Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(15)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(16)
Author
Grosse Tomasz G
(2)
Adamczyk Artur
(1)
Borkowski Jan
(1)
Bucka Maria
(1)
Famulska Teresa
(1)
Fierla Irena
(1)
Godlewska-Majkowska Hanna
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Kaja Jan
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kulesza Michał
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Piech Krzysztof
(1)
Sauer Adam
(1)
Swadźba Stanisław
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Waldziński Dariusz
(1)
Witkowska Marta
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Znaniecka Krystyna
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Regionalizacja gospodarcza
(16)
Polityka regionalna UE
(5)
Polityka regionalna
(4)
Polska
(4)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Unia Europejska
(3)
Gospodarka
(2)
Innowacje
(2)
Regionalizm
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Budżety terenowe
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Euroregiony
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze celowe
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Miasta
(1)
Mikołajewicz, Zbigniew (1934- )
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Parki technologiczne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przemysł
(1)
Szkolnictwo
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Subject: time
1989-
(1)
19 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-00-7
1.Innowacje w polityce rozwoju regionalnego, 2.Regiony uczące się - wyzwanie dla polskiej polityki regionalnej, 3.Wykorzystanie nowych technologii teleinformatycznych w procesie edukacji - możliwości programów europejskich (Leonardo Da Vinci), 4.Innowacje w Unii Europejskiej, 5.Inkubatory przedsiębiorczości w Polsce, 5.Oferta technologiczna Politechniki Śląskiej, 6.Wybrane aspekty koncepcji gospodarki opartej na wiedzy i jej implikacje dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i państw, 7.Kilka refleksji na marginesie rządowego programu zwiększania innowacyjności gospodarki polskiej, 8.Strefy aktywności gospodarczej śląska jako wyznaczniki idei regionu uczącego się, 9.Wykształcenie jako wyznacznik zmian w regionie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-374-3
1. Identyfikacja rozwoju lokalnego i źródeł jego finansowania, 2. Podatki i opłaty jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 3. Majątek jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, 4. Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, 5. Zwrotne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego, 6. Pozabudżetowe źródła wspomagania rozwoju lokalnego, 7. Rola publicznych funduszy celowych w finansowaniu rozwoju lokalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61668-04-6
1. Konkurencyjność regionów- krótka charakterystyka; 2. Rola otoczenia biznesu a wzrost konkurencyjności regionów w Polsce; 3. Konkurencyjność w świetle klastrów i parków technologicznych; 4. Szanse i bariery tworzenia parków technologicznych; 5. Analiza parków technologicznych w Polsce; 6. Wybrane zagadnienia zarządzania parkiem technologicznycm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Samorząd lokalny wobec integracji europejskiej ; z. 7)
ISBN: 83-7151-417-4
1. Prawne aspekty polityki regionalnej Unii Europejskiej: Polityka regionalna UE- zarys historii i doktryny; Źródła prawa UE i podstawy prawne polityki regionalnej; Wybrane instytucje UE wobec rozwoju regionalnego; Instrumenty wspierania rozwoju regionalnego UE Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności; Programowanie rozwoju regionalnego w UE; Pomoc państwa dla regionów i zagadnienie konkurencji; Kierunki rozwoju instytucji prawnych polityki regionalnej; Zarys problemów prawnych związanych z implementacja polityki regionalnej UE przez państwa członkowskie; 2. Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski jako członka Unii Europejskiej; 3. Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-39-3
1. Europejska polityka regionalna. Próba standaryzacji terytorialnego rozwoju gospodarczego w Europie; 2. Gracja: słabość polityki rządu i słabość regionów; 3. Włochy: próby przełamania dualizmu gospodarczego; 4. Irlandia: sukces polityki gospodarczej rządu?; 5. Polska: trudne budowanie systemu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
ISBN: 83-7299-386-6
1.Podstawowe pojęcia związane z problematyką i polityką regionalną, 2.Kształtowanie się polityki regionalnej w Polsce w procesie przemian kulturowo-organizacyjnych, 3.Polityka regionalna w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, 4.Polityka regionalna w Polsce po przyłączeniu do Unii Europejskiej, 5.Przesłanki do tworzenia nowego modelu polityki regionalnej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-255-8
1. EUROREG jako szkoła naukowa studiów regionalnych, 2. Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej, 3. Edukacja a zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, 4. Innowacyjność polskich regionów, 5. Regionalne zróznicowanie rozwoju wsi, 6. Historyczne przesłanki różnice regionalnych. Regiony ekonomiczne i ideologiczne, 7. Regionalizm w Polsce na tle europejskim, 8. Metropolie jako biegunu rozowju, 9. Nowe relacje metropolia-region w gospodarce informacyjnej na przykładzie Warszawy i Mazowsza, 10. Rola funduszy Unii europejskiej w rozwoju regionalnym, 11. Współpraca przygrniczna jako czynniki rozwoju lokalnego, 12. Rola Programu Współpracy Przygranicznej PHARE w rozwoju loklanym województw zachodnich, 13. Powiaty a rozwój lokalny. Analiza działania instytucji i współpracy z gminami, 14. Finansowe aspekty funkcjonowania miast na prawach powiatu po wejściu Poslki do Unii europejskiej, 15. "Cztery kapitały" w strategiach lokalnych, 16. Na 30-lecie EUROREG-u
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88594-78-8
Wprowadzenie. Cz.I Debata o nowej polityce spójności UE: -Stanowisko Polski w sprawie polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013; -Uzasadnienie do stanowiska Polski w sprawie polityki spójności Unii Eurropejskiej w latach 2007-2013; -Przyszłość polityki spójności UE. Komentarz do polskiego stanowiska; -Uwagi do stanowiska Polski w sprawie nowej polityki spójności UE; -Stanowisko rządu Wielkiej Brytanii wobec nowej polity ki spójności UE; -Reforma polityki spójności UE - punkt widzenia Francji; -Stanowisko Hiszpanii wobec nowej polityki spójności UE; -Przyszłość polityki spójności w UE - punkt widzenia Komisji Europejskiej; -Organizacja terytorialna i system polityki regional nej w wybranych państwach członkowskich UE; -Polityka spójności wobec wyzwań procesów globaliza cyjnych. Refleksje dyskusyjne. Cz.II Debata o przyszłości polityki regionalnej w Polsce po roku 2006: -Ocena możliwych skutków gospodarczych udziału Polski w polityce strukturalnej UE; -Makroekonomiczne konsekwencje instrumentów nowej poli tyki spójności dla Polski w latach 2007-2013; -Ocena systemu polityki regionalnej w Polsce. Wyzwania i zagrożenia dla uczestnictwa w nowej polityce spójno ści w teorii i praktyce; -Polska polityka regionalna - cele, uwarunkowania, instytucje, instrumenty; -Warunki programowania i realizacji rozwoju regionalne go przez wojwewództwa samorządowe po roku 2006; -Ocena systemu wdrażania europejskiej polityki regio nalnej w Polsce. Rekomendacje dla przebudowy systemu wdrażania po roku 2006; -Czy system finansów publicznych jest przygotowany do udziału w projektach strukturalnych UE. Polska wobec nowej polityki spójności. Rekomendacje dot. polityki regionalnej w polsce po roku 2006.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914977-3-9
1.Reguły konkurencji, 2.Polityka spójności ekonomicznej i społecznej, 3.Polityka przemysłowa, 4.Polityka w zakresie badań i rozwoju technologicznego, 5.Polityka rolna, 6.Polityka w zakresie obrotu ziemią, 7.Polityka ochrony środowiska, 8.Polityka społeczna, 9.Równouprawnienie mężczyzn i kobiet, 10.Polityka transportowa, 11.Polityka energetyczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7395-136-9
I. Polityka gospodarcza w skali mikro i makroekonomicznej, II. Społeczne skutki przemian gospodarczych, III. Regionalne i lokalne uwarunkowania gospodarki rynkowej, IV. Nowe instrumenty zarządzania gospodarką
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 506)
1.Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny w Polsce, 2.Ewolucja uprzywilejowania ekonomicznego specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, 3.Specjalne strefy ekonomiczne jako bieguny wzrostu województwa dolnośląskiego, 4.Procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej, 5.Regionalne powiązania przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego z produkcją ogrodniczą, 6.Realizacja założeń ekorozowju na poziomie gminy i powiatu, 7.Wspólzależności występujące pomiędzy infrastrukturą celną a transportową, 8.Wpływ Olsztyńskiej Giełdy Zbożowej na rynek rolny Warmii i Mazur
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospsodarki Narodowej / Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; T.94)
1. Europejska perspektywa rewitalizacji regionów przemysłowych, 2. Restrukturyzacja europejskich regionów przemysłowych, 3. Pomoc publiczna jako narzędzie rewitalizacji regionów przemysłowych, 4. Miejsce przemysłu włókienniczego w rozwoju regionu łódzkiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-147-1
1. Wybrane aspekty polityki rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce. 2. Dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i ich konkurencyjność. 3. Finansowe aspekty polityki regionalnej i lokalnej. 4. Rozwój regionalny i lokalny - analiza wybranych przypadków. 5. Przemiany strukturalne w wybranych regionach. 6. Inwestycje i infrastruktura regionalna i lokalna - analiza wybranych przypadków. 7. Rozwój regionalny i lokalny: edukacja i technologie. Parki naukowo-technologiczne - pomorska perspektywa. Ośrodki szkolnictwa wyższego jako podmioty kreowania rozwoju lokalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again