Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(11)
Author
Benoît-Rohmer Florence
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Frąckowiak-Adamska Agnieszka
(1)
Klebes Heinrich
(1)
Klimowicz Magdalena
(1)
Krzak Renata
(1)
McCormick John
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Nowicki Marek Antoni
(1)
Piontek Eugeniusz
(1)
Potorski Radosław
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Soniewiecka Marta
(1)
Stelmach Jerzy
(1)
Szymczukiewicz Magdalena
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor
(1)
Willa Rafał
(1)
Wróbel Izabela
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Prawo wspólnotowe europejskie
(6)
Unia Europejska
(4)
Instytucje europejskie
(2)
Integracja europejska
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Prawa człowieka
(2)
Wspólnota Europejska
(2)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekologia
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
FTAA
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kobieta
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(1)
NATO
(1)
ONZ
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2003 r. -- poradnik
(1)
Prawo pracy
(1)
Przyroda -- ochrona -- prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rada Europy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Siła robocza
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Sędziowie
(1)
Ubóstwo
(1)
Uchodźcy
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: time
1945-
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-185-1
1. Spór o ekonomiczną analizę prawa, 2. Instrumentalizacja jako założenie ekonomicznej analizy prawa, 3. Law and economics jako teoria polityki prawa, 4. Ekonomiczna analiza prawa karnego, 5. Schemat ekonomicznego ujęcia prawa własności intelektualnej, 6. Ekonomiczna analiza stosowania prawa wspólnotowego, 7. Sędziowie w procesie reformowania prawa, 8. Instytucjonalne problemy walki z ubóstwem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1810-9
1. Europejski Model Społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian. 2. Polityka społeczna w Unii Europejskiej. 3. Analiza wydatków sektora finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej. 4. Funkcjonowanie rynku pracy w Unii Europejskiej. 5. Systemy emerytalne. 6. Kwestie zdrowia i opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. 7. Efektywność systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89476-40-1
1.Charakter i struktura prawna ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2.Polityka Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska, 3.Struktura instytucjonalna ochrony środowiska, 4.Horyzontalne prawo ochrony środowiska, 5.Wertykalne prawo ochrony środowiska, 6.Wykaz najważniejszych aktów regulujących problematykę środowiska w UE (bez wykazu aktów odnoszących się do zobowiązań międzynarodowych Wspólnot), 7.Tłumaczenie dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie powszechnego dostępu do informacji o środowisku i w sprawie uchylenia Dyrektywy 90/313/EWG Rady, 8.Tłumasznie decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2877)
ISBN: 83-229-2756-8
Reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych jako próba odpowiedzi na wyzwania XXI wieku. Granice sprawiedliwości międzynarodowej. Bilans działalności Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i wnioski dla przyszłych międzynarodowych trybunałów ad hoc i dla Międzynarodowego Trybunału Karnego. Organizacja Narodów Zjednoczonych - rozwiązania prawne i instytucjonalne w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Przez szczyty Hindukuszu do zamku na Hradczanach. Nowy kształt sił zbrojnych NATO po doświadczeniach operacji "Enduring Freedom" w Afganistanie. Kobiety w siłach zbrojnych NATO. Równość płci w działaniach Rady Europy. Równość kobiet i mężczyzn w polityce Unii Europejskiej - przegląd najważniejszych instrumentów prawno - instytucjonalnych. Możliwość i zasadność utworzenia Europejskiej Rady Badań. Grypa Wyszehradzka na drodze ku nowym celom. Inicjatywa Środkowoeuropejska - kontynuacja, zmiana czy "dogorywanie"? Szanghajska Organizacja Współpracy -próba integracji czy walka o wpływy? Przyczyny i konsekwencje możliwych scenariuszy rozwoju Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2256)
ISBN: 83-226-1380-6
1. Charakterystyka zagadnienia, 2. Problematyka migracyjna i uchodźca na forum organizacji europejskich, 3. Nowe wyzwania dla Polski w związku z przystąpieniem do UE, 4. Wyjazd z kraju pochodzenia, 5. Pochodzenie lub przyjazd z tzw. kraju bezpiecznego, 6. Sytuacja na granicy, 7. Zatrzymanie, 8. Obowiązek opuszczenia kraju goszczącego lub wydalenie przed merytorycznym zbadaniem wniosku, 9. W procedurze, 10. Warunki recepcji, 11. Sytacja rodziny, dzieci, kobiet i osób o szczególnych potrzebach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-224-4
Część Statut "konstytucyjny" Rady Europy. 1. Rada Europy - podstawy. 2. Źródła konstytucyjne. 3. Członkowie i statusy specjalne. 4. Organizacja Rady Europy. Część II: Harmonizacja prawa państw członkowskich. 1. Działalność legislacyjna Rady Europy: konwencje europejskie. 2. Inne metody harmonizacji prawa. Część III: Prawo Rady Europy w przestrzeni europejskiej. 1. W stronę współczesnej przestrzeni prawnej. 2. Rada Europy i inne organizacje międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-144-5
1. Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej - zagrożenia dla metody wspólnotowej (uwagi na marginesie traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy). 2 Źródła prawa Unii Europejskiej w traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy. 3. Locus standi osób fizycznych i prawnych w przypadku skargi o stwierdzenie nieważności aktu Unii - niewykorzystana szansa na reformę. 4. Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej a harmonizacja prawa postępowania cywilnego państw członkowskich. 5. Nowe podejście do pomocy państwa dla przedsiębiorstw w prawie i praktyce Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-320-2
R.1 Struktura prawna Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w świetle uregulowań traktatowych: 1. Geneza procesów integracyjnych, 2. Status prawny Wspólnot Europejskich w świetle uregulowań traktatowych, 3. Status prawny Unii Europejskiej w świetle uregulowań traktatowych, 4. Relacje prawne między porządkami Wspólnoty Europejskiej a Unii Europejskiej. R.2 Aktualne wyzwania dotyczące kształtu prawnego Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej: 1. Deficyt demokracji a system prawny Unii Europejskiej, 2. Unikalny charakter prawny Unii europejskiej a zjawisko deficytu demokracji, 3. Proces decyzyjny Unii Europejskiej w kontekście deficytu demokratyczności, 4. Zasada subsydiarności jako gwarancja praworządności w ramach struktury integracyjnej, 5. Zasada wzmocnionej współpracy jako uzupełnienie zasady subsydiarności. R.3 System decyzyjny Unii Europejskiej: pomiędzy tendencjami unitarnymi a dążeniami subsydiarnymi: 1. Współczesne państwo prawa a zdolność konstytucyjna Unii Europejskiej, 2. Na drodze do europejskiej ustawy zasadniczej, 3. System decyzyjny Unii Europejskiej w świetle dyskusji nad konstytucją Unii Europejskiej, 4. Konstrukcja działalności wykonawczej Unii Europejskiej, 5. System decyzyjny Unii Europejskiej a rola zasady subsydiarności, 6. System kompetencji w Unii Europejskiej według Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (TKE). R.4 Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wobec możliwości wpływu podmiotów indywidualnych na kształt prawa wspólnotowego: 1. Zdolności orzecznicze Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości indywidualnych zdolność podmiotów indywidualnych do wpływu na kształt systemu prawnego Unii Europejskiej, 2. Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia wstępnego a możliwość wpływu podmiotów indywidualnych na kształt systemu prawnego Unii Europejskiej. R.5 Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie relacji: prawo narodowe - prawo wspólnotowe a możliwość wpływu podmiotów indywidualnych na kształt prawa wspólnotowego: 1. Status prawa Unii Europejskiej w porządkach prawnych państw członkowskich wobec relacji pomiędzy Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości a narodowymi trybunałami konstytucyjnymi, 2. Polski Trybunał Konstytucyjny a kompetencja interpretacyjna Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60677-02-5
1. Sfera wewnętrznej i zewnętrznej aktywności Unii Europejskiej po Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, 2. Tożsamość zbiorowa w Unii Europejskiej, 3. Relacje transatlantycie w zakresie rozwiązywania wybrnaych problemów międzynarodowych, 4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 5. Przyszłość integracji europejskiej w kontekście polityki spójności Unii Europejskiej, 6. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej - od Traktatów Rzymskich do projektu Traktatu Konstytucyjnego, 7. Mechanizmy zarządzania ekonomicznego UE a Traktat Konstytucyjny, 8. Wspólny Europejski System Azylowy, 9. Dyskurs europejski w Szwecji, 10. Administracja, procedury decyzyjne, parlament - reformy Republiki Finlandii jako rezultat członkowstwa w UE, 11. USA-Unia Europejska. Wymuszone partnerstwo czy walka o hegemonię?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-025-0
1. Ogólna charakterystyka zasady proporcjonalności i swobód rynku wewnętrznego WE: Zasada proporcjonalności jako ogólna zasada prawa; Swobody rynku wewnętrznego WE oraz dopuszczalność ich ograniczania. 2. Zróżnicowanie intensywności badania proporcjonalności przez Trybunał Sprawiedliwości - przyczyny: Czynniki wpływające na zróżnicowanie intensywności badania proporcjonalności; Przejawy różnej intensywności badania proporcjonalności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna Europa)
ISBN: 978-83-01-16189-7
1. Czym jest Unia Europejska?; 2. Koncepcja Europy; 3. Ewolucja Unii Europejskiej; 4. Instytucje europejskie; 5. Proces polityczny w UE; 6. Unia Europejska i jej obywatele; 7. Polityka gospodarcza; 8. Poprawa jakości życia; 9. Unia Europejska a świat
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again