Form of Work
Książki
(11)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(11)
Author
Augustyniak Monika
(1)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Chmaj Marek
(1)
Czaplicki Kazimierz W
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Dzieniszewska-Naroska Katarzyna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kisielewicz Andrzej
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Miłek Marian
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Olejniczak-Szałowska Ewa
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Piasecki Andrzej K
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Rymarz Ferdynand
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Uziębło Piotr
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zieliński Marek
(1)
Ćwiertniak Bolesław Maciej (1952- )
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Referendum lokalne
(12)
Samorząd terytorialny
(8)
Wybory samorządowe
(4)
Budżety terenowe
(2)
Mandat radnego
(2)
Nieruchomości
(2)
Samorząd gminny
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Demokracja
(1)
Demokracja bezpośrednia
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Głosowanie
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Oświata
(1)
Parlament
(1)
Patenty
(1)
Polska
(1)
Porty
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo miejscowe
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Radni
(1)
Referendum
(1)
Referendum -- Polska
(1)
Referendum lokalne -- historia -- Polska
(1)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Samorząd miejski
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Służba więzienna
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Wojewoda
(1)
Wybory
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Wójt
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: place
Cypr
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
(Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; Rok 9 Nr 2(18))
1. Monokratyczne organy gminy, powiatu i województwa (implikacje prawne bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta), 2. Ochrona własności przemysłowej i polityka patentowa w gospodarce rynkowej, 3. Stowarzyszenie prawną formą współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, 4. Referendum gminne a referendum lokalne, 5. Status prawny cudzoziemców kierujących pojazdami na polskich drogach, 6. Obowiązki organów samorządu terytorialnego w zakresie ochrony pracy oraz racjonalności zatrudnienia. Współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, 7. Problematyka administracyjno-prawnych ograniczeń własności nieruchomości (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), 8. "Prawo działalności gospodarczej" a zmiany ustawodawstwa gospodarczego, 9. Region w prawie polskim i europejskim (zarys problematyki), 10. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego, 11. Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności gospodarczej, 12. Zadania wojewody
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-1043-7
1. Jednostki samorządu terytorialnego - w kręgu podstawowych pojęć i zasad; 2. Mechanizmy uczestnictwa mieszkańców w sprawowaniu władzy we wspólnocie lokalnej; 3. Organizacja wewnętrzna organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; 4. Prawa i obowiązki radnego o charakterze ustrojowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo samorządu terytorialnego / red. nauk. Marek Chmaj. - Warszawa : Difin , 2013. - 312 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-756-1
1. Samorząd terytorialny- pojecie, istota i podstawy prawne; 2. Tradycje samorządu terytorialnego; 3. System wyborczy do organów samorządu terytorialnego; 4. Referendum lokalne; 5. Zadania samorządu terytorialnego; 6. Organy stanowiące; 7. Organy wykonawcze; 8. Aparat administracyjny samorządu terytorialnego i jednostki pomocnicze gmin; 9. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego; 10. Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego oraz procedura uchwałodawcza; 11. Mienie samorządu terytorialnego; 12. Finanse samorządu terytorialnego; 13. Pracownicy samorządowi; 14. Sądowa kontrola i ochrona samorządu terytorialnego; 15. Nadzór nad samorządem terytorialnym; 16. Ustrój miasta stołecznego Warszawy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Obyczaje Prawo i Polityka Życie Codzienne / przewod. rady Jacek Kurczewski)
ISBN: 83-7436-006-2
1. Reprezentacja polityczna w gminach III Rzeczypospolitej a demokracja przedstawicielska, 2. Rozwój badanych gmin w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, 3. Pośrednicy reprezentacji na poziomie gmin, 4. Praktyka sprawowanie mandatu radnego, 5. Reprezentacja a referendum
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-304-X
R.I Zagadnienia wprowadzające; R.II Zakres podmiotowy i przedmiotowy referendum lokalnego; R.III Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego; R.IV Charakter prawny, skutki oraz gwarancje realizacji rozstrzygnięcia podjętego w referendum lokalnym; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVI. Zeszyt 2.)
Zawiera: Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistaniu; Sądownictwo Republiki Cypryjskiej - wybrane zagadnienia; „(…) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?” - czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej; Ukraina - od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku; Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony; Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym; Udział obywateli w tworzeniu w wybranych gminach województwa śląskiego; Referendum w sprawie odwołania wójta - obligatoryjne czy fakultatywne?; Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum - głos w dyskusji; Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015; Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie; Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora; Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu - studium porównawcze reżimów prawnych; Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych; Disciplinary proceedings of the prion service officers in the light of human rights’ standards (Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka); Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party - some remarks with regard to the polish labour code regulations (Wina pracownika a szkoda wyrządzona osobie trzeciej - kilka uwag odnośnie do regulacji polskiego Kodeksu pracy); Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 251 k.p.; Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej; |Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. Akt: II OSK 1417/09; Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”; Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa; Tadeusz Maciejewski, The Histroy of Polish Legal System from the 10th to the 20th century (recenzja); O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym: na przykładzie pracy Anny Golonki „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Z działalności Instytutu administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-41-3
Część I. Modele i zasady samorządu terytorialnego: Ponadkrajowe modele i zasady samorządu terytorialnego - wprowadzenie do zagadnienia; Interes w prawie samorządowym; Prawna ochrona samodzielności samorządu terytorialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Samorządowe przepisy porządkowe - zagadnienia wybrane (ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa); Istotniejsze słabości samorządu terytorialnego w Polsce i ich oddziaływanie na demokrację lokalną; Część II. Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy: Nazwy jednostek samorządu lokalnego; Upoważnienie ustawowe do wydawania rozporządzeń dotyczących tworzenia gmin; Jednostki organizacyjne gminy; Regulacje "zasad tworzenia jednostek pomocniczych" w badanych statutach gmin; Zasady i tryb wyboru oraz odwołania organu wykonawczego gminy - zarys problematyki; Upoważnienie w świetle art. 39 ustawy o samorządzie gminnym; Obowiązek złożenia przez wójta i radnego oświadczenia majątkowego na dwa miesiące przed upływem kadencji; Marszałek województwa jako organ samorządu województwa? Gminne rady seniorów. Zarys wątpliwości badawczych; Straż gminna (miejska) - co zmieniono w regulacjach prawnych na przestrzeni 25 lat (kilka uwag); Historia pewnej instytucji - jak przebiegał proces ewolucji zadań i funkcji samorządowych kolegiów odwoławczych w świetle ustawodawstwa regulującego ich status; Konwent delegatów samorządu lokalnego w województwie w świetle prezydenckiego projektu ustawy samorządowej - próba oceny; Część III. Wybory samorządowe 2014 r.: Agitacja wyborcza w miejscach niedozwolonych - kilka uwag w kontekście samorządowej kampanii wyborczej; Państwowa Komisja Wyborcza po wyborach samorządowych 2014 - wybrane zagadnienia; Udział kobiet w wyborach samorządowych 2014 na przykładzie województwa śląskiego w świetle rezultatów krajowych a efektywność kwotowego dyskursu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Studia Wyborcze. Tom 12/2011. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2011. - 147, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Studia Wyborcze / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; red. nacz. Krzysztof Skotnicki ISSN 1898-00-82 ; Tom 12/2011)
1. Wpływ funkcji wyborów na kryteria oceny sprawiedliwości podziału mandatów; 2. Przedmiotowy zakres referendum lokalnego w Polsce; 3. Głosowanie ludowe jako forma demokracji bezpośredniej w Republice Słowackiej; 4. Ewolucja amerykańskiego prawa wyborczego; 5. Wpływ wyborów z 4 czerwca 1989 roku na polski system polityczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o referendum lokalnym : komentarz / Piotr Uziębło. - Stan prawny na 1.01.2008 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 268, [3] s. ; 22 cm.
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-819-5
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-918537-5-6
1. Administracja publiczna, 2. Administracja samorządowa, 3. Referendum lokalne, 4. Nadzór nad organami jednostek samorządu terytorialnego, 5. Finanse samorządów, 6. Administracja rządowa, 7. Odwołania i zaskarżenia, 8. Kodeks postępowania administracyjnego, 9. Finanse publiczne, 10. System oświaty, 11. Szkolnictwo wyższe, 12. Nowy system ubezpieczeń społecznych, 13. Ochrona zdrowia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again