Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(12)
Author
Bojewska Barbara
(1)
Glinka Beata
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Kaźmierczak Tomasz
(1)
Konecki Krzysztof
(1)
Kuciński Kazimierz
(1)
Matusiak Krzysztof
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Rollnik-Sadowska Ewa
(1)
Roman Antoni
(1)
Rymsza Marek
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Skłodowski Henryk
(1)
Stawasz Edward
(1)
Strużycki Marian
(1)
Zbierowski Przemysław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Przedsiębiorczość (postawa)
(11)
Bezrobocie
(3)
Innowacje
(3)
Zarządzanie
(3)
Gospodarka
(2)
Organizacja
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rynek pracy
(2)
Siła robocza
(2)
Kobieta
(1)
Miasta
(1)
Osobowość
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- Polska
(1)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Regiony problemowe
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek
(1)
Społeczeństwo
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Wieś
(1)
Wykształcenie
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Subject: time
1989-
(5)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-80-3
I. Kapitał ludzki: Jakość kapitału ludzkiego a stopa bezrobocia w Polsce; Wydajni i bezrobotni. II. Rynek pracy: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom zatrudnienia w Polsce; Znaczenie i stan wykształcenia w Polsce; Rozwój sektora usług a rynek pracy w Polsce w świetle doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych. III. Przedsiębiorczość: Istota przedsiębiorczości w gospodarce; Znaczenie informacji rynkowej w rozwoju przedsiębiorczości na wsi w Polsce; Skuteczność menedżera w zarządzaniu procesowym; Problem przedsiębiorczości w rolnictwie Polski; Sprzedaż bezpośrednia w firmach sieciowych; Migracja intelektualna jako czynnik obniżania poziomu bezrobocia w gospodarce transformacyjnej; Venture Capital jako szansa rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych; Audyt wewnętrzny - zarządzanie systemem jakości; Dostęp do funduszy unijnych a konkurencyjność przedsiębiorstw; Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej; Kobieta we współczesnym biznesie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-214-6
1. Regionalna perspektywa przedsiębiorczość; 2. Przedsiębiorczość gminy a rozwój regionalny; 3. Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny; 4. Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości; 5. Kapitał naturalny jako przesłanka przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego; 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości w regionie; 7. Przedsiębiorczość i rozwój regionalny a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Ewa Rollnik-Sadowska. - Warszawa : Difin, 2010. - 263 s. : tab.; wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-279-5
1. Przedsiębiorczość - analiza zjawiska; 2. Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w województwie podlaskim; 3. Przedsiębiorczość jako forma zawodowej aktywności kobiet w Polsce - diagnoza, wybrane działania polityki rynku pracy; 4. Przedsiębiorczość kobiet - mieszkanej województwa podlaskiego - wyniki własnych badań sondażowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-725-4
Zawiera: Rozdział 1. Organizacje efektywne i przedsiębiorcze: 1.1. Źródła wysokiej efektywności; 1.2. Orientacja przedsiębiorcza. Rozdział 2. Pozytywna psychologia i pozytywna nauka o organizacji: 2.1. Psychologia pozytywna; 2.2. Pozytywna nauka o organizacji. Rozdział 3. Elementy zarządzania pozytywnego: 3.1. (Pozytywny) kapitał psychologiczny; 3.2. Organizacyjne zachowania obywatelskie; 3.3. Empowerment psychologiczny; 3.4. Motywacja prospołeczna; 3.5. Pasja harmonijna, obsesyjna i przedsiębiorcza; 3.6. Pozytywna odmienność; 3.7. Postrzegane wsparcie organizacyjne; 3.8. Model badawczy. Rozdział 4. Wyniki badań: 4.1. Metodyka badań; 4.1.1. Zmienne i ich pomiar; 4.1.2. Próba badawcza; 4.1.3. Metody analizy statystycznej materiału empirycznego; 4.2. Wyniki analizy ścieżek; 4.3. Wyniki analizy moderacji relacji przez otoczenie; 4.4. Omówienie wyników badań. Zakończenie. Spis tablic. Spis rysunków. Załącznik – Narzędzia badawcze. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-214-1
Enterprise performance management - nowe wsparcie dla przedsiębiorczości korporacyjnej w warunkach globalizacji; Migracja wartości a procesy przedsiębiorczości; Zarządzanie wiedzą jako przejaw przedsiębiorczości; Przedsiębiorczość w restrukturyzacji i wycenie przedsiębiorstwa; Reorientacja procesowa w organizacji a warunki wyzwalania przedsiębiorczości; Integracja personalna w grupach kapitałowych. Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorczości; Public relations a inne formy wpływu na otoczenie - przejawy przedsiębiorczości; Project finance jako metoda pobudzania przedsiębiorczości; Umowy handlowe i regulacje celne jako uwarunkowania przedsiębiorczości; Wpływ prywatyzacji przedsiębiorstw na innowacyjność gospodarki na przykładzie gospodarki polskiej; Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Wzrost przedsiębiorczości na polskim rynku telekomunikacyjnym jako efekt procesów liberalizacyjno- demonopolizacyjnych; Uwarunkowania i przejawy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce; Przejawy przedsiębiorczości w zarządzaniu kryzysowym w transporcie lotniczym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-027-5
I. Przedsiębiorczość, samozatrudnienie a tworzenie nowych miejsc pracy na terenach marginalizowanych w regionie łódzkim: Tendencje i bariery rozwoju przedsiębiorczości i MSP w Polsce; Samozatrudnienie, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - doświadczenia krajowe i zagraniczne; Rozwój regionalny - ujęcie teoretyczne; Wybrane aspekty oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego; Wybrane aspekty rozwoju sektora MSP w regionie łódzkim; Partnerstwo między przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu a tworzenie i rozwój przedsiębiorstw - w regionie łódzkim; Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w regionie łódzkim - stan i ograniczenia; Rynek pracy i bezrobocie w Polsce i w województwie łódzkim. II. Badania nad predyspozycjami osobowościowymi ułatwiającymi samozatrudnienie i poszukiwanie pracy w regionach marginalizowanych województwa łódzkiego: Wpływ cech osobowości na efektywność zawodową; Metodyka badań; Analiza wyników badań;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7204-538-0
I. Podstawy teorii przedsiębiorczości II. Rola przedsiębiorczości w narodzinach i rozwoju gospodarki rynkowej III. Przedsiębiorczość i podejmowanie działalności w gospodarce postindustrialnej IV. Budowa systemów wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych V. Podstawy europejskiego systemu wsparcia VI. Polska tradycja przedsiębiorczości i podstawy systemu wsparcia VII. Rozwój ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce; Wnioski i rekomendacje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87981-61-3
CZ.I Sytuacja na regionalnym rynku pracy : 1.Uwarunkowania efektywności polityki rynku pracy, 2.Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim, 3.Pozycja ludności wiejskiej na rynku pracy w Polsce, 4.Sytuacja, postawy i oczekiwania osób bezrobotnych w regionie podlaskim, 5.Bezrobocie w okresie transformacji systemowej (postawy, fakty, oczekiwania), 6.Bezrobocie w oczach osoby bezrobotnej, 7.Środki masowego przekazu i związki zawodowe na Podlasiu wobec zjawiska bezrobocia w latach 1990-2003. Cz. II Kierunki działań na rzecz ograniczania bezrobocia : 1.Szkolenia jako instrument rozwoju gospodarczego regionu i ograniczania bezrobocia, 2.Przedsiębiorczość jako instrument rozwiązywania problemów rynku pracy, 3.Elastyczne formy zatrudnienia jako instrument rynku pracy, 4.Sektorowy Program Operacyjny - "Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006", 5.Rola podlaskich organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, 6.Problem walki z bezrobociem oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na przykładzie gminy Białystok
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88594-92-3
Cz.I Aktywna polityka społeczna. Konteksty: Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce; Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Unii Europejskiej; Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo a sytuacja grup zmarginalizowanych - ujęcie ekonomiczne; Przedsiębiorczość obywatelska w kształtowaniu ekonomii społecznej w Polsce; Grupy zmarginalizowane, przedsiębiorczość społeczna, praca socjalna - strategie rozwoju społeczności lokalnych; Trzeci sektor jako pracodawca. Doświadczenia Danii; Zawody jutra. Tworzenie miejsc pracy w środowisku lokalnym - doświadczenia francuskie. Cz.II W stronę nowej roli służb społecznych w Polsce: Służby społeczne i przedsiębiorczość społeczna - przemiany ładu instytucjonalnego; Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Wyzwania i ograniczenia; Założenia ustawy o zatrudnieniu socjalnym; Aktywizacja klientów programów socjalnych - przykłady działań praktycznych; Pracownicy socjalni a rozwijanie przedsiębiorczości: dwugłos ekspertów. Wnioski i rekomendacje: W stronę aktywnej polityki społecznej?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-991-4
1. Procesowe ujęcie organizacji. Interpretatywna socjologia organizacji i zarządzania, 2. Przedsiębiorczość i kultura w Polsce, 3. Przedsiębiorczość: cecha osób czy organizacji, 4. Władza w organizacji - problem badawczy, któego nie ma, 5. Polscy menedżerowie. "Temporalna" historia zbiorowości, 6. Organizacyjny dyskurs wiedzy i władzy, 7. Zmiany w postrzeganiu pracy i zawodu w latach 1986 i 2001 na przykładzie robotników Stoczni Szczecińskiej, 8. Polityka personalna polskich przedsiębiorstw przemysłowych, 9. Kultury i strategie płciowe a zachowania w organizacjach, 10. Sieciowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 564)
1. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; 2. Istota i znaczenie przedsiębiorczości w zarządzaniu; 3. Skłonność małych i średnich przedsiębiorstw do przedsiębiorczości w zarządzaniu; 4. Znaczenie innowacji w rozwoju przedsiębiorczości; 5. Znaczenie zarządzania innowacjami w rozwoju przedsiębiorczości; 6. Skłonność małych i średnich przedsiębiorstw do zarządzania innowacjami- uwarunkowania przedsiębiorczości jako sposobu zarządzania; 7. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw- uwarunkowania przedsiębiorczości jako funkcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again