Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(11)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(11)
Author
Kamiński Ireneusz C
(2)
Kenig-Witkowska Maria M
(2)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(2)
Bałasz Piotr
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Czapliński Władysław
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Krzyżanowski Lech
(1)
Kudej Marcin
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Ostrihansky Rudolf
(1)
Przyborowska-Kilmczak Anna
(1)
Przyborowska-Klimczak Anna
(1)
Serwach Małgorzata
(1)
Skibińska Ewa
(1)
Szaniawski Krzysztof
(1)
Wyciślok Józef
(1)
Wyrozumska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Prawo wspólnotowe europejskie
(10)
Harmonizacja prawa
(4)
Unia Europejska
(4)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(3)
Traktat o Unii Europejskiej
(3)
Wspólnota Europejska
(3)
Integracja europejska
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Administracja
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Franchising
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Orzecznictwo
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Orzecznictwo międzynarodowe
(1)
Podatek
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo europejskie
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Surowce
(1)
Traktat Lizboński (2007)
(1)
Traktat amsterdamski (1997)
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Traktat nicejski (2000)
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87497-91-6
Wstęp: Geneza Traktatu z Nicei; Ogólna ch-ka Traktatu z Nicei; Postanowienia instytucjonalne Traktatu z Nicei; Nowelizacja art.7 TUE; Wzmocniona współpraca; Poszerzeni Unii Europejskiej. Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana). Protokoły i deklaracje przyjete przez konferencję w Nicei.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7387-529-8
1.Europejska Wspólnota Gospodarcza, 2.Dyrektywa Rady z dnia 23 lipca 1990 roku w sprawie wspólnego systemu opodatkowania majacego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymany udziałów, dotyczących spółek różnych, 3.Dyrektywa Rady z dnia 23 lipca 1990 roku w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw CZłonkowskich, 4.Konwencja o unikaniu podwójengo opodatkowania w związku z korektą zysków przedsiębiorstw powiązanych (90/436/EEC) z dnia 23 lipca 1990 r., 5.Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 xczerwaca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich, 6.Podatek pośredni obciążajacy gromadzenie kapitałów w świetle dyrektyw Unii Europejskiej (i harmonizacji) z prawem podatkowym Polski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki i Skrypty / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 83-913747-5-0
1.Geneza integracji europejskiej, 2.System instytucjon alno-prawny Unii Europejskiej, 3.Europejska Integracja ekonomiczna, 4.Społeczny i kulturowy wymiar integracj i europejskiej, 5.Międzynarodowy wymiar integracji eu ropejskiej, 6.Informacja jako narzędzie integracji eu ropejskiej, 7.Polska w procesie integracji z Unią Euro pejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-413-6
1.Zagadnienia wprowadzające, 2.Cele traktatowe Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska, 3.Zasady traktatowe prawa środowiska Unii Europejskiej, 4.Źródła i akty prawa środowiska Unii Europejskiej, 5.Proceduty stosowania wspólnotowego prawa Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska, 6.Zagadnienia harmonizacji wspólnotowego prawa środowiska Unii Europejskiej, 7.Wdrażanie wspólnotowych norm prawa środowiska Unii Europejskiej do krajowych porządków prawnych państw członkowskich, 8.Odpowiedzialność za naruszenie prawa środowiska Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-413-6
1.Zagadnienia wprowadzające, 2.Cele traktatowe Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska, 3.Zasady traktatowe prawa środowiska Unii Europejskiej, 4.Źródła i akty prawa środowiska Unii Europejskiej, 5.Proceduty stosowania wspólnotowego prawa Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska, 6.Zagadnienia harmonizacji wspólnotowego prawa środowiska Unii Europejskiej, 7.Wdrażanie wspólnotowych norm prawa środowiska Unii Europejskiej do krajowych porządków prawnych państw członkowskich, 8.Odpowiedzialność za naruszenie prawa środowiska Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz / red. Zdzisław Brodecki, Małgorzata Serwach. - Stan prawny na 1.06.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 1472, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-054-6
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Ustawa z dani 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Ustawa z dani 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, Europejskie Prawo Ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edycja Sądowa)
ISBN: 978-83-255-0585-1
1. Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r., 2. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 r., 3. Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowckiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2003 r., 4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r., 5. Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych, 6. Statut Trybunału Sprawiedliwości, 7. Regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 8. Nota informacyjna dotycząca składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym, 9. Traktat z Lizbony zmieniący Trakta o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r. - werska skonsolidowana
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundacja Promocji Prawa Europejskiego)
ISBN: 83-87367-13-3
Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej: Cz.I Zasady. Cz.II Obywatelstwo Unii. Cz.III Polityka Wspólnoty: Swobodny przepływ towarów; Rolnictwo; Swobodny przepływ osób, usług i kapitału; Transport; Wspólne przepisy o zasadach konkurencji, podatkowe i o ujednoliceniu ustawodawstw; Polityka gos podarcza i monetrana; Wspólna polityka handlowa; Polityka społeczna, oświata; kształcenie zawodowe i młodzież; Kultura; Ochrona zdrowia; Ochrona konsumenta Sieci transeuropejskie; Przemysł; Zawartość ekonomi czna i społeczna; Badania i rozwój techniczny; Środowi sko naturalne; Współpraca w zakresie rozwoju. Cz.IV Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich. Cz.V Organy Wspólnoty: Przepisy dot. instytucji; Postanowienia finansowe. Cz.VI Przepisy ogólne i końcowe. Traktat o Unii Europejskiej: Postanowienia wspólne; Postanowienia dot. wspólnek polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; Postanowienia w sprawie współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; Postanowienia końcowe. Układ Europejski - Ustanawiający stowarzyszenie między Rzezpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej strony: Cz.I Dialog polityczny. Cz.II Zasady ogólne. Cz.III Swobodny przepływ towarów: Produkty przemysłowe Rolnictwo; Rybołówstwo; Wspólne postanowienia. Cz.IV Przepływ pracowników, zakładanie przedsiębiorstw świadczenie usług: Przepływ pracowników; Zakładanie przedsiębiorstw; Świadczenie usług między Polską a Wspólnotą; Postanowienia ogólne. Cz.V Płatności, kapitał, konkurencja i inne postanowie nia dot. gospodarki. Zbliżanie przepisów prawnych. Cz.VI Współpraca gospodarcza. Cz.VII Współpraca kulturalna. Cz.VIII Współpraca finansowa. Cz.IX Postawnowienia instytucjonalne, ogólne i końcowe Protokół 4 - Dotyczący definicji pojęcia "produktów pochodzących" o metod współpracy administracyjnej: Cz.I Definicja pojęcia "produkty pochodące". Cz.II Sprawdzanie pochodzenia. Cz.III Porozumienie o współpracy administracyjnej. Cz.IV Ceuta i Melilla. Cz.V Postanowienia końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-446-2
Cz. I Traktaty i Karty; 1. Traktat o Unii Europejskiej, 2. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 4. Wspólnotowa Karta Społecznych Praw Podstawowych Pracowników. Cz. II Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej; 1. Europejski Trybunał Sprawiedliwość; 2. Sąd Pierwszej Instancji, 3. Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej. Cz. III Pozostałe dokumenty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-295-8
Zawiera: Cz. I Traktaty i Karty: Traktat o Unii Europejskiej; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; Cz. II Europejski Trybunał Sprawiedliwości; Cz. III Pozostałe dokumenty: Protokół w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej (z wprowadzeniem); Akt dotyczący wyboru członków Parlamentu europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (z wprowadzeniem); Protokół w sprawie przywilejów oraz immunitetów Wspólnot Europejskich (z wprowadzeniem); Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (z wprowadzeniem); Protokół w sprawie procedury dot. nadmiernego deficytu (z wprowadzeniem); Protokół w sprawie kryteriów zbieżności określonych w art. 121 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (poprzednio 109j) (z wprowadzeniem); Protokół włączający dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej (z wprowadzeniem); Protokół w sprawie azylu dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (z wprowadzeniem); Protokół w sprawie stosowania zasad subsydiarności i proporcjonalności (z wprowadzeniem); Protokół w sprawie siedzib instytucji i niektórych organów oraz służb Wspólnot Europejskich oraz Europolu (z wprowadzeniem); Protokół w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej; Pozostałe protokoły i deklaracje przyjęte w Nicei (z wprowadzeniem); Decyzja Rady 95/2 z 1 stycznia 1995 r. określająca kolejność sprawowania urzędu Przewodniczącego rady (z wprowadzeniem); Rozporządzenie 1049/2001 parlamentu Europejskiego i Rady z 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (z wprowadzeniem); Wspólna deklaracja dot. rozporządzenia 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym : komentarz / Piotr Bałasz, Krzysztof Szaniawski. - Stan prawny na 10.04.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 385, [4] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7444-029-5
Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady 2002/92/ECD z dnia 9 września 2002 r., Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Komentarz do przepisów art. 2-14 ustawy z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw, Ustawa z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 1)
1. Wprowadzenie do źródeł prawa ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2. Rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego, 3. Zagadnienia odpowiedzialności cywilnej stron umowy franchisingowej, 4. Prawo osobowe w zunifikowanym prawie cywilnym, 5. Prowadzenie polityki państwa-konstytucyjne zadanie Rady Ministrów, 6. Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez osoby z Unii Europejskiej w świetle Traktatu Akcesyjnego (zagadnienia wybrane), 7. Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, 8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez organy władzy publicznej - podstawowe zagadnienia systemowe, 9. Kilka uwag na temat wybory przez wierzyciela komornika sądowego w kontekście art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, 10. Administracja antyczna despotii wschodnich (na przykładzie państw Mezopotamii), 11.Pojęcie samorządu w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-99-4
1. Orzecznictwo a stanowienie prawa - kierunki rozwoju: Granice związania prawem sądów i administracji, Orzecznictwo a stanowienie prawa - niemiecka perspektywa. 2. Orzecznictwo a prawo administracyjne: Orzecznictwo a prawo administracyjne - niemiecka perspektywa, Wykładnia sądowa a prawo administracyjne. 3. Orzecznictwo a prawo konstytucyjne: Orzecznictwo a prawo konstytucyjne - niemiecka perspektywa. 4. Orzecznictwo a prawo europejskie: Orzecznictwo a prawo europejskie - o prawie sędziowskim ws. Wspólnocie Europejskiej, "Europejskie" orzecznictwo sądów polskich przed przystąpieniem do Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again