Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Bartosik Jolanta
(1)
Casemore Roger
(1)
Fiutak Agnieszka
(1)
Grzesiuk Lidia
(1)
Heaton Jeanne Albronda
(1)
Hill Derek
(1)
Jones Caroline
(1)
Margasiński Andrzej
(1)
Murdin Lesley
(1)
Probucka Dorota
(1)
Shillito-Clarke Carol
(1)
Syme Gabrielle
(1)
Zaremba-Popławska Ewa
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Psychoterapia
(5)
Psychoterapeuci
(3)
Psychologia
(2)
Depresja psychiczna
(1)
Dzieci
(1)
Etyka
(1)
Młodzież
(1)
Nerwice
(1)
Nowotwory
(1)
Odżywianie
(1)
Ofiary gwałtu
(1)
Prawa pacjenta
(1)
Psychiatrzy
(1)
Psychoterapia grupowa
(1)
Psychozy
(1)
Rodzina
(1)
Schizofrenia
(1)
Wina (etyka)
(1)
Wywiad lekarski
(1)
5 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Terapeuty)
ISBN: 83-89574-68-3
1. Przegląd zagadnień etycznych związanych z doradztwem i psychoterapią, 2. Zagadnienia etyczne dotyczące psychoterapii i doradztwa psychologicznego, 3. Problemy etyczne dotyczące szkoleń i ustawicznego kształcenia zawodowego, 4. Problemy etyczne związane z superwizją, 5. Problemy etyczne dotyczące badań naukowych, 6. Inne istote zagadnienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87887-54-4
Etyczny wymiar psychoterapii; Teoretyczny i praktyczny wymiar związku etyki z psychoterapią i... polityką; Przemoc a pomoc. Szyfr absurdu i szyfr harmonii; O manipulacji w psychoterapii; Psychoterapeuta wobec osobliwości i manipulacji; Terapeuta jako wzór osobowy kultury współczesnej. Na marginesie Alasdaira MacIntyre'a teorii moralności; Tajemnica zawodowa w zespole psychoterapeutycznym; Zagadnienia etyczne w psychoterapii wieku rozwojowego; Energia libidinalna a moralność akademicka; NLP a imperatywy kategoryczne Kanta; Wybrane aspekty etyczne metody ustawień systemowych Berta Hellingera; Etyka pracy z procesem w psychoterapii Arnolda Mindella; Deontologia w hipnozie i hipnoterapii; Poczucie jakości życia terapeutów (zawodowych pomagaczy). Psychospołeczny portret; Terapia przez mądrość. Możliwości edukacji na pograniczu etyki i psychologii; Psychoterapia wobec zagadnienia sensu rozwoju człowieka; Wartości a działanie w świetle wybranych koncepcji psychospołecznych i w praktyce szkoleniowej; Etyczne problemy w pracy menedżera; Problemy etyczne w polskim poradnictwie zawodowym; Etyczne aspekty pomocy psychologicznej online; Emocje i cnoty. Psychologiczne podstawy etyki cnót.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Terapeuty)
ISBN: 83-89120-43-7
1. Rozwijanie umiejętności obserwacji, 2. Podstawowe założenia i oceny, 3. Pierwsza sesja. Rozpoznanie i planowanie terapii, 4. Więź terapeutyczna, 5. Wywiad terapeutyczny, 6. Sytuacje kryzysowe, 7. Trudności praktyczne i dylematy etyczne, 8. Korzystanie z własnych zasobów, 9. Jak najlepiej skorzystać z superwizji? Podwójna perspektywa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-085-9
Zawiera: Część I: Część ogólne. 1: Podstawowe określenia związane z pomocą terapeutyczną. 1.1. Zdrowie; 1.2. Pacjent/klient; 1.3. Świadczenia zdrowotne; 1.4. Świadczenia psychologiczne; 1.5. Psychologia; 1.6. Psychiatria; 1.7. Seksuologia; 1.8. Kontakt terapeutyczny; 1.9. Kontrakt; 1.10. Superwizor; 1.11. Sesja psychoterapii indywidualnej; 1.12. Sesja psychoterapii rodzinnej; 1.13. Sesja psychoterapii grupowej; 1.14. Sesja wsparcia psychospołecznego; 1.15. Sesja psychoedukacyjna; 1.16. Porada psychologiczno-diagnostyczna; 1.17. Porada psychologiczna; 1.18. Porada diagnostyczna; 1.19. Porada terapeutyczna. 2: Zawody związane z pracą terapeutyczną. 1. Psycholog; 2. Psychoterapeuta; 3. Psychiatra i seksuolog. 3: Formalno-prawne zasady wykonywania działalności terapeutycznej. 1. Uwagi ogólne; 2. Umowa o pracę; 3. Umowa cywilnoprawna; 4. Jednoosobowa działalność lecznicza; 5. Prywatna praktyka psychologiczna; 6. Zakładanie prywatnego gabinetu przez psychologa lub psychoterapeutę. 6.1. Wniosek i wpis do CEIDG; 6.2. NIP; 6.3. ZUS; 6.4. Konto bankowe; 6.5. Wybór sposobu opodatkowania; 6.6. Księgi rachunkowe; 6.7. Podatkowa księga przychodów i rozchodów; 6.8. REGON. 7. Grupowa praktyka. 7.1. Spółka cywilna; 7.2. Spółka jawna; 7.3. Spółka partnerska. 4: Prawa pacjenta. 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych; 2. Prawo do informacji; 3. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza; 4. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; 5. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej; 6. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie; 7. Prawo do ochrony praw pacjenta; 8. Prawo do wyrażenia zgody, do autonomii; 8.1. Zgoda pacjenta (właściwa); 8.2. Zgoda zastępcza (substytucyjna); 8.3. Zgoda przedstawiciela ustawowego; 8.4. Zgoda sądu opiekuńczego; 8.5. Zgoda kumulatywna; 8.6. Ważność zgody; 8.7. Forma wyrażenia zgody; 8.8. Szczególne przypadki z ustawy o zdrowiu psychicznym; 9. Tajemnica; 10. Dokumentacja leczenia. 5: Ochrona zdrowia psychicznego. 1. Uwagi ogólne; 2. Ubezwłasnowolnienie; 3. Przymus bezpośredni; 4. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego; 5. Wypis ze szpitala psychiatrycznego; 6. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Część II: Odpowiedzialność lekarza psychiatry, psychologa, seksuologa i psychoterapeuty. 6: Wprowadzenie. 7: Odpowiedzialność cywilna. 1. Uwagi ogólne; 2. Przesłanki odpowiedzialności; 2.1. Szkoda; 2.2. Wina; 2.3. Związek przyczynowy; 2.4. Kontratypy; 2.5. Ciężar dowodu; 3. Rodzaje odpowiedzialności cywilnej; 3.1. Odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu); 3.2. Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto); 3.3. Zbieg odpowiedzialności; 4. Rodzaje odpowiedzialności w zależności od stosunku łączącego pracownika medycznego z pacjentem; 4.1. Umowa o pracę; 4.2. Kontrakt; 4.3. Praktyka prywatna; 4.4. Grupowa praktyka; 4.5. Podmioty zobowiązane do naprawienia szkody; 5. Wynagrodzenie szkody; 5.1. Przywrócenie stanu sprzed powstania szkody; 5.2. Jednorazowy zwrot kosztów; 5.3. Renta lub jednorazowe odszkodowanie; 5.4. Jednorazowe świadczenie pieniężne tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; 5.5 Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dobra osobistego; 6. Terminy przedawnień; 7. Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej; 7.1. Działanie bez zgody; 7.2. Nieinformowanie pacjenta o skutkach i ryzyku podjęcia czynności leczniczej czy terapeutycznej; 7.3. Niezachowanie tajemnicy; 7.4. Niewywiązanie się z umowy lub nienależyte wykonanie umowy; 7.5. Naruszenie dóbr osobistych pacjenta, nietykalności cielesnej. 8: Odpowiedzialność pracownicza. 1. Odpowiedzialność porządkowa; 1.1. Katalog kar; 1.2. Wysłuchanie pracownika i poinformowanie o nałożeniu kary; 1.3. Postępowanie odwoławcze; 1.4. Zatarcie kary; 2. Odpowiedzialność materialna; 2.1. Wina; 2.2. Szkoda; 2.3. Wyłączenie odpowiedzialności, odpowiedzialność kilku pracowników; 2.4. Roszczenie regresowe. 9: Odpowiedzialność zawodowa. 1. Uwagi ogólne; 2. Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów; 2.1. Ustawa z 8.6.2001 r.; 2.2. Prace nad nową ustawą o zawodzie psychologa; 3. Zawód psychoterapeuty; 3.1. Polska Rada Psychoterapii; 3.2. Projekt ustawy dotyczący wykonywania zawodów psychologa i psychoterapeuty; 4. Kodeksy etyki dotyczące wykonywania zawodów psychologa i psychoterapeuty; 4.1. Zasady zawarte w kodeksach etyki; 4.2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; 4.3. Wybrane przypadki naruszenia etyki; 4.4. Podsumowanie. 5. Odpowiedzialność lekarza psychiatry i lekarza seksuologa; 5.1. Strony postępowania; 5.2. Kary; 5.3. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej; 5.4. Okręgowy sąd lekarski oraz Naczelny Sąd Lekarski; 5.5. Postępowanie przed sądem lekarskim; 5.6. Postępowanie mediacyjne; 5.7. Terminy przedawnień; 5.8. Zatarcie skazania; 5.9. Wnioski odnośnie do odpowiedzialności zawodowej lekarzy. 6. Kodeksy etycznego seksuologa; 6.1. Wiodące Zasady Etyczne; 6.2. Sąd Koleżeński PTS; 6.3. Przypadki naruszenia zasad etyki. 10: Odpowiedzialność karna. 1. Podstawy odpowiedzialności karnej; 2. Kary; 3. Środki karne; 4. Przepadek i środki kompensacyjne; 5. Środki zabezpieczające; 6. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu; 7. Okoliczności wyłączające winę; 8. Okresy przedawnień i zatarcie skazania; 9. Wybrane przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; 9.1. Nakłanianie do samobójstwa; 9.2. Nieumyślne spowodowanie śmierci; 9.3. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu; 9.4. Spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu; 9.5. Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu; 9.6. Nieudzielenie pomocy; 10. Wybrane przestępstwa przeciwko wolności; 10.1. Pozbawienie człowieka wolności; 10.2. Zmuszanie do określonego zachowania; 10.3. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby; 10.4. Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta; 11. Wybrane przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; 11.1. Zgwałcenie; 11.2. Wykorzystanie osoby bezradnej; 11.3. Nadużycie zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia; 12. Znęcanie się jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece; 13. Naruszenie tajemnicy zawodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85713-62-X
Część I: Psychoterapia grupowa. 1. Organizacja psychoterapii grupowej. 2. Czynniki leczące w psychoterapii grupowej. 3. Procesy i zjawiska w zamkniętej grupie psychoterapeutycznej. 4. Zadania i rola psychoterapeuty grupowego. Część II: Terapia rodzin. 5. Psychoanalityczna terapia rodzin. 6. Behawioralno-poznawcza terapia rodzin. 7. Terapia rodzinna bazująca na doświadczaniu. 8. Systemowa - komunikacyjna terapia rodzin. 9. Systemowa - strukturalna terapia rodzin. 10. Systemowa - strategiczna terapia rodzin. 11. Idee konstruktywizmu i konstrukcjonizmu społecznego w terapii rodzin. Część III: Psychoterapia pacjentów schizofrenicznych oraz osób z zaburzeniami z pogranicza nerwicy i psychozy. 12. Podejście psychoanalityczne. 13. Podejście behawioralno-poznawcze. 14. Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna. 15. Psychoterapia podtrzymująca stosowana wobec osób z rozpoznaniem schizofrenii. Część IV: Psychoterapia pacjentów depresyjnych. 16. Podejście poznawczo-behawioralne. 17. Podejście interpersonalne. 18. Podejście psyuhodynamiczne. 19. Bioenergetyka Lowena. Część V: Inne specyficzne problemy psychoterapii. 20. Psychoterapia dzieci i młodzieży. 21. Psychoterapia osób z zaburzeniami odżywiania. 22. Terapia potraumatyczna. 23. Pomoc psychologiczna po przeżyciu traumy seksualnej. 24. Psychoterapia osób z zaburzeniami seksualnymi. 25. Praca psychoterapeutyczna z osobami doświadczającymi poczucia winy 26. Psychoterapia osób chorych na nowotwór.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again