Source
Książki
(10)
Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Barczak Anna
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Draniewicz Bartosz
(1)
Gruszecki Krzysztof
(1)
Kiercel Tomasz S
(1)
Lipiński Aleksander
(1)
Perkowski Maciej
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Rakoczy Bartłomiej
(1)
Rudnicki Maciej
(1)
Wierzbowski Błażej
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Ochrona środowiska
(6)
Prawo ochrony środowiska
(6)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(3)
Odpady
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Budownictwo
(1)
Ekologia
(1)
Energetyka
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Gazy cieplarniane
(1)
Geodezja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kultura
(1)
Nieruchomości
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Odpady opakowaniowe
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
PHARE
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polska
(1)
Powietrze
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Służba wojskowa
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Ścieki
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-10-3
1.Unia Europejska i jej prawo wobec ochrony środowiska, 2.Podstawy prawne finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 3.Instytucje Unii Europejskiej wobec finansowania polityki ochrony środowiska, 4.Zasady finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 5.Formy finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 6.Wpływ Unii europejskiej na finansowanie ochrony środowiska w Polsce. Finansowanie ochrony środowiska Unii Europejskiej : 1.Podstawy traktatowe polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 2.Podstawy prawne funkcjonowania funduszy finansujących politykę ochrony środowiska Unii Europejskiej, 3.Kontrola finansowa, zapobieganie nadużyciom finansowym i odpowiedzialność za naruszenia interesów finansowych Wspólnot europejskich, 4.Krajowe regulacje finansowania ochrony środowiska, 5.Rynek emisji gazów cieplarnianych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7387-682-0
Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o połacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Acquis communautaire)
ISBN: 83-7334-389-X
Cz. I Zrozumieć Unię Europejską: Jak chronić środowisko naturalne?; Ochrona środowiska a europejskie polityki sektorowe; Środowisko w Traktacie Akcesyjnym - ocena ogólna. Cz. II Porządek prawny UE: Traktaty; Ogólne zagadnienia prawnoustrojowe; Ochrona środowiska i zasobów naturalnych. Cz. III Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej: Zbliżenie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-275-5
Cz. I Zagadnienia wstępne: 1. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska, 2. Charakterystyka zasady proporcjonalności, 3. Problematyka zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście prawi wolności jednostki. Cz. II Zasada proporcjonalności a inne konstytucyjne regulacje odnoszące się do ochrony środowiska: 4. Zasada demokratycznego państwa prawnego a zasada proporcjonalności w zakresie ochrony środowiska, 5. Zasada zrównoważonego rozwoju a zasada proporcjonalności, 6. Zasada proporcjonalności a konstytucyjne prawa i obowiązki jednostki w zakresie ochrony środowiska, 7. Konstytucyjne obowiązki władz publicznych w zakresie ochrony środowiska a zasada proporcjonalności. Cz. III Ograniczenia prawa własności i wolności działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska: 8. Ograniczenie prawa własności ze względu na ochronę środowiska, 9. Wolność działalności gospodarczej a ochrona środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-490-X
Cz. I Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska: Zagadnienia wstępne; Źródła prawa ochrony środowiska; Prawno-międzynarodowa problematyka ochrony środowiska; Ochrona środowiska w prawie europejskim; Zasady prawa ochrony środowiska. Cz. II Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska: Środki prawno-finansowe ochrony środowiska; Odpowie działalność w prawie ochrony środowiska; Organy i instytucje ochrony środowiska. Cz. III Ochrona poszczególnych elementów środowiska: Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji; Ochrona kopalin; Ochrona powierzchni ziemi; Ochrona wód; Ochrona zwierząt i roślin; Problematyka prawa emisyjnego; Problematyka ochrony przyrody. Cz. IV Gospodarowanie odpadami: Odpady i ich zagospodarowanie; Utrzymanie czystości w gminach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-241-3
1. Wprowadzenie do administracyjnego prawa materialnego, 2. Akta stanu cywilnego, 3. Obywatelstwo, 4. Ewidencja ludności, 5. Zmiana imion i nazwisk, 6. Dowód osobisty i paszport, 7. Oświata, 8. Szkolnictwo wyższe, 9. Powszechny obowiązek obrony, 10. Symbolika państwa, 11. Granice państwa, 12. Zgromadzenia, 13. Stowarzyszenia, 14. Związki wyznaniowe, 15. Kultura, 16. Ochrona środowiska, 17. Rozpowszechnianie informacji-prasa, radio, TV, 18. Działalność gospodarcza, 19. Geodezja, 20. Wywłaszczenia nieruchomości, 21. Prawo budowlane, 22. Prawo lokalowe, 23. Planowanie przestrzenne, 24. Drogi publiczne, 25. Ruch drogowy, 26. Poczta, 27. Ochrona zdrowia, 28. Pomoc społeczna, 29. Przeciwdziałanie bezrobociu, 30. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Wykaz aktów prawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawne podstawy ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Wyd.3 Stan prawny na 31.08.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 455 s. ; 24 cm.
(Podręcznik)
ISBN: 83-7444-250-6
Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska; Dostęp do informacji o środowisku; Niektóre postępowania dotyczące ochrony środowiska; Zagospodarowanie przestrzenne jako prawny instrument ochrony środowiska; Prawne instrumenty ochrony powierzchni ziemi; Prawne problemy gospodarki wodnej; Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska; Prawna ochrona roślin i zwierząt; Ochrona przyrodniczych wartości środowiska; Niektóre zagadnienia prawa emisyjnego; Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości (porządku); Sytuacje i stany nadzwyczajne; Niektóre ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska; Niektóre problemy finansowania ochrony środowiska; Niektóre rodzaje odpowiedzialności z tytułu naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz potrzeb jego ochrony; Zadania niektórych organów publicznej oraz organizacji społecznych w zakresie ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-338-3
1. Prawnoustrojowe oraz ekonomiczno-finansowe uwarunkowania polskiej polityki ekologicznej. 2. Prawnofinansowe oraz ustrojowe aspekty prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej w zakresie zadań publicznych związanych z ochroną zdrowia. 3. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. 4. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki odpadami. 5. Prawnofinansowe aspekty publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony powietrza związanych z gospodarką energetyczną. 6. Finanse publiczne jako źródło finansowania zadań publicznych j. s.t. związanych z ochroną środowiska. 7. Finansowane z funduszy Unii Europejskiej zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 8. Prawnofinansowe aspekty finansowania ze źródeł komercyjnych zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 9. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 10 Kwestie prawnopodatkowe dotyczące inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-049-X
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7416-755-6
1.Określenie zadań środowiskowych administracji samorządowej w normach prawnych, 2.Zadania o charakterze organizatorskim, 3.Zadania o charakterze organizatorskim, 3.Zadania o charakterze bezpośrednio wykonawczym, 4.Zadania o charakterze zobowiązująco-reglamentacyjnym, 5.Zadania o charakterze kontrolno-nadzorczym, 5.Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again