Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(10)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(10)
Author
Kotowski Wojciech
(4)
Kurzępa Bolesław
(2)
Baniak Stanisław
(1)
Blaski Ewelina
(1)
Bojarski Tadeusz
(1)
Diupero Tadeusz
(1)
Dudka Katarzyna (1967- )
(1)
Dyl Krzysztof
(1)
Kunicka-Michalska Barbara
(1)
Majewski Jarosław
(1)
Mozgawa Marek
(1)
Pawelec Kazimierz Jerzy
(1)
Sych Wojciech
(1)
Wilk Leszek
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Prawo karne
(8)
Przestępstwo
(6)
Kara (prawo)
(3)
Komunikacja drogowa
(3)
Prawo karne finansowe
(3)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(3)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(3)
Wypadki drogowe
(3)
Środki zabezpieczające (prawo)
(3)
Odpowiedzialność karna
(2)
Ofiary przestępstw
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Prawo wykroczeń
(2)
Przestępczość gospodarcza
(2)
Kara
(1)
Komunikacja
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Kultura
(1)
Podatek
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Praca
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Procesy sądowe
(1)
Przedawnienie odpowiedzialności karnej
(1)
Przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku
(1)
Przestępstwo polityczne
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(1)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Rolnictwo
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Służba wojskowa
(1)
Wojsko
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-328-8
1. Odpowiedzialność karna za czyn niesprowadzający zagrożenia dla dobra prawnego, 2. O różnicy i granicy między usiłowaniem udolnym a usiłowaniem nieudolnym, 3. Problem zabiegu stadialnych postaci sprawczego współdziałania z dokonaniem podżegania i pomocnictwa, 4. Pojęcie i formy czynności wykonawczej podżegania w orzecznictwie Sądu Najwyższego na gruncie kodeksów karnych z 1932 r., 1969 r. i 1997 r., 5. Kwestie sporne tzw. niesprawczych form współdziałania przestepnego, 6. podżeganie i pomocnictwo ad incertam personam. Uwagi o warunku indywidualizacji (oznaczoności) osoby bezpośredniego wykonawcy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny : komentarz. Tom 3. Część szczególna : komentarz do art.278-363 k.k. / red. Andrzej Zoll. - Wyd.2 Stan prawny na 1.01.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 1411, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-289-1
1. Przestępstwa przeciwko mieniu, 2. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Część wojskowa: 1. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy, 2. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej, 3. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej, 4. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi, 5. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojonym sprzętem wojskowym, 6. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby, 7. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny skarbowy : komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Stan prawny na 15.11.2005 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.01.2006 r.). - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 501, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-534-5
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - kodeks karny skarbowy. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-530-2
Cz.I Wiadomości wstępne: R.1 Pojęcia wstepne; R.2 Szkoły (kierunki) w rozwoju prawa karnego; Cz.II Nauka o ustawie karnej: R.3 Źródła prawa karnego; R.4 Budowa przepisu prawa karnego; R.5 Wykładnia; R.6 Analogia; R.7 Zasady obowiązywania ustawy karnej; R.7 Immunitet; Cz.III Nauka o przestępstwie i założeniach odpowiedzialności karnej: R.9 Pojęcia przestępstwa; R.10 Społeczna odpowiedzialność i bezprawność czynu; R.11 Typizacja przestępstw. Znamiona przestępstwa; R.12 Przedmiot przestępstwa; R.13 Przedmiotowa strona przestęsptwa; R.14 Podmiot przestępstwa; R.15 Podmiotowa strona przestępstwa; R.16 Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną; R.17 Formy popełnienia przestępstwa; R.18 Zagadnienie jedności - wielość czynów. Zbieg przepisów. Zbieg przestępstw; Cz.IV Nauka o karze i zasadach wymiaru kar oraz innych środków: R.19 Pojęcie i istota kary. Teoria kary; R.20 Ogólne dyrektywy wymiaru kary i cele kary w kodeksie karnym; R.21 Kary (zasadnicze) i środki karne (kary dodatkowe); R.22 Wymiar kary; R.23 Środki związane z okresem próby; R.24 Środki zabezpieczające; R.25 Traktowanie nieletnich sprawców czynów karalnych i sprawców zdemoralizowanych; R.26 Przedawnienie i zatarcie skazania; R.27 Ułaskawienie. Amnestia. Abolicja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawne problemy ruchu drogowego : komentarz / Wojciech Kotowski. - Stan prawny listopad 2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 656 s. : rys. ; 22 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-7483-393-6
A. Teksty ustaw. Ustawa - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Ustawa - Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Ustawa - Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. Ustawa 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawie o wykroczenia z dnia 24 sierpnia. B. Komentarz. Dział I: Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 1. Instytucje bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Ostrożność. 3. Szczególna ostrożność. 4. Ruch pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne. 5. Zasada "ograniczonego zaufania". Dział II: Przestępstwa drogowe. 1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 2. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym. 3. Model postępowania w sprawach o przestępstwa drogowe. 4. Studium przypadków. 5. Analiza wypadków z udziałem nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego. 6. Czy stan nietrzeźwości może automatycznie przesądzać o winie? Dział III: Wykroczenia drogowe. 1. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. 2. Model postępowania w sprawach o wykroczenie. 3. Studium przypadków. 4. Supozycja analizy orzeczenia drogowego. 5. Zatrzymanie prawa jazdy. C. Orzecznictwo. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Zagadnienia szczegółowe (przestępstwa). 3. Zagadnienia szczegółowe (wykroczenia). D. Wzory procesowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne / red. nauk. Ewelina Blaski. - Wyd.2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 234 s. : tab., rys. ; 23 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-185-2
1. Zagadnienia wstępne, 2. Struktura przestępstwa. Podział przestępstw, 3. Odpowiedzialność karna za przestępstwa materialne popełnione w formie zaniechania, 4. Przypisanie skutku w prawie karnym, 5. Prawo karne intertemporalne, 6. Podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej, 7. Strona podmiotowa przestępstwa, 8. Formy popełniania przestępstwa, 9.Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, 10. Błąd i jego rodzaje w prawie karnym, 11. Środki karnoprawne reakcji na czyn przestępny, 12. Zbieg przepisów a zbieg przestępstw, 13. Czyn ciągły i ciąg przestępstw - różne koncepcje przestępstwa ciągłego, 14. Recydywa - powrót do przestępstwa, 15. Przedawnienie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne : część szczególna / red. Krzysztof Dyl. - Stan prawny na 1.09.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 159 s. ; 21 cm.
(KAZUSY / red. serii Alicja Pollesch)
ISBN: 83-7444-376-6
Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne. Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Przestępstwa przeciwko obronności. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; Przestępstwa przeciwko środowisku. Przestępstwa przeciwko wolności. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum; przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Przestępstwa przeciwko mieniu. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu: Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne materialne : część ogólna / pod red. Marek Mozgawa. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 468, [1] s. : tab. ; 21 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-400-2
Część I: Wiadomości wstępne. 1. Pojęcie i podziały prawa karnego. 2. Funkcje prawa karnego. 3. Zasady prawa karnego. 4. Nauka prawa karnego i nauki pokrewne. 5. Historyczny rozwój prawa karnego. 6. Podstawowe dane o stanie przestępczości w Polsce. Część II: Nauka o ustawie karnej. 1. Źródła prawa karnego. 2. Budowa normy karnoprawnej. Wykładnia przepisów prawa karnego. 3. Zasady obowiązywania ustawy karnej. 4. Immunitety. 5. Ekstradycja i azyl. Część III: Nauka o przestępstwie. qw. Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw. 2. Ustawowe znamiona czynu zabronionego. 3. Okoliczności wyłączające bezprawność. 4. Wina. Okoliczności wyłączające winę. 5. Formy popełnienia czynu zabronionego. 6. Zbieg przepisów ustawy i przestępstw. Część IV: Nauka o karze i innych środkach reakcji na przestępstwo. 1. Kary. 2. Środki karne. 3. Zasady wymiaru kary. 4. Nadzwyczajny wymiar kary. 5. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie. 5. Środki zabezpieczające. 7. Uchylenie karalności i darowanie kary. Zatarcie skazania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne skarbowe / Stanisław Baniak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 580 s. : tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-083-X
Cz. I Materialne prawo karne skarbowe; Dz. I Część ogólna: 1. Uwagi ogólne, 2. Istota przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego, 3. Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego, 4. Czyn ciągły, kumulatywny zbieg przepisów ustawy i idealny zbieg czynów karalnych, 5. Formy popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego, 6. Wyłączenia odpowiedzialności karnej, 7. Zaniechanie ukarania sprawcy, 8. Kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 9. Środki karne, 10. Środki zabezpieczające, 11. Nadzwyczajne obostrzenie kary za przestępstwo skarbowe, 12. Nadzwyczajne złagodzenia kary, 13. Kara łączna i wyrok łączny, 14. Przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego. Dz. II Część szczególna; 15. Uwagi ogólne, 16. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 17. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, 18. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu, 19. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko prywatyzacji mienia Skarbu Państwa. Cz. II Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; Dz. I Postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 1. Uwagi ogólne, 2. Organy dochodzenia i ich właściwość, 3. Strony procesowe w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 4. Zabezpieczenia majątkowe, 5. Formy i zadania postępowania przygotowawczego, 6. Kompetencje organów dochodzenia w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, 7. Wszczęcie postępowania przygotowawczego - postępowanie w sprawie, 8. Instytucja przedawnienia zarzutów, 9. Zamknięcie postępowania przygotowawczego, 10. Zakończenia postępowania przygotowawczego, 11. Czynności prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, 12. Rola sądu w stadium postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 13. Postępowanie mandatowe, 14. Postępowanie w stosunku do nieobecnych. Dz. II Postępowanie przed sądem; 15. Postępowanie sądowe przed rozprawą główną w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 16. Rozprawa główna, 17. Postępowanie odwoławcze, 18. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, 19. Postępowanie szczególne. Cz. III Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe; Dz. I Część ogólna; 1. Zakres obowiązywania, 2. Postępowanie. Dz. II Część szczególna; 3. Wykonywanie kary grzywny, 4. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności, 5. Wykonywanie środków karnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przestępstwa drogowe : komentarz / Wojciech Kotowski. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXVI, 264 s. ; 21 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-146-4
1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 2. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojonym sprzętem wojskowym, 3. Model postępowania w sprawach o przestępstwa drogowe, 4. Studium przypadku. Kazusy: Analiza wypadków z udziałem nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego, Czy stan nietrzeźwości może automatycznie przesądzać o winie?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-785-8
1. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion wykroczenia z art. 86 par. 1, 2. Ustawowe znamiona przestępstwa wypadku drogowego, 3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa - zasady sprawności psychomotorycznej, 4. Zasady bezpieczeństwa (bezwzględne nakazy), 5. Zasady bezpieczeństwa. Reguły interpretacyjne, 6. Rekonstrukcja wypadku drogowego i zdarzenia drogowego przez biegłego, 7. Opiniowanie w sprawach wypadków i zdarzeń drogowych, 8. Opinia biegłego do spraw ruchu drogowego i techniki samochodowej, 9.Rodzaje opinii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2486-1
1. Pojęcie pokrzywdzonego; 2. Udział pokrzywdzonego w czynnościach związanych z wszczęciem postępowania przygotowawczego; 3. Uprawnienia pokrzywdzonego związane z udziałem w czynnościach postępowania przygotowawczego 4. Uprawnienia pokrzywdzonego związane z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych w procesie karnym 5. Uprawnienia pokrzywdzonego związane z zakończeniem postępowania przygotowawczego 6. Realizacja uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań empirycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2381)
ISBN: 83-226-1521-3
I. Zagadnienie rodzajowego dobra prawnego w przepisach karnych podatkowych. II. Przestępstwa a wykroczenia podatkowe. III. Zarys systemowy typów przestępstw i wykroczeń podatkowych. IV. Społeczna szkodliwość przestępstw i wykroczeń podatkowych. V. Bezprawoność i karalność przestępstw i wykroczeń podatkowych oraz problemy związane z typizacją. VI. Przestepstwa i wykroczenia podatkowe a obowiązanie prawa pod względem czasu i miejsca. VII. Związek podmiotu z przestępstwem (wykroczeniem) podatkowym jako podstawa różnicowania charakteru odpowiedzialności. VIII. Wina i strona podmiotowa deliktów podatkowych. IX. Formy popełniania przestępstw i wykroczeń podatkowych. X. Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej. XI. Zbieg czynów i zabieg przepisów ustawy. XII. Środki państwowej reakcji wobec sprawców przestepstw i wykroczeń podatkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-183-6
Część I: Pojęcie pokrzywdzonego. 1. Ewolucja statusu pokrzywdzonego w prawie karnym. 2. Treść i zakres pojęcia w świetle definicji ustawowej (art. 49 par. 1 k.p.k.). 3. Pokrzywdzony jako strona w postępowaniu przygotowawczym. Część II: Wpływ osoby pokrzywdzonej przestępstwem na wszczęcie postępowania przygotowawczego. 4. Pokrzywdzony jako źródło informacji o popełnionym przestępstwie. 5. Wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa. 6. Udział pokrzywdzonego w postępowaniu sprawdzającym. 7. Podjęcie przez organ ścigania decyzji o wszczęciu oraz znaczenie decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Część III: Wpływ pokrzywdzonego na tok śledztwa lub dochodzenia po jego wszczęciu. 8. Uprawnienia pokrzywdzonego w toczącym się śledztwie lub dochodzeniu. 9. Pokrzywdzony wobec zawieszenia śledztwa (dochodzenia). Część IV: Wpływ pokrzywdzonego na zakończenie postępowania przygotowawczego. 10. Pokrzywdzony wobec zamknięcia śledztwa lub dochodzenia. 11. Uprawnienia pokrzywdzonego w związku z merytorycznym zakończeniem postępowania przygotowawczego. 12. Możliwość wzruszenia prawomocnych decyzji umarzających postępowanie przygotowawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wykroczenia pozakodeksowe : komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Stan prawny na 11.10.2006 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 793, [1] s. : tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7334-660-4
Część I: Zagadnienia ogólne prawa wykroczeń. 1. Zasady odpowiedzialności. 2. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru oraz zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego. 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary. 4. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania. 5. Wyjaśnienie ustawowych wyrażeń. 6. Postępowanie mandatowe. Część II: Przepisy o wykroczeniach zawarte w ustawach szczególnych. 1. Środowisko. 2. Rolnictwo. 3. Gospodarka. 4. Zdrowie. 5. Praca i ubezpieczenia społeczne. 6. Bezpieczeństwo osób i mienia. 7. Porządek publiczny. 8. Obronność. 9. Stany nadzwyczajne. 10. Komunikacja. 11. Kultura. 12. Wybory, referenda i działalność partii politycznych. 13. Znaki i symbole. 14. Działalność kontrolna i inspekcyjna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Zasady odpowiedzialności karnej : art. 1 §1 i 2, art. 3-7 KK / Barbara Kunicka-Michalska. - Stan prawny na 1.01.2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 417 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-200-2
Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Rozdział I: Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 1. Warunki odpowiedzialności. Art. 3. Zasada humanitaryzmu. Art. 4. Zmiana ustawy. Art. 5. Zasada terytorialności. Art. 6. Czas i miejsce przestępstwa. Art. 7. Zbrodnie i występki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again