Form of Work
Książki
(9)
Czasopisma
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(7)
Author
Olejniczak Adam
(3)
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(3)
Pałdyna Tomasz
(2)
Balwicka-Szczyrba Małgorzata
(1)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Duda Dariusz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kil Jan
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lityński Adam
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Pudło Anna
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Sobolewski Przemysław
(1)
Sporek Filip
(1)
Stępień-Sporek Anna
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Topa Ilona
(1)
Warciński Michał
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Przedawnienie roszczenia
(10)
Prawo cywilne
(6)
Osoba fizyczna
(3)
Osoba prawna
(3)
Prawo pracy
(2)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Dowód sądowy
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Informacje niejawne
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Negocjacje
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Odszkodowanie
(1)
Policja
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Straż graniczna
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służba celna
(1)
Tajni współpracownicy policji
(1)
Termin zawity
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Unzanie za zmarłego
(1)
Urzędy stanu cywilnego
(1)
Wolność zrzeszania się
(1)
Żandarmeria wojskowa
(1)
Subject: place
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak. - Wyd. 15 uaktual. i zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2019. - XXII, [4], 404 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-8158-724-2
Zawiera: Rozdział I. Wprowadzenie do prawa cywilnego: § 1. Prawo cywilne; I. Prawo publiczne i prawo prywatne; 1. Wprowadzenie; 2. Prawo prywatne; 3. Prawo publiczne; 4. Użyteczność wyróżnienia; II. Gałęzie prawa, kompleksowe regulacje prawne, dyscypliny naukowe i dydaktyczne; 1. Gałęzie prawa; 2. Kompleksowe regulacje prawne; 3. Dyscypliny naukowe i dydaktyczne; III. Status prawa cywilnego; 1. Metoda regulacji; 2. Przedmiot regulacji; IV. Zakres prawa cywilnego; 1. Uwagi wstępne; 2. Prawo pracy; 3. Prawo rodzinne; 4. Prawo handlowe; 5. Prawo rolne; 6. Prawo spółdzielcze; V. Systematyka prawa cywilnego; 1. Uwagi ogólne; 2. Poszczególne działy prawa cywilnego; 3. Inne wyróżnienia zespołów norm cywilnoprawnych; VI. Zasady prawa cywilnego; 1. Pojęcie; 2. Katalog zasad; § 2. Unifikacja i kodyfikacja prawa cywilnego w Polsce; I. Unifikacja prawa cywilnego; 1. Druga Rzeczypospolita; 2. Okres powojenny; II. Kodyfikacja prawa cywilnego; 1. Pierwsze próby kodyfikacji; 2. Uchwalenie Kodeksu cywilnego; 3. Charakter prawny; 4. Zakres; 5. Podział; 6. Forma; 7. Warstwy ideologiczne; III. Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział II. Źródła prawa cywilnego: Źródła prawa cywilnego: § 3. Rodzaje źródeł: I. Uwagi wstępne; II. Prawo stanowione; III. Zwyczaje i prawo zwyczajowe; 1. Zwyczajowe; 2. Prawo zwyczajowe; IV. Rola orzecznictwa; V. Rola nauki; § 4. Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego; I. Uwagi ogólne; 1. Struktura normy prawnej; 2. Norma a przepis prawny; II. Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego; 1. Normy bezwzględnie i względnie wiążące oraz semiimperatywne; 2. Normy kompetencyjne; 3. Metanormy; III. Ważniejsze rodzaje przepisów prawa cywilnego; 1. Definicje legalne; 2. Przepisy odsyłające; 3. Klauzule generalne; § 5. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu czasowym i przestrzennym; I. Obowiązywanie norm w zasięgu czasowym; 1. Początek obowiązywania; 2. Koniec obowiązywania; II. Prawo intertemporalne; 1. Uwagi ogólne; 2. Zasada nie retroakcji; 3. Kolizje norm nieobjętych zasadą nie retroakcji; III. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu przestrzennym; IV. Prawo prywatne międzynarodowe. Rozdział III. Stosowanie prawa cywilnego: § 6. Model stosowania prawa; I. Model normatywny; II. Trójczłonowy model stosowania prawa; § 7. Ustalenie stanu faktycznego sprawy; I. Reguły dowodowe; 1. Dowody; 2. Rozkład ciężaru dowodu; II. Domniemanie; 1. Domniemanie faktyczne; 2. Domniemania prawne; 3. Domniemania dobrej wiary; 4. Moc wiążąca orzeczeń; § 8. Ustalenie właściwej normy dla rozstrzygnięcia sprawy; I. Wykładnia prawa; 1. Uwagi wstępne; 2. Dyrektywy językowe; 3. Dyrektywy systemowe; 4. Dyrektywy funkcjonalne; 5. Wyniki wykładni; II. Wnioskowanie z norm o normach; 1. Pojęcie; 2. Reguły instrumentalnego nakazu i zakazu; 3. Reguły a fortiori; 4. Analogia z ustawy; 5. Analogia z prawa; III. Związanie sądu w działaniach interpretacyjnych i inferencyjnych; 1. Uwagi wstępne; 2. Nadzór judykacyjny; 3. Zasady prawne; 4. Powszechnie obowiązująca wykładnia; 5. Wskazanie wspomagające; IV. Zbieg norm; V. Wykładnia prawa wspólnotowego; 1. Reguła wykładni; 2. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego; 3. Właściwość sądów; § 9. Wiążące ustalenie konsekwencji prawnych stanu faktycznego. Rozdział IV. Prawo podmiotowe: § 10. Pojęcie prawa podmiotowego; I. Koncepcja prawnonaturalna i system prawny; 1. Prawo podmiotowe i system prawny; 2. Koncepcja umiarkowanego pozytywizmu; II. Określenie prawa podmiotowego; 1. Stosunek cywilnoprawny; 2. Definicja prawa podmiotowego; 3. Przydatność koncepcji prawa podmiotowego; III. Uprawnienia; 1. Uwagi ogólne; 2. Roszczenia; 3. Uprawnienia kształtujące; 4. Zarzut; § 11. Rodzaje praw podmiotowych; I. Uwagi wstępne; II. Prawa bezwzględne i względne; 1. Prawa bezwzględne; 2. Prawa względne; 3. Prawo podmiotowe w zobowiązaniach realnych; 4. Przyporządkowane prawa bezwzględne; III. Prawa akcesoryjne i związane; 1. Prawa akcesoryjne; 2. Prawa związane; IV. Prawa majątkowe i niemajątkowe; 1. Prawa majątkowe; 2. Prawa niemajątkowe; V. Prawa przenoszalne i nieprzenoszalne; 1. Uwagi wprowadzające; 2. Zbywalność; 3. Dziedziczność; VI. Prawa tymczasowe; § 12. Sposoby nabycia i utraty prawa podmiotowego; I. Uwagi wstępne; II. Nabycie pochodne i pierwotne; 1. Nabycie pochodne; 2. Nabycie pierwotne; III. Następstwo pod tytułem szczególnym i ogólnym; 1. Następstwo pod tytułem szczególnym; 2. Następstwo pod tytułem ogólnym; IV. Nabycie translatywne i konstytutywne; 1. Nabycie translatywne; 2. Nabycie konstytutywne; V. Utrata prawa; 1. Uwagi ogólne; 2. Połączenie prawa i obowiązku; § 13. Realizacja prawa podmiotowego; I. Wykonywanie; II. Nadużycie; 1. Teoria zewnętrzna; 2. Teoria wewnętrzna; 3. Stosowanie instytucji nadużycia prawa podmiotowego; III. Ochrona; 1. Ochrona sądowa; 2. Pomoc własna; IV. Kolizja praw podmiotowych. Rozdział V. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego: § 14. Uwagi wstępne; § 15. Rzeczy; I. Pojęcie; 1. Cechy konstytutywne; 2. Wyłączenia; II. Rzeczy ruchome i nieruchomości; 1. Podstawa podziału; 2. Grunty; 3. Budynki; 4. Części budynków; 5. Księgi wieczyste; III. Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości; 1. Pojęcie; 2. Doniosłość prawna; IV. Części składowe rzeczy i przynależności; 1. Części składowe; 2. Przynależności; V. Pożytki; 1. Pojęcie i rodzaje; 2. Konsekwencje prawne; § 16. Przedmioty inne niż rzeczy; I. Przedmioty materialne niebędące rzeczami; 1. Ciecze i gazy; 2. Kopaliny; 3. Zwierzęta w stanie wolnym; II. Przedmioty niematerialne; 1. Energia; 2. Dobra o charakterze intelektualnym; 3. Dobra osobiste; 4. Pieniądze; 5. Papiery wartościowe; III. Przedsiębiorstwo; 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie; 3. Konsekwencje i charakter prawny; 4. Gospodarstwo rolne; IV. Zbycie przedsiębiorstwa; 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie zbycia przedsiębiorstwa; 3. Forma; V. Odpowiedzialność za długi związane z prowadzeniem zbytego przedsiębiorstwa; 1. Uwagi wstępne; 2. Odpowiedzialność zbywcy przedsiębiorstwa; 3. Solidarna odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa; § 17. Majątek i mienie; I. Majątek; 1. Pojęcie; 2. Sukcesja uniwersalna; 3. Zarząd; 4. Odpowiedzialność; 5. Surogacja; II. Mienie. Rozdział VI. Osoby fizyczne: § 18. Uwagi ogólne: I. Podmiotowość człowieka; 1. Podmiot praw; 2. Zdolność prawna; 3. Zdolność do czynności prawnych; II. Indywidualizacja osób fizycznych; 1. Nazwisko i imię; 2. Dodatkowe dane osobowe; 3. Stan rodzinny; 4. Płeć; 5. Wiek; 6. Stan cywilny; 7. Rejestry stanu cywilnego; 8. Ewidencja ludności; III. Miejsce zamieszkania; 1. Uwagi ogólne; 2. Osoby pełnoletnie; 3. Dzieci lub podopieczni; § 19. Zdolność prawna osób fizycznych; I. Początek; 1. Urodzenie się dziecka; 2. Status cywilnoprawny nasciturusa; II. Zakres; III. Ustanie; 1. Śmierć; 2. Stwierdzenie zgonu; 3. Uznanie za zmarłego; § 20. Ochrona dóbr osobistych; I. Pojęcie i rodzaje; 1. Pojęcie; 2. Typy; II. Konstrukcja prawna; III. Przesłanki ochrony; 1. Bezprawność; 2. Uchylenie bezprawności; IV. Środki ochrony; 1. Ustanie; 2. Zaniechanie; 3. Usunięcie skutków naruszenia; 4. Zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny; 5. Stosunek do ochrony pozakodeksowej; 6. Odszkodowanie. Rozdział VII. Osoby prawne: § 21. Konstrukcja osób prawnych; I. Pojęcie; 1. Założenia ogólne; 2. Metoda regulacji prawnej; 3. Funkcje; II. Ogólna regulacja osób prawnych; 1. Uwagi wstępne; 2. Powstanie i rejestry; 3. Nazwa; 4. Siedziba; 5. Organy; 6. Dobra osobiste; § 22. Rodzaje osób prawnych; I. Państwowe osoby prawne; 1. Skarb Państwa; 2. Inne państwowe osoby prawne; II. Jednostki samorządu terytorialnego; 1. Gminy; 2. Związki międzygminne; 3. Powiat; 4. Województwo; III. Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne; 1. Korporacyjne; 2. Fundacyjne; § 23. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; I. Uwagi wstępne; II. Nowa regulacja prawna; 1. Pojęcie; 2. Reżim prawny; III. Trzeci podmiot prawa cywilnego. Rozdział VII1. Konsumenci i przedsiębiorcy: §231. Konsumenci; I. Uwagi wstępne; II. Pojęcie konsumenta; § 232. Przedsiębiorcy; I. Firma. Rozdział VIII. Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne: § 24. Zdarzenia cywilnoprawne; I. Pojęcie i skutki; 1. Pojęcie; 2. Skutki; II. Typy zdarzeń cywilnoprawnych; 1. Podstawa wyróżnienia; 2. Typologia; § 25. Pojęcie i postacie czynności prawnych; I. Pojęcie; 1. Określenie ogólne; 2. Oświadczenie woli; 3. Oświadczenia innego rodzaju; II. Postacie czynności prawnych; 1. Jednostronne, umowy i uchwały; 2. Zgoda osoby trzeciej; 3. Indywidualnie adresowane; 4. Realne i konsensualne; 5. Między żyjącymi i na wypadek śmierci; 6. Zobowiązujące, rozporządzające i o podwójnym skutku; 7. Przysparzające; 8. Upoważniające; 9. Kauzalne i abstrakcyjne; 10. Czynności powiernicze; § 26. Forma oświadczenia woli: I. Swoboda formy; 1. Uwagi ogólne; 2. Oświadczenia wyraźne i dorozumiane; II. Formy szczególne i ich rodzaje; 1. Forma dokumentowa; 2. Zwykła forma pisemna; 3. Forma pisemna z datą pewną; 4. Forma pisemna z poświadczeniem podpisu; 5. Akt notarialny; 6. Forma elektroniczna; 7. Uwagi końcowe; III. Skutki niedochowania formy; 1. Forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności (ad solemnitatem); 2. Forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych (ad eventum); 3. Forma czynności prawnej zastrzeżonej dla celów dowodowych (ad probationem); IV. Zakres zastosowania form szczególnych; 1. Forma z mocy ustawy; 2. Forma z mocy umowy; 3. Forma następczych czynności prawnych; 4. Zakres zastosowania elektronicznej formy czynności prawnej; V. Oświadczenie potwierdzające zawarcie umowy; § 27. Wykładnia oświadczeń woli; I. Uwagi ogólne; 1. Pojęcie wykładni; 2. Ogólne dyrektywy wykładni; II. Metoda wykładni; 1. Oświadczenia woli składane indywidualnym adresatom; 2. Oświadczenia woli kierowane do nieoznaczonego kręgu odbiorców; 3. Testamenty; III. Wykładnia oświadczeń woli wyrażonych pisemnie; 1. Uwagi ogólne; 2. Ograniczenia dowodowe; 3. Zasady europejskiego prawa kontraktów; § 28. Zdolność do czynności prawnych; I. Pojęcie; 1. Uwagi ogólne; 2. Osoby prawne; 3. Osoby fizyczne; II. Brak zdolności do czynności prawnych; 1. Wiek; 2. Ubezwłasnowolnienie całkowite; 3. Skutki; III. Ograniczona zdolność do czynności prawnych; 1. Wiek; 2. Ubezwłasnowolnienie częściowe; 3. Skutki; § 29. Wady oświadczenia woli; I. Uwagi ogólne; II. Brak świadomości lub swobody; 1. Pojęcie; 2. Zakres podmiotowy; III. Pozorność; 1. Pojęcie; 2. Skutki pozorności; 3. Pozorność a oświadczenie woli nie na serio, zastrzeżenie potajemne i czynności fiducjarne; IV. Błąd; 1. Pojęcie; 2. Przypadki szczególne; 3. Skutki; V. Podstęp; 1. Pojęcie; 2. Skutki; VI. Groźba; VII. Uchylenie się od skutków prawnych. Rozdział IX. Treść czynności prawnej: § 30. Swoboda kształtowania treści czynności prawnych; I. Uwagi ogólne; 1. Pojęcie treści czynności prawnej; 2. Zasada swobody kształtowania treści; 3. Wzorzec kompetencji generalnej; II. Ograniczenia; 1. Prawa przyrody; 2. Normy bezwzględnie wiążące; 3. Obejście ustawy; 4. Zasady współżycia społecznego; III. Skutki naruszenia; § 31. Elementy czynności prawnej; I. Rodzaje; 1. Essentialia negotii; 2. Naturalia negotii; 3. Accidentalia negotii; II. Warunek i termin; 1. Warunek; 2. Termin. Rozdział X. Zawarcie umowy: § 32. Założenia ogólne; I. Konsens; 1. Pojęcie; 2. Zakres konsensu; 3. Określenie stron; II. Swoboda zawierania umów; 1. Pojęcie; 2. Ograniczenia; 3. Umowy adhezyjne; 4. Zastępcze świadczenie woli; 5. Orzeczenie sądowe jako zdarzenie cywilnoprawne; 6. Decyzja administracyjna jako zdarzenie cywilnoprawne; § 33. Sposoby zawierania umów; I. Oferta i jej przyjęcie; 1. Pojęcie oferty; 2. Skutki złożenia oświadczenia; 3. Ustanie stanu związania ofertą; 4. Przyjęcie oferty; 5. Miejsce i czas zawarcia umowy; II. Negocjacje; 1. Pojęcie; 2. Prowadzenie negocjacji; 3. Zawarcie umowy; 4. List intencyjny; 5. Zaproszenie do zawarcia umowy; III. Aukcja i przetarg; 1. Uwagi wstępne; 2. Charakter pranwy oraz funkcja aukcji i przetargu; 3. Ogłoszenie aukcji lub przetargu; 4. Aukcja; 5. Przetarg; 6. Wadium; 7. Unieważnienie umowy. Rozdział XI. Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury: § 34. Pojęcie przedstawicielstwa i pełnomocnictwa; I. Pojęcie przedstawicielstwa; 1. Działanie w cudzym imieniu; 2. Instytucje o zbliżonej funkcji; II. Pojęcie pełnomocnictwa i przedstawicielstwa ustawowego; § 35. Pełnomocnictwo; I. Udzielenie pełnomocnictwa; 1. Zdolność do czynności prawnej; 2. Oświadczenie woli mocodawcy; 3. Treść pełnomocnictwa; 4. Czynność „z samym sobą”; 5. Pełnomocnik rzekomy; II. Stosunek podstawowy; III. Wygaśnięcie prokury; IV. Prokura; 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie i funkcja prokury; 3. Podmioty kompetentne do udzielenia prokury; 4. Udzielenie prokury; 5. Prokurent; 6. Zakres prokury i sposób jej wykonywania; 7. Wygaśnięcia prokury. Rozdział XII. Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną: § 36. Uwagi ogólne; § 37. Postacie nieważności czynności prawnej; I. Nieważność; 1. Uwagi ogólne; 2. Konwalidacja; 3. Konwersja; II. Wzruszalność; III. Bezskuteczność zawieszona; IV. Bezskuteczność względna; 1. Uwagi ogólne; 2. Konstrukcja bezskuteczności względnej na podstawie art. 59 KC; 3. Przesłanki; 4. Skutki i funkcja. Rozdział XIII. Przedawnienie i terminy zawite: § 38. Dawność; I. Pojęcie i funkcja; II. Rodzaje; § 39. Przedawnienie: I. Pojęcie; 1. Przedmiot; 2. Zarzut przedawnienia; 3. Skutek; II. Terminy; 1. Długość; 2. Obliczanie biegu terminu; III. Zawieszenie biegu przedawnienia; IV. Przerwa biegu przedawnienia; 1. Uwagi ogólne; 2. Dochodzenie roszczenia przed sądem; 3. Uznanie roszczenia; 4. Mediacja; § 40. Terminy zawite; I. Pojęcie i rodzaje; II. Skutki. Indeks rzeczowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-5562-7
Wprowadzenie do prawa cywilnego; Źródła prawa cywilnego; Stosowanie prawa cywilnego; Prawo podmiotowe; Przedmioty stosunku cywilnoprawnego; Osoby fizyczne; Osoby prawne; Konsumenci i przedsiębiorcy; Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne; Treść czynności prawnej; Zawarcie umowy; Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury; Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną; Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak. - Wyd. 14 uaktual. i zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2017. - 398 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-9917-1
Wprowadzenie do prawa cywilnego; Źródła prawa cywilnego; Stosowanie prawa cywilnego; Prawo podmiotowe; Przedmioty stosunku cywilnoprawnego; Osoby fizyczne; Osoby prawne; Konsumenci i przedsiębiorcy; Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne; Treść czynności prawnej; Zawarcie umowy; Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury; Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną; Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-182-5
1. Rys historyczny; 2. Przedawnienie; 3. Terminy zawite
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-426-5
I. Przedawnienie roszczeń deliktowych w systematyce prawa cywilnego i jego ewolucja w perspektywie historycznej II. Ratio legis przedawnienia roszczeń deliktowych III. Mechanizm przedawnienia roszczeń deliktowych IV. Zasada podzielności roszczenia o naprawienie szkody i jej konsekwencje V. Nadużycie zarzutu przedawnienia roszczenia o naprawienie skody wyrządzonej deliktem VI Konstytucyjne uwarunkowania przedawnienia roszczeń z czynów niedozwolonych VII. Zagadnienia intertemporalne VIII. Postulaty de lege ferenda Załączniki, Bibliografia, Orzecznistwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Przedawnienie roszczeń w prawie pracy / Dariusz Duda. - Stan prawny na 1.01.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 240 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7526-056-4
1. Instytucja dawności w prawie pracy. 2. Ewolucja regulacji prawnej przedawnienia w prawie pracy. 3. Przedmiot przedawnienia. 4. Charakter norm prawnych regulujących przedawnienie a zakres swobody układowej. 5. Terminy przedawnienia. 6. Stan oczekiwania na przedawnienie. 7. Zakłócenia biegu przedawnienia. 8. Dochodzenie roszczenia przedawnionego. 9. Związki prawa pracy z prawem cywilnym w zakresie przedawnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60550-17-5
1.Szkoda, odszkodowanie - zagadnienia ogólne: Szkoda, Odszkodowanie - pojęcie, istota i funkcje. 2. Szkoda przyszła: Szkoda obecna, szkoda przyszła; Szkoda przyszła a szkoda pośrednia; Podział szkód przyszłych; Rodzaje odpowiedzialności za szkody przyszłe; Występowanie w praktyce szkód przyszłych deliktowych na osobie. 3. Przedawnienia roszczeń - zagadnienia ogólne: Zagadnienia wstępne; Historia instytucji przedawnienia; Przedawnienie w Kodeksie cywilnym; Dopuszczalność nieuwzględnienia zarzutu przedawnienia w oparciu o zasady współżycia społecznego. 4. Powództwo o ustalenie odpowiedzialności za szkody przyszłe: Istota powództwa o ustalenie odpowiedzialności za szkodę przyszłą; Problematyka ustalenia odpowiedzialności za szkodę przyszłą w orzecznictwie Sądu Najwyższego; Analiza skutków wystąpienia z powództwem o ustalenie odpowiedzialności za szkodę przyszłą w odniesieniu do instytucji przedawnienia roszczeń. 5. Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w prawie obcym Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w Niemczech; Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w innych wybranych państwach. 6. Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w Kodeksie cywilnym: Zasady przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w Kodeksie zobowiązań; Zasady przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w Kodeksie cywilnym do dnia 10.08.2007 r.- art. 442 k.c.; Problematyka przedawnień roszczeń o naprawienie szkody przyszłej w świetle art. 442 k.c. w orzecznictwie i doktrynie - rozważania; Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w projektach nowelizacji Kodeksu cywilnego; Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 września 2006 r; Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w Kodeksie cywilnym od 10 sierpnia 2007 r. - art. 442 k.c. 7. Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt; Zasady przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny - art. 449 k.c.; Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny a zbieg podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej. 8. Przedawnienie roszczeń a naprawienie szkody jądrowej na osobie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-346-1
1. Istota przedawnienia: Ewolucja przedawnienia; Pojęcie przedawnienia; Cechy konstrukcyjne przedawnienia; Ratio legis przedawnienia; Przedawnienie w kontekście konstytucyjnym. 2. Legalny model przedawnienia: Metoda regulacji; Charakter prawny przepisów regulujących przedawnienie; Reguły interpretacyjne. 3. Terminy przedawnienia: Konstrukcja terminów przedawnienia; Bieg terminów przedawnienia. 4. Zakres przedmiotowy przedawnienia: Przedmiot przedawnienia w polskim prawie cywilnym; Roszczenia nieulegające przedawnieniu. 5. Zarzut przedawnienia: Pojęcie; Sposoby uwzględniania przedawnienia; Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia; Nadużycie zarzutu przedawnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7806-248-6
1. Istota przedawnienia: Ewolucja przedawnienia; Pojęcie przedawnienia; Cechy konstrukcyjne przedawnienia; Ratio legis przedawnienia; Przedawnienie w kontekście konstytucyjnym. 2. Legalny model przedawnienia: Metoda regulacji; Charakter prawny przepisów regulujących przedawnienie; Reguły interpretacyjne. 3. Terminy przedawnienia: Konstrukcja terminów przedawnienia; Bieg terminów przedawnienia. 4. Zakres przedmiotowy przedawnienia: Przedmiot przedawnienia w polskim prawie cywilnym; Roszczenia nieulegające przedawnieniu. 5. Zarzut przedawnienia: Pojęcie; Sposoby uwzględniania przedawnienia; Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia; Nadużycie zarzutu przedawnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Temat: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ; Wolność zrzeszania się - prawo - Polska ; Konstytucjonalizm (ustrój) ; Ubezwłasnowolnienie - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Europejski Trybunał Praw Człowieka - a ubezwłasnowolnienie - orzecznictwo ; Postępowanie karne procesowe ; Dowód sądowy ; Unzanie za zmarłego - oskarżony - prawo - Polska ; Prawo karne procesowe ; Skarga (prawo) ; Kontrakt socjalny - prawo - Polska ; Negocjacje - a pracownicy socjalni ; Urzędy stanu cywilnego - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Niemcy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Szewcja ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Czechy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Francja ; Służba celna - odpowiedzialność dyscyplinarna ; Żandarmeria wojskowa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Straż graniczna - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Policja - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Służba bezpieczeństwa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Prawo do informacji publicznej - Polska ; Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska ; Prawa człowieka - prawo międzynarodowe ; Tajni współpracownicy policji - ochrona - Stany Zjednoczone ; Międzynarodowa Organizacja Pracy ; Prawo pracy ; Przemysł tytoniowy - historia - Ukraina ; Przedawnienie roszczenia - prawo - Polska ; Rękojmia za wady rzeczy - prawo - Polska ; Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski) - przemysł tytoniowy ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again