Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(9)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(9)
Author
Helin Andre
(2)
Sztuczyńska Hanna
(2)
Bućko Józef
(1)
Doyle David P
(1)
Drabikowska Katarzyna
(1)
Filipowicz Janina
(1)
Jantoń-Drozdowska Elżbieta
(1)
Juchnowicz Ryszard
(1)
Kassay Štefan (1941- )
(1)
Kopczuk Anatoliusz
(1)
Ochman Jacek
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Wasilewska Janina
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Wąsik Teresa Lidia
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Przedsiębiorstwo
(9)
Rachunkowość
(7)
Finanse
(3)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(2)
Banki spółdzielcze
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Budżet państwowy
(1)
Ceny transferowe
(1)
Controlling
(1)
Dywidenda
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kanada
(1)
Kapitał
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Koszty
(1)
Makroekonomia
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Mikroekonomia
(1)
Motywacja pracy
(1)
Multimedia
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Outsourcing
(1)
Państwo
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polska
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika -- podręcznik akademicki
(1)
Przedsiębiorstwo -- wycena
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko
(1)
Siła robocza -- zagadnienia -- Polska
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdolność kredytowa
(1)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(1)
Środki trwałe -- ekonomika
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 658.1/.5
1.Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, 2.Wycena wartości przedsiębiorstwa i jego skłądników majątkowych, 3.Gospodarka środkami trwałymi przedsiębiorstwa, 4.Ekonomika majatku obrotowego przedsiębiorstwa, 5.Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, 6.System motywacji pracowników
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-010-2
1.Jak dostosowć się do ciągłych zmian, 2.Sporządzanie budżetu w przedsiębiorstwie - jak wyjść poza metodę przyrostową, 3.Outsourcing zadań niezwiązanych z działalnością podstawową4.Wydajność czy skuteczność - rola zarządzania przez efekty, 5.Ustalanie realnych kosztów działalnoci organizacji - rachunek kosztów działań, 6.Analiza kosztów ogólnych, 7.Odpowiedzialność za koszty i kształtowanie świadomości kosztów, 8.Koszty a wartość technologii informacyjnej, 9.Ocena strategiczna - końcowe zadanie kontroli kosztów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 9)
ISBN: 83-87708-11-9
Cz.1 Nowoczesne technologie informatyczne w działalności przedsiębiorstwa: Multimedia w zarządzaniu; Możliwości zastosowania rozległych sieci komputerowych w obiektach gospodarczych; Wybór właściwego narzędzia do projektowania sieciowego. Cz.2 Wybrane problemy informatyzacji rachunkowości jako głównego źródła informacji do oceny działalności przedsiębiorstwa: Ryzyko informatyzacji rachunkowości; Rewizja finansowa wspomagana komputerem; Ryzyko użytkownika systemów informatycznych rachunkowości w aspekcie rewizji finansowej. Cz.3 Metody badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw: Ryzyko w badaniu sprawozdań finansowych; Badanie ksiąg rachunkowych w środowisku informatycznym; Ocena majątkowo-kapitałowa przedsiębiorstwa na podstawie mierników efektywności. Cz.4 Zasady formułowania oceny działalności przedsiębiorstwa: Opinia i raport biegłego rewidenta; Ocena działalności przez biegłego rewidenta.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7638-198-5
Wzajemna zależność procesów makro- i mikroekonomicznych w rozwoju społecznym i gospodarczym społeczeństwa; 1. Makroekonomia: Podstawy teoretyczne i warunki prowadzenia polityki finansowej przedsiębiorstw; System finansowy i podatkowy w gospodarce rynkowej; Tendencje globalizacyjnej w gospodarce rynkowej; 2. Mikroekonomia: Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem; Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa; Rachunkowość zarządcza; Raportowanie i monitoring wydajności finansowej; Zarządzanie zasobami finansowymi przedsiębiorstwa; Warunki stosowania polityki dywidend; Rola banku centralnego w systemie finansowym przedsiębiorstwa; Strategia inwestycyjna i projekty inwestycyjne; Kwestie ekonomiczne ochrony środowiska; Instrumenty minimalizacji wpływu ryzyka na sytuację finansową przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71877-84-6
Cz.I Instrumenty finansowe : 1.Istota instrumentów fin ansowych według obowiązujących definicji, 2.Rodzaje in strumentów finansowych według ustawy o rachunkowości, 3.Regulacje Rozporządzenia w zakresie rodzajów instrum entów finansowych, 4.Podział instrumentów finansowych według Rozporządzenia, 5.Wycena instrumentów finansowy ch, 6.Charakterystyka i metody wyceny instrumentów za bezpieczających, 7.Przekwalifikowanie instrumentów fi nansowych, 8.Prezentacja instrumentów finansowych w sp rawozdaniu finansowym, 9.Ujmowanie w księgach pochodny ch instrumentów finansowych, 10.Zastosowanie pochodnyc h instrumentów finansowych, 11.Charakterystyka rozwoju
rynku instrumentów finansowych w Polsce i na świecie, Cz.II Instrumenty pochodne w przykładach : 1.Podstawo we zasady dotyczące rachunkowości zabezpieczeń-przepis y i komentarz, 2.Przykłady liczbowe dotyczące podstawo wych typów kontraktów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7426-142-0
Cz.I Instrumenty finansowe : 1.Istota instrumentów finansowych według obowiązujących definicji, 2.Rodzaje instrumentów finansowych według ustawy o rachunkowości, 3.Regulacje Rozporządzeniaoraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w zakresie klasyfikacji instrumentów finansowych, 4.Wycena instrumentów finansowych, 5.Charakterystyka i metody wyceny instrumentów zabezpieczających, 6.Prezentacja instrumentów finansowych w sp rawozdaniu finansowym, 7.Ujmowanie w księgach pochodny ch instrumentów finansowych, 8.Zastosowanie pochodnyc h instrumentów finansowych, 11.Charakterystyka rozwoju
rynku instrumentów finansowych w Polsce i na świecie, Cz.II Instrumenty pochodne w przykładach : 1.Podstawowe zasady dotyczące rachunkowości zabezpieczeń-przepisy i komentarz, 2.Przykłady liczbowe dotyczące podstawowych typów kontraktów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-912879-0-4
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem a bezpieczeństwo finansowe, 2. Polska rachunkowość na tle międzynarodowych uregulowań rachunkowości czyli patriotyzm w dobie globalizacji, 3. Dostosowania polskich podmiotów gospodarczych do wymogów rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, 4. Integracja finansowa i monetarna w UE - nowe otoczenie dla podmiotów gospodarczych, 5. Obejmowanie przez spółkę własnych akcji, 6. Harmonizacja polskiego prawa konkurencji z prawem europejskim, 7. Informacja rynkowa jako determinanta funkcjonowania podmiotów gospodarczych, 8. Uwarunkowanie rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie województwa wielkopolskiego, 9. Polityka bilansowa przedsiębiorstwa a jego otoczenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-72-2
Czynniki wiarygodności ekonomicznej przedsiębiorstwa:1. Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa - zagadnienia ogólne, 2. Finansowe czynniki wiarygodności przedsiębiorstwa, 3. Operacyjne i systemowe czynniki wiarygodności przedsiębiorstwa, 4. Psychospołeczne czynniki wiarygodności przedsiębiorstwa, Ocena wiarygodności ekonomicznej przedsiębiorstwa: 1. Badania i ocena wiarygodności-zagadnienia ogólne, 2. Wiarygodność rachunkowości jako źródła informacji, 3. Wiarygodność przedsiębiorstwa w relacjach z bankiem, 4. Wiarygodność przedsiębiorstwa w relacjach pozabankowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
ISBN: 978-83-923607-1-1
Formalno-prawne ograniczenia swobody inicjacji działalności gospodarczej - na przykładzie koncesji na przewozy lotnicze; Prawno-ekonomiczne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego; Problematyka wdrażania międzynarodowego prawa bilansowego w Polsce; Funkcjonowanie rynku pracy w Polsce; Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie; Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach aliansu strategicznego; Zarządzanie zasobami firmy i jej procesami gospodarczymi wspomagane systemem ERP/ERP II; Zasady finansowania działalności w średnich i dużych przedsiębiorstwach; Zasady prezentacji zmian w kapitałach własnych w różnych formach prawno-organizacyjnych; Rachunkowość przerobu Goldratta w świetle paradygmatów rachunkowości - wyniki badania ankietowego; Biegły rewident jako instytucja zaufania publicznego - ocena korzyści z audytu (wyniki badań empirycznych); Metodyka wyznaczania rodzaju polityki rachunkowości w zakresie rezerw w bankach spółdzielczych; Wybór formy opodatkowania jako optymalizowanie ponoszonych wydatków przez przedsiębiorcę będącym osoba fizyczną; Znaczenie wprowadzenia jednolitej stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rola cen transferowych w planowaniu optymalizacji obciążeń podatkowych; Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych przez organy kontroli skarbowej; Wyspecjalizowana administracja podatkowa - czynnik wspomagający procesy gospodarcze i zarządzanie dużą firmą; Podatki i ich wpływ na dochody budżetu państwa w Polsce w latach 1991-2003; Kierunki dostosowywania wyższego szkolnictwa zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty; Trzecia Droga czy liberalizm gospodarczy? Rozwiązania dla Polski w kontekście ustrojów gospodarczych krajów Unii Europejskiej; Uwarunkowania przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyzwania dla Polski; Międzynarodowe kryzysy finansowe. Wybrane zagadnienia; Strategia polityki pieniężnej w strefie euro; Działalność europejska Funduszu Inwestycyjnego w zakresie venture capital jako element strategii lizbońskiej; Długoterminowa polityka energetyczna Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again