Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(11)
Author
Etel Leonard
(2)
Bałaban Andrzej
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Jarosz Zdzisław
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kudej Marcin
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Lewicka Beata
(1)
Mistygacz Michał
(1)
Patyra Sławomir
(1)
Płowiec Witold
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Prawodawstwo
(12)
Konstytucja
(3)
Polska
(3)
Rząd (organ państw.)
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sejm
(2)
Senat
(2)
Kontrola państwowa
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Parlament
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Pytanie prawne
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(3)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-042-4
1. Tradycje ustrojowe a koncepcje mechanizmu dostosowawczego w Konstytucji RP z 1997 r.; 2. Samoczynny wpływ nowej konstytucji na prawo zastane; 3. Przepisy przejściowe w Konstytucji RP z 1997 r.; 4. Obowiązki dostawcze według Konstytucji RP z 1997 r.; 5. Skutki prawne niewykonania obowiązków dostosowawczych; 6. Proces dostosowania prawa do Konstytucji RP z 1997 r. w praktyce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-507-7
1.Pojęcie oraz charakter działalności uchwałodawczej NSA, 2.Rys historyczny instytucjimajacych na celu rozstrzyganie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości, 3.Instytucje służące rozstrzyganiu zagadnieć prawnych budżacych wątpliwości w polskim systemie prawnym, 4.Instytucje służące wyjaśnianiu pytań prawnych w zagranicznych postępowaniach sądowoadministracyjnych, 5.Przesłaniki przedmiotowe wszczęscia trybu uchwałodawczego, 6.Przesłanki podmiotowe wszczęscia trybu uchwałodawczego, 7.Postępowanie w przedmiocie odpowiedzi na pytania prawne, 8.Rodzaje rozstrzygnięć NSA podejmowanych w trybie uchwałodawczym, 9.Skutki prawne uchwał NSA
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 159)
ISBN: 83-232-1681-9
I. Podstawowe założenia koncepcji źródeł prawa w Konstytucji RP II. Pojęcie aktu normatywnego III. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w polskiej literaturze prawniczej przed uchwaleniem Konstytucji RP IV. Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego przed uchwaleniem Konstytucji RP V. Charakterystyka aktu prawa wewnętrznego na podstawie przepisów Konstytucji RP VI. Charakterystyka aktu prawa wewnętrznego na przykładzie wydanych po wejściu w życie Konstytucji RP uchwał Rady Ministrów oraz wybranych zarządzeń
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-870-9
1. Charakter prawny aktów prawa powszechnie obowiązującego stanowionych przez organy administracji publicznej; 2. Rozporządzenie jako podstawowa forma aktu prawotwórczego stanowionego przez organy administracji publicznej; 3. Prawo miejscowe; 4. Założenia systemu kontroli aktów prawotwórczych administracji; 5. Kontrola wewnątrzadministracyjna aktów prawotwórczych; 6. Kontrola zewnętrzna aktów prawotwórczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-973-7
Część I: Kontrola tworzenia prawa podatkowego. 1. Założenia badawcze. 2. Ocena organizacji i funkcjonowania procesu legislacyjnego dotyczącego tworzenia prawa podatkowego. 3. Ocena konstytucyjnego modelu kontroli tworzenia prawa podatkowego i jego funkcjonowania. 4. Wnioski końcowe i propozycje zmian. Część II: Kontrola stosowania prawa podatkowego. 1. Ogólna charakterystyka przeprowadzonych badań oraz podstawowe pojęcia i klasyfikacje. 2. Ogólna charakterystyka i ocena funkcjonowania kontroli stosowania prawa podatkowego w świetle przeprowadzonych badań. 3. Wnioski końcowe i propozycje zmian. Część III: Kontrola tworzenia i stosowania lokalnego prawa podatkowego. 1. Cel badań. 2. Miejscowe i lokalne prawo podatkowe jako przedmiot badań. 3. Podstawy prawne stanowienia przez gminy prawa podatkowego. 4. Kontrola tworzenia i stosowania lokalnego i miejscowego prawa podatkowego jako przedmiot badań. 5. System kontroli tworzenia miejscowego prawa podatkowego - wnioski wynikające z badań. 6. System kontroli stosowania lokalnego prawa podatkowego - wnioski wynikające z badań. 7. Konkluzje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7780-256-4
1. Wpływ rządu na ustawodawstwo w kontekście racjonalizacji systemu rządów parlamentarnych; 2. Inicjatywa ustawodawcza Rady Ministrów; 3. Rządowe projekty ustaw w toku postępowania legislacyjnego w sejmie; 4. Postulowane mechanizmy zwiększenia wpływu Rady Ministrów na proces twórczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 978-83-7059-779-5
Prawo i system wyborczy w świetle realizacji postanowień konstytucji; Organizacja pracy i struktura wewnętrzna Sejmu; Regulamin Sejmu w świetle postanowień konstytucji i zasad autonomii; Konstytucyjne i polityczne determinanty statusu posła i senatora; Dwuizbowość parlamentu; Proces ustawodawczy; Funkcja parlamentarnej kontroli działalności rządu; Funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu; Parlament i procesy integracyjne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-215-4
Zagadnienia wstępne; Problemy periodyzacji ustroju Polski Ludowej; Rozważania o konstytucji; Ogólna ch-ka polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997r.; Zasady tworzenia prawa; System źródeł prawa w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997r.; Samorząd terytorialny (refleksje poświęcone I fazie reform); Polska reforma samorządowa z 1998r.; Prawa człowieka i obywatela.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP / Marcin Kudej. - Wyd.2 zm. i uzupeł. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. - 129,[3] s. ; 20 cm.
(Wiedza o Sejmie)
ISBN: 83-7059-563-4
R.1 Fazy procesu ustawodawczego; R.2 Wykonanie inicjatywy ustawodawczej; R.3 Postępowanie z projektem ustawy w Sejmie; R.4 Odrębności postępowania w Sejmie z określonymi rodzajami projektów ustaw; R.5 Udział Senatu w procesie ustawodawczym; R.6 Postępowanie w Sejmie w sprawie rozpatrzenia poprawek Senatu lub decyzji odrzucenia ustawy; R.7 Postępowanie w Sejmie w sprawie ponownego rozpatrzenia ustawy w wyniku wniosku Prezydenta; R.8 Podpisanie ustawy przez Prezydenta i zarządzanie jej ogłoszenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-077-9
1. Ustrojowe przesłanki działalności ustawodawczej Rządu: Wstęp; Determinanty systemu rządów; Proces ustawodawczy; 2. Rządowa inicjatywa ustawodawcza: Inicjowanie procesu ustawodawczego przez Radę Ministrów; Rządowy system decyzyjny w zakresie przygotowania projektu ustawy; Tryb pracy Rady Ministrów w procesie przygotowania projektu ustawy; Rządowe projekty ustaw; 3. Udział rządu w parlamentarnym postępowaniu ustawodawczym: Sejmowe postępowanie ustawodawcze; Zakończenie postępowania ustawodawczego; Stanowisko Senatu wobec ustawy uchwalonej przez Sejm; Specyfika postępowania ustawodawczego w trybie pilnym; Skuteczność inicjatyw rządowych; 4. Końcowe etapy postępowania ustawodawczego: Podpisanie umowy przez głowę państwa i zarządzanie jej ogłoszenia; 2. Weto ustawodawcze; 3. Prewencyjna kontrola konstytucyjności ustaw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie / Paweł Chmielnicki. - Stan prawny na 1.04.2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA , 2015. - 391, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-8211-3
1. Formalizacja instytucji gospodarki; 2. Źródła instytucji formalnych gospodarki; 3. Konkurencja o dostęp do dysponentów; 4. Optymalizacja kosztów udziału źródła w procesie formalizacyjnym; 5. Metoda badań nad formalizacją instytucji gospodarki; 6. Koszty transakcyjne i bariery wejścia; 7. Konkurencja i przewaga; 8. Koszty utrzymania systemu; 9. Efekt jazdy na gapę- redukcja zbędnych kosztów systemu; 10. Obrona przed dominacją ekonomiczną; 11. Redukcja ryzyka przedsiębiorcy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-00-6
Cz. I Uchwały samorządu jako akt prawa miejscowego; 1. Pojęcie prawa miejscowego, 2. Prawo miejscowe w Konstytucji, 3. Ustawowe uregulowania stanowienia aktów prawa miejscowego, 4. Miejscowe prawo podatkowe. Cz. II Pojęcie uchwały podatkowej organu samorządu terytorialnego; 1. Uwagi ogólne, 2. Rodzaje uchwał podatkowych, 3. Uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości, 5. Uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych, 6. Uchwały w sprawie stawek podatku od posiadania psów, 7. Uchwały w sprawie stawek podatku opłat lokalnych, 8. Uchwały dotyczące stawek podatku rolnego i podatku leśnego, 9. Uchwały w sprawie zwolnień i ulg w podatkach i opłatach lokalnych, 10. Uchwały w sprawie trybu i warunków płatności podatków i opłat samorządowych, 11. Uchwały wprowadzające opłaty publicznoprawne. Cz. III Procedura podejmowania uchwał; 1. Uwagi ogólne, 2. Inicjatywa uchwałodawcza, 3. Przygotowanie projektu uchwały, 4. Przedłożenie projektu radzie, 5. Postępowanie z projektem na sesji, Cz. IV Ogłaszanie uchwał; 1. Ogólne zasady ogłaszania uchwał, 2. Moc wsteczna uchwał rad. Cz. V Forma uchwał podatkowych; 1. Uwagi ogólne, 2.Rozporządzenie w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". Cz. VI Nadzór nad legalnością uchwał podatkowych; 1. Uwagi ogólne, 2. Sprawowanie nadzoru przez regionalną izbę obrachunkową, 3. Nadzór sądu administracyjnego nad legalnością uchwał podatkowych, 4. Skarga konstytucyjna, 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako organ nadzoru nad uchwałami rad
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Prawodawstwo - Polska - od 1989 r (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again