Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(18)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(18)
Author
Rotkiewicz Marek
(3)
Florek Ludwik
(2)
Ciborski Piotr
(1)
Czeredys-Wójtowicz Małgorzata
(1)
Jackowiak Urszula
(1)
Kowalska Agnieszka
(1)
Kowalski Artur
(1)
Lankamer-Prasołek A
(1)
Liszcz Teresa
(1)
Majewska Renata
(1)
Malinowski Adam
(1)
Mroczkowska Renata
(1)
Niedbała Zdzisław
(1)
Patulski Andrzej
(1)
Prasołek Ł
(1)
Romer Maria Teresa
(1)
Rycak Magdalenia Barbara
(1)
Rączkowski Bogdan
(1)
Sanetra Walerian
(1)
Sobczyk Arkadiusz
(1)
Stelina Jakub
(1)
Szafran Aleksandra
(1)
Torbé Joanna
(1)
Uziak Waldemar
(1)
Walczak Krzysztof
(1)
Wronikowska Ewa
(1)
Wypych-Żywicka Alina
(1)
Wąż Piotr
(1)
Ziarno Jakub
(1)
Zieliński Tadeusz
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Prawo pracy
(17)
Czas pracy
(4)
Płaca
(4)
Pracownicy samorządowi
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Urlopy
(3)
Zbiorowe stosunki pracy
(3)
Młodzież
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Akcja socjalna
(1)
Bhp
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dotacja
(1)
Fundusz zakładowy
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Inspekcja pracy
(1)
Kobieta
(1)
Koszty pracy
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Magazyn
(1)
Medycyna pracy
(1)
Odzież ostrzegawcza
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
(1)
Praca czasowa
(1)
Praca młodocianych
(1)
Pracodawcy
(1)
Pracownicy samorzadowi
(1)
Prawo socjalne
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Transport
(1)
Umowa zlecenia
(1)
Urzędnicy
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zwolnienia grupowe
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
Akty wykonawcze do Kodeksu pracy : komentarz / Ewa Wronikowska. - Stan prawny na 20.01.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 301, [1] s. ; 21 cm.
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7601-411-1
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju; 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania; 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych; 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop; 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego; 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań; odpraw; dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy; 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski. - Wyd. 12 Stan prawny na dn. 1.01.2009 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK, 2009. - 1089 s. [4] k. tabl. kolor. : rys., tab., wykr. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7426-554-6
1. Nadzór nad warunkami pracy. 2. Certyfikacja. 3. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy. 4. Profilaktyczna ochrona zdrowia. 5. Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych. 6. Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych. 7. Ergonomia. Problemy techniczne i organizacyjne. 8. Prace szczególnie niebezpieczne. 9. Maszyny i inne urządzenia techiczne. 10. Transport wewnętrzny i magazynowanie. 11. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 12. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. 13. Środki ochrony indywidualnej. Odzież ochronna. Odzież robocza.14. Organizacja i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 15. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 16. Dodatek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Czas pracy pracowników samorządowych / Piotr Ciborski. - Stan prawny na dzień 1.01.2009 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK, 2009. - 107, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7426-564-5
1. Źródła wewnątrzzakładowe dotyczące czasu pracy, 2. Systemy czasu pracy w samorządzie, 3. Odpoczynek dobowy i tygodniowy, 4. Zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy, 5. Praca w niedzielę i święta, 6. Praca w porze nocnej, 7. Rozkład czasu pracy, 8. Praca w godzinach nadliczbowych, 9. Rozliczanie czasu pracy, 10. Dyżur, 11. Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, 12. Przerwy w pracy, 13. Ewidencja czasu pracy, 14. Sankcje za naruszenie przepisów o czasie pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-1228-6
Cz. I. Prawo pracy: 1. Zasady zatrudniania i rozwiązywania warunków pracy: Nowa ustawa o pracownikach samorządowych (próba oceny); Zatrudnianie członków zarządu organizacji spółdzielczych; Co dalej ze stosunkiem pracy z powołania?; Konsekwencje niewłaściwej reprezentacji (wadliwości podmiotowej) w stosunkach pracy na przykładzie spółki kapitałowej; Program dobrowolnych odejść- nienazwana instytucja prawa pracy i problemy z jej interpretacją; Potrzebne przepisy o delegowaniu pracowników- uwagi de lega ferenda; Prawo do pracy- pojęcie, ocena, propozycje; 2. Treść stosunku pracy: Pracownicza odpowiedzialność materialna a kara umowna; Umowy o zakazie konkurencji kadry menedżerskiej zatrudnionej w ramach stosunku pracy; Tworzenie i zmiana normy pracy; O pracowniczej odpowiedzialności porządkowej; Ustawa o czasie pracy kierowców- uwagi de lega ferenda; W sprawie redefinicji pojęcia gotowości do pracy; 3. Prawo do pracy i ochrona zatrudnienia: Prawna ochrona niepracowniczego zatrudnienia na podstawie umowy według projektu Kodeksu pracy; Ochrona rodzicielstwa w świetle zmian Kodeksu pracy; Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy wybranych niezwiązkowych przedstawicieli pracowników w polskim prawie pracy; Odwołanie z zarządu spółki handlowej a ochrona trwałości stosunku pracy w orzecznictwie Sadu Najwyższego; Ochrona praw pracowniczych i socjalnych poprzez nawiązanie stosunku pracy; 4. Zbiorowe prawo pracy: Organizatorska funkcja zbiorowego prawa pracy de lege lata i de lege ferenda; Zasady zawierania porozumień o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy i porozumień o stosowaniu mniej korzystnych warunków umów o pracę; Problemy prawnej regulacji rozwiązywania sporów zbiorowych na tle praktyki; Cz. II. Zabezpieczenie społeczne: Przedmiotowe, konstytucyjne i procesowe przesłanki uznania prawa zabezpieczenia społecznego za odrębną gałąź prawa; Właściwości (natura) członkostwa w kasie chorych w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym w Niemczech; Zasiłek wyrównawczy i jego rola w sferze restytucji zdolności do pracy; Kierunki rozwoju świadczeń z zabezpieczenia społecznego na przykładzie wspólnotowej koordynacji; Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP; Charakter prawny wypłaty gwarantowanej z ustawy o emeryturach kapitałowych; Cz. III. Polityka społeczna: Instytucjonalno-finansowe aspekty europejskiej polityki zatrudnienia; Ilościowy obraz rynku usług edukacyjnych na obszarze województwa śląskiego; Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne- luksus czy konieczność?; Związki zabezpieczenia emerytalnego z gospodarką
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-576-8
1. Pracownik samorządowy, 2. Organy uprawnione do wykonywana czynności z zakresu prawa pracy, 3. Nabór na wolne stanowiska, 4. Rodzaje podstaw zatrudnienia, 5. Służba przygotowawcza, 6. Obowiązki pracownika samorządowego, 7. Oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych, 8. Uprawnienia pracownika samorządowego, 9. Wynagrodzenie pracownika samorządowego, 10. Czas pracy, 11. Urlopy wypoczynkowe, 12. Odpowiedzialność pracownika samorządowego, 13. Zmiana miejsca lub rodzaju pracy pracowników samorządowych, 14. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków pracowniczych, 15. Rozwiązanie stosunku pracy, 16. Wygaśnięcie stosunku pracy, 17. Ustawa o pracownikach samorządowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum Biblioteka)
ISBN: 978-83-7601-473-9
Część I: Zagadnienia podstawowe. 1. Przepisy o czasie pracy. 2. Pojęcia, które należy znać planując i rozliczając czas pracy. 3. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy. 4. Okresy nie wliczane do czasu pracy. 5. Obowiązki stron stosunku pracy związane z czasem pracy. Część II: Planowanie czasu pracy. 6. Wybór systemu czasu pracy. 7. Okresy odpoczynku od pracy. 8. Normy czasu pracy i okresy odpoczynku a kumulacja zatrudnienia. 9. Praca w nocy. 10. Praca w dni wolne od pracy. 11. Planowanie czasu pracy na dany okres rozliczeniowy. Część III: Rozliczanie czasu pracy. 12. Ogólne zasady rozliczania czasu pracy. 13. Praca w godzinach nadliczbowych. 14. Ewidencja czasu pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Płace w jednostce budżetowej : zbiór przepisów z wprowadzeniem / pod red. Renata Majewska. - Stan prawny na 1.06.2009 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 342 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-255-0982-8
I. Jednostki samorządowe, II. Nauczyciele, III. Nauczyciele akademiccy; IV. Podwyżki; V. Zamrożenie pensji najwyższym urzędnikom państwowym; VI. Nagrody roczne; VII. Prawo do nagród jubileuszowych i innych świadczeń; Akty prawne: 1. Pracownicy samorządowi i samorządowych kolegiów odwoławczych; 2. Pracownicy urzędów państwowych; 3. Służba cywilna; 4. Kierownicze stanowiska państwowe; 5. Ograniczenia płacowe; 6. Przepisy ogólne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / pod red. Zdzisław Niedbała. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 362 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-815-8
1. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości, 2. Przedmiot i podmioty prawa pracy, 3. Zasady prawa pracy, 4. Źródła prawa pracy, 5. Umowne i pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy, 6. Nietypowe formy zatrudnienia, 7. Ustanie stosunku pracy, 8. Roszczenia stron stosunku pracy w razie niezgodmnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, 9. Obowiązki stron stosunku pracy, 10. Zmiana stosunku pracy, 11. Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy, 12. Procownicze urlopy wypoczynkowe oraz inne przerwy w obowiązku świadczenia pracy, 13. Problematyka prawna czasu pracy, 14. Odpowiedzialność pracownika, jej rodzaje, podstawy i sankcje, 15. Odpowiedzialność pracodawcy za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika, 16. Ochrona pracy i instrumenty prawne służące jej realizacji, 17. Szczególna ochrona pracy w związku z rodzicielstwem i wobec osób młodocianych, 18. Organy nadzoru nad warunkami pracy - ich organizacja i kompetencje, 19. Rozwiązywanie indywidualnych sporów ze stosunku pracy, 20. Zbiorowe prawo pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy / Teresa Liszcz. - Wyd. 6 Stan prawny na 30.09.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 580 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7334-488-8
Cz. I Ogólna: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Źródła prawa pracy, 3. Zasady prawa pracy. Cz. II Prawo stosunku pracy: 4. Pojęcie i rodzaje stosunków pracy, 5. Podmioty stosunków pracy, 6. Umowa o pracę, 7. Ustanie umownego stosunku pracy, 8. Zmiana umownego stosunku pracy, 9. Powstanie i ustanie pozaumownych stosunków pracy, 10. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe), 11. Obowiązki stron stosunku pracy, 12. Wynagrodzenie za pracę, 13. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ze stosunku pracy. Cz. III Prawo ochrony pracy, 14. Czas pracy, 15. Urlop wypoczynkowy i urlopy bezpłatne, 16. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 17. Ochrona pracy kobiet. Szczególne uprawnienia pracowników wychowujących dzieci, 18. Zatrudnianie młodocianych i dzieci, 19. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy, 20. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i za przestępstwa przeciwko prawom pracownika. Cz. IV Rozstrzyganie indywidualnych sporów pracy: 21. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Cz. V Zbiorowe prawo pracy: 22. Ogólna charakterystyka zbiorowego prawa pracy, 23. Związki zawodowe, 24. Organizacje pracodawców, 25. Rozwiązywanie sporów zbiorowych, 26. Udział pracowników (załogi) w zarządzaniu zakładem (partycypacja robotnicza), 27. Samorządy zawodowe, 28. Zatrudnianie oraz przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jago skutków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński. - Wyd. 11 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 365 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1139-5
Ogólne wiadomości o prawie pracy; Powstanie i zmiana stosunku pracy; Ustanie stosunku pracy; Treść stosunku pracy; Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy; Ochrona pracy; Spory pracy; Zbiorowe prawo pracy; Zatrudnienie i bezrobocie. W wyd. 9 dodatkowo rodział: Pracownicze ubezpieczenia społeczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Prawo pracy / Ludwik Florek. - Wyd. 13 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXIV, 372 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3148-5
1. Ogólne wiadomości o prawie pracy; 2. Powstanie i zmiana stosunku pracy; 3. Ustanie stosunku pracy; 4. Treść stosunku pracy; 5. Odpowiedzialność stron w stosunkach pracy; 6. Ochrona pracy; 7. Spory ze stosunku pracy; 8. Zbiorowe prawo pracy; 9. Zatrudnienie atypowe; 10. Pracownicze ubezpieczenia społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo pracy : komenatrz / Maria Teresa Romer. - Wyd. 4. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 1324 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-499-3
Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity : Dz.U. z 1998 r. Nr 2 poz 94 z późn. zm.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-195-0
1. Przedmiot, funkcje, właściwości prawa pracy. 2. Zasady prawa pracy. 3. Źródła prawa pracy. 4. Stosunki prawne zbiorowego prawa pracy. 5. Podmioty stosunku pracy. 6. Nawiązanie stosunku pracy. 7. Rozwiązanie stosunku pracy. 8. Wygaśnięcie stosunku pracy. 9. Roszczenia stron w związku z wadliwym ustaniem stosunku pracy. 10. Zmiana treści stosunku pracy. 11. Obowiązki pracodawcy i pracownika. 12. Odpowiedzialność pracownika za naruszenie obowiązków. 13. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. 14. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. 15. Czas pracy. 16. Urlopy pracownicze. 17. Ochrona pracy. 18. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy. 19. Rozstrzyganie sporów pracowniczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo urzędnicze / Jakub Stelina. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 305 s. ; 24 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0992-7
1. Prawo urzędnicze w systemie prawa. 2. Historia polskiego prawa urzędniczego. 3. Źródła i struktura polskiego prawa urzędniczego. 4. Stosunki pracy w administracji publicznej. 5. Stosunki pracy w administracji rządowej (służba cywilna). 6. Stosunki pracy w służbie zagranicznej. 7. Stosunki pracy w administracji państwowej (pozarządowej) oraz organach władzy publicznej. 8. Odpowiedzialność pracownicza urzędników 9. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-8-7641-019-7
1. Szczególne formy zatrudnienia; 2. Cywilnoprawne aspekty zatrudnienia; 3. Szczególne formy zatrudnienia na tle ustaw podatkowych; 4. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Umowa zlecenia w zatrudnianiu / Marek Rotkiewicz. - Stan prawny na wrzesień 2009 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 230 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-255-0943-9
1. Ogólna charakterystyka umowy zlecenia; 2. Zawarcie umowy; 3. Prawa i obowiązki stron umowy zlecenia; 4. Ustanie umowy; 5. Umowa zlecenia a umowa o pracę; 6. Umowa zlecenia a umowa o dzieło; 7. Podróże służbowe zleceniobiorców; 8. BHP przy umowach zlecenia; 9. Składki na ubezpieczenia społeczne;10. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy; 11. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego; 12. Świadczenia z tytułu wypadków przy wykonywaniu zlecenia; 13. Zasiłek dla bezrobotnych po ustaniu umowy zlecenia; 14. Zleceniobiorca w zakładki pracy. 15. Wzory umów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Urlopy pracownicze : komentarz / Adam Malinowski. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - XIV, 280, [2] s. ; 19 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-1683-3
Teksty aktów prawnych: Kodeks pracy z dn. 26 czerwca 1974 r. (tekst. Jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dn. 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego z dn. 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 2291); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy z dn. 15 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.); Komentarz do Kodeksu pracy. Kodeks pracy z dn. 26 czerwca 1974 r. (tekst. Jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.): Dział 7. Urlopy pracownicze; Dział 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; Dział 9 Zatrudnianie młodocianych. Akty wykonawcze z komentarzem: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dn. 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego z dn. 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 2291); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy z dn. 15 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Monitora Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-255-1746-5
Cz.1 Prywatno-prawna sfera indywidualnych stosunków pracy w antykryzysowym ustawodawstwie pracy: R.1 Zakres zastosowania antykryzysowego ustawodawstwa pracy; R.2 Czas pracy; R.3 Przestój ekonomiczny; R.4 Umowa o pracę na czas określony; Cz.!! Publiczno-prawna sfera indywidualnych stosunków pracy w antykryzysowym ustawodawstwie pracy: R.1 Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu świadczeń finansowych w ramach pomocy publicznej; R.2 Postępowanie w sprawach o przyznawanie, wypłatę i zwrot świadczeń finansowych w ramach pomocy publicznej; R.3 Zasady dofinansowania kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz wypłaty stypendiów dla pracowników; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-605-4
Bodźcowa funkcja wynagrodzenia za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej; Ustalanie wynagrodzenia za pracę w gospodarce rynkowej; Minimalne wynagrodzenie za pracę - wybrane zagadnienia; Refleksje na temat prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę; Formy, systemy i wysokość wynagrodzenia za pracę w świetle ustawodawstwa Republiki Białoruś; Wynagrodzenie pracowników samorządowych (wybrane problemy); Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym czasie pracy za pracę w godzinach wykraczających poza umówiony czas a zasada równego traktowania w zatrudnieniu; Układowe metoda kształtowania wynagrodzenia za pracę w sferze budżetowej; Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową nauczycieli akademickich; Wynagrodzenie czy zasiłek - w sprawie świadczeń za czas niezdolności do pracy; Wynagrodzenie za pracę w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby; Świadczenia z pracowniczych programów emerytalnych jako element wynagrodzenia za pracę; Wynagrodzenie za pracę a wymiar świadczeń ubezpieczenia społecznego; Wynagrodzenie za czas przestoju; Prawo pracownika do wynagrodzenia i innych świadczeń w zakładzie pracy objętym strajkiem; Zasady ustalania jurysdykcji krajowej w sprawach o roszczenia o wynagrodzenie za pracę; Ryzyko gospodarcze (finansowe) pracodawcy związane z wykonaniem nakazu płatniczego inspektora pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again