Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Benoît-Rohmer Florence
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Klebes Heinrich
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Nowicki Marek Antoni
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Prawa człowieka
(3)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Dyskryminacja
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
ONZ
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo ochrony srodowiska miedzynarodowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Rada Europy
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Sądownictwo międzynarodowe
(1)
Tortury
(1)
Wolność
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Życie
(1)
4 results Filter
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-95-7
Pojęcie i klasyfikacja sukcesji państw w prawie międzynarodowym, Zaangażowanie ONZ na rzecz poszanowania demokratycznej formy rządów.Próba refleksji teoretycznej, Kontynuacja reformy ustrojowej UE a trudności z ratyfikacją traktatu konstytucyjnego, Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej, Europejski kodeks cywilny-perspektywa rozwiązań modelowych lub konwencji międzynarodowej, Tendencje rozwoju międzynarodowego prawa środowiska.Bezpieczeństwo ekologiczne czy terroryzm ekologiczny, Prawo dostępu do konsula-geneza konstrukcji normatywnej, przystąpienie Unii Europejskiej do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności-unifikacja standardów w zakresie ochrony praw czlowieka w Europie, Artykuły komisji prawa międzynarodowego dotyczące odpowiedzialności państw-nowa forma kodyfikacji prawa międzynarodowego?, Ochrona środowiska w orzecznictwie światowej organizacji handlu, Nauka, współpraca naukowa, wolność naukowa w prawie międzynarodowym, System rozstrzygania sporów WTO, Miejsce winy w teorii odpowiedzialności międzynarodowoprawnej:obiektywna i subiektywna koncepcja odpowiedzialności, Systemowe ograniczenia ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej na przykładzie dyskusji nad powołaniem agencji praw podstawowych, Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialnośc za szkody transgraniczne w środowisku.Uwagi na marginesie projektu zasad dotyczących alokacji strat wynikających ze szkód transgranicznych spowodowanych działalnością niebezpieczną, Nowe aspekty stosowania siły w stosunkach międzynarodowych, Pokój czy sprawiedliwość? O aksjologicznej podstawie współczesnego prawa międzynarodowego, Współczesne prawo międzynarodowe i jego relacje z prawem krajowym (wybrane zagadnienia), Prawne i polityczne determinanty sporu wokół oświadczenia rządu PRL z 23 sierpnia 1953 roku w sprawie zrzeczenia się reparacji od Niemiec, Międzynarodowe trybunały karne:zagadnienia węzłowe, Ewolucja prawnomiędzynarodowej sytuacji europejskich państw miniaturowych, Efektywność międzynarodowa, Swoboda przepływu osób w prawie pierwotnym wspólnot europejskich, Przyjęcie zasady "odpowiedzialności za ochronę" w procesie reformowania narodów zjednoczonych, Kilka uwag w kwestii użycia siły we współczesnym prawie międzynarodowym, Obiektywna czy subiektywna koncepcja umowy międzynarodowej?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-224-4
Część Statut "konstytucyjny" Rady Europy. 1. Rada Europy - podstawy. 2. Źródła konstytucyjne. 3. Członkowie i statusy specjalne. 4. Organizacja Rady Europy. Część II: Harmonizacja prawa państw członkowskich. 1. Działalność legislacyjna Rady Europy: konwencje europejskie. 2. Inne metody harmonizacji prawa. Część III: Prawo Rady Europy w przestrzeni europejskiej. 1. W stronę współczesnej przestrzeni prawnej. 2. Rada Europy i inne organizacje międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rok 4 (2006). - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2006. - 224 s. : fot. ; 21 cm.
(Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego / Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ; red. prowadzący Paweł Czubik ISSN 1730-4504 ; Rok 4 (2006))
Bezpodstawne wzgogacenie jako źródło zobowiązania - uwagi prawnoporównawcze; Trudności w dokonywaniu na terytorium niektórych państw czynności w formie wskazanej przez prawo polskie jako lex rei sitae; Pozasądowe formy rozwiązywania sporów sportowych; Postępowanie przed komisją europejską w sprawie notyfikowanej pomocy państwa; alternatywne metody rozwiązywania sporów - projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych; Specjalny trybunał dla Sierra Leone jako nowy etap w rozwoju międzynarodowego sądownictwa karnego; Pojęcie godności w prawie europejskim i porządkach krajowych w kontekście rozwoju biomedycyny; Ochrona prawa do prywatności na podstawie artykułu 11 amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka; Rozstrzyganie sporów w ramach Śwatowej Organizacji Handlu a prawa człowieka; Pierwsze skargi z Czeczenii przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu; Glossa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie Sokołowski v. Polsce (skarga nr 75955/01); Recenzja. Barbara Mikołajczyk: Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania. Katowice 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 295.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again