zagadninia wstępne. Rozdział II. Kontrola najwyższej izby kontroli. Rozdział III. Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Rozdział IV. Kontrola regionalnych izb obrachunkowych. Rozdział V. Kontrola skarbowa. Rozdział VI. Kontrola Prezesa RM. Rozdział VII. Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rozdział VIII. Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-10-4
1. O polityce chadecji śląskiej wobec mniejszości niemieckiej na forum I Sejmu Śląskiego (1922-1929), 2.Współpraca transgraniczna na przykładzie województwa śląskiego, 3. O pojęciu konsumenta w prawie prywatnym, 4. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji prawa do informacji, 5. Zawód biegłego rewidenta i odpowiedzialność osób zawód ten wykonujących, 6. Polityka a postępowanie cywilne (1945-1964), 7. Zasada materialnej niepołączalności mandatu parlamentarnego w III RP, 8. Pojęcie organu administracji publicznej w kodeksie postępowania administracyjnego, 9. Uprawnienia Rady Ministrów Republiki Włoskiej, 10. Samorząd terytorialny w Konstytucji RP a prawo wspólnot Europejskich, 11. Organy regionalnej izby obrachunkowej. Struktura organizacyjna, zadania i kompetencje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60186-17-0
1. Samorząd terytorialny w Polsce po 1990 roku. 2. Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego. 3. Regionalne Izby Obrachunkowe. 4. Prawne formy działania kolegium RIO. 5. Postępowanie przed Regionalną Izbą Obrachunkową po doręczeniu Izbie uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego. 6. Środki nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. 7. Środki ochrony prawnej jednostek samorządu terytorialnego przed nieuprawnioną ingerencją organu nadzoru.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Regionalne izby obrachunkowe : charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy / pod red. Mirosław Stec. - Stan prawny na 30.06.2010 r. z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych wchodzących w życie 1.01.2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 657, [7] s. ; 21 cm.
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-264-0376-7
1. Charakterystyka ustrojowa: Regionalne izby obrachunkowe- nadzór zewnętrzny nad zarządzaniem finansowym w samorządzie i nad tworzeniem lokalnego prawa finansowego; Prawno-ustrojowa pozycja regionalnych izb obrachunkowych w systemie władz publicznych w Polsce; Geneza, ewolucja i istota funkcji kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych; Ewolucja kompetencji nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych; Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością samorządu terytorialnego w sferze budżetowej; Nadzór i kontrola izb obrachunkowych nad działalnością samorządu terytorialnego w sferze podatkowej; Istota, zakres oraz funkcje działalność opiniodawczej regionalnych izb obrachunkowych; Modele nadzoru i kontroli nad systemem finansów komunalnych w wybranych państwach UE; 2. Komentarz do ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych: Przepisy ogólne; Zadania regionalnych izb obrachunkowych; Organizacja i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych; Przepisy karne; Przepisy końcowe; 3. Akty wykonawcze do ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Authority data
Regionalne izby obrachunkowe (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Regionalna Izba Obrachunkowa
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again