Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(9)
Author
Brzeziński Bogumił
(1)
Fajgielski Paweł
(1)
Gajewski Dominik
(1)
Herc Grzegorz
(1)
Janc Agnieszka
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Komorowski Edward
(1)
Laskowska Marzena
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Oleszko Aleksander
(1)
Szustakiewicz Przemysław
(1)
Tarno Jan Paweł
(1)
Wawrzyniak Jan
(1)
Wojciechowski Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Żywność
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Banki
(1)
Dane osobowe
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Finanse
(1)
Holdingi
(1)
Kapitał akcyjny
(1)
Kontrola
(1)
Kontrola sanitarna
(1)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(1)
Podatek
(1)
Podatek -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Polska
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(1)
Prawodawstwo
(1)
Praworządność
(1)
Rachunkowość -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Rolnictwo
(1)
Sektor publiczny
(1)
Sądownictwo międzynarodowe
(1)
Umowa
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unia Europejska
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Żywność ekologiczna
(1)
Żywność transgeniczna
(1)
Subject: place
Polska
(1)
15 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-330-8
1. audyt wewnętrzny w banku: Struktura systemów kontroli wewnętrznej w instytucjach bankowych; Definicje oraz standardy i regulacje audytu wewnętrznego w banku; Funkcja audytu wewnętrznego w polskich regulacjach; Audyt wewnętrzny w standardach międzynarodowych; Zasady efektywnego funkcjonowania audytu wewnętrznego w banku; Ryzyko w banku a audyt wewnętrzny; Rodzaje audytów; Identyfikacja ryzyka i mechanizmów kontrolnych; Dokumentowanie ustaleń - dokumentacja robocza; Raportowanie i monitoring; Audyt kredytów dla klientów korporacyjnych - wstęp; Audyt kredytów dla klientów korporacyjnych - przykłady testów i wnioskowania; Etyka w pracy audytora. 2. Audyt zewnętrzny w banku: Wymogi dotyczące sprawozdawczości banków komercyjnych; Regulacje prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych banków; Krajowe i międzynarodowe normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta; Czynności wykonywane przed rozpoczęciem badania sprawozdania finansowego; Badanie właściwe - badanie zgodności i wiarygodności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-001-1
1. Zasady ustrojowe i aksjologia konstytucyjna: O bardziej prawidłowe pojmowanie konstytucyjnego pojęcia "dobro wspólne"; Aksjologia systemu oświaty jako przedmiot regulacji konstytucyjnej (na przykładzie wybranych konstytucji europejskich); Poszukiwania formuły suwerenności państwa-członka UE w polskiej nauce prawa; Zasada pomocniczości jako norma konstytucyjna. Czy wstep do Konstytucji RP zobowiązuje?; Nazwy państw współczesnych; Neutralność polityczna sił zbrojnych jako konstytucyjna zasada ustroju państwa; Władza neutralna w świetle nowej interpretacji podziału władz; Zasada podziału władz a problem nadużywania władzy; Dyrektywa "współdziałania władz" jako element organizujący życie wspólnoty państwowej w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.; Instytucja konstytucjonalizmu a prawo konstytucyjne; Zasada zaufania jednostki do państwa i prawa w okresie zmiany ustrojowej; 2. Państwo i jego instytucje w okresie przemian ustrojowych: kilka uwag o systemie rządów na Węgrzech po zmianach ustrojowych w 1989 r.; Geneza i charakterystyka Konstytucji Rumunii z 1991 roku; Służba cywilna w Konstytucji RP z 1997 r.; Formy organizacji parlamentarzystów w Sejmie i senacie (kluby, koła i zespoły) a mandat wolny; Zasady kandydowania oraz repartycji mandatów w wyborach do Riksdagu i Parlamentu Europejskiego w Szwecji (w świetle ustawy o wyborach z 2005 r.); Republika Francuska jako państwo zdecentralizowane w świetle ustawy konstytucyjnej z 2003 roku; "Parlamentaryzacja" systemów rządowych w Polsce, Finlandii i Chorwacji w świetle ostatnich przekształceń konstytucyjnych w tych krajach; Rozwiązanie parlamentu. Uwarunkowania prawne i polityczne; 3. Procesy integracyjne i instytucje Unii Europejskiej: Parlament narodowy w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej (po wejściu w życiu postanowień Traktatu z Lizbony); Pozycja Parlamentu Europejskiego w toku reformy ustrojowej UE; Zasada pewności prawa we wspólnotowym ustawodawstwie rolnym i orzecznictwie ETS; Konstytucje praw członkowskich w porządku prawnym Unii Europejskiej; Przekazywanie kompetencji organów władzy sądowniczej podmiotom międzynarodowym; 4. Władza wykonawcza i ustawodawcza a polityka zagraniczna: Kompetencje Prezydenta RP w zakresie spraw zagranicznych i ich realizacja; Ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego w sejmie i Senacie; Wielka, duża i mała ratyfikacja- typy procedur wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej przez Prezydenta w świetle Konstytucji RP; Prezydent może, musi czy powinien ratyfikować umowę międzynarodowa? Kilka słów na tle ratyfikacji Traktatu z Lizbony; w sprawie kompetencji Prezydenta RP w "stosunkach zewnętrznych"; Przedmiot ustawy ratyfikacyjnej, wyrażającej zgodę na przekazanie organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej; O zgodności z konstytucją RP prezydenckiego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony; Wiele hałasu o nic? Realizowanie irracjonalności na przykładzie Protokołu polsko-brytyjskiego do karty Praw Podstawowych UE' 5. prawo- jego źródła, wykładnia i kontrola: Spór o kodyfikację jako metodę unifikacji prawa prywatnego w Europie; O wzajemnych relacjach niektórych pojęć prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego; O ustawie organicznej; Projekt ustawy jako podstawa i przedmiot wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego; Funkcjonalna swoistość kontroli konstytucyjności inicjowanej pytaniem sadu i jej skutki; Trybunał Konstytucyjny- negatywny ustawodawca czy strażnik konstytucji?; Szarłat i nawiązanie do niego w konstytucjach państw muzułmańskim; Zamknięty system źródeł prawa a implementacja prawa Unii Europejskiej; 5. Prawa jednostki ich ochrona: Seks a Europejska Konwencja Praw Człowieka; Dyplomacja konferencyjna: w piętnasta rocznicę II Światowej Konferencji praw Człowieka; Prawo jednostki do środowiska. Rola rady Europy w kształtowaniu nowych standardów prawnych; Obowiązki pozytywne państwa prawnego. Uwagi na tle prawa do sadu; Nieletni w badaniach katamnestycznych- dorosła przestępczość dawnych nieletnich; Publiczny Obrońca Praw Człowieka Republiki Czeskiej; Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce. Dwadzieścia z dwustu lat istnienia ombudsmana na świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-791-7
1. Teoretyczne i prawne podstawy kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych, 2. Europejskie standardy prawne w zakresie kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz ich realizacja, 3. Kontrola indywidualna, 4. Kontrola funkcjonalna, 5. Kontrola instytucjonalna, 6. Kontrola uzupełniająca
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-468-9
R.1 Istota instytucji holdingu; R.2 Holding jako podmiot prawa podatkowego i bilansowego; R.3 Opodatkowanie holdingów na zasadach ogólnych; R.4 Podatkowa grupa kapitałowa jako szczególne rozwiązanie opodatkowania holdingów; R.5 Opodatkowanie dochodów holdingów w państwach Unii Europejskiej; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-257-X
Cz. I Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej; 1. Charakter prawny Unii Europejskiej, 2. Struktura Unii europejskiej, 3. Cele Unii Europejskiej, 4. Zasady UE. Cz. II Pojęcie i zakres obowiązywania prawa Unii europejskiej; 1. Pojęcie i charakter prawa UE, 2. Zakres obowiązywania prawa UE. Cz. III Zasady europejskiego prawa wspólnotowego; 1. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, 2. Zasada bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, 3. Zasada lojalnej współpracy, 4. Zasada kompetencji powierzonych. Rodzaje kompetencji, 5. Zasada subsydiarności, 6. Zasada proporcjonalności. Cz. IV Źródła prawa Unii europejskiej; 1. Klasyfikacja źródeł prawa UE. Zasada hierarchii źródeł prawa; 2. Prawo pierwotne,3. Prawo wtórne WE, 4. Prawo wtórne w II i III filarze, 5. Umowy międzynarodowe. Cz. V Tworzenie prawa Unii Europejskiej; 1. Tworzenie prawa pierwotnego, 2. Tworzenie prawa wtórnego WE, 3. Tworzenie prawa wtórnego w II i III filarze, 4. Zawieranie umów międzynarodowych przez WE. R.VI Kontrola przestrzegania prawa UE przez sądy krajowe i wspólnotowe; 1. Sądy krajowe jako gwaranci zasady pierwszeństwa i bezpośredniego skutku, 2. Współpraca sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości w ramach procedury prejudycjalnej (o wydanie orzeczenia wstępnego), 3. Prawo wspólnotowe przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji - system skarg bezpośrednich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-279-4
1. Wspólna polityka rolna w zakresie organizacji jednolitego rynku rolnego i bezpieczeństwa żywnościowego. 2. Międzynarodowe organizacje do spraw rolnictwa oraz wyżywienia w tworzeniu podstaw globalnego handlu i bezpieczeństwa żywności 3. Wspólnotowe oraz krajowe prawo żywnościowe. 4. Wspólnotowa organizacja oraz funkcjonowanie branżowych rynków rolnych w zakresie swobodnego i bezpiecznego przepływu żywności. 5. Rejestracja, ochrona nazw pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych produktów rolnych lub środków spożywczych. 6. Bezpieczeństwo zdrowotne produktów żywnościowych (środków spożywczych) oraz pasz. 7. Procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz pasz. 8. Urzędowa kontrola żywności oraz pasz. 9. Urzędowa kontrola zdrowia roślin i produktów roślinnych. 10. Organizacja i zarządzanie systemami kontroli sanitarnej żywności. 11. Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych oraz kontrola produktów zwierzęcych. 12. Żywność ekologiczna. 13. Organizmy zmodyfikowane genetycznie. 14. Odpowiedzialność w zakresie żywności oraz pasz.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1261-5
1. Wykładnia prawa Unii Europejskiej dokonywana przez polskie organy podatkowe; 2. Rozprawa administracyjna w sprawach podatkowych jako praktyczny wyraz zasad ogólnych ordynacji podatkowej w świetle gwarancji procesowych strony; 3. Problematyka udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących podatków pobieranych przez urzędy skarbowe a stanowiących dochody gmin; 4. Sądowa kontrola decyzji w sprawach umorzeń zobowiązań podatkowych; 5. Moment powstania zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług; 6. Sądowa kontrola podatkowych decyzji uznaniowych w sprawach ulg w zapłacie podatku; 7. Pojecie "względy techniczne" w orzecznictwie sądów jako czynnik decydujący o rozmiarze obciążeń w podatku od nieruchomości; 8. Ciężar dowodu w sprawach opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny; 9. Skuteczność mediacji w sprawach podatkowych; 10. Doradcy podatkowi a magistrzy prawa. Dyskusja o roli pełnomocnika przed sądem administracyjnym w sprawach podatkowych; 11. Doradca podatkowy w postępowaniu przed sądem administracyjnym; 12. Wyczerpanie środków zaskarżenia w postępowaniu podatkowym jako wymaganie wniesienia skargi do sądu administracyjnego; 13. Kontrola sądów administracyjnych w sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego; 14. Podatek od nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; 15. Dostawa złomu a obowiązek podatkowy w VAT w orzecznictwie sądowym; 16. Niepodatkowe należności budżetowe jako danina publiczna w świetle orzecznictwa sadów administracyjnych; 17. Artykuł 130 1 pkt. 6 o.p. w orzecznictwie sądów administracyjnych; 18. Sądowa kontrola interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawach indywidualnych; 19. Zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym w kontekście wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych; 20. Podstawy skargi kasacyjnej w orzecznictwie Izby Finansowej NSA- wybrane zagadnienia; 21. Wpis sądowy w sprawach sądowych; 22. Wpis sądowy w sprawach podatkowych; 23. Koszty uzyskania przychodów w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych- wybrane problemy; 24. Samorządowe kolegium odwoławcze jako organ odwoławczy od decyzji podatkowych wydanych na podstawie uznania administracyjnego; 25. Sądowa kontrola decyzji podatkowych w Republice Francuskiej- podstawowe zasady; 26. Specyfika sądowej kontroli decyzji określających zaległość podatkową wydanych w oparciu o zarzut obejścia prawa podatkowego. Ujęcie modelowe a praktyka orzecznicza; 27. Sądowa kontrola indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zagadnienia wybrane; 28. Sądowa kontrola interpretacji indywidualnych; 29. Wznowienie postępowania administracyjnego na skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności / Paweł Wojciechowski. - Stan prawny na 1.03.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 333, [3] s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-888-1
1. Wspólnotowe regulacje prawne z zakresu urzędowej kontroli żywności. 2. Zagadnienia teoretycznoprawne związane z pojęciem ukż. 3. Zakres przedmiotowy ukż. 4. Cele prawa żywnościowego realizowanego przez ukż i zadania ukż. 5. Kompetencje organów ukż. 6. Zasady ukż. 7. Pozostałe elementy modelowe ukż.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-514-X
1. Wspólnotowe prawo zamówień publicznych, 2. Zasady zamówień publicznych, 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych, 4. Tryby udzielania zamówień publicznych, 5. Zamówienia sektorowe, 6. Postępowanie szczególne, 7. Umowy w sprawach zamówień publicznych, 8. Środki ochrony prawnej, 9. Kontrola prezesa urzędu zamówień publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again