Form of Work
Książki
(10)
Status
available
(8)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(4)
Author
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(2)
Łętowska Ewa
(2)
Araszkiewicz Michał
(1)
Bednarek Małgorzata
(1)
Drapała Przemysław
(1)
Filipiak Teresa A
(1)
Gniewek Edward (1947- )
(1)
Jasińska Katarzyna
(1)
Jasińska Maria
(1)
Jastrzębski Jacek
(1)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(1)
Lejko Aleksandra
(1)
Mojak Jan
(1)
Nazar Mirosław
(1)
Niezbecka Elżbieta
(1)
Olejniczak Adam
(1)
Safjan Marek (1949- )
(1)
Warciński Michał
(1)
Zaradkiewicz Kamil
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Prawo zobowiązaniowe
(10)
Prawo cywilne
(6)
Umowa
(6)
Wierzytelność
(4)
Prawo rzeczowe
(3)
Spadek
(3)
Własność
(3)
Bezpodstawne wzbogacenie
(2)
Dług
(2)
Świadczenia
(2)
Alimenty
(1)
Dłużnicy
(1)
Hipoteka
(1)
Kara umowna
(1)
Konkurencja
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Kuratela
(1)
Leasing
(1)
Małżeństwo
(1)
Odszkodowanie
(1)
Osoba prawna
(1)
Posiadanie
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Skarga pauliańska
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Testament
(1)
Współwłasność
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zachowek
(1)
Zastaw
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-047-9
1. Kara umowna w perspektywie historyczno-porównawczej. 2. Pojęcie kary umownej w prawie polskim. 3. Kara umowna a umowne regulacje zakresu naprawienia szkody. 4. Funkcje kary umownej. 5. Zobowiązanie z tytułu kary umownej i jego stosunek do zobowiązania głównego. 6. Roszczenie o karę umowną i jego stosunek do innych uprawnień wierzyciela. 7. Miarkowanie kary umownej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 1626 s. ; 24 cm.
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN: 83-7483-092-1
Kodeks cywilny: I. Część ogólna II. Własność i inne prawa rzeczowe III. Zobowiązania IV. Spadki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KAZUSY / red. serii Alicja Pollesch)
ISBN: 83-7444-284-0
Część I: Tabele i diagramy. 1. Wiadomości wstępne. 2. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. 3. Bezpodstawne wzbogacenie. 4. Czyny niedozwolone. 5. Zmiana wierzyciela lub dłużnika. 6. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalnego dłużnika. 6. Sprzedaż. 8. Zlecenie i umowa o dzieło. 9. Leasing. 10. Inne wybrane typy umów oraz wybrane zagadnienia. Część II: Kazusy. 1. Przepisy ogólne. 2. Wielość dłużników lub wierzycieli. 3. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. 4. Bezpodstawne wzbogacenie. 5. Czyny niedozwolone. 6. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 7. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania. 8. Potrącenie, odnowienie i zwolnienie z długu. 9. Zmiana wierzyciela lub dłużnika. 10. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. 11. Sprzedaż. 12. Zamiana. 13. Umowa o dzieło. 14. Najem i dzierżawa. 15. Leasing. 16. Użyczenie. 17. Pożyczka. 18. Zlecenie. 19. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. 20. Umowa agencyjna. 21. Umowa komisu. 22. Przechowanie. 23. Darowizna. 24. Renta i dożywocie. 25. Przyrzeczenie publiczne. 26. Kazusy przekrojowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / pod red. Wojciech J. Katner. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 446, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-346-4
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Prywatnego ; T. 5)
ISBN: 83-7387-417-8
1. Wprowadzenie do części ogólnej zobowiązań. 2. Struktura zobowiązania. 3. Świadczenie. 4. Wielość dłużników i wierzycieli. 5. Umowy. 6. Treść umowy. 7. Wzorce umów. 8. Zobowiązanie powstające podczas zawierania umów. 9. Umowy odnoszące się do osób trzecich. 10. Dodatkowe zastrzeżenia umowne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7483-009-3
1. Wprowadzenie do problematyki umów z art 391-393 KC, 2. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 KC), 3. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 KC), 4. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 KC)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-248-9
1. Siła wyższa (przepisy regulujące przedawnienie oraz odpowiedzialność ex delicto) 2. Narodziny dziecka jako źródło szkody w polskim prawie cywilnym 3. Powstanie szkody a moment rozpoczęcia biegu przedawnienia deliktowych roszczeń odszkodowawczych 4. Pojęcia: kazualność, abstrakcyjność, akcesoryjność i próba określenia ich wzajemnej relacji w świetle koncepcji causae generalis i causae specialis 5. Zagadnienie ułomnych osób prawnych w świetle art. 33 KC 6. Ochrona właściciela nieruchomości obciążonej zabezpieczajacym długiem gruntowym 7. Satyra a ochrona czci w polskim prawie cywilnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarys prawa cywilnego / Teresa A. Filipiak, Jan Mojak, Mirosław Nazar, Elżbieta Niezbecka. - Wyd.4 Stan prawny na 30.04.2006 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2006. - 575 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89468-22-0
Cz. I Część ogólna prawa cywilnego; R.1 Pojęcie i zakres prawa cywilnego, R.2 Źródła i wyznaczniki prawa cywilnego, R.3 Interpretacja i stosowanie prawa cywilne go, R.4 Stosunek cywilnoprawny, R.5 Prawo podmiotowe, R 6 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, R.7 Podmioty prawa cywilnego, R.8 Czynności prawne, R.9 Przedstawicielstwo, R.10 Przedawnienie i terminy zawite. Cz. II Prawo rzeczowe; R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, R.2 Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie, R.3 Nabycie i utrata własności, R.4 Współwłasność R.5 Własność lokalu, R.6 Ochrona własności, R.7 Użytkowanie wieczyste, R.8 Prawa rzeczowe ograniczone, R.9 Użytkowanie, R.10 Służebność, R.11 Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe, R.12 Hipoteka, R.13 Zastaw, R.14 Posiadanie, R.15 Księgi wieczyste. Cz. III Prawo zobowiązań (część ogólna); R.1 Podstawo we cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań, R.2 Istota zobowiązań, R.3 świadczenie - pojęcie i rodzaje, R.4 Podmioty stosunku zobowiązaniowego,R.5 Umowy jako źródła zobowiązań, R.6 Bezpodstawne wzbogacenie, R.7 Czyny niedozwolone, R.8 Wykonanie zobowiązania, R.9 Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania, R.10 Wygaśnięcie zobowiązania, R.11 Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. (część szczegółowa) : R.12 Systematyka części szczegół owej, R.13 Umowy służące przenoszeniu praw, R.14 umowy dotyczące świadczenia usług, R.15 Umowy regulujące używanie rzeczy i praw, R.16 Umowy bankowo-kredytowe oraz zabezpieczające, R.17 umowy spełniające funkcje alimentacyjne, R.18 Umowy ubezpieczenia, R.19 Spółka cywilna, R.20 Przyrzeczenie publiczne, R.21 Przekaz i papiery wartościowe. Cz. IV Prawo spadkowe; R.1 Zagadnienia ogólne, R.2 Spadek, R.3 Ogólna charakterystyka dziedziczenia, R.4 Dziedziczenie ustawowe, R.5 Testament, R.6 Rozliczenia testamentowe, R.7 Zachowek, R.8 Stanowisko prawne spadkobiercy, R.9 Wspólność majątku spadkowego. dział spadku, R.10 Umowy dotyczące spadku, R.11 Dziedziczenie gospodarstw rolnych. CZ.V Prawo rodzinne; R.1 Rodzina i prawo rodzinne, R.2 Małżeństwo, R.3 Rodzice i dzieci, R.4 Przysposobienie, R.5 Obowiązek alimentacyjny, R.6 Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zobowiązania. Zobowiązania - część ogólna / Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak. - Wyd. 7 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 382 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-336-3
Wiadomości wstępne; Świadczenie; Wielość wierzycieli lub dłużników; Umowy zobowiązaniowe; Czyny niedozwolone; Bezpodstawne wzbogacenie; Wykonanie zobowiązań i skutki ich wykonywania; Wygaśnięcie zobowiązania; Zmiana wierzyciela lub dłużnika; Zbieg roszczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again