Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(6)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(4)
Author
Gniewek Edward
(2)
Bieliński Arkadiusz Krzysztof
(1)
Filipiak Teresa A
(1)
Janeczko Edward
(1)
Katner Wojciech J
(1)
Kawałko Agnieszka
(1)
Mojak Jan
(1)
Nazar Mirosław
(1)
Niezbecka Elżbieta
(1)
Pannert Maciej
(1)
Szczurek Zbigniew
(1)
Witczak Hanna
(1)
Woźniak Zbigniew
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Prawo rzeczowe
(9)
Prawo cywilne
(7)
Prawo zobowiązaniowe
(6)
Spadek
(6)
Prawo rodzinne
(3)
Własność
(3)
Hipoteka
(2)
Księgi wieczyste
(2)
Posiadanie
(2)
Umowa
(2)
Alimenty
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Kuratela
(1)
Małżeństwo
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Osoba prawna
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo sąsiedzkie
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Służebności (prawo)
(1)
Testament
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Wierzytelność
(1)
Współwłasność
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zachowek
(1)
Zastaw
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XXIII, 1718 s. ; 24 cm.
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN: 978-83-255-0249-2
Kodeks cywilny: I. Część ogólna II. Własność i inne prawa rzeczowe III. Zobowiązania IV. Spadki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne / Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - LXIV, 960 s. ; 23 cm.
(Zarys Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-769-5
Cz.I Prawo cywilne - część ogólna: 1. Pojęcie i źródła prawa cywilnego, 2. Stosunek cywilnoprawny, 3. Prawo podmiotowe, 4. Podmioty prawa cywilnego, 5. Czynności prawne, 6. Przedstawicielstwo, Przedawnienie i terminy zawite. Cz.II Prawo rzeczowe: 8. Pojęcie i rodzaje praw rzeczowych, 9. Własność, 10. Użytkowanie wieczyste, 11. Prawa rzeczowe ograniczone - charakterystyka ogólna, 12. Użytkowanie, 13. Służebość, 14. POrawa spółdzielcze, 15. Zastaw i zastaw rejestrowy, 16. Hipoteka, 17. Księgi wieczyste, 18. Posiadanie. Cz.III Zobowiązania - część ogólna: 19. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, 20. Pojęcia i rodzaje umów, 21. awarcie umowy, 22. Bezpodstawne wzbogacenie, 23. Czyny niedozwolone, 24. Wykonanie zobowiązania, 25. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 26. Wygaśnięcie zobowiązania, 27. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, 28. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Cz.IV Zobowiązania - część szczególna: 29. Sprzedaż, 30. Zamiana, 31. Dostawa, 32. Kontraktacja, 33. Umowa o dzieło, 34. Umowa o roboty budowlane, 35. Najem, 36. Dzierżawa, 37. Umowa leasingu, 38. Użyczenie, 39. Pożyczka, 40. Umowa rachunku bankowego, 41. Zlecenie, 42. Prowadzanie cudzych spraw lub zleceń, 43. Umowa agencyjna, 44. Umowa komisu, 45. Umowa przewozu, 46. Umowa spedycji, 47. Umowa ubezpieczenia, 48. Przechowanie, 49. Odpowiedzialność , prawo zastawu i przedawnienie rosczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady, 50. Umowa skłądu, 51. Spółka cywilna, 52. Poręczenie, 53. Darowizna, 54. Renta, 55. Dożywocie, 56. Ugoda, 57. Przyrzeczenie publiczne, 58. Przekaz i papiery wartościowe, Cz.V Składki: 59. Pojęcie i skłąd spadku, 60. Otwarcie spadku. Nabycie spadku, 61. Dziedziczenia testamentowe, 62. Treść testamentu, 63. Forma testamentu, 64. Dziedzieczenie testamentowe, 65. Status prawny spadkobiercy, 66. Odpowiedzialnośc za długi spadkowe, 67. Zachowek, 68. Sytuacja prawna współspadkobierców. Dział spadku, 69. Umowy dotyczące spadku, 70. Dziedziczenia gospodarstw rolnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wykłady i Ćwiczenia)
ISBN: 978-83-7483-360-8
Cz.I Prawo cywilne - część ogólna: 1. Zagadnienia wstępne, 2. Prawo podmiotowe i jego nadużycie, 3. Podmioty stosunku cywilnoprawnego, 4. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych, 5. Czynności prawne, 6. Przedawnienie. Cz.II Prawo rzeczowe: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Własność, 3. Użytkowanie wieczyste, 4. Ograniczone prawa rzeczowe, 5. Posiadanie, 6. Księgi wieczyste
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne dla studentów administracji / Zbigniew Szczurek. - Wyd. 4 Stan prawny na 31.03.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 511, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-051-9
Część I: Częśc ogólna prawa cywilnego. 1. Prawo cywilne w systemie prawa. 2. Stosunek cywilnoprawny. 3. Podmioty stosunków cywilnoprawnych. 4. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych. 5. Prawa podmiotowe. 6. Ochrona praw podmiotowych. 7. Czynności prawne. 8. Zawarcie umowy. 9. Przedstawicielstwo. 10. Terminy w prawie cywilnym i sposoby ich obliczania. 11. Upływ czasu w prawie cywilnym. Część II: Prawo rzeczowe. 1. Pojęcie prawa rzeczowego. 2. Rzecz jako przedmiot prawa rzeczowego. 3. Pojęcie i rodzaje własności. 4. Treść i wykonywanie własności. 5. Nabycie i utrata własności. 6. Współwłasność. 7. Ochrona własności. 8. Użytkowanie wieczyste. 9. Prawa rzeczowe ograniczone. 10. Posiadanie i dzierżenie. 11. Ochrona posiadania i dzierżenia. 12. Księgi wieczyste. Część III: Prawo zobowiązań. Część ogólna.. 1. Prawo zobowiązań w ogólności. 2. Źródła i systematyka prawa zobowiązań. 3. Zobowiązanie. 4. Zobowiązanie niezupełne. 5. Świadczenie. 6. Odszkodowanie. 7. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania. 8. Wielość podmiotów stosunku zobowiązaniowego. 9. Powstanie zobowiązań. 10. Umowa jako źródła zobowiązania. 11. Czyny niedozwolone. 12. Bezpodstawne wzbogacenie. 13. Nienależne świadczenie. 14. Wykonanie zobowiązań. 15. Skutki niewykonania zobowiązań umownych. 16. Wygaśnięcie zobowiązań. 17. Zmiana wierzyciela lub dłużnika. 18. Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Część IV: Prawo zobowiązań, Część szczegółowa. 19. Systematyka części szczegółowej. 20. Umowy służące przenoszeniu praw. 21. Umowy regulujące używanie rzeczy i praw. 22. Umowy odnoszące się do świadczenia usług. 23. Umowy regulujące stuslunki kredytowe i rachunku bankowego. 24. Umowy spełniające funkcje alimentacyjne. 25. Umowa spółki cywilnej. 26. Umowa ubezpieczenia. 27. Przekaz i papiery wartościowe. 28. Umowy i czynności prawne spełniające funkcje pomocnicze. Część V: Prawo spadkowe. 1. Pojęcie i funkcje prawa spadkowego. 2. Spadek. 3. Dziedziczenie. 4. Dziedziczenie ustawowe. 5. Testament. 6. Rozrządzenie testamentowe. 7. Zachowek. 8. Stanowisko prawne spadkobiercy. 9. Dział spadku. 10. Umowy dotyczące spadku. 11. Dziedziczenie gospodarstw rolnych oraz wkładów gruntowych w rolniczych spółdzielniach produkcynych. Część VI: Prawo rodzinne i opiekuńcze. 1. Uwagi ogólne. 2. Małżeństwo. 3. Małżeński ustrój majątkowy. 4. Ustanie małżeństwa. 5. Separacja. 6. Pochodzenie dziecka. 7. Stosunki między rodzicami a dziećmi. 8. Przysposobienie. 9. Obowiązek alimentacyjny. 10. Opieka i kuratela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / pod red. Wojciech J. Katner. - Wyd. 3 Stan prawny na 15.10.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 444, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-302-2
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Europejska Akademia Samorządowa)
ISBN: 978-83-88904-97-4
R.I Część ogólna, wybrane pojęcia podstawowe, R.II Prawo rzeczowe, R.III Zobowiązania, R.IV Prawo spadkowe, R.V Prawo rodzinne i opiekuńcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 7 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 312 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0221-8
R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym; R.2 Kształtowany model stosunków własnościowych w Polsce; R.3 Treść prawa własności; R.4 Własność nieruchomości - problematyka korzystania z nieruchomości; R.5 Nabycie i utrata własności; R.6 Obrót nieruchomościami; R.7Ochrona własności; R.8 Współwłasność; R.9 Odrębna własność lokali; R.10 Użytkowanie wieczyste; R.11 Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne; R.12 Użytkowanie; R.13 Służebności; R.14 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; R.15 Prawo zastawu; R.16 Hipoteka; R.17 Posiadanie; R.18 Księgi wieczyste.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (6 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka CURRENDY)
ISBN: 978-83-60833-09-4
1. System zabezpieczeń rzeczowych, 2. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo - uwagi ogólne, 3. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawniczym w trybie sądowego postepowania egzekucyjnego, 4. Realizacja zabezpieczeń rzeczowych w postepowaniu upadłościowym i naprawczym, 5. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia wierzyciela z zabezpieczeń rzeczowych, 6. Realizacja zabezpieczen zastawniczych w wybranych państwach europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys prawa cywilnego / Teresa A. Filipiak, Jan Mojak, Mirosław Nazar, Elżbieta Niezbecka. - Wyd.5 Stan prawny na dn. 30.05.2008 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2008. - 581, [1] s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-89468-22-0
Cz. I Część ogólna prawa cywilnego; R.1 Pojęcie i zakres prawa cywilnego, R.2 Źródła i wyznaczniki prawa cywilnego, R.3 Interpretacja i stosowanie prawa cywilne go, R.4 Stosunek cywilnoprawny, R.5 Prawo podmiotowe, R 6 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, R.7 Podmioty prawa cywilnego, R.8 Czynności prawne, R.9 Przedstawicielstwo, R.10 Przedawnienie i terminy zawite. Cz. II Prawo rzeczowe; R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, R.2 Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie, R.3 Nabycie i utrata własności, R.4 Współwłasność R.5 Własność lokalu, R.6 Ochrona własności, R.7 Użytkowanie wieczyste, R.8 Prawa rzeczowe ograniczone, R.9 Użytkowanie, R.10 Służebność, R.11 Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe, R.12 Hipoteka, R.13 Zastaw, R.14 Posiadanie, R.15 Księgi wieczyste. Cz. III Prawo zobowiązań (część ogólna); R.1 Podstawo we cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań, R.2 Istota zobowiązań, R.3 świadczenie - pojęcie i rodzaje, R.4 Podmioty stosunku zobowiązaniowego,R.5 Umowy jako źródła zobowiązań, R.6 Bezpodstawne wzbogacenie, R.7 Czyny niedozwolone, R.8 Wykonanie zobowiązania, R.9 Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania, R.10 Wygaśnięcie zobowiązania, R.11 Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. (część szczegółowa) : R.12 Systematyka części szczegół owej, R.13 Umowy służące przenoszeniu praw, R.14 umowy dotyczące świadczenia usług, R.15 Umowy regulujące używanie rzeczy i praw, R.16 Umowy bankowo-kredytowe oraz zabezpieczające, R.17 umowy spełniające funkcje alimentacyjne, R.18 Umowy ubezpieczenia, R.19 Spółka cywilna, R.20 Przyrzeczenie publiczne, R.21 Przekaz i papiery wartościowe. Cz. IV Prawo spadkowe; R.1 Zagadnienia ogólne, R.2 Spadek, R.3 Ogólna charakterystyka dziedziczenia, R.4 Dziedziczenie ustawowe, R.5 Testament, R.6 Rozliczenia testamentowe, R.7 Zachowek, R.8 Stanowisko prawne spadkobiercy, R.9 Wspólność majątku spadkowego. dział spadku, R.10 Umowy dotyczące spadku, R.11 Dziedziczenie gospodarstw rolnych. CZ.V Prawo rodzinne; R.1 Rodzina i prawo rodzinne, R.2 Małżeństwo, R.3 Rodzice i dzieci, R.4 Przysposobienie, R.5 Obowiązek alimentacyjny, R.6 Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again