Form of Work
Książki
(44)
Status
only on-site
(35)
available
(21)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Czytelnia
(35)
Author
Brodecki Zdzisław
(4)
Jurkowska Agata
(2)
Skoczny Tadeusz
(2)
Alleweldt Ralf
(1)
Anusz Jan
(1)
Arciszewski Michał
(1)
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Banasiński Cezary (1953- )
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Barta Janusz (1947-2021)
(1)
Chudzik Mariusz
(1)
Cieleń Agnieszka
(1)
Dimitrova Petja
(1)
Dmochowski Mariusz
(1)
Dreszer-Lichańska Hanna
(1)
Drohla Jeannine
(1)
Dzialuk Igor
(1)
Dzienisiuk Dorota
(1)
Dębicka Anetta
(1)
Dębicki Marek
(1)
Gliniecka Jolanta
(1)
Grzegorzewska-Mischka Ewa
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Jurcewicz Alina
(1)
Kenig-Witkowska Maria M
(1)
Kondrat Mariusz
(1)
Korbutowicz Teresa
(1)
Korycki Stefan
(1)
Kotlewski Dariusz
(1)
Kozłowska Barbara
(1)
Kramer Matthias
(1)
Królak Sylweriusz Marcin
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kurcz Bartłomiej
(1)
Laszuk Mirosława
(1)
Marcinkowska Joanna
(1)
Markiewicz Ryszard (1948- )
(1)
Marszałkowska-Krześ Elwira
(1)
Maruchin Wojciech
(1)
Michalczuk Cezary
(1)
Milej Tomasz
(1)
Miąsik Dawid
(1)
Modrzejewska Katarzyna
(1)
Mögelin Chris
(1)
Naruszewicz Stanisław
(1)
Oleszko Aleksander
(1)
Ostrihansky Rudolf
(1)
Ożegalska-Trybalska Justyna
(1)
Pecyna Marlena
(1)
Radwan Arkadiusz
(1)
Sanetra Walerian (1943- )
(1)
Skubisz Ryszard (1950- )
(1)
Sokołowski Tadeusz
(1)
Szymański Adam
(1)
Tomkiewicz Elżbieta
(1)
Wystrychowski Marcin
(1)
Ziaja Sebastian
(1)
Łazowski Adam
(1)
Żylicz Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(44)
Country
Poland
(43)
unknown (l)
(1)
Language
Polish
(44)
Subject
Harmonizacja prawa
(9)
Unia Europejska
(9)
Prawo wspólnotowe europejskie
(6)
Prawa człowieka
(4)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(3)
Konkurencja
(3)
Prawo pracy
(3)
Prawo wspólnotowe eurropejskie
(3)
Znaki towarowe
(3)
Konstytucja Europejska
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Podatek
(2)
Podatek od towarów i usług
(2)
Polska
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Prawo autorskie
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Rolnictwo
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Sądownictwo
(2)
Terroryzm
(2)
Wspólna Polityka Rolna UE
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Adresy domenowe
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Akcyza
(1)
Aresztowanie tymczasowe
(1)
Bank Centralny
(1)
Bank centralny
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo żywnościowe
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Cło
(1)
Dotacja
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Ekstradycja
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kadry
(1)
Kierowcy zawodowi
(1)
Konfiskata mienia (prawo karne)
(1)
Korupcja
(1)
Lotnictwo
(1)
Majątek
(1)
Obrót towarowy
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Orzecznictwo międzynarodowe
(1)
Patenty
(1)
Podatek obrotowy
(1)
Podatek od towarow i usług
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawodawstwo
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Rada Europy
(1)
Reklama
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Siła robocza
(1)
Sprzedaż
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
(1)
Traktat o Unii Europejskiej
(1)
Turystyka
(1)
Umowa
(1)
Umowa o pracę
(1)
Urzędnicy
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Własność
(1)
Własność przemysłowa -- ochrona -- prawo -- Europa
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
44 results Filter
Book
In basket
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 84)
Cz. I Adresy i domeny internetowe - ch-ka i pełnione funkcje: Zasady rejestracji i funkcjonowania systemu domen internetowych; Adres internetowy a inne oznaczenia identyfikujące i odróżniające. Cz. II Adresy internetowe a naruszenie praw osób trzecich: Adresy internetowe a naruszenie prawa do znaku towarowego; Ochrona znaków towarowych na podstawie Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA); Adresy internetowe a naruszenie prawa nieuczciwej konkurencji Adresy internetowe a naruszenie dóbr osobistych; Adresy internetowe a naruszenie praw autorskich. Cz. III Podstawy ochrony i obrotu domenami internetowy mi: Brak praw wyłącznych do domeny internetowej "jako takiej"; Ochrona domeny internetowej; Domena internetowa jako przedmiot obrotu. Cz. IV Spory o domeny internetowe: Jurysdykcja i prawo właściwe w sporach o domeny internetowe; Polubowne sposoby rozwiązywania sporów o domeny internetowe; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2004)
ISBN: 83-88785-35-4
Dz.I Przepisy ogólne : 1.Przepisy wstępne, 2.Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania, 3.Podatnicy akcyzy .Właściwość organów podatkowych, 4.Deklaracja podatko wa. Terminy płatności akcyzy, 5.Postepowanie w przypad ku impotru wyborów akcyzowych, 6.Zwolnienie. Dz.II Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmoni zowanymi : 1.Procedura zawieszenia poboru akcyzy, 2.Sk łady podatkowe, 3.Zarejestrowani handlowcy, 4.Niezere jestrowani handlowcy, 5.Zabezpieczenia akcyzowe, 6.Pro cedura przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, 7.Zezwolenia. Dz.III Przepisy szczegółowe : 1.Paliwa silnikowe, ole je opłowe i gaz, 2.Napoje alkoholowe, 3.Wyroby tytonio we, 4.Wyroby akcyzowe niezharmonizowane. Dz.IV Znaki akcyzy : 1.Obowiązek oznaczania znakami ak cyzy, 2.Tryb i zasady umieszczania znaków akcyzy, 3. Procedura otrzymywania znaków akcyzy, 4.Prawa i obowią zki wynikające ze stosowania znaków akcyzy. Dz.V Zmiany w przepisach obowiązujących Załączniki (akty prawne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Fundusze Strukturalne UE)
ISBN: 83-60201-14-5
1.Ogólna informacja o możlwościach finansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej, 2.Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie wraz z uwzględnieniem typów projektów realizowanych w ramach Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 3.Realizacja i charakteryztyka Poddziałań w ramach Działania 1.1 oraz Działania 1.3 Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 4.Poziom dofinansowania typów projketów i przepływy finansowe w ramach Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 5.Pojęcie i zakres pomocy publicznej, 6.Zasady kwalifikowania kosztów, 7.Procedury przetargowe majace zastosowanie przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 8.Plan Rozwoju Lokalnego, 9.Wskaźniki monitoringu w ramach poszczególnych Działań Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 10.Procedura sporządzania sprawozdań, monitoring i ewaluacja, 11.Komplementarnośći z innymi Działaniami i Programami 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalengo ukłądu transportowego, 12.O czym należy pamiętać przygotowując projekt?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 87)
1. Rys historyczny regulacji dotyczących prawa autorskiego, 2. Ograniczenia autorskich praw majątkowych, 3. Autorskie prawa majątkowe i dozwolony użytek, 4. Autorskie prawa majątkowe a pojęcie własności, 5. Autorskie prawo do wynagrodzenia i jego ograniczenia, 6. Ograniczenia dozwolonego użytku, 7. Perspektywy rozwoju regulacji autorskich praw, 8. Uwagi końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-444-0
I. Pojęcie dyrektyw w prawie wspólnotowym; 1.Dyrektywa - charakterystyka ogólna, 2. Dyrektywa jako instrument harmonizacji praw członkowskich. II. Dyrektywa w prawie krajowym; 3. Rola państw członkowskich, 4. Skutki wejścia w życie dyrektyw dla jednostek. III. Analiza porównawcza implementacji dyrektyw; 5.Ramy instytucjonalne implementacji dyrektyw., 6. Implementacja wybranych dyrektyw w Polsce i w innych państwach członkowskich. IV. Kontrola implementacji dyrektyw przez Komisję Europejską i Europejski Trybunał Sprawiedliwości; 7. Procedura z art. 226 (ex 169) TWE a implementacja dyrektyw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-52-9
Wprowadzenie; Polskie prawo pracy pod wpływem prawa wspólnotowego - ogólne uwarunkowania i dylematy; Prawo do zrzeszania się, prowadzenia rokowań i sporów zbiorowych w Polsce a europejskie prawo pracy; Nietypowe umowy o pracę; Zmiany pojęcia niewypłacalności pracodawcy w prawie wspólnotowym i w prawie polskim; Domniemanie niewinności w prawie pracy; Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo prywatne międzynarodowe w dziedzinie stosunków pracy; Wpływ prawa wspólnotowego na kształt polskiej regulacji zwolnień grupowych; Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu z perspektywy prawa wspólnotowego; Prawo do prywatności w stosunkach pracy w świetle prawa wspólnotowego; Czas pracy kierowców; Prawna ochrona rodziny pracownika . Zmiany polskiego prawa pracy pod wpływem prawa wspólnotowego; Wymiar polskiej emerytury w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej; System rekompensaty szkody doznanej przez pracownika podczas lub w związku z zatrudnieniem w Australii wybrane zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo Sądowe)
ISBN: 978-83-7483-638-8
Część I: Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 1. Geneza współpracy sądowej w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej. 2. Stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych. Część II: Europejski Trybunał Egzekucyjny w Rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004 z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. 1. Geneza oraz cele rozporządzania o Europejskim Trybunale Egzekucyjnym. 2. Zakres stosowania rozporządzenia. 3. Rodzaje dokumentów, jakim może być nadane zaświadczenie ETE. 4. Minimalne standardy w rozporządzeniu 805/2004.5. Pojęcie roszczenia bezspornego. 6. Nadanie zaświadczenia ETE oraz jego możliwe modyfikacje. 7. Wymagane dokumenty. 8. Wykonywalność orzeczeń, ugód oraz dokumentów urzędowych zaopatrzonych w zaświadczenie ETE. Część III: Europejski Trybunał Egzekucyjny w prawie polskim. Ustawa z 17.2.2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 66, poz 466.). 1. Artykuł 206, par 2 KPC. 2. Zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w ustawie z 17 lutego 2006 r. Część IV: Przepisy innych państw członkowskich Unii Europejskiej wprowadzone w związku z wejściem w życie rozporządzenia nr 805/2004.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-320-2
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską: Polityka w dziedzinie transportu, telekomunikacji i energetyki; Funkcjonowanie transportu, telekomunikacji i energetyki; Traktat Akcesyjny - ogólna ocena. Cz. II Porządek prawny Unii Europejskiej: Zagadnienia ogólne; Transport; Telekomunikacja; Energetyka; Sieci transeuropejskie. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej: Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-902008-9-9
1. Informacje wstępne, 2. Tryby udzielania zamówień, 3. Inne ważne uregulowania, 4. Zamknięcie procedur, 5. Kontrola i środki ochrony prawnej, Ustawa - Prawo zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-57-6
1. Pojęcia praw człowieka, 2. System ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, 3. Prawa człowieka w organizacjach wyspecjalizowanych systemu narodów zjednoczonych i z nim związanych, 4. Ochrona praw człowieka w ramach organizacji państw amerykańskich, 5. Ochrona praw człowieka w ramach organizacji jedności afrykańskiej/Unii Afrykańskiej, 6. Ochrona praw człowieka w ramach Rady Europy, 7. Prawa człowieka w procesie KBWE/OBWE, 8. Prawa człowieka w Unii Europejskiej, 9. Ochrona praw człowieka w innych organizacjach międzynarodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-646-4
I. Ekologiczny, ekonomiczny i społeczny wymiar proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem: 1.Ekologiczne podstawy zarządzania środowiskiem, 2.Kompleksowość i systemowość ekologicznych działań - gra symulacyjna, 3.Cel przedsiębiorstwa i ekologiczne wyzwanie, 4.Rola strategicznych grup nacisku w proekologicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. II. Integracja wymogów ekologicznych w procesy decyzyjne przedsiębiorstw - przykładowe aspekty: 1.Proekologiczna edukacja oraz informacja o środowisku jako główne składniki świadomości ekologicznej, 2.Wpływ organizacji pozarządowych na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie, 3.Podstawowe struktury organizacyjne w ochronie środowiska na płaszczyźnie międzynarodowej, 4.Znaczenie polityki ochrony środowiska z punktu widzenia przedsiębiorstwa w aspekcie międzynarodowym, 5.Znaczenie prawa ochrony środowiska z punktu widzenia przedsiębiorstw w aspekcie międzynarodowym. III. Wymogi związane z proekologicznym zarządzaniem przedsiębiorstwem: 1.Ochrona środowiska jako wyzwanie w proekologicznym zarządzanie przedsiębiorstwem, 2.Charakterystyka ofensywnego, proekologicznego zarządzanie przedsiębiorstwem, 3.Wymiary normatywne, strategiczne i operacyjne proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / przewod. rady Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 83-7059-682-7
1. Pojęcie obywatelstwa, 2. Idea obywatelstwa europejskiego i jego zarys historyczny, 3. Istota prawna obywatelstwa Unii Europejskiej, 4. Prawa i obowiązki obywatela UE w świetle prawa wspólnotowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-378-4
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską; 1. Filozoficzne problemy ochrony praw jednostki, 2. Jednostka partycypacyjna i jej prawa, 3. Nowy kierunek myślenia. Cz. II Porządek prawny Unii Europejskiej; 4. Zagadnienia ogólne, 5. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego, 6. Ochrona własności, 7. Zasady prawa umów, 8. Ochrona konsumenta, 9. Czyny niedozwolone, 10. Sądowe mechanizmy ochrony praw jednostki, 11.Europejskie prawo procesowe. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej; 12. Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do aquis communautaire, 13. Traktat akcesyjny - rozwiązania przejściowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej : orzecznictwo / Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego ; Tom 1)
ISBN: 83-89069-42-3
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach konkurencji w latach 1962-1989
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej : orzecznictwo / Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego ; Tom 3)
ISBN: 83-89069-24-5
Doktryny orzecznicze Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach konkurencji z lat 1990-2004. Orzeczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Studia Ekonomiczna / Oficyna Ekonomiczna)
ISBN: 83-89355-39-6
1.Polityka konkurencji, 2.Źródła prawa konkurencji i naruszeń konkurencji, 3.Organy kontroli przestrzegania zasad konkurencji, 4.Naruszenie prawa konkurncji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7333-337-1
1. Uwagi wstępne, 2. Źródła prawa, 3. Prawo autorskie, 4. Prawa pokrewne, 5. Sui generis ochrona baz danych, 6. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego, 7. Prawo autorskie w Internecie, 8. Konwencje międzynarodowe, 9. Prawo autorskie w Unii Europejskiej, 10. Prawo karne. Cz. II Wybór aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 83-7247-959-3
R.1 Zagadnienia wprowadzające, R.2 Ramy instytucjonalne Unii Europejskiej, R.3 Źródła prawa Unii Europejskiej, R.4 Tworzenie prawa Unii Europejskiej, R.5 Stosowanie prawa Unii Europejskiej na płaszczyźnie wewnętrznej państw członkowskich, R.6 Sądowa kontrola przestrzegania prawa, R.7 Współpraca sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości, R.8 Wybrane aspekty prawne rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-366-0
Cz. I Fundamenty integracji: Unia; Życie demokratyczne Unii; Porządek prawny Unii Europejskiej. Cz. II Integracja poprzez prawo: Prawo integracji gospodarczej; Prawo integracji społecznej; Zalążki prawa integracji politycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again