Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(6)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(5)
Author
Muszalski Wojciech
(2)
Sierpowska Iwona
(2)
Bolechów Bartosz
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Mielczarek Andrzej
(1)
Mucha Monika
(1)
Wiśniewski Leszek
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Opieka społeczna
(4)
Prawo socjalne
(4)
Prawo pracy
(3)
Świadczenia społeczne
(3)
Bhp
(2)
Emerytura
(2)
Pracownicy socjalni
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo lokalowe
(2)
Płaca
(2)
Renty
(2)
Rodzina
(2)
Służba zdrowia
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Wolność
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Akcja socjalna
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czas pracy
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko
(1)
Fundusz zakładowy
(1)
Konstytucja
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Obywatelstwo
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Tortury
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Świadczenia
(1)
Życie
(1)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-60179-30-1
Cz. I Zagadnienia ogólne; Cz. II Polskie prawo pomocy społecznej w ujęci historycznym: R.1 Początki opieki społecznej w Polsce; R.2 Regulacje ustawy o opiece społecznej z 1923 r.; R.3 Pomoc społeczna w latach 1945-1989; R.4 Pomoc społeczna w ujęciu ustawy o pomocy społecznej z 1990 r. Cz. III Aktualny kształt polskiego prawa pomocy społecznej w świetle ustawy o pomocy społecznej z 2004 r.: R.1 Zagadnienia ogólne; R.2 Zadania i organizacja pomocy społecznej; R.2 Świadczenia z pomocy społecznej; R.4 Status zawodowy pracowników socjalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - Stan prawny na 1.01.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 288 s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-217-4
1. Geneza pomocy społecznej, 2. Pomoc społeczna w systemie prawa, 3. Pojęcie i cele pomocy społecznej, 4. Zasady pomocy społecznej, 5. Administrowanie pomocą społeczną, 6. Organizacja pomocy społecznej, 7. Świadczenia z pomocy społecznej, 8. Opieka nad rodziną i dzieckiem, 9. Status prawny pracownika socjalnego, 10. Formy pomocy społecznej przewidziane w przepisach odrębnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 279 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-01-14745-7
Cz. I Prawo pracy: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Stosunek pracy, 3. Wynagrodzenie za pracę, 4. Odpowiedzialność pracownika, 5. Czas pracy i urlopy, 6. Ochrona pracy kobiet i młodocianych, 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 8. Rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunku pracy i odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, 9. Zbiorowe prawo pracy. Cz. II Ubezpieczenie społeczne: 10. Założenia ogólne ubezpieczenia społecznego, 11. Administracja i finansowanie, 12. Zasiłki, 13. Emerytura (system wygasający), 14. Renty, 15. Świadczenia w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, 16. Postępowanie w razie świadczeń, 17. Reforma emerytalna i obowiązek oszczędzania, 18. Ubezpieczenie społeczne rolników, 19. System emerytalny w służbie państwa. Cz. III Pomoc i zaopatrzenie społeczne: 20. Pomoc społeczna, 21. Zaliczki alimentacyjne, 22. Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne, 23. Szczególne formy zaopatrzenia, 24. Zaopatrzenie w związku z obroną kraju i spełnianiem obowiązków obywatelskich, Cz. IV Zatrudnienie: 25. Organizacja administracji zatrudnienia i jej zadania, 26. Zabezpieczenie na wypadek braku pracy, 27. Zatrudnienie obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce, 28. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 29. Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 30. Szczególne formy aktywności i pracy. Cz. V Ochrona zdrowia: 31. Opieka zdrowotna, 32. Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Cz. VI Ochrona prawa do mieszkania: 33. Forma i zakres prawa do mieszkania, 34. Czynsze i dodatki mieszkaniowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 291 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-16375-4
Cz. I Prawo pracy: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Stosunek pracy, 3. Wynagrodzenie za pracę, 4. Odpowiedzialność pracownika, 5. Czas pracy i urlopy, 6. Uprawnienia rodzicielskie i ochrona pracy młodocianych, 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 8. Rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunku pracy i odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, 9. Zbiorowe prawo pracy. Cz. II Ubezpieczenie społeczne: 10. Założenia ogólne ubezpieczenia społecznego, 11. Administracja i finansowanie, 12. Zasiłki, 13. Emerytura (system wygasający), 14. Renty, 15. Świadczenia w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, 16. Postępowanie w razie świadczeń, 17. Reforma emerytalna i obowiązek oszczędzania, 18. Ubezpieczenie społeczne rolników, 19. System emerytalny w służbie państwa. Cz. III Pomoc i zaopatrzenie społeczne: 20. Pomoc społeczna, 21. Zaliczki alimentacyjne, 22. Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne, 23. Szczególne formy zaopatrzenia, 24. Zaopatrzenie w związku z obroną kraju i spełnianiem obowiązków obywatelskich, Cz. IV Zatrudnienie: 25. Organizacja administracji zatrudnienia i jej zadania, 26. Zabezpieczenie na wypadek braku pracy, 27. Zatrudnienie obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce, 28. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 29. Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 30. Szczególne formy aktywności i pracy. Cz. V Ochrona zdrowia: 31. Opieka zdrowotna, 32. Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Cz. VI Ochrona prawa do mieszkania: 33. Forma i zakres prawa do mieszkania, 34. Czynsze i dodatki mieszkaniowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 978-83-7059-762-7
Zasada ochrony godności człowieka normatywnym nakazem obowiązującym prawodawców i organy stosujące prawo; Zakres ochrony prawnej wolności człowieka i warunki jej dopuszczalnych ograniczeń w praktyce; Zasada równości i zakaz dyskryminacji; Obywatelstwo polskie a członkostwo Polski w Unii Europejskiej; Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych; Pozycja prawna cudzoziemca, azylanta i uchodźcy - założenia konstytucyjne i praktyka prawna; Prawo do ochrony życia i do zachowania naturalnej integralności psychofizycznej człowieka; Prawo do prywatności a wolność słowa i druku; Prawo obywateli do informacji o działalności podmiotów publicznych; Problemy realizacji wolności i praw socjalnych gwarantowanych w Konstytucji RP; Obowiązki podstawowe człowieka i obywatela; Prawo do sądu w ujęciu konstytucji i ustaw oraz standardów prawa międzynarodowego; Problemy realizacji prawa każdego do pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / Monika Mucha, Iwona Sierpowska. - Stan prawny na lipiec 2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - IX,161 s. ; 20 cm.
(Podatkowe Komentarze Tematyczne)
ISBN: 83-7483-202-9
1. Geneza zakładowej działalności socjalnej: 1.1. Zarys historyczny zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 1.2. Kierunki rozwoju zakładowej działalności socjalnej. 2. Zakres podmiotowy działalności socjalnej i zasady tworzenia funduszu: 2.1. Prawa i obowiązki pracodawcy. 2.1.1. Obligatoryjne i fakultatywne tworzenie funduszu. 2.1.2. Odpowiedzialność pracodawcy. 2.1.3. Wspólna działalność socjalna. 2.2. Kategorie beneficjentów pomocy socjalnej.2.3. Zasady tworzenia i obsługi i obsługi funduszu. 2.3.1. Coroczny odpis podstawowy. 2.3.2. Odrębne zasady tworzenia funduszu. 2.3.3. Administrowanie środkami funduszu. 2.3.4. Źródła zwiększania funduszu. 2.3.5. Likwidacja funduszu. 3. Świadczenia socjalne i świadczenia urlopowe: 3.1. Zasady udzielania pomocy socjalnej. 3.2. Formy, cele i tryb udzielania pomocy socjalnej. 3.2.1. Regulamin zakładowej działalności socjalnej. 3.2.2. Rodzaje świadczeń. 3.2.3. Kryteria i tryb przyznawania świadczeń. 3.3. Świadczenia urlopowe. 3.4. Świadczenia z funduszu na tle świadczeń prawa socjalnego. 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w regulacja ustaw o podatkach dochodowych: 4.1.Ponoszone wydatki a koszty podatkowe.4.1.1. Odpisy i zwiększanie na fundusz a koszt podatkowy. 4.1.2. Świadczenia urlopowe. 4.1.3. Koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych. 4.1.4. Pozostałe koszty dotyczące obsługi funduszu. 4.1.5. Koszty imprez firmowych. 4.2. Przychody podatkowe związane z funkcjonowaniem funduszu. 4.2.1. Wpływy z opłat, darowizny i zapisy, odsetki od środków funduszu. 4.2.2. Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. 4.2.3. Wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego. 4.2.4. Przychody ze sprzedaży, dzierżawy lub likwidacji środków trwałych lub zakładowych domów i lokali mieszkalnych. 4.3. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. 4.3.1. Świadczenia rzeczowe. 4.3.2. Dopłaty do wypoczynku. 4.3.3. Zapomogi. 4.4. Ulga rehabilitacyjna. 5. Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a podatek od towarów i usług (VAT). 5.1. Działalność socjalna jako podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. 5.1.1. Kryterium podmiotowe. 5.1.2. Kryterium przedmiotowe. 5.2. Prawo do odliczania całości lub części podatku naliczonego 5.2.1. Zasada ogólna dotycząca odliczania podatku naliczonego. 5.2.2. Odmowa prawa do odliczenia podatku naliczonego. 5.2.3. Świadczenia nieodpłatne.5.2.4. Świadczenia częściowo odpłatne. 5.3. Obowiązki dokumentacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again