Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Sadowska-Snarska Cecylia
(2)
Fudaliński Janusz
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Administracja publiczna
(1)
Bezrobocie
(1)
Fundacja
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Nowy Sącz (woj. Małopolskie)
(1)
Organizacja
(1)
Public relations
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Siła robocza
(1)
Zarządzanie
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87981-11-7
Cz.I Międzynarodowe aspekty rozwoju regionalnego, Cz.II Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju regionów wschodniej Polski, Cz.III Współpraca transgraniczna w rozwoju regionów, Cz.IV Struktura gospodarki i infrastruktura a rozwój regionalny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87981-56-7
Cz. I Makroekonomiczne uwarunkowania popytu na pracę : 1.Procesy konwergencji na polskim rynku pracy, 2.Mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w polskiej gospodarce, 3.Rola inwestycji i rozwoju usług w kreowaniu zatrudnienia, 4.Tworzenie systemu prognozowania popytu na pracę według kwalifikacji w Polsce, 5.Popyt na pracę w warunkach globalizacji, 6.Proces globalizacji a możliwości wzrostu zatrudnienia w gospodarce polskiej, 7.Uwarunkowania gospodarki zasobami pracy, 8.Ela styczność zatrudnienia i rynku prac-szanse i ograniczenia, .Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia
i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich, 10 .Wpływ techniki elektronicznej (informacyjnej) na loka lne rynki pracy. Cz.IIWybrane aspekty tworzenia nowych miejsc pracy : 1.Model prozatrudnieniowych inicjatyw lokalnych czynni kiem wspierającym tworzenie nowych miejsc pracy, 2. Wpływ zmian struktury gospodarki na popyt na pracę, 3. Rola przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w kreowa niu miejsc pracy w regionie lubelskim przypadek DAEWOO
MOTOR POLSKA, 4.Uwarunkowania rozwoju i możliwości wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw
na obszarach wiejskich, 5.Formy organizacji pracy jak o czynnik kreowania zatrudnienia, 6.Płace i koszty pra cy a rynek pracy, 7.Rola państwa w stymulowaniu popytu
na pracę. Cz.III Rynek pracy i bezrobocie w różnych układach re gionalnych : 1.Rynek pracy w wybranych krajach wysoko rozwiniętych i CEFTA, 2.Poziom i struktura popytu na p racę w regionie podlaskim, 3.Regionalne programy kreo wania popytu na pracę na przykładzie województwa lube lskiego, 4.Regionalne zróżnicowanie rynku pracy-anali za porównawcza województw pomorskiego i zachodniopomos rskiego, 5.Bezrobocie w małych społecznościach lokal nych, 6.Programy przeciwdziałania bezrobociu, ich bar iery i skuteczność, 7.Bezrobocie jawne i ukryte ludno ści związanej z rolnictwem indywidualnycm na tle zróżn icowania funkcjonalnego gmin na obszarach popedeerow skich (przykład woj. zachodniopomorskiego), 8.Procesy ludnościowe na wsi polskiej jako determinanty wiejskie go rynku pracy, 9.Ukryta akumulacja bezrobocia na tere nach wiejskich w aspekcie przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 7)
ISBN: 83-88887-30-0
1.Istota i czynniki rozwoju regionalnego, 2.Przestrzenne zróżnicowanie dostępności usług kultury a rozwój regionalny, 3.Kasztelania Karpacka ze stolicą w Nowym Sączu - projekt nowego spojrzenia na podział realizacji zadań w zakresie usług publicznych, 4.Systemy informacyjne administracji publicznej, 5.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Polski, 6.Struktury holdingowe w aspekcie prawnym i podatkowym, 7.Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora, 8.Rola public relations i marketingu w kształtowaniu wizerunku organizacji, 9.Lojalność konsumenta jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi w walce z konkurencją, 10.Rola fundacji w sektorze organizacji pozarządowych na przykładzie Fundacji Barbary i Andrzeja Chronowskich, 11.Aktualne problemy polskich uzdrowisk, 12.Oferta turystyczna jako substytut lecznictwa uzdrowiskowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again