Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Szczęsny Wiesław
(2)
Turyna Jan
(2)
Głuchowski Jan
(1)
Patyk Jacek
(1)
Sojak Sławomir
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Przedsiębiorstwo
(3)
Finanse
(2)
Rachunkowość
(2)
Globalizacja
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-923607-3-5
I. Rating komunalny w Polsce w kontekście wyzwań globalizacji i integracji europejskiej; Bank supervision and corruption in borrowing; Napływa bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako czynnik rozwoju ekonomicznego Chińskiej Republiki Ludowej; Wpływ globalizacji na rozwój teorii i praktyki rachunkowości; Assets of Estonian central bank after starting using Euro; Kredytowe instrumeny pochodne - rewolucja na międzynarodowym runku finansowym; Rola finansów publicznych w poprawie konkurencyjności gospodarki polskiej w warunkach globalizacji; Próba oceny kompatybilności polskiego systemu podatkowego z prawem Wspólnoty Europejskiej Problemy finansowania państwowego nadawcy na Litwie - perspektywa podatku abonamentowego; Szczególna dokumentacja podatkowa w zakresie dokonywania transakcji międzynarodowych; Inwestycje na rynku akcji w krajach muzułmańskich; The Maastricht inflation criterion; Savings of Lithuanian population: gender approach; Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a procesy rozwoju gospodarczego Irlandii; Diversification benefits optimal portfolio; Optymalizacja opodatkowania dochodów z giełdy z wykorzystaniem spółki zarejestrowanej w innej jurysdykcji podatkowej; Some problems of financial control over counteraction criminal incomes legalization; Bank Światowy i jego rola w finansowaniu stabilnego i zrównoważonego rozwoju krajów członkowskich; II. Fundusze private equity w Polsce - ocena funkcjonowania i bariery rozwoju; Narzędzia rachunkowości w planowaniu finansowym; Produkty strukturyzowane - innowacyjne instrumenty inwestycyjne i spekulacyjne na rynku finansowym; Znaczenie emisji obligacji skarbowych dla finansowania potrzeb pożyczkowych państwa; Transakcje zakupów lewarowych na polskim rynku private equity/ venture capital; Ujawnienie wybranych informacji w " dodatkowych informacjach i objaśnieniach "; Próg rentowności a koszty finansowe; Wykorzystanie statystycznych wskaźników do badania wpływu podatku od wartości dodanej na płynność finansową przedsiębiorstw; Finansowe aspekty różnic między licencjami wolnego oprogramowania i open source; Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego; Nowoczesne technologie informacyjne w rachunkowości przedsiębiorstw; Charakterystyka rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce; Controller w przedsiębiorstwie; Metody płatności a bezpieczeństwo transakcji w handlu internetowym; Opodatkowanie wspólników łączących się spółek kapitałowych podatkiem dochodowym; Funkcjonowanie rynku indywidualnych kont emerytalnych w Polsce w latach 2004-2006; Wirtualna kontrola podatkowa - e-audyt u makroprzedsiębiorcy; Inzynieria finansowa - metoda obniżania kosztów produktu w fazie jego planowania; Dokumentacja cen transferowych; sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o upadłości przedsiębiorstwa; Zmiany na rynku usług faktoringowych; Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych; Źródła finansowania ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce; Wykorzystanie zabezpieczeń przy tworzeniu rezerw na ryzyko związane z działalnością banków; Procesy przemian w sektorze bankowym a standardy kwalifikacyjne w bankowości polskiej; The Russian state a subject of financial law; Processual norms of the tax law of he Russian Federation in condition of globalization
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-434-8
Cz.I Finansowe, organizacyjne i prawne uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: Wpływ finansowania funduszy typu venture capital na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; Organizacyjne i prawne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego (na przykładzie Stomil Olsztyn S.A.); Wpływ polskiego prawa bilansowego na rachunek kosztów; Modele nowoczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw - dobór wskaźników (wyniki badań); Dostępność kapitału jako ważna determinanta rozwoju organizacji gospodarczych; Złoty wobec kryzysów walutowych w okresie transformacji i integracji europejskiej - ujęcie jakościowe; Przekształcenia w gospodarce komunalnej a finansowanie przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne na przy kładzie branży wodociągi i kanalizacja; Polityka stabilizacyjna i otwieranie polskiej gospodarki; Reguły dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców w prawie polskim w przeddzień akcesji Polski do Unii Europejskiej; Venture capital jako źródło finansowania ryzykownych przedsięwzięć rozwojowych; Ocena modyfikacji ryzyka zintegrowanych układów gospodarki światowej Ceny transferowe; Podatki a pomoc publiczna; Znaczenie ubezpieczeń w działalności podmiotów gospodarczych; Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw; Polityka fiskalna a Unia Gospodarcza i Walutowa; Venture capital jako forma wspierania przedsiębiorstw. Cz.II System informacyjny rachunkowości a międzynarodowe źródła jej harmonizacji: Analiza kosztowa i pozakosztowa wariantów informatyzacji na przykładzie firmy usługowej; Integracja podsystemów rachunkowości na przykładzie amortyzacji naturalnej; Rezerwy w normach prawnych rachunkowości; Powiązanie polityki bilansowej z oceną przedsiębiorstwa; Relacje pomiędzy polityką bilansową a systemem informacyjnym rachunkowości; Środki trwałe w prawie bilansowym i w prawie podatkowym - wybrane zagadnienia; Rachunek odpowiedzialności jako instrument zarządzania organizacjami gospodarczymi; Informacyjna rola skonsolidowanych sprawozdań finansowych w Polsce i na świecie; Wpływ globalizacji na integrację systemów rachunkowości; Założenia koncepcyjne rachunkowości w świetle międzynarodowych źródeł jej standaryzacji; Bariery stojące na drodze raportowa niu kapitału intelektualnego. Cz.III Zarządzanie finansami organizacji gospodarczych Przegląd instrumentów zarządzania finansami i rachunkowości zarządczej stosowanych w zarządzaniu obszarem innowacyjnej działalności inwestycyjnej; Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie - wybrane problemy; Źródła i parametry określające pozycję konkurencyjna firmy w branży; Budżet marketingowy - części składowe i determinanty; Układy wskaźników wiążące płynność finansową i rentowność; Zmienność zapotrzebowania na kapitał obrotowy w ciągu roku a polityka finansowa przedsiębiorstwa; Analiza możliwości oceny kosztów finansowych przedsiębiorstw w warunkach polskich; Rada nadzorcza: fikcja czy konieczność?; Amortyzacja jako finansowy stymulator rozwoju przedsiębiorstw; CRM - narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem; Wycena bankrutujących przedsiębiorstw; Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia; Współczesne standardy utrzymania obiektów i urządzeń; Wartość rynkowa jako miernik wartości fundamentalnej przedsiębiorstw; Ednowment jako forma finansowania działalności organizacji non profit; Polityka dywidend w kreowaniu wartości spółek kapitałowych w Polsce; Stopa dyskontowa na rynku uniwersalnym; Ocena efektywności strategii inwestycyjnych OFE działających w Polsce; Koszty niskiej jakości - Six Sigma drogą do zwiększania efektywności finansowej organizacji; Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności rozwojowej - teoria i praktyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-98069-65-8
I. Jakość informacji finansowej w teorii i praktyce a rozwiązania na gruncie standardów międzynarodowych, Problem porównalności sprawozdań finansowych w kontekście założeń koncepcyjnych międzynarodowych źródeł standaryzacji rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jako narzędzie celowego kreowania informacji gospodarczej, Porównanie i analiza uslug bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych, Teoretyczne i praktyczne aspekty jakości zysku, Odroczony podatek dochodowy w świetle jakościowych cech sprawozdania finansowego, Rachunkowość globalna a teoria rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o wiarygodności małych przedsiębiorstw, Wpływ zastosowania regulacji MSR/MSSF na ocenę sytuacji majątkowo-finansowej podmiotów z sektora MŚP, Jakość informacji a standard zawodu księgowego, Kontrakty długoterminowe-rozliczanie oraz ujęcie w ksiegach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym wg rozwiązań krajowych i międzynarodowych, Aktywa niematerialne a jakość innowacyjna sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, Sprawozdawcze aspekty wyceny ekspozycji kredytowych banku w świetle stosowania MSR/MSSF, Cechy jakościowe informacji księgowej i ich realizacja w systemach informatycznych na przykładzie IFS Finanse, Narzędzia technologii informacyjnej wspierające stosowanie MSR/MSSF, Zastosowanie MSR/MSSF w polskich firmach-różna jakość otrzymywanych sprawozdań finansowych, Ujawnienie polityki rachunkowości w sprawozdaniach finansowych sprządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Zdarzenia po dniu bilansowym i ich prezentacja w sprawozdaniach finansowycj spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie.Przykłady ujawnianych informacji, od podejścia transakcyjnego do ekonomicznego.Ewolucja pomiaru wyniku finansowego w Międzynardowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, II.prawne i finansowe dylermaty standaryzacji rachunkowości, Wpływ harmonizacji zasad rachunkowości w Unii Europejskiej na rozwój rewizji finansowej w Polsce-ujęcie retrospektywne i prospektywne, Problemy wyceny w walucie obcej wedlug MSR 21 a polskie prawo bilansowe, Grupa kapitalowa jako podmiot prawa bilansowego,podatkowego i handlowego-wybrane aspekty, Wybrane problemy stosowania Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 29 w praktyce, Specyfika sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń społecznych w świetle obowiązującego prawa, Wycena i prezentacja obligacji według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, Wpływ parametrów połączenia na obraz jednostki po połączeniu, Rachunkowośc rolna w Polsce na tle MSR 41 "Rolnictwo", Wpływ Nowej Umowy Kapitalowej na wymogi kapitalowe banków w Polsce, zasady w regulacjach ustawy o rachunkowości i w MSR/MSSF, Wymogi sprawozdawcze małych i średnich przedsiębiorstw a uwarunkowania uzyskania środków ze źródeł bankowych i pozabankowych, Rezerwy i zobowiązania warunkowe-regulacje krajowe i międzynarodowe, III. Wybrane aspekty zarządzania finansami organizacji gospodarczych, Odpowiedzialność za rachunkowość w świetle ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych, Elastyczne formy zatrudnienia i ich wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw, Wydatki marketingowe oraz metody ich rozliczania w czasie, Analiza wskaźnikowa w ocenie działalności konglomeratów finansowych, Znaczenie strategii zarządzania kapitalem obrotowym w przedsiębiorstwie, Analiza ryzyka operacyjnego i finansowego na podstawie sprawozdań, Przewidywanie bankructwa przedsiębiorstwa, Wybrane regulacje prawne w kontekście globalizacji gospodarki a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych, Analiza due diligence w ocenie aktywów niematerialnych w pracesach fuzji i przejęć, Dokumentacja podatkowa i porozumienia cenowe w transakcjach między podmiotami powiązanymi, Fundusze unijne jako preferencyjne źródło finansowania rozwoju i działalności małych i srednich przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again