Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(14)
available
(7)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(14)
Author
Bałtowski Maciej
(2)
Bednarek Mariusz
(1)
Borkowska Ewa
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Huczek Marian
(1)
Książkiewicz Izabela
(1)
Lachiewicz Stefan
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Nalepka Adam
(1)
Nehring Anna
(1)
Pełka Bogusław
(1)
Strużycki Marian
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Trocki Michał
(1)
Zakrzewska-Bilewska Agnieszka
(1)
Year
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Przedsiębiorstwo
(11)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
(9)
Gospodarka
(3)
Instytucje nonprofit
(2)
Outsourcing
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Górnictwo
(1)
Hutnictwo
(1)
Innowacje
(1)
Kadry
(1)
Konkurencja
(1)
Menedżerowie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Regiony
(1)
Restrukturyzacja
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transfromacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87814-51-2
R.I Kierunki rozwoju zarządzania w przedsiębiorstwie przyszłości: 1. Globalizacja i rewolucja naukowo-techniczna, 2. Cele i paradygmaty przedsiębiorstwa przyszłości, 3.Rodzaje i formy przedsiębiorstwa przyszłości, 4. Trendy zmian w organizacji gospodarczej na świecie, 5. Funkcjonowanie organizacji przyszłości w otoczeniu konkurencyjnym. R.II Model restrukturyzacji przedsiębiorstw: 1.Konieczność restrukturyzacji przedsiębiorstw, 2.Współczesne metody restrukturyzacyjne przedsiębiorstw, 3.Model restrukturyzacji przedsiębiorstw, 4. Elementy modelu restrukturyzacji przedsiębiorstw. R.III Analiza i ocena efektów wdrażania metod restrukturyzacji: 1. Kompleksowe Zarządzanie jakością (TQM), 2. Metoda restrukturyzacji procesowej Reenginering, 3. System Dostaw na Czas (JIN). R.4 metody wdrażania procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw: 1. Typowe programy restrukturyzacyjne, 2. Tworzenie programu restrukturyzacyjnego, 3. Ciągłe Doskonalenie Zarządzania jako alternatywa restrukturyzacji typowej, 4. Metoda analizy i oceny wyników restrukturyzacji, 5. Wdrażanie Ciągłego Doskonalenia zarządzania. R.V Wyniki wdrożeń modelu Ciągłego Doskonalenia Zarządzania na przykładzie przedsiębiorstw meksykańskich: 1. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Korporacji jako obiekty badawcze, 2. Identyfikacja stanu firm przed restrukturyzacja, 3. Restrukturyzacja typowa i jej wyniki, 4. Badanie przypadku Ciągłego Doskonalenia Zarządzania, 5. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw jako wynik wdrożenia Ciągłego Doskonalenia Zarządzania. R.VI Wnioski końcowe i rekomendacje: 1. Czy metodą Ciągłego Doskonalenie Zarządzania można wdrożyć w Polsce?, 2. Wnioski końcowe, 3. Rekomendacje dla przyszłych badań, 4. Podsumowanie.
restrukturyzacji przedsiębiorstw, 4.Elementy modelu restrukturyzacji przedsiębiorstw. R.III Analiza i ocena efektów wdrażania metod restrukt uryzacji : 1.Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), 2.Metoda restrukturyzacji procesowej Reengineering ( BPR), 3.System Dostaw na Czas (JiT). R.IV Metody wdrażania procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw : 1.Typowe programy restrukturyzacyjne , 2.Tworzenie programu restrukturyzacyjnego, 3.Ciągłe Doskonalenie Zarządzania jako alternatywa restruktury zacji typowej, 3.Metoda analizy i oceny wyników restru kturyzacji, 4.Procedury stosowania metody analizy i oc eny wyników restrukturyzacji, 5.Wdrażanie Ciągłego Do skonalenia Zarządzania. R.V Wyniki wdrozeń modelu Ciągłego Doskonalenia Zarzą dzania na przykładzie przedsiębiorstw meksykańskich : 1.Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Korporacji jako o biekty badawcze, 2.Identyfikacja stanu firm przed res trukturyzacją, 3.Restrukturyzacja typowa i jej wyniki,
4.Badanie przypadku Ciągłego Doskonalenia Zarządzania , 5.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw jako wynik
wdrożenia Ciągłego Doskonalenia Zarządzania. R.VI Wnioski końcowe i rekomendacje : 1.Czy metodę Ciągłego Doskonalenia Zarządzania można wdrożyć w Pol sce?, 2.Wnioski końcowe, 3.Rekomendacje dla przyszłych
badań, 4.Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7225-122-3
1. Doskonalenie zarządzania - charakterystyka procesów zmian a świadomość menedżerska, 2. Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw a zachowania kadry kierowniczej, 3. Uwarunkowani i bariery procesu zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach w kontekście zmian świadomości menedżerskiej, 4. System informacyjny w przedsiębiorstwie, 5. Ewolucja w zarządzaniu marketingowym jako doskonalenia procesów zarządczych, 6.Wykorzystanie kontrolingu w polskich przedsiębiorstwach, 7. Doskonalenie zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie - próba syntezy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekonomia i Humanistyka ; Vol I nr 1/2001)
ISBN: 1509-5258
Restrukturyzacja w procesie zarządzania rozwojem organizacji; Zmiany postaw pracowniczych czynnikiem wdrażania koncepcji TQM; Środki public relations; Środki public relations; Strukturalizacja systemu "Biblioteka" jako obiektu badań marketingowych Konkurencja oligopolistyczna na rynku Otwartych Funduszy emerytalnych; Wspieranie małych prywatnych form przedsiębiorczości; Socjologiczne-prawne aspekty bezpieczeństwa pracy; Rzut oka na rozwój literatury amerykańskiej od czasów kolonialnych do końca 20 wiek u; Estetyczny aromat literatury i kultury w nowym milenium; Neopragmatyzm jako alternatywa dla literaturoznawstwa metodologicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Outsourcing / Michał Trocki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - 226,[2] s. : rys., tab. ; 20 cm.
ISBN: 83-208-1340-9
1. Outsourcing a kształtowanie struktur działalności gospodarczej: Istota outsourcingu; Funkcje działalności gospodarczej jako przedmiot outsourcingu; Funkcje działalności gospodarczej a jej struktura; Struktury działalności gospodarczej; Kształtowanie struktur działalności gospod.; Krótka historia outsourcingu; Znaczenie i perspektywy rozwoju outsourcingu; Cele gł. outsourcingu; Warunki ogólne outsourcingu; Zasady ogólne outsourcingu; Rodzaje outsourcingu; Partnerzy outsourcingu; Rynek usług outsourcingowych; Analiza funkcji jako punkt wyjścia przedsięwzięć outsourcingowych; Proces ogólny outsourcingu; Outsourcing a kluczowe kompetencje; Ograniczenia prawne outsourcingu; Insourcing. 2. Outsourcing kontraktowy: Proces outsourcingu kontraktowego; Badanie i planowanie outsourcingu kontraktowe go; Wybór partnerów negocjacyjnych i negocjowanie umowy outsorcingu. 3. Outsourcing kapitałowy: Proces outsourcingu kapitałowego; Analiza strategiczna outsourcingu kapitałowego Analiza szczegółowa outsourcingu kapitałowego; Wdrożenie outsourcingu kapitałowego. 4. Przykłady outsourcingu: Outsourcing w praktyce; Przykłady outsourcingu kontraktowego; Przykłady outsourcingu kapitałowego; Przykłady innych rozwiązań; Patologie outsourcingu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Firmą; 15)
ISBN: 83-86929-16-2
Wstęp; Polityka gospodarcza i polityka przemysłowa; Strategia rozwojowa przedsiębiorstwa i strategie czą- stkowe; Restrukturyzacja przemysłu i przedsiębiorstw; Program strategiczny przedsiębiorstwa i procedura jego tworzenia; Plan strategiczny przedsiębiorstwa i proce- dura jego tworzenia; Metody i techniki realizacji strategii rozwojowej w przedsiębiorstwie; Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13757-6
R.1 Przedsiębiorstwa sprywatyzowane i ich rodzaje; R.2 Analiza przedsiębiorstw sprywatyzowanych na podstawie danych GUS i MSP; R.3 Ekonomiczno-finansowa kondycja przedsiębiorstw sprywatyzowanych; R.4 Przedsiębiorstwa sprywatyzowane na listach 500 największych polskich przedsiębiorstw; R.5 Wycena przez rynek kapitałowy przedsiębiorstw sprywatyzowanych; R.6 Zjawisko wtórnej prywatyzacji - zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstw sprywatyzowanych; R.7 Zmiany poziomu wynagrodzeń oraz presja płacowa w przedsiębiorstwach w okresie transformacji; R.8 Wewnętrzne przeobrażenia przedsiębiorstw sprywatyzowanych; R.9 Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw sprywatyzowanych; Zakończenia. Post scriptum: Kapitał zagraniczny w polskiej prywatyzacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13624-3
R.1 Prywatyzacja jako zjawisko ekonomiczne : 1.Uwagi wprowadzające, 2.Metody, techniki i ścieżki prywatyza cji, 3.Przesłanki efektywnościowe i cele przekształceń własnościowych. R.2 System przedsiębiorstw państwowyc h w Polsce : 1.Przedsiębiorstwa państwowe w II Rzeczpo spolitej, 2.Przedsiębiorstwa państwowe w latach 1945- 1981, 3.Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych,jej znaczenie i skutki, 4.Przedsiębiorstwa państwowe pod rządami ustawy z 1981 roku, 5.Komercjalizacja i fun kcjonowanie skomercjalizowanych przedsiębiorstw państw owych. R.3 Przekształcenia własnościowe polskich przed siębiorstw-rys historyczno-krytyczny : 1.Okres do roku 1989, 2.Problemy prywatyzacji przedsiębiorstw państwo wych w trakcie zmian ustroju, 3.Spory wokół kształtu u stawy prywatyzacyjnej, 4.Okers pionierski prywatyzacji , 5.Okres rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego, 6.Okres rządu Jana Olszewskiego. R.4 Meandry prywatyzacji-od rządu Hanny Suchockiej do rządu Jerzego Buzka : 1.Prze bieg prywatyzacji w latach 1992-1993, 2.Prywatyzacja w czasie rządów koalicji SLD-PSL, 3.Przekształcenia wł asnościowe w trakcie rządów Jerzego Buzka. R.5 Prawne i onstytucjonalne podstawy przekształceń własnościowyc h przedsiębiorstw państwowych : 1.Ustawa o prywatyzacj i przedsiębiorstw państwowych, 2.Ustawa o komercjaliza cji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, 3.Ró żne inne możliwości przekształceń własnościowych przed siębiorstw państwowych, 4.Instytucje administracji rzą dowej związane prywatyzacja, 5.Inne instytucje związa ne z prywatyzacją, 6.Instytucje, które nie powstałyby w pierwszych latach transformacji. R.6 Programy i inic jatywy związane z przekształceniami własnościowymi : 1. Program nrodowych funduszy inwestycyjnych, 2.Uwłasz czenie i reprywatyzacja, 3.Różne inicjatywy reprywaty zacji. R.7 Przekształcenia własnościowe przedsiębiorst w państwowych-dane liczbowe : 1.Wprowadzenie, 2.Przebi eg procesów prywatyzacyjnych i likwidacyjnych przedsię biorstw państwowych, 3.Efekty budżetowe i zobowiązania inwestycyjne przy prywatyzacji, 4.Koszty prowadzenia procesów przekształceń własnościowych, 5.Największe przedsiebiorstwa państwowe oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa istniejące w końcu 2000 roku, 6.Najwię sze prywatyzacje kapitałowe (sprzedaż pierwszego pakie tu akcji) w ostatnich latach. R.7 Przekształcenia orga nizacyjne i własnościowe wybranych branż : 1.Górnictwo -czyli nieustanne próby reform, 2.Cukrownictwo-czyli klincz między polityką a rynkiem, 3.PKP-czyli jakoś bę dzie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-92-2
1. Miejsce restrukturyzacji organizacji i kadrowej w procesie przekształceń polskich przedsiębiorstw, 2. Uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw, 3. Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstwa, 4. Obszary i metody restrukturyzacji wewnątrzorganizacyjnej, 5. Restrukturyzacja organizacji w aspekcie relacji zewnętrznych, 6. Restrukturyzacja w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, 7. Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie, 8. Pracownicy wobec restrukturyzacji, 9. Rola organów nadzoru właścicielskiego w działaniach restrukturyzacyjnych, 10. Kadra kierownicza w procesie restrukturyzacji, 11. Efekty restrukturyzacji organizacyjnej i kadrowej w polskich przedsiębiorstwach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7181-177-2
Mączyńska E.: Wstęp; Krajewska A.: Prywatyzacja- szansą na przetrwanie firmy (Huta Szkła Okiennego "KARA" SA w Piotrkowie Trybunalskim); Krajewska A.: Błyskotliwa kariera porcelany z "Lublina" ("Lublin"SA); Krajewska A., Ziółkowski H.: Od upadłości do sukcesu (Zakłady Przemysłu Wełnianego "LODEX" w Łodzi); Krajewska A., Krajewski S.: Reinkarnacja "Dinozaura" (Zakłady Przemysłu Bawełnianego "POLTEX" w Łodzi); Krajewski S.: Samokontrolujący się monopolista (Zespół Elektrociepłowni "ŁÓDŹ" SA); Jarmułowicz H., Mączyńska E., Zawadzki M.: Jak zostać liderem? (Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Kwidzynie, obecnie International Paper-Kwidzyn SA); Mączyńska E., Zawadzki M.: Kapitał zagraniczny szansą realizacji programu inwestycyjnego (Cementownia "CHEŁm SA).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : zarys problematyki / Adam Nalepka. - Warszawa; Kraków : PWN Wydaw. Nauk., 1999. - 251 s. : tab.,wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-13012-1
Wstęp; Przesłanki restrukturyzacji przedsiębiorstwa; Zakres restrukturyzacji przedsiębiorstwa; Typowe prze- dsięwzięcia restrukturyzacyjne; Specyfika restruktury- zacji przedsiębiorstw w Polsce; Metodyka restruktury- zacji przedsiębiorstwa; Uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 83-86890-86-X
Zarządzanie wartością firmy. Istota i kierunki ewolucji; Bądź pierwszy lub drugi" strategia wzrostu General Electric; "Każdego dnia niskie ceny" strategia Wal-Martu; Internetowa rewolucja: Amazon.com, Barnes & Noble; Tajemnice sukcesu Coca-Coli; Fuzja DaimlerChrysler AG jako źródło wzrostu wartości firmy; Jak zbudować globalną korporację? Przypadek Carrefour; Fuzja Banku Handlowego w Warszawie i BRE Banku. Stracona szansa; Strategia restrukturyzacji i wzrostu wartości Telekomunikacja Polskiej SA; Strategia restrukturyzacji i wzrostu wartości Optimus SA; Informacja - fundament wartości Agory SA.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88936-20-4
1. Przewaga konkurencyjna firmy: od lokalizacji do strategii globalnych, 2. Nieporozumienia wokół konkurencyjności, 3. Restrukturyzacja przedsiębiorstw jako warunek rozwoju, 4. Warunki konkurowania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej, 5. Czynniki rozwoju MSP w Unii Europejskiej i w Polsce, 6. Projektowanie podjęcia i/lub rozszerzenia działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, 7. Wybór optymalnego źródła finansowania przedsiębiorstwa w dobie wzmożonej konkurencyjności gospodarki, 8. Realizacja innowacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym, 9. Wrażliwość przedsiębiorstwa na zmieniające się potrzeby klienta, 10. Efekty dostosowań strukturalnych w przemyśle Polski w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-381-3
R.! Gospodarka rynkowa jako główny kierunek zmian systemowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. R.2 Proces transformacji systemowej w warunkach przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. R.3 Istota i znaczenie przekształceń własnościowych w procesie transformacji systemowej. R.4 Restrukturyzacja w procesie funkcjonowanie i rozwoju przedsiębiorstw. r.5 Wywiad gospodarczy jako narzędzie
intensyfikacji procesów przekształceń i rozwoju prze dsiębiorstw. R.6 Metodyczno-praktyczne problemy restru kturyzacji przedsiębiorstw. R.7 Podstawy systemu diagn ostyki ekonomicznej i oceny procesu restrukturyzacji p rzedsiębiorstw. R.8 Procesy gospodarce i ich restruktu ryzacja-studia empirycznych przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Przedsiębiorstwo - restrukturyzacja (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again