Form of Work
Książki
(28)
Status
only on-site
(23)
available
(16)
unknown
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(26)
Author
Barcz Jan
(4)
Górka Maciej
(4)
Wyrozumska Anna
(4)
Jaskiernia Alicja
(2)
Jaskiernia Jerzy
(2)
Astramowicz-Leyk Teresa
(1)
Benoît-Rohmer Florence
(1)
Gerecka-Żołyńska Anna
(1)
Góralski Witold M
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Henczel Remigiusz A
(1)
Kaczmarek Julian
(1)
Klebes Heinrich
(1)
Machińska Hanna
(1)
Maciejewska Joanna
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Motyka Krzysztof
(1)
Nowicki Marek Antoni
(1)
Sokołowski Tadeusz
(1)
Szumiło-Kulczycka Dobrosława
(1)
Uścińska Gertruda
(1)
Wacławczyk Wiesław
(1)
Wierzbicki Bogdan
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Rada Europy
(26)
Unia Europejska
(14)
Instytucje europejskie
(7)
Prawa człowieka
(7)
Parlament Europejski
(6)
Prawo wspólnotowe europejskie
(6)
ONZ
(5)
Polska
(5)
Integracja europejska
(4)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(4)
Organizacje międzynarodowe
(3)
Europejski Bank Centralny
(2)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(2)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Rzecznik praw obywatelskich
(2)
Wolność słowa
(2)
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Demokracja
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Francja
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Komisja Europejska
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kultura
(1)
Kultura masowa
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Opieka społeczna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postawy -- a środki masowego przekazu
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo kosmiczne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo socjalne
(1)
Program Operacyjny Spójność terytorialna i konkurencyjność regionów
(1)
Propadanda
(1)
Rada Europy -- a środki masowego przekazu
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
UNESCO
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Urząd Komitetu Intergacji Europejskiej
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środki masowego przekazu -- prawo międzynarodowe -- Europa -- stan na 2002
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
52 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7572-738-8
Miejsce Rady Europy w europejskiej architekturze instytucjonalnej; Współpraca Unii Europejskiej z Rada Europy: wybrane zagadnienia instytucjonalno-prawne, Odniesienia do Karty Praw Podstawowych w toku procedury ratyfikacyjnej Traktatu z Lizbony w Polsce; Europejski Trybunał Praw Człowieka a Komitet Praw człowiek - rywalizacja czy współdziałanie?; Polityka a sądownictwo konstytucyjne - lekcja najnowszej historii RP; Europejska Konwencja Praw Człowieka a wykonywanie ponadnarodowych zobowiązań przez państwa; Wpływ procedury monitoringowej na implementację standardów Rady Europy przez państwa członkowskie; Konwencje Rady Europy a prawo europejskie - klauzula rozłączności; Europejska Konwencja Praw Człowieka: obowiązek państwa aktywnej ochrony podstawowych praw i wolności; O niektórych aspektach prawa do rzetelnego procesu karnego - uwagi na tle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich; Europejski Trybunał Praw Człowieka. Skuteczność tworzenia i ochrony standardów praw człowieka na przykładzie problemu przewlekłości postępowania w Polsce; Kilka uwag o obecności Polski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w ostatnich latach; Kontrola wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Komitet Ministrów - ewolucja, procedury oraz stan obecny; Liberté, Egalite, Fraternite jako idee przewodnie wykorzystywane przez Radę Europy w procesach tworzenia i stosowania standardów międzynarodowych w zakresie zmian społecznych; Jak powstała Konwencja Bioetyczna?; Konwencja Bioetyczna. Problemy związane z ratyfikacją; Zasada dobrej administracji i prawo do dobrej administracji w świetle standardów Rady Europy; Sędziowie w działalności Rady Europy; Prawa człowieka i środowisko - problemy tworzenia standardów prawnych; Pilotażowy projekt prawnika jako gwarancja prawa do informacji o skardze indywidualnej; Dopuszczalność stosowania telefonicznego i innych form kontroli środków komunikowania w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7780-236-6
1. Efektywność ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy: Rola Rady Europy w procesie integracji europejskiej; Rola prawników w strasburskim systemie ochrony praw człowieka; Instytucjonalne gwarancje niezależności sędziów Europejskiego Trybunału praw człowieka jako czynnik wpływający na efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Refleksje na tle genezy oraz ogólnej kondycji sądownictwa międzynarodowego; Środki tymczasowe (interim measures) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Wyrok pilotażowy jako nowy instrument rozstrzygania sporów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Kompetencje doradcze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka- kilka uwag o ich zakresie i potencje; Czy Europejski Trybunał Praw Człowieka mógłby rozpoznać skargę dotyczącą rzezi Ormian z 1915 roku? Uwagi o właściwości czasowej; Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako podstawa wznowienia postępowania w sprawie cywilnej; Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego; Rola Komisarza Praw Człowieka Praw Człowieka Rady Europy jako trzeciej strony w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; Ochrona praw człowieka w obszarze podatkowym jako przedmiot działań Komisarza praw Człowieka Rady Europy; Zasada podziału władzy w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Europejska Konwencja Praw Człowieka a środowisko; Doping a ochrona praw człowieka w sporcie na podstawie przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Federacji Rosyjskiej; 2. Efektywność ochrony praw człowieka w systemie Unii Europejskiej: Regulacje Traktatu Lizbońskiego konsolidujące europejski system ochrony praw człowieka; Zakres zastosowania unijnych praw podstawowych- czy to już Stany Zjednoczone Europy?; Ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej- organy Unii wobec Rezolucji ONZ. Studium na podstawie sprawy Jusuf i Kadi; Ochrona jednostki w Unii Europejskiej przez zasadę dobrej administracji; System ochrony prawnej praw jednostki w procesie aplikowania o środki unijne; Swoboda przepływu pracowników a zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej; Zasada Ne bis in idem w prawie Unii Europejskiej w kontekście praw człowieka; Ochrona praw i wolności człowieka po przystąpieniu Polski do Strefy Schengen; Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu w systemie ochrony praw człowieka Unii Europejskiej- zarys charakterystyki prawnej; Aksjologia, idee i zasady ogólne Kart praw Podstawowych Unii Europejskiej; Mechanizm ochronny praw podstawowych w obrębie Unii Europejskiej- rola i znaczenie Kart Praw Podstawowych; Problem bezpośredniego stosowania Kart Praw Podstawowych EU przez organy administracji publicznej; prawo do ochrony środowiska w świetle Kart Praw Podstawowych UE; Efektywność Europejskiego Rzecznika Ochrony Praw Obywatelskich; Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a Rzecznik Praw Obywatelskich w Rzeczypospolitej Polskij- kompetencje, pozycja ustrojowa, wzajemne relacje w kontekście realizacji ochrony praw człowieka; Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona wolności słowa osób uwięzionych w Polsce; Efektywność Agencji Praw Podstawowych w świetle opinii Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w sprawie integracji pracowników- imigrantów; Unia Europejska w dążeniu do przestrzegania praw na Białorusi; Przestrzeganie praw człowieka w Ukrainie. Wpływ Unii Europejskiej; 3. Efektywność ochrony prawo człowieka w systemie OBWE: Międzynarodowe obserwowanie wyborów jako instrument ochrony praw i wolności człowieka w systemie aksjologicznym OBWE; Przedstawiciel ds. Wolności Mediów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; Ocena niezależności funkcjonowania mediów w latach 2008-2011 przez Przedstawiciela do spraw Wolności Mediów OBWE; Edukacyjne prawa mniejszości narodowych w kontekście działalności Wysokiego Komisarza do spraw Mniejszości Narodowych OBWE; Prawo mniejszości narodowych do posługiwania się własnym językiem a rola języka urzędowego w świetle opinii Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości Narodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-39-5
Cz.A Unia Europejska : R.1 Wprowadzenie w problematykę Unii i Wspólnot Europejskich : 1.Zarys rozwoju Wspól not Europejskich, 2.Powołanie do życia Unii Europejski ej, 3.Unia Europejska jako nadbudowa integracji, 4. Wspólnoty Europejskie jako organizacje międzynarodowe. R.2 Charakterystyka głównych instytucji Wspólnot Europ ejskich : 1.Instytucje WE-główne zadania i miejsce w systemie instytucjonalnym, 2.Rada Unii Europejskiej, 3.Komisja Europejska, 4.Parlament Europejski, 5.Komi tet Ekonomiczno-Społeczny (KES), 6.Komitet Regionów (KR), 7. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS), 8. Sąd Pierwszej Instancji, 9.Europejski Trybunał Obrachu nkowy (ETO), 10.Europejski Bank Centralny (EBC), 11.E uropejski Bank Inwestycyjny (EBI), 12.Europejski Fun dusz Inwestycyjny (EFI). R.3 Pozostałe instytucje UE. R.4 Instytucje międzypaństwowe w UE. R.5 Przedstawi cielstwa państw członkowskich przy UE. R.6 Sieci i baz y danych UE. R.8 Polska a Unia Europejska. R.9 System wynagrodzeń urzędników i pracowników Wspólnot Europej skich. Cz.B Europejskie organizacje międzyrządowe : R.10 Rada Europy. R.11 Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Roz woju (OECD). R.12 Europejska Komisja Gospodarcza ONZ ( EKG). R.13 Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA). R.14 Europejski Urząd Patentowy (EUP). R.15 Eu ropejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). R.16 Organiz acja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). R.17 Inne instytucje europejskie i międzynarodwe przy UE
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-54-5
1. Pojęcia i definicje. Cz. I Standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a system Polski; 2. Rozwój norm międzynarodowej organizacji pracy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. R.I Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego międzynarodowej organizacji pracy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. II Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a system Polski; 1. Standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy. R.II. Analiza porównawcza - standardy zabezpieczenia społecznego Rady Europy a rozwiązania polskie; 1. Świadczenia zdrowotne, 2. Zasiłki chorobowe, 3. Świadczenia z tytułu bezrobocia, 4. Świadczenia emerytalne, 5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 6. Świadczenia rodzinne, 7. Świadczenia macierzyńskie, 8. Świadczenia inwalidzkie, 9. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. Cz. III Standardy zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej a system polski; 1. Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8107-795-8
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach UE, 2. Struktura prawna i zakres podmiotowy procesu integracji europejskiej; 3. Zakres przedmiotowy UE; 4. Zasady działania UE; Cz. II. Instytucje i organy Unii Europejskiej: 5. Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Obrachunkowy; 6. Trybunał Sprawiedliwości UE; 7. Organy doradcze i agencje UE; 8. System instytucjonalny w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; Cz. III. Prawo Unii Europejskiej: 9. Pojęcia prawa UE i jego źródła; 10. Procedury stanowienia prawa UE; 11. Stosowanie prawa UE; 12. Ochrona praw podstawowych i niektóre zasady ogólne prawa UE; Cz. IV. System ochrony prawnej Unii Europejskiej: 13. Skargi przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu uchybienia zobowiązaniom; 14. Skarga o stwierdzenie nieważności; 15. Skarga na bezczynność; 16. Skarga odszkodowawcza; 17. Odesłanie prejudycjalne; 18. Opinia o zgodności umowy międzynarodowej z Traktatami; Cz. V. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej: 19. Prawne aspekty akcesu Polski do UE; 20. Konstytucyjne podstawy członkostwa Polski do UE; 21. Zapewnienie efektywności prawa UE w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 341
Book
In basket
ISBN: 978-83-7806-500-5
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach UE, 2. Struktura prawna i zakres podmiotowy procesu integracji europejskiej; 3. Zakres przedmiotowy UE; 4. Zasady działania UE; Cz. II. Instytucje i organy Unii Europejskiej: 5. Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Obrachunkowy; 6. Trybunał Sprawiedliwości UE; 7. Organy doradcze i agencje UE; 8. System instytucjonalny w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; Cz. III. Prawo Unii Europejskiej: 9. Pojęcia prawa UE i jego źródła; 10. Procedury stanowienia prawa UE; 11. Stosowanie prawa UE; 12. Ochrona praw podstawowych i niektóre zasady ogólne prawa UE; Cz. IV. System ochrony prawnej Unii Europejskiej: 13. Skargi przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu uchybienia zobowiązaniom; 14. Skarga o stwierdzenie nieważności; 15. Skarga na bezczynność; 16. Skarga odszkodowawcza; 17. Odesłanie prejudycjalne; 18. Opinia o zgodności umowy międzynarodowej z Traktatami; Cz. V. Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej: 19. Prawne aspekty akcesu Polski do UE; 20. Konstytucyjne podstawy członkostwa Polski do UE; 21. Zapewnienie efektywności prawa UE w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-898-1
Cz. I : Teoria integracji , struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach Unii Europejskiej ; 2. Rozwój strukturalny procesu integracji europejskiej ; 3. Zasady działania Unii Europejskiej ; Cz. II : Instytucje i organy : 4. Rada Europejska , Parlament Europejski , Rada , Komisja i Trybunał obrachunkowy ; 5. Sądy wspólnotowe ; 6. Instytucje i organy Unii gospodarczej i walutowej oraz europejski bank inwestycyjny ; 7. Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej ; 8. System instytucjonalny w II filarze Unii Europejskiej i w przestrzeni wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej ; Cz. III : Prawo Unii Europejskiej : 9. Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania ; 10. Źródła prawa Unii Europejskiej ; 11. Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej ; 12. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w Polsce ; Cz. IV : Zarządzanie sprawami europejskimi na szczeblu krajowym : 13. Rola parlamentów narodowych ; 14. Rola rządu ; 15. Rola organów regionalnych i lokalnych oraz partnerów społecznych .
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-481-9
Cz. I : Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania : 1. Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach unii europejskiej , 2. Rozwój strukturalny procesu integracji europejskiej , 3. Zasady działania Unii Europejskiej , Cz. II : Instytucje i organy : 4. Rada Europejska , Parlament Europejski , Rada , Komisja i Trybunał Obrachunkowy , 5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 6. Instytucje i organy Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny , 7. Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej , 8. System instytucjonalny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa , Cz. III : Prawo Unii Europejskiej : 9. Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania , 10. Źródła prawa Unii Europejskiej , 11. Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej , 12. Zapewnianie efektywności prawu Unii Europejskiej w Polsce , 13. Rola parlamentów narodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-943-9
Cz.I Struktura Europejskiej Karty Praw Społecznych : 1. Europejska Karta Społeczna z 1961 r., 2. Protokoły dodatkowe, 3. Zrewidowana Europejska Karta Społeczna. Cz.II Prawa społeczne: 1. Prawa społeczne regulowane przepisami indywidualnego prawa pracy, 2. Prawa społeczne regulowane przepisami zbiorowego prawa pracy, 3. Prawa społeczne regulowane przepisami zabezpieczenia społecznego, 4. Prawa obywateli innych Państw - Stron Europejskiej Karty Społecznej, 5. Ograniczenia i wyłączenia obowiązku przestrzegania postanowień Europejskiej Karty Społecznej. Cz.III Nadzór nad przestrzeganiem Europejskiej Karty Społecznej: 1. Organy nadzoru, 2. Rozpoznawanie skarg zbiorowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 23)
Teksty z posiedzeń Rady Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ME 54. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. - 86, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 54)
1.Dokumenty i materiały źródłowe: Polska : Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę. Materiał informacyjny, Ministerstwo Finansów, 28 października 2008 r. ; Unia Europejska: Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 6 października 2008 r. ; Sprawozdanie Komisji dotyczące stosowania w roku 2007 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Bruksela, 10 października 2008 r. ; Rada Europejska w Brukseli. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 15-16 października 2008 r.; Przezwyciężenie kryzysu finansowego i wyjście na prostą: europejskie ramy działania. Komunikat Komisji, Bruksela, 29 października 2008 r.; 2. Archiwalia: Komunikaty z posiedzeń Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniach: 3 października 2008 r., 7 października 2008 r., 10 października 2008 r., 21 października 2008 r., 24 października 2008 r., 28 października 2008 r. oraz 30 października 2008 r. ; Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 października 2008 r. ; 3. Prawo: Przegląd propozycji aktów prawnych przyjętych przez Komisję Europejską od 1 do 31 października 2008 r. ; 4. Wybór opracowań i publikacji : Wybrane dokumenty z witryny internetowej "Europa" (za okres 1-31 października 2008 r.) ; Wybrane nabytki Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (październik 2008 r.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-57-6
1. Pojęcia praw człowieka, 2. System ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, 3. Prawa człowieka w organizacjach wyspecjalizowanych systemu narodów zjednoczonych i z nim związanych, 4. Ochrona praw człowieka w ramach organizacji państw amerykańskich, 5. Ochrona praw człowieka w ramach organizacji jedności afrykańskiej/Unii Afrykańskiej, 6. Ochrona praw człowieka w ramach Rady Europy, 7. Prawa człowieka w procesie KBWE/OBWE, 8. Prawa człowieka w Unii Europejskiej, 9. Ochrona praw człowieka w innych organizacjach międzynarodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89067-51-7
Cz.I Wprowadzenie do systemów ochrony praw człowieka: 1. Prawa człowieka w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych, 2. Prawa człowieka w systemie Rady Europy, 3. Prawa człowieka w systemie KBWE/OBWE, 4. Prawa człowieka w Unii Europejskiej. Cz.II Dokumenty międzynarodowe: 1. System ONZ, 2. System Rady Europy, 3. System KBWE/OBWE, 4. Unia Europejska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-840-4
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Wolność mediów oraz jej monitorowanie – kwestie prawne, definicyjne i metodologiczne: 1.1. Pojęcie wolności mediów; 1.2. Wolność mediów a demokracja; 1.3. Gwarancje wolności mediów: wymiar krajowy i międzynarodowy; Gwarantowanie wolności mediów w wymiarze krajowym; Gwarantowanie wolności mediów w wymiarze międzynarodowym; 1.4. Istota monitorowania wolności mediów; 1.5. Geneza i rozwój monitorowania wolności mediów; 1.6. Problemy metodologiczne monitorowania wolności mediów. Rozdział 2. Monitoring wolności mediów w systemie Rady Europy: 2.1. Ogólna charakterystyka Rady Europy; 2.2. Swoboda informacji i wolność mediów w aksjologii Rady Europy; 2.2.1. Standardy o charakterze „twardego prawa” Artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konwencje Rady Europy mające znaczenie dla wolności i pluralizmu mediów w Europie; 2.2.2. Standardy o charakterze tzw. miękkiego prawa; 2.3. Mechanizmy monitorowania wolności mediów w Radzie Europy; 2.3.1. Komitet Ministrów Rady Europy i organy współpracy międzyrządowej; 2.3.2. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy; 2.3.3. Europejski Trybunał Praw Człowieka; 2.3.4. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy; 2.3.5. Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka). Rozdział 3. Monitoring wolności mediów w systemie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie: 3.1. Ogólna charakterystyka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; 3.2. „Ludzki wymiar” w systemie aksjologicznym OBWE oraz monitorowanie jego realizacji; 3.3. Przedstawiciel OBWE do spraw Wolności Mediów; 3.3.1. Zakres monitoringu wolności mediów w systemie OBWE; 3.3.2. Geneza urzędu Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów; 3.3.3. Status prawny i kompetencje Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów; 3.3.4. Obszary monitorowania wolności mediów przez Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów; Prześladowanie dziennikarzy; Ochrona praw dziennikarzy oraz siedzib redakcji Monitoring regulacji prawnych działalności mediów i pomoc prawna dla władz krajowych; 3.4. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE jako instytucja monitorująca wolność mediów w procesach wyborczych; 3.4.1. Monitorowanie wolności mediów w procesach wyborczych przez Wyborcze Misje Obserwacyjne OBWE; 3.4.2. Obserwowanie medialnego krajobrazu wyborczego przez Wyborcze Misje Obserwacyjne OBWE; 3.4.3. Monitorowanie skarg na naruszenie wolności słowa w procesie wyborczym; 3.4.4. Interpretacja wyników monitoringu wyborczego przekazu medialnego; 3.4.5. Wykorzystanie wyników monitorowania przekazu medialnego procesu wyborczego; 3.5. Ocena efektywności monitorowania wolności mediów przez Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Rozdział 4. Monitoring wolności mediów w Unii Europejskiej: 4.1. Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej oraz unijnej polityki medialnej; 4.2. Media w prawie pierwotnym i wtórnym UE; 4.3. Swoboda informacji i wolność mediów w aksjologii UE; 4.4. Podmioty biorące udział w monitorowaniu mediów w UE; 4.4.1. Komisja Europejska; 4.4.2. Parlament Europejski; 4.4.3. Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej; 4.4.4. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej; Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 4.5. Monitoring wdrażania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych; 4.5.1. Główne przepisy dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych; 4.5.2. Rola Komitetu Kontraktowego w monitorowaniu wdrażania dyrektywy; 4.5.3. Wnioski ze sprawozdań z wdrażania przepisów dyrektywy; 4.6. Monitoring nadawców publicznych; 4.7. Monitoring pluralizmu mediów; Wnioski z raportów Monitora Pluralizmu Mediów dotyczące kwestii koncentracji; 4.8. Monitoring mediów w środowisku cyfrowym; Ochrona danych osobowych i prywatności; Monitorowanie i zwalczanie nielegalnych treści w sieci; 4.9. Edukacja medialna. Rozdział 5. Monitoring wolności mediów prowadzony w Europie przez organizacje pozarządowe oraz branżowe. Globalne indeksy wolności mediów: 5.1. Monitoring instytucjonalny: europejskie organizacje branżowe dziennikarzy i mediów; 5.1.1. Monitoring prowadzony przez organizacje sektora prasy, telewizji i radia; 5.1.2. Monitoring prowadzony przez paneuropejskie stowarzyszenia dziennikarskie; 5.1.3. Monitoring prowadzony przez dostawców usług telekomunikacyjnych i internetowych; 5.2. Europejskie Obserwatorium Audiowizualne; 5.3. Monitoring prowadzony przez organizacje pozarządowe oraz platformy alertowe; 5.4. Monitor Pluralizmu Mediów; 5.5. Globalny monitoring wolności mediów; 5.5.1. Monitoring wolności mediów prowadzony przez UNESCO; 5.5.2. Globalny monitoring mediów – indeksy poziomu regulacji prawnych oraz rozwoju demokracji i technologii; Indeks demokracji tygodnika „The Economist”; International Press Institute; Digital News Report Instytutu Reutersa; 5.5.3. Globalny ranking dostępu do informacji (RTI); 5.5.4. Globalne indeksy wolności mediów „Wielkiej Trójki”: Freedom of the Press – indeks wolności mediów Freedom House; Media Sustainability Index (MSI) – indeks IREX-u; Press Freedom Index Reporterów bez Granic; Korelacje indeksów Freedom House i Reporterów bez Granic – państwa europejskie. Zakończenie: pytania o przyszłość monitoringu jako narzędzia ochrony wolności mediów. Wykaz tabel. Wykaz wykresów. Wykaz skrótów i skrótowców. Bibliografia. Indeks rzeczowy. Contents. Summary.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-60501-34-3
I: Pojęcie praw człowieka. 1. Problemy filozoficzne i doktrynalne. II: Europejskie tradycje praw człowieka. III: Standardy uniwersalne. 1. Pierwsze umowy międzynarodowe. 2. Inicjatywy ONZ. IV: Prawa człowieka w Radzie Europy. 1. Przesłanki odrębnych regulacji. 2. Regionalne normy prawne. 3. Instytucje Rady Europy mające udział w ochronie praw człowieka. 4. Europejski Trybunał Praw Człowieka. 5. Współpraca w Unią Europejską. V: Stosunek Wspólnot Europejskich do kwestii praw człowieka - ewolucja podejścia. 1. Zakres ochrony. 2. Inne prawa. 3. Prawa obywateli Unii Europejskiej. 4. Instytucje. 5. Karta Praw Podstawowych. 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. VI: Prawa człowieka w stosunkach Wspólnot z państwami trzecimi. 1. Kwestia relatywizmu etycznego. 2. Promocja praw człowieka i demokratyzacji. 3. Pomoc humanitarna i rozwojowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89430-08-8
1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a międzynarodowa ochrona dóbr kulturalnych, 2. Podstawowe krajowe akty prawne organizujące ochronę zabytków w Polsce, 3. Wykaz aktów wykonawczych, 4. Międzynarodowa ochrona dóbr kulturalnych na podstawie ustawodawstwa UNESCO, 5. Akty prawne UNESCO dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego ratyfikowane przez Polskę, 6. Akty prawne UNESCO dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego nie ratyfikowane przez Polskę, 7. Akty prawne Rady Europy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego przyjęte przez Polskę, 8. Akty prawne Rady Europy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego nieprzyjęte przez Polskę, 9. Ochrona dóbr kulturalnych w Unii Europejskiej, 10. Unijne akty prawne dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego, 11. Konwencja UNIDROIT jako środek międzynarodowej ochrony dóbr kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85838-87-2
Europejska Karta Społeczna [EKS]; Protokół dodatkowy do EKS; Protokół zmieniający EKS; Protokół dodatkowy do EKS, przewidujący system skarg zbiorowych; Zrewidowana EKS; Europejska Konwencja o Pomocy Społecznej i Medycznej; Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Pracowników Migrujących; Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym; Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego; Zrewidowany Europ. Kodeks Zabezpieczenia Społecznego; Europejska umowa tymczasowa, dot. systemów zabezpieczenia społecznego na wypadek starości, inwalidztwa i dla osób pozostałych przy życiu; Europejska umowa tymczasowa dot. systemów zabezpieczenia społecznego, z wyłączeniem systemów na wypadek starości, inwalidztwa i dla osób pozostałych przy życiu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie; XVIII w. - Stany Zjednoczone Ameryki, Francja; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Rada Europy; Unia Europejska; Polska; Kościół katolicki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-407-6
1. Prawo administracyjno-karne czy nowa dziedzina prawa? 2. Prawo administracyjno-karne jako ponadczasowy problem prawny, 3.Geneza prawa administracyjno-karnego w Polsce, 4.Pieniężne kary administracyjne, 5.Analiza przepisów statuujących odpowiedzialność administracyjno-karną na tle orzecznictwa NSA, 6.Charakter, miejsce
i rola prawa administracyjno-karnego w świetle orze cznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 7.Ocena polskiego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86137-81-9
R.I Zagadnienia wstępne R.II Źródła prawa międzynarodowego R.III Podmioty prawa międzynarodowego R.IV Prawo dyplomatyczne i konsularne R.V Sytuacja prawna ludności R.VI Ochrona praw człowieka R.VII Terytorium państwa R.VIII Prawo lotnicze i kosmiczne R.IX Prawo morza R.X Organizacja Narodów Zjednoczonych R.XI Rada Europy R.XII Unia Europejska R.XIII Odpowiedzialność międzynarodowa R.XIV Załatwianie sporów międzynarodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again