Forma i typ
Książki
(8)
Dostępność
dostępne
(5)
tylko na miejscu
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(4)
Autor
Bilska Ewa
(1)
Bulenda Teodor
(1)
Cabalski Marian
(1)
Czubik Paweł
(1)
Krzysztoń Dorota
(1)
Magoń Karol
(1)
Mazurczak Anna
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Olszewska Agnieszka
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Płatek Monika
(1)
Rode Danuta
(1)
Spurek Sylwia
(1)
Stanik Jan Maria (1943- )
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Sękowska-Kozłowska Katarzyna
(1)
Wawrzyniak Joanna
(1)
Wilkołaska-Żuromska Katarzyna
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(8)
Temat
Przemoc wobec kobiet
(7)
Przemoc w rodzinie
(6)
Dziecko maltretowane
(2)
Przemoc kobiet wobec mężczyzn
(2)
Przestępcy
(2)
Agresywność
(1)
Arabska Karta Praw Człowieka
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Islam
(1)
Kobieta
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Ofiary gwałtu
(1)
Prawo islamskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc symboliczna
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Przemoc wobec niepełnosprawnych
(1)
Psychologia sądowa
(1)
12 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-948146-3-2
Zawiera: Koncepcja praw człowieka w islamie a prawa człowieka – szkic problemu; Siła zbrojna, wojna i „święta wojna” w islamskiej tradycji i kulturze prawnej; Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego a statut tegoż związku z 2009 r. – próba konfrontacji; Materialny i niematerialny aspekt pochówku wyznawcy islamu – zagadnienia wybrane; Przestępczość muzułmanów w kontekście przestępczości cudzoziemców w Polsce; Status prawny alewitów we współczesnej Turcji jako przykład dyskryminacji religijnej w majestacie świeckiego państwa i prawa; Prawo do sprawiedliwego procesu sądowego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Arabskiej Karcie Praw Człowieka; Klauzula porządku publicznego w odniesieniu do stosowania prawa krajów islamskich jako prawa obcego; Ochrona przed wczesnymi i wymuszonymi małżeństwami w prawie międzynarodowym i unijnym a prawo szariatu; Prawo islamskie – zbiór treści czy wehikuł? Modelowe podejście do dylematów poznawania Objawienia w islamie; Ofiara przemocy seksualnej i jej prawa w prawie międzynarodowym i islamie. Casus zgwałcenia; Penalizacja obrzezania rytualnego kobiet – propozycja zmian w polskim prawie karnym; Niewolnictwo w mahometanizmie; Instytucja wakufa w prawie i praktyce polskiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biuletyn RPO. Źródła nr 3 / 2010)
1. Wystapienia Inauguracyjne; 2. Dzieci a przemoc: Dzieci w realcach przemocowych- jako ofiary, świadkowie lub sprawcy przemocy; Społęczno-medyczne aspekty Zespołu Dziecka Maltretowanego. Od Hipokratesa i Platona do współczesności; Budowanie świadomości społecznej na przykładzie kampanii "Kocham. Nie biję" oraz "Kocham. Reaguję"; 3. Kobiecy a przemoc: Przemoc ma płeć. Wymazywanie kobiet z programów antyprzemocowych; Konsekwencje przemocy wobec kobiet. Kobiety- zabójczynie; 4. Marginalizowane ofiary przemocy: Niebezpieczna starość; Męzczyzna jako ofiara przemocy domowej; Doświadczenia przemocy przez osoby niepełnosprawne; Doświadczenia przemocy przez osoby homoseksualne; 5. Narzedzia wpływu na zmianę postawy sprawców przemocy: Resocjalizacja sprawców przemocy w warunkach więziennych; Za i przeciw mediacji w sprawach dotyczących znęcania; Terapia sprawców. Modele i rola organizacji pozarządowych; Powrót sprawcy przemocy do środowiska rodzinnego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biuletyn RPO. Źródła ; 2013, nr 7)
(Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka ; nr 9)
1. Analiza prawna: Standardy ochrony wynikające z aktów prawa międzynarodowego; Ochrona prawna przed przemocą wobec kobiet i przemocą domową; Ściąganie i karanie sprawców przemocy wobec kobiet i przemocy domowej- Konwencja Stambulska a polskie prawo; Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary; Cywilnoprawne środki ochrony kobiet- ofiar przemocy domowej- uwagi na tle Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; System przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2. Przemoc wobec kobiet w badaniach: Diagnoza zjawiska przemocy ze względu na płeć i ocena systemu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet w Polsce w raportach rządowych, pozarządowych i badaniach Rzecznika Praw Obywatelskich; 3. Wnioski i zalecenia: Wnioski, zalecenia, dobre praktyki.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-8095-209-6
Zawiera: Część I Przemoc stosowana przez kobiety jako zjawisko społeczne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1.Ekspozycja problemu 1.2.Przesłanki wyboru tematu 1.3.Proces zacierania się społecznych różnic między płciami 1.4.Stereotyp mężczyzny jako sprawcy przemocy 1.5.Domeny występowania przemocy stosowanej przez kobiety 1.5.1.Przestępczość agresywna kobiet 1.5.2.Przemoc ze strony kobiet w konfliktowych interakcjach wewnątrz zespołów pracowniczych 1.5.3.Przemoc kobiet w bliskich związkach z mężczyznami 1.6.Cele i struktura monografii Rozdział 2 Pojęcie i definicje zjawiska przemocy 2.1.Językowa ewolucja pojęcia przemocy 2.2.Filiacje pojęciowe agresji i przemocy 2.3.Definicje przemocy w socjologii, pedagogice i psychologii 2.3.1.Definicje socjologiczne 2.3.2.Definicje pedagogiczne 2.3.3.Definicje psychologiczne 2.4.Definicje przemocy w judykaturze i doktrynie prawa karnego 2.5.Przemoc w ujęciu kryminologicznym Rozdział 3 Etiologia zjawiska przemocy i jego rodzaje 3.1.Spór o naturę człowieka w dziejach myśli ludzkiej 3.2.Społeczne i psychologiczne przyczyny stosowania przemocy 3.2.1.Wpływ zaburzeń więzi emocjonalnych na występowanie przemocy 3.2.2.Wrogość i wrogie działania 3.3.Rodzaje i odmiany przemocy 3.3.1.Przemoc zbiorowa 3.3.2.Postacie przemocy według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia 3.3.3.Przemoc w rodzinie 3.3.4.Przemoc w miejscu pracy 3.3.5.Akty przemocy podczas masowych imprez sportowych Rozdział 4 Kobiety - sprawczynie przestępstw i aktów przemocy w świetle teorii naukowych 4.1.Przestępstwa i akty przemocy dokonywane przez kobiety. Rys historyczny 4.2.Teorie wyjaśniające przestępczość kobiet 4.2.1.Koncepcje antropologiczne 4.2.2.Koncepcje biochemiczne 4.2.3.Koncepcje genetyczne 4.2.4.Teorie psychologiczne 4.2.5.Teorie socjologiczne 4.3.Teorie zintegrowane (wieloczynnikowe) Rozdział 5 Badania nad przemocą kobiet na świecie 5.1.Badania w Stanach Zjednoczonych 5.2.Badania w wybranych krajach świata 5.3.Krytyka międzynarodowych ustaleń dotyczących symetrii przemocy między kobietami i mężczyznami 5.4.Krytyka badań nad przemocą fizyczną z pozycji kryminologii feministycznej   Rozdział 6 Badania nad przemocą kobiet w Polsce 6.1.Przestępstwa i akty przemocy ze strony kobiet  6.2.Fenomen „pokolenia transformacji”  6.3.Przesłanki demoralizacji dziewcząt 6.4.Rozmiary i dynamika przestępczości oraz demoralizacji dziewcząt w świetle orzeczeń sądów dla nieletnich 6.5.Agresywne zachowania wzajemne gimnazjalistek  6.6.Przestępczość agresywna kobiet - porównanie pięcioleci: 1975-1979 i 2007-2011  6.7.Przemoc stosowana przez kobiety w rodzinach na podstawie Niebieskiej Karty Część II Symptomatologia przemocy stosowanej przez kobie 7.5.Ujawnianie przypadków przemocy w rodzinie  7.6.Rozpoznawanie aktów przemocy stosowanej przez kobiety w rodzinie   Rozdział 8 Przejawy przemocy stosowanej przez kobiety wobec członków rodzin   8.1.Syndrom maltretowanego męża 8.2.Profil osobowości kobiety maltretującej męża (partnera) 8.3.Wiktymologia maltretowanego męża (partnera} 8.4.Motywy i pobudki przemocy stosowanej przez kobiety w rodzinie .5.Zaburzenia osobowości i dysfunkcje seksualne jako przyczyny i warunki towarzyszące przemocy kobiet wobec mężów (partnerów) .5.1.Zaburzenia osobowości  .5.2.Problemy seksualne  .5.3.Zaburzenia seksualne .6.Zabójstwo jako najcięższa postać przemocy stosowanej przez kobiety wobec męża (partnera)    .7.Postawy agresywne kobiet wobec kobiet w rodzinie   .7.1.Tło antagonizmów między kobietami   .7.2.Trudne relacje matek i córek   .8.Przemoc kobiet wobec osób starszych w rodzinie   Rozdział 9 Przemoc z punktu widzenia ruchu obrońców praw ojców i dzieci .1.Charakterystyka przedmiotu i celów działalności międzynarodowego ruchu ojcowskiego    .2.Geneza ruchu obrońców praw ojców i dzieci w Polsce .3.Działalność programowa polskiego ruchu ojcowskiego .4.Przemoc kobiet w stosunku do mężów (partnerów) w sondażach organizacji ojcowskic .5.Zjawisko utrudniania ojcom kontaktów z dziećmi .6.Przeciwdziałanie manipulacjom dziećmi Część III Przemoc stosowana przez kobiety w małżeństwie (związku partnerskim) na podstawie badań własnych Rozdział 10 Metodologia badań własnych   10.1.Cele i zakres badań   10.2.Hipotezy badawcze   10.3.Koncepcja i organizacja przedsięwzięć badawczych   10.3.1.Charakterystyka kwestionariusza ankiety   przeprowadzenia wywiadu   Rozdział 11   11.1.Wyniki ogólne    11.2.Wyniki szczegółowe   11.3.Ewaluacja wyników badań  Część IV Wnioski: Rozdział 12 Wnioski w zakresie dotyczącym przemocy jako zjawiska społecznego Rozdział 13 Wnioski w zakresie symptomatologii przemocy Rozdział 14 Wnioski w zakresie badań własnych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 159.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Psychologia)
ISBN: 978-83-944691-6-0
Zawiera: Rozdz. 1. Przemoc domowa. Dylematy definicyjne i ustalenia teoretyczne uwarunkowania: Interpretacje definicyjne przemocy; Przemoc w rodzinie w ujęciu prawa karnego i cywilnego; Ustalenia teoretyczne wyjaśniające agresję i przemoc. Rozdz. 2. Charakterystyka sprawców przemocy domowej: Mężczyzna sprawca przemocy. Motywy; Kobieta jako sprawczyni przemocy. Rozdz. 3. Relacje w związku z problemem przemocy – mechanizm uzależnienia: Wyznaczniki uzależnienia sprawcy w relacji przemocy; Wyznaczniki uzależnienia ofiary w relacji przemocy; Błędne koło uzależnienia w bliskich relacjach przemocy między dorosłymi. Rozdz. 4. Model diagnozy motywacji sprawstwa przemocy w relacjach rodzinnych. Rozdz. 5. Konstatacje końcowe.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 159.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88149-13-X
1. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie: Praktyczna użyteczność definicji przemocy; Mity i rzeczywistość; Rozmiary przemocy w rodzinie; Wykorzystywanie seksualne; Objawy przemocy; Skutki przemocy; 2. Pierwsza pomoc: Inne organizacje; 3. Prawna ochrona jednostek przed przemocą w rodzinie: Prawnokarne środki ochrony przed przemocą; Wybrane problemy postępowania karnego; Cywilnoprawne środki chroniące przed przemocą; Prawo rodzinne wobec przemocy; 4. Terapia: Dobór terapii; Terapia sprawcy przemocy; Terapia ofiar; Terapia małżeńska; Kształtowanie sprawności społecznych; Poradnie odwykowe; Terapia dzieci; Zadania i problemy zespołu pomocy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7405-277-1
1. Oblicza przemocy: Drogi zła; Dom i rodzina jako środowisko przemocy. Przegląd wyników badań w wybranych krajach Europy; Przemoc symboliczna w edukacji; Agresja w środowisku szkolnym. Kontekst socjologiczny; Przemoc wśród nieletnich; Praca wychowawczo-resocjalizacyjna a zachowania agresywne nieletnich. Głos praktyka; Przemoc i agresja wśród dzieci w przedszkolu. Wybrane zagadnienia; Agresja u dzieci z ADHD- objaw syndromu czy konsekwencja braku wsparcia społecznego?; Mobbing. Prawne ujęcie problemu; Przemoc instytucjonalna na przykładzie domów pomocy społecznej; 2. Kulturowo-społeczne uwarunkowania przemocy: Przemoc seksualna wobec kobiet w miejscu pracy. Identyfikacja zjawiska i jego źródła; Konstruowanie męskości. U źródeł przemocy interpersonalnej; Kulturowe usankcjonowanie alkoholu i przemocy; Propagandowanie przemocy w czasopismach dla dzieci na przykładzie "Płomyczka" w latach 80; Czy agresja jest wrodzona?; 3. Profilaktyka przemocy: Kompleksowe podejście w działaniach profilaktycznych; Przeciwdziałanie absencji szkolnej na Słowacji; Miłość, seks, pornografia- tematy ważne dla młodzieży; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; Interwencje, wsparcie, edukacja. Trzy wymiary reakcji policji na zjawisko przemocy w rodzinie; Zachowania agresywne a bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy policji
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Z zagadnień psychologii sądowej : (wybrane studia empiryczne) / pod red. Jana M. Stanika. - Katowice : Uniwersytet Śląski , 2002. - 210, [2] s., [1] s. złoż. tab. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Psychologia. Badania i aplikacje , ISSN 1428-8664 ; T. 5)
Zawiera: Słowo wstępne; Przestępstwo dzieciobójstwa w świetle psychologiczno-psychiatrycznego opinio dawstwa sądowego; Motywacja i obraz własnej osoby młodocianego dokonującego zabójstwa; Przemoc wobec kobiet w rodzinie - przejawy i uwarunkowania nieletnich; Problematyka rekonstrukcji stanu psychicznego testatora w sytuacji oświadczania woli; Specyfika opinio dawstwa psychologiczno-sądowego dotyczącego małego dziecka - płaszczyzny porozumienia i czynniki różnicujące współpracę psychologiczno-prawniczą; Rozwój mediacji rodzinnych na świecie i w Polsce; Osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki podatności na sugestię.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Przemoc wobec kobiet (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej