Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Marek Andrzej (1940-2012)
(2)
Borowiecki Ryszard
(1)
Kwieciński Mirosław
(1)
Rogalski Maciej (1966- )
(1)
Zawłocki Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Przestępstwo przeciw mieniu
(5)
Prawo karne
(3)
Prawo karne gospodarcze
(2)
Przestępczość gospodarcza
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Biura informacji gospodarczej
(1)
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
(1)
Fałszerstwo dokumentów
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informatyka
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kara (prawo)
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kradzież
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Logistyka
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Oszustwo
(1)
Paserstwo
(1)
Poradnictwo
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości
(1)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Spółka europejska
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Służba wojskowa
(1)
Telefon
(1)
Telekomunikacja
(1)
Wina (prawo)
(1)
Wojsko
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Środki zabezpieczające (prawo)
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7251-606-5
Część I: Europejskie determinanty procesów integracji przepływu informacji. 1. Osobowy charakter europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych jako formy międzynarodowej współpracy przedsiębiorców. 2. Spółka europejska jako forma działalności gospodarczej Unii. 3. Modelowe reguły informowania i konsultacji pracowników spółki europejskiej ważnym narzędziem zarządzania w UE. 4. Systemy informatyczne w zarządzaniu a pozyskiwanie wiedzy w warunkach procesu globalizacji i integracji europejskiej. 5. Foresight i benchmarking jako narzędzia wywiadowcze wykorzystywane w kreowaniu polityki rozwoju regionów europejskich. 6. Wykorzystanie technologii informacji i komunikacji w samorządach. 7. Komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego. Część II: Bezpieczeństwo jako fundamentalny komponent współczesnego biznesu. 8. Społeczno-polityczne uwarunkowania współpracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa. Przykład Polski. 9. Bezpieczeństwo informacji w handlu elektronicznym. 10 System wczesnego ostrzegania jako informacyjne wsparcie decyzji strategicznych. 11. Rezerwy jako narzędzie obrony przedsiębiorstwa przed zagrożeniem. 12. Zarządzanie sytuacją kryzysową na przykładzie napadu rabunkowego na bank. Część III: Rola informacji w wybranych dziedzinach praktyki gospodarczej. 13. Szczegółowe wymagania informacyjne w procesie strategic turnaround management. 14. Udział stanowisk pracy w procesach wiedzy - analiza, opis, źródła informacji. 15. Informacyjna funkcja kreowania wartości w procesie motywowania i oceny organów zarządzania przedsiębiorstwem. 16. Informacja księgowa i rynkowa w ocenie efektywności i kreowania wartości przedsiębiorstwa. 17. Problemy zarządzania informacją w sferze rynkowo zorientowanych działań logistycznych. 18. Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym. 19. Rola informacji w budowie bazy planistyczno-normatywnej controllingu strategicznego. 20. Rozciąganie łańcuchów wartości Biur Informacji Gospodarczej (BIG). 21. Gromadzenie informacji o kliencie warunkiem osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa usługowego. 22. System rezerwacyjny "Bookings" jako narzędzie zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie hotelarskim (na przykładzie Hotelu Elektor w Krakowie). 23. Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego i jego wpływ na konkurencyjność. 24. Informacji w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej. 25. Księgi wieczyste w systemie informacji o nieruchomościach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny : komentarz. Tom 3. Część szczególna : komentarz do art.278-363 k.k. / red. Andrzej Zoll. - Wyd.2 Stan prawny na 1.01.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 1411, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-289-1
1. Przestępstwa przeciwko mieniu, 2. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Część wojskowa: 1. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy, 2. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej, 3. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej, 4. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi, 5. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojonym sprzętem wojskowym, 6. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby, 7. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach / Andrzej Marek. - Wyd. 8 zm. i uaktual. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2007. - 365 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-325-7
Cz.I Nauka o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności karnej: 1. Pojęcie prawa karnego i jego podział, 2. Budowa przepisów prawa karnego i ich wykładnia, 3. Zasady obowiązywania ustawy karnej, 4. Nauka prawa karnego i nauki z nią związane, 5. Definicja przestępstwa i jej elementy, 6. Przedmiot, strona przedmiotowa i kwalifikacja typów przestępstw, 7. Problematyka winy, 8. Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną, 9. Formy popełnienia przestępstwa, 10. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy. Cz.II Kary, środki karne i zabezpieczające: 1. Pojecie kary i środków karnych - ich funkcje oraz systematyka, 2. Kary, 3. Środki karne, 4. Środki probacyjne, 5. Środki zwalczania recydywy oraz przestępczości zawodowej, zorganizowanej, terrorystycznej, chuligańskiej, 6. Sądowy wymiar kary, 7. Środki stosowane wobec nieletnich, 8. Środki zabezpieczające, 9. Uchylenie karalności i darowanie kary. Zatarcie skazania. Cz.III Problematyka "części szczególnej": 1. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej jej obronności i stosunkom międzynarodowym, 2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 3. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i środowisku, 4. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 5. Przestępstwa przeciwko wolności, czci i nietykalności jednostki, 6. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności7. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, 8. Przestępstwa przeciwko korzystaniu z praw obywatelskich i pracowniczych, 9. Przestępstwa przeciw mieniu, 10. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, pieniądzom i papierom wartościowym, 11. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 12. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, 13. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, 15. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i dokumentom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 9)
ISBN: 978-83-255-1316-0
Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne: 1. Wprowadzenie. 2. ujęcie historyczno-prawne. 3. Ujęcie prawno-porównawcze. 4. Ujęcie systemowe. 5. Mienie jako przedmiot ochrony karnoprawnej. 6. Statystyki związane z przestępstwami przeciwko mieniu. Rozdział II. Kradzież i przywłaszczenie: 7. Kradzież. 8. Kradzież z włamaniem. 9. Przywłaszczenie. Rozdział III. Oszustwo: 10. Wprowadzenie. 11. Przedmiot ochrony oraz przedmiot przestępstwa. 12. Korzyść majątkowa jako cel działania sprawcy. 13. Wprowadzenie w błąd oraz wyzyskanie błędu lub niezdolności jako znamiona czynności wykonawczej oszustwa. 14. Niekorzystne rozporządanie mieniem jako skutek przestępstwa oszustwa. 15. Niewykonanie zobowiązania w terminie a przestępstwo oszustwa. 16. Żądanie korzyści majątkowej za zwrot rzeczy. Rozdział IV. Przestępstwa rozbójnicze: 17. Wprowadzenie. 18. Przedmioty ochrony przepisów i przedmioty przestępstw. 19. Strony przedmiotowe. 20. Strony podmiotowe. 21. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw. Rozdział V. Paserstwo: 22. Paserstwo - etymologia pojęcia i historyczna ewolucja regulacji. 23. Paserstwo umyślne w Kodeksie karnym z 1997 r. 24. Paserstwo nieumyślne w Kodeksie Karnym z 1997 r. 25. Paserstwo programu komputerowego w Kodeksie karnym z 1997 r. Rozdział VI. Inne przestępstwa przeciwko mieniu: 26. Przestępstwo piractwa komputerowego. 27. Kradzież impulsów telefonicznych. 28. Przestępstwo szantażu. 29. Oszustwo komputerowe. 30. Przestępstwo uszkodzenia rzeczy. 31. Zabór pojazdu mechanicznego. 32. Kradzież leśna. Rozdział VII. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zagadnienia ogólne. 33. Wprowadzenie. 34. Uwagi historyczno-prawne. 35. Uwagi prawno-porównawcze. 36. Uwagi systemowe. 37. Obrót gospodarczy jako przedmiot karnoprawnej ochrony. 38. Statystyki związane z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu. Rozdział VIII. Przestępstwo niegospodarności: 39. Wprowadzenie. 40. Przedmiot ochrony. 41. Przedmiot czynu. 41. Strona przedmiotowa czynu. 43. Strona podmiotowa czynu. 44. Zagrożenia karne i tryby ścigania. Rozdział IX. Przestępstwo łapownictwa gospodarczego: 45. Wprowadzenie. 46. Przedmiot ochrony. 47. Podmiot. 48. Strona przedmiotowa. 49. Strona podmiotowa. 50. Wypadek mniejszej wagi. 51. Zbiegi przepisów ustawy. Rozdział X. Oszustwa gospodarcze: 52. Oszustwo kredytowe, subwencyjne i w zakresie zamówień publicznch. 53. Oszustwo ubezpieczeniowe. Rozdział XI. Przestępstwo prania pieniędzy: 54. Wprowadzenie. 55. Przedmiot ochrony. 56. Strona przedmiotowa. 57. Podmiot. 58. Strona podmiotowa. 59. Sankcja karna. Rozdział XII. Przestępstwa przeciwko wierzycielom: 60. Wprowadzenie. 61. Geneza i rozwój przestępstw przeciwko wierzycielom. Przedmiot ochrony. 63. Podmioty czynów zabronionych. 64. Karalne niezaspokojenie należności wierzyciela. 65. Karalne bankructwa. 66. Karalna korupcja na szkodę wierzyciela. 67. Sankcje karne i tryby ścigania. Rozdział XIII. Przestępstwa przeciwko przetargowi publicznemu. 68. Wprowadzenie. 69. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego. 70. Przestępstwo dezinformacji instytucji finansowej w celu uzyskania zamówienia publicznego. 71. Przetępstwo ukrywania niebezpieczeństwa finansowego w związku z zamówieniem publicznym. 72. Klauzula niekaralności. Rozdział XIV. Inne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu: 73. Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji gospodarczej. 74. Przestępstwo lichwy. 75. Fałszerstwo w oznaczeniu produktu. Rozdział XV. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi: 76. Zagadnienia ogólne. 77. Przestępstwa związane z fałszowaniem środków płatniczych. 78. Przestępstwa związane z fałszowaniem znaków i narzędzi oraz z dezinformacją w obrocie papierami wartościowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przestępstwa telekomunikacyjne / Maciej Rogalski. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 190 s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-206-9
R.I: Pojęcia podstawowe i instytucje prawa telekomunikacyjnego. 1. Prawo telekomunikacyjne. 2. Pojęcia podstawowe. 3. Instytucje prawa telekomunikacyjnego. R.II: Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. 1. Materialne fałszerstwo dokumentów. 2. Poświadczenie nieprawdy. 3. Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. 4. Posługiwanie się dokumentem potwierdzającym nieprawdę. 5. Zbycie dokumentu stwierdzającego tożsamość. 6. Posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość lub prawa majątkowe innej osoby. 7. Zniszczenie, uszkodzenie, ukrycie lub usunięcie dokumentu. R.III: Przestępstwo kradzieży aparatu telefonicznego. 1. Przestępstwo kradzieży telefonu komórkowego. 2. Przestępstwo nadużycia telefonu stacjonarnego. 3. Uregulowania o charakterze prewencyjnym w zakresie przestępstwa kradzieży telefonu komórkowego. R.IV: Przestępstwo oszustwa. 1. Podmiot i strona podmiotowa. 2. Strona podmiotowa. R.V: Przepisy karne i kary pieniężne w ustawie - Prawo telekomunikacyjne. 1. Przepisy karne. 2. Kary pieniężne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again