Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(12)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(12)
Author
Sołtysiński Stanisław
(6)
Szajkowski Andrzej
(6)
Szumański Andrzej
(6)
Szwaja Janusz
(6)
Kiziukiewicz Teresa
(1)
Koc Stanisław
(1)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(1)
Kosacki Mirosław
(1)
Micherda Bronisław
(1)
Rybicki Piotr
(1)
Sobańska Irena
(1)
Turzyński Mikołaj
(1)
Zysnarska Anna
(1)
Śnieżek Ewa
(1)
Year
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Rachunkowość
(12)
Prawo cywilne
(7)
Krajowy Rejestr Sądowy
(6)
Spółki handlowe
(6)
Spółki hanldowe
(5)
Finanse
(2)
Finanse publiczne
(2)
Koszty
(2)
Podatek
(2)
Rachunkowość zarządcza
(2)
Budżety terenowe
(1)
Księgowość
(1)
Leasing
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Rachunkowość finansowa*
(1)
Rachunkowość handlowa
(1)
Sprawozdania
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-479-8
1.Utrata wartości aktywów, 2.Amortyzacja bilansowa i podatkowa, 3. Realność należności z tytułu sprzedaży, 4.Przychody ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego, 5.Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów oraz rezerw, 6.Odroczony podatek dochodowy, 7.Aporty wnoszone do spłóek kapitałowych, 8.Różnice kursowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-472-0
1. Miejsce informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym, 2. Analiza finansowa w oparciu o informację dodatkową, 3. Zmiany przepisów w 2004 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-475-5
1.Spółki kapitałowe, 2.Łączenie, podział i przekształc anie spółek, 3.Przepisy karne, 4.Zmiany w przpisach ob owiązujących, przpisy przejściowe i przepisy końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-190-X
I. Kodeks spółek handlowych (wyciąg), II.Kodeks cywil ny (wyciąg), III.Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (wyciąg), IV.Ustawa o rachunkowości (wyciąg)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kontrakty długoterminowe : przychody - koszty - wyniki / pod red. Irena Sobańska. - Warszawa : Difin, 2004. - 227, [1] s. : wykr., tab. ; 23 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-453-4
1.Zarządzanie projektem, podstawowe problemy, 2.Rachunkowość zarządcza, 3.Narzędzia rachunkowości zarządczej w zarządzaniu kontraktami długoterminowymi, 4.Ryzyko i metody jego redukcji w zarządzaniu kontraktami, 5.Wycena przychodów, kosztów i wyników kontraktów długoterminowych dla potrzeb sprawozdań finansowych według regulacji krajowych i międzynarodowych, 6.Problemy ewidencji kosztów, przychodów i wyników kontraktów długoterminowych w kontekście prawa bilansowego i prawa podatkowego, 7.Rachunkowość kontraktów długoterminowych w warunkach zintegrowanego systemu informatycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919761-1-4
1.Wprowadzenie do problematyki leasingu, 2.Leasing w prawie cywilnym, 3.Opodatkowanie stron umów leasingu, 4.Rachunkowość umów leasingu, 5.Umowy leasingu: rachunkowść a podatki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-71876-89-0
Cz.I Ogólna charakterystyka jednostek budżetowych i go spodarki pozabudżetowej : 1.Ogólna charakterystyka zas ad gospodarki finansowej wynikających z ustawy o finan sach publicznych, 2.Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w organie finansowym, 3.Dochody, wydatki i środki pieniężne jednostek budżetowych oraz środki p ieniężne gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowyc h i zakładów budżetowych, 4.Sprawodzawczość. Cz.II Charakterystyka i ewidencja pozostałych składni ków majątkowych : 1.Środki trwałe w jednostkach i zakł adach budżetowych, 2.Inwestycje (środki trwałe w budow ie), 3.Wartości niematerialne i prawne, 4.Długotermino we aktywa finansowe, 5.Rozrachunki i roszczenia, 6.O brót materiałowy i towarowy, 7.Klasyfikacja, ewidencja i rozliczenia kosztów, 8.Wycena i ewidencja produktów pracy, 9.Przychody i związane z nimi koszty, 10.Ewide ncja funduszy, 11.Ustalenie wyniku finasowego i zasady jego rozliczania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-433-X
1.Budżet w systemie finansowym państwa, 2.Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych, 3.Rachunkowść budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 4.Wpływ zasad gospdoarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych na ewidencję dochodów i wydatków, 5.Zasady wyceny i ewidencji w pozostałych obszarach rachunkowości jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych, 6.Rachunkowość organów podatkowych, 7.Sprawozdawczość budżetowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o rachunkowości / wprowadzenie Bronisław Micherda. - Wyd.2. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2004. - 226 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-7333-430-0
1.Ocena działalności jednostek gospodarczych przesłanką ewolucji rachunkowości i jej regulacji prawnych, 2.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie do rachunkowości / pod red. Ewa Śnieżek. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 598,[2] s. : tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-89355-42-6
1. Rachunkowość w otoczeniu gospodarczym; 2. Majątek, kapitał, wynik - zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na bilnas; 3. Konto - podstawy ewidencji księgowej; 4. Fundamentalne zadsady rachunkowości; 5. Koszty i przychody - definicje i klasyfikacja. Ewidencja kosztów; 6. Podatki (ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług); 7. Polskie regulacje prawne w zakresie rachunkowości - Ustawa o rachunkowości; 8. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - rachunek zysków i strat; 9. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - bilnas; 10. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - rachunek przepływów pieniężnych; 11. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacja dodatkowa; 12. Kalkulacje kosztów (metody tradycyjne); 13. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych- wpływ na wynik finansowy; 14. Próg rentowności; 15. Problemy zwiazane z podejmowaniem decyzji krótkookresowych; Rozwiązania zadań; Testy; Odpowiedzi na pytania testowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again