Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Author
Kotowski Wojciech
(3)
Pawelec Kazimierz J
(3)
Diupero Tadeusz
(1)
Orlicka Justyna
(1)
Orlicki Marcin
(1)
Stefański Ryszard A
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(8)
Komunikacja drogowa
(7)
Wypadki drogowe
(5)
Prawo wykroczeń
(3)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(1)
Ubezpieczenia od wypadków
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie/ LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-600-4
1.Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i wykroczeń drogowych; 2. Naruszenie zasad bezpieczeństwa jako przedmiot dowodzenia; 3. Przeprowadzenie dowodów; 4. Pozyskiwanie dowodów; 5. Utrwalenie i zabezpieczenie dowodów podczas czynności niepowtarzalnych; 6. Czynności dowodowe po wszczęciu postępowania karnego; 7. Dyskwalifikacja dowodu z zeznań lub wyjaśnień; 8. Czynniki procesowe mogące wpływać na zeznania i wyjaśniania; 9. Biegli i specjaliści; 10. Opiniowanie- zagadnienia wybrane; 11. Rekonstrukcja przestępstwa lub wykroczenia drogowego przez biegłego; 12. Procesowe konsekwencje braków w postępowaniu dowodowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-43-9
Uwagi wstępne - cel wydania czwartej dyrektywy: Wprowadzenie; System Zielonej Kart; Ochrona osób poszkodowanych poza krajem ich miejsca zamieszkania. Dyrektywa 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 16 maja 2000 roku w sprawie koordynacji przepisów prawnych Państw Członkowskich dot. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz zmian dyrektywy Rady 73/239/EWG (Czwarta dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawne problemy ruchu drogowego : komentarz / Wojciech Kotowski. - Stan prawny listopad 2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 656 s. : rys. ; 22 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-7483-393-6
A. Teksty ustaw. Ustawa - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Ustawa - Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Ustawa - Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. Ustawa 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawie o wykroczenia z dnia 24 sierpnia. B. Komentarz. Dział I: Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 1. Instytucje bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Ostrożność. 3. Szczególna ostrożność. 4. Ruch pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne. 5. Zasada "ograniczonego zaufania". Dział II: Przestępstwa drogowe. 1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 2. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym. 3. Model postępowania w sprawach o przestępstwa drogowe. 4. Studium przypadków. 5. Analiza wypadków z udziałem nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego. 6. Czy stan nietrzeźwości może automatycznie przesądzać o winie? Dział III: Wykroczenia drogowe. 1. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. 2. Model postępowania w sprawach o wykroczenie. 3. Studium przypadków. 4. Supozycja analizy orzeczenia drogowego. 5. Zatrzymanie prawa jazdy. C. Orzecznictwo. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Zagadnienia szczegółowe (przestępstwa). 3. Zagadnienia szczegółowe (wykroczenia). D. Wzory procesowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przestępstwa drogowe : komentarz / Wojciech Kotowski. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXVI, 264 s. ; 21 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-146-4
1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 2. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojonym sprzętem wojskowym, 3. Model postępowania w sprawach o przestępstwa drogowe, 4. Studium przypadku. Kazusy: Analiza wypadków z udziałem nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego, Czy stan nietrzeźwości może automatycznie przesądzać o winie?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-785-8
1. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion wykroczenia z art. 86 par. 1, 2. Ustawowe znamiona przestępstwa wypadku drogowego, 3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa - zasady sprawności psychomotorycznej, 4. Zasady bezpieczeństwa (bezwzględne nakazy), 5. Zasady bezpieczeństwa. Reguły interpretacyjne, 6. Rekonstrukcja wypadku drogowego i zdarzenia drogowego przez biegłego, 7. Opiniowanie w sprawach wypadków i zdarzeń drogowych, 8. Opinia biegłego do spraw ruchu drogowego i techniki samochodowej, 9.Rodzaje opinii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-438-3
Zawiera: Rozdział 1. Zarys problematyki: Uwagi wprowadzające; Zasada ostrożności i jej uwarunkowania; Typizacja przestępstw i wykroczeń drogowych. Rozdział 2. Penalizacja niebezpieczeństwa w rozdziale xxi kodeksu karnego. Zagadnienia podstawowe: Zagadnienia wstępne; Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy; Katastrofa w ruchu drogowym; Wypadek drogowy; Pozostałe przestępstwa z rozdziału XXI Kodeksu karnego; Zbieg przepisów określających przestępstwa skierowane przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej. Rozdział 3. Spowodowanie niebezpieczeństwa w systemie wykroczeń drogowych: Wstęp; Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu; Zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby. Rozdział 4. Zasady bezpieczeństwa: Zagadnienia wprowadzające; Nieprzewidywalność zachowań i ich ocena; Zasada ruchu prawostronnego; Zasada pierwszeństwa; Zasada pierwszeństwa na skrzyżowaniu; Zasada pierwszeństwa przy jeździe na wprost; Zasada pierwszeństwa między kierującymi i pieszymi; Pierwszeństwo pojazdu uprzywilejowanego; System znaków; Zasada ostrożności szczególnej i ograniczonego zaufania; Zasada prędkości dostosowanej; Zachowanie wobec pieszych na przejściu; Zatrzymanie i postój; Wymijanie, omijanie i wyprzedzanie; Hamowanie i bezpieczny odstęp; Używanie świateł; Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy; Reguły taktyczne; Reguły nieskodyfikowane. Rozdział 5. Czynniki wpływające na spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym: Wprowadzenie; Osłabienie reakcji psychomotorycznej; Inne czynniki wpływające na czas reakcji; Kwalifikacje i doświadczenie; Ucieczka z miejsca zdarzenia; Czynniki techniczne; Czynniki związane z drogą i organizacją ruchu. Rozdział 6. Dowody uzyskane w ramach czynności niepowtarzalnych: Uwagi wstępne; Oględziny miejsca przestępstwa drogowego; Oględziny pojazdu i wstępne badanie jego sprawności technicznej; Informacje uzyskane z zapisów tachografów oraz systemów informatycznych pojazdów; Odczytywanie oraz interpretacja zapisów z monitoringu oraz urządzeń pomiarowych; Badanie sprawności psychomotorycznej kierujących; Pobranie krwi i wydzielin organizmu; Oględziny osób żywych i ich odzieży; Oględziny i otwarcie zwłok; Rozpytanie uczestników oraz świadków; Dokumentowanie czynności niepowtarzalnych. Rozdział 7. Pozyskiwanie dalszych dowodów: Wyjaśnienia oskarżonego; Zeznania świadków; Pozycja i rola pokrzywdzonego; Konfrontacja; Eksperyment i wizja lokalna; Okazanie rzeczy i osoby; Opiniowanie; Opinia rekonstrukcyjna; Identyfikacja kierującego. Rozdział 8. Ocena zgromadzonego materiału dowodowego: Uwagi wstępne; Ocena materiału empirycznego; Pozostałe dowody; Dogmatyczna ocena materiału empirycznego. Rozdział 9. Zapobieganie niebezpieczeństwu w ruchu drogowym. Zagadnienia wybrane: Uwagi wprowadzające; Działania zapobiegawcze; Niebezpieczny pojazd i droga; Akcje propagandowe. Rozdział 10. problematyka karania. zagadnienia podstawowe związane z funkcjami prewencyjnymi: Zagadnienia wstępne; Nadzwyczajne złagodzenie kary; Konsensualne zakończenie postępowania karnego; Podsumowanie. Rozdział 11. Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Wykroczenia drogowe : komentarz / Wojciech Kotowski. - Stan na wrzesień 2005 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 202 s. ; 19 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-955-2
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (DZ.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) (wyciąg)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wykroczenia drogowe : komentarz / Ryszard A. Stefański. - Stan prawny na 15.10.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 664, [4] s. ; 21 cm.
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-215-8
Cz. I Wprowadzenie, Cz. II Komentarz Ustawa z dnia 20 maja 1971 r - Kodeks wykroczeń: Rozdział XI Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Przestępstwa i wykroczenia drogowe (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again