Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(17)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(17)
Author
Artymiak Grażyna
(1)
Baniak Stanisław
(1)
Barczak-Oplustil Agnieszka
(1)
Bielski Marek
(1)
Bogdan Grzegorz
(1)
Bojarski Tadeusz
(1)
Gardocki Lech
(1)
Gałązka Małgorzata
(1)
Grajewski Jan
(1)
Grzeszczyk Wincenty
(1)
Górowski Wojciech
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Janusz-Pohl Barbara
(1)
Jaworski Gwidon
(1)
Jędrzejewski Zbigniew
(1)
Kardas Piotr
(1)
Karski Karol
(1)
Kmiecik Romuald
(1)
Kozioł Tomasz
(1)
Kulesza Cezary
(1)
Kuć Małgorzata
(1)
Kędziora Renata
(1)
Majewski Jarosław
(1)
Marek Andrzej
(1)
Mozgawa Marek
(1)
Plebanek Ewa
(1)
Raglewski Janusz
(1)
Skrętowicz Edward
(1)
Sołtysińska Aleksandra
(1)
Stefański Ryszard A
(1)
Warylewski Jarosław
(1)
Wilk Leszek
(1)
Wróbel Włodzimierz
(1)
Zagrodnik Jarosław
(1)
Ćwiąkalski Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(21)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Prawo karne
(9)
Prawo karne procesowe
(8)
Przestępstwo
(6)
Kara (prawo)
(4)
Odpowiedzialność karna
(4)
Wina (prawo)
(3)
Prawo karne finansowe
(2)
Baza danych
(1)
Bezprawność czynu
(1)
Dowód
(1)
Finanse
(1)
Immunitety
(1)
Informacja
(1)
Informacje niejawne
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Lekarze
(1)
Medycyna
(1)
Osoba prawna
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo wykroczeń
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
Szkodliwość społeczna czynu
(1)
Ugoda sądowa
(1)
Umorzenie warunkowe postępowania karnego
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Wojsko
(1)
Środki zabezpieczające (prawo)
(1)
Środki zapobiegawcze (prawo)
(1)
37 results Filter
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-467-8
1. Systematyka przestępstwa; 2. Istota czynu zabronionego a bezprawność; 3. Podstawy i konieczność rozróżnienia między bezprawnością a winą w prawie karnym; 4. Okoliczności wyłączające bezprawność i okoliczności wyłączające winę- aspekt materialny; 5. Urojenie znamienia kontratypu a problem struktury przestępstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-989-5
1. Immunitety- zagadnienia podstawowe; 2. Charakterystyka wybranych immunitetów występujących w prawie polskim; 3. Immunitety w świetle zasad i przesłanek procesu karnego; 4. Immunitety w postępowaniu przygotowawczym; 5. Immunitety w postepowaniu jurysdykcyjnym- wybrane zagadnienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; Nr 410)
ISBN: 978-83-7395-226-3
1. Ujawnienie tajemnicy państwowej; 2. Ujawnienie tajemnicy służbowej; 3. Nielegalne uzyskanie informacji; 4. Niszczenie informacji; 5. Szkoda w bazach danych; 6. Sabotaż informatyczny; 7. Zakłócenie pracy w sieci; 8. Bezprawne wykorzystanie programów i danych; 9. Projekty zmian niektórych przepisów penalizujących przestępstwa przeciwko ochronie informacji; 10. Pozakodeksowa odpowiedzialność karna w zakresie ochrony informacji; 11. Ściąganie i karanie sprawców przestępstw przeciwko ochronie informacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny : komentarz / pod red. Tadeusz Bojarski. - Wyd. 3 Stan prawny na 1.02.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2009. - 827, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7334-871-4
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks postępowania karnego : komentarz / Wincenty Grzeszczyk. - Wyd. 7 Stan prawny na 15.10.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2010. - 834, [1] s. ; 25 cm.
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-270-9
Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego: Dział 1. Przepisy wstępne; Dział 2. Sąd; Dział 3. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny; Dział 4. Czynności procesowe; Dział 5. Dowody; Dział 6 Środki przymusu; Dział 7. Postępowanie przygotowawcze; Dział 8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Dział 9. Postępowanie odwoławcze; Dział 10. Postępowanie szczególne; Dział 11. Nadzwyczajne środki zaskarżenia; Dział 12. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia; Dział 13. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych; Dział 14. Koszty procesu; Dział 15. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych. Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Materialne określenie przestępstwa / Ewa Plebanek. - Stan prawny na 1.07.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 324 s. ; 22 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-809-6
Cz. I. W poszukiwaniu definicji społecznej treści przestępstwa. Pojęcie społecznej szkodliwości a definicja przestępstwa: 1. Społeczna szkodliwość (społeczne niebezpieczeństwo) jako termin opisowy; 2. Społeczna szkodliwość (społeczne niebezpieczeństwo) jako termin oceniający; 3. Materialne ujęcie definicji przestępstwa w okresie zmiany ustroju. Ułomności: chlubić się czy przezwyciężać?; 4. O dwóch znaczeniach społecznej szkodliwości- z problematyki pogranicza płaszczyzny stanowienia i stosowania prawa; Cz. II. Karygodność jako element struktury przestępstwa: 1. Społeczna treść czynów prawnokarnie irrelewantnych, okoliczności wyłączających bezprawność i czynów o znikomym stopniu szkodliwości społecznej; 2. Materialne ujecie przestępstwa z zagadnienie winy: czysta normatywna teoria winy i praktyczne konsekwencje jej przyjęcia dla problematyki społecznej treści przestępstwa; 3. Faktory wyznaczające stopień społecznej szkodliwości czynu; 4. Uwagi dotyczące wpływu rozpracowania teoretycznego instytucji na praktykę wymiaru sprawiedliwości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-084-7
1. Kodeks karny. Część ogólna Kazusy, 2. Kodeks karny. Część szczególna. Kazusy, 3. Prawo karne materialne Testy, 4. Kodeks karny skarbowy. Kazusy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-600-9
I.Zagadnienia ogólne: Znaczenie porozumień procesowych dla modelu postępowania przygotowawczego; Instrumenty konsensualne w procesie karnym jako mechanizmy selekcyjne; Porozumienia procesowe i konsensualizm w świetle art. 335 i 387 k.p.k.. II. Porozumienia procesowe z perspektywy ich uczestników: Porozumienia procesowe z perspektywy obrońcy; Odwoływalność czynności konsensualnych w polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane); Dobrowolne poddanie się karze a zasada pacta sunt servanda. Refleksje z punktu widzenia praktyki sądowej; Przyznanie się oskarżonego a skrócenie formy wyrokowania; Problematyka zgody oskarżonego na skazanie bez rozprawy w trybie art. 335 k.p.k.; Wyłączenie stosowania zakazu reformation in peius w przypadkach określanych w art. 343 lub 387 k.p.k. a konstytucyjny standard prawa do obrony; Kilka uwag o możliwościach interpretacji przepisu art. 434 3 k.p.k. w świetle badań ankietowych sędziów; Rola sądu w konsensualnym zakończeniu procesu karnego - skazanie bez przeprowadzenia rozprawy; Rola policji w zakresie stosowania konsensualnych rozstrzygnięć w postępowaniu karnym; Problematyka posiedzenia w przedmiocie skazania bez rozprawy; Ograniczenie postępowania dowodowego w świetle art. 388 k.p.k.; Praktyczne aspekty plea bargaining w amerykańskim procesie karnym; Od wniosku o skazanie bez rozprawy do negocjowania wyroków. Czy zmierzamy w stronę plea bargaining?. III. Instytucja mediacji a konsensualne zakończenie postępowania karnego: Mediacje w prawie islamu; Mediacja w procesie karnym w opinii sędziów i prokuratorów - wybrane zagadnienia; Instytucja mediacji w praktyce. Uwagi na tle danych statystycznych z Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe w Białymstoku; Ocena funkcjonowania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych na przykładzie Sądu Rejonowego w Olsztynie. IV. Konsensualizm w procedurach szczególnych: Konsensualne zakończenie postępowania przedmiocie odpowiedzialności prawnej nieletniego; Wybrane zagadnienia porozumień karnoprocesowych w praktyce wojskowego wymiaru sprawiedliwości; Wniosek o skazanie obwinionego bez przeprowadzenia rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; Porozumienia procesowe w postępowaniu karnym skarbowym. V. Uwagi de lege ferenda w zakresie porozumień procesowych: Sprawność procesu karnego z perspektywy form i trybów postępowania w kontekście porozumień procesowych - uwagi de lege lata i de lege ferenda; Co dalej z porozumieniami porcesowymi - przyczynek do dyskusji; Czy jesteśmy skazani na porozumienia procesowe?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-341-1
1. Ogólne zasady legalności czynności leczniczych. 2. Analiza przesłanek legalności czynności leczniczych. 3. Przesłanki odpowiedzialności karnej lekarza w związku z wykonywaniem zawodu. 4. Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce medycznej. 5. Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzeniem eksperymentu medycznego. 6. Odpowiedzialność karna lekarza za inne nieterapeutyczne czynności medyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0557-0
1. Miejsce osób prawnych prawa wewnętrznego w teorii podmiotowości prawnomiedzynarodowej; 2. Sytuacje, w których osoby prawne prawa wewnętrznego mogą składać petycje oraz składać skargi na państwa do organów międzynarodowych; 3. Organy międzynarodowe, przed którymi osoby prawne prawa wewnętrznego mogą pozywać lub być pozywane przez państwa; 4. Osoby prawne prawa wewnętrznego jako podmioty korzystające z ius contrahendi prawa międzynarodowego; 5. Obowiązki i prawa osób prawnych prawa wewnętrznego na podstawie przepisów międzynarodowego prawa karnego; 6. Rodzaje osób prawnych prawa wewnętrznego występujących w obrocie prawno międzynarodowym; 7. Status osób prawnych prawa wewnętrznego na terytoriach, na których obowiązuje bezpośrednio prawo stanowione przez organizacje lub organy międzyrządowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-453-7
I. Zagadnienia wstępne. Zasady odpowiedzialności: 1. Prawo karne i prawo wykroczeń oraz zasady ich stosowania. 2. Pojęcie przestępstwa i wykroczenia. Zasady odpowiedzialności. 3. Okoliczności uchylające odpowiedzialność. IV. Formy popełniania przestępstwa (Wykroczenia) 5. Oceny prawne wielości czynów i zabiegu przepisów. II. Kary i inne środki odpowiedzialności: 1. Kary za przestępstwa i wykroczenia - zagadnienia ogólne. 2. Kary. 3. Środki karne. 4. Środki probacyjne. 5. Recydywa, przestępczość zawodowa, zorganizowana i terrorystyczna. 6. Wymiar kary (środków karnych). 7. Środki zabezpieczające w prawie karnym. 8. Okoliczności uchylające karalność. Zatarcie skazania. III. Wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń: 1. Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Przestęstwa i wykroczenia przeciwko działalności instytucji oraz samorządu terytorialnego. 3. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. 4. Prawno-karna ochrona życia i zdrowia. 5. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 6. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne / Lech Gardocki. - Wyd. 15 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - XXII, 354 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1129-6
Zagadnienia wstępne; Nauka o przestępstwie; Nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających; Poszczególne przestępstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-203-7
Cz. I Zagadnienia wstępne i nauka o ustawie karnej; 1. Pojęcie i podział prawa karnego, 2. Nauka prawa karnego orza nauki pokrewne i pomocnicze, 3.Cele i funkcje prawa karnego, 4. Uwarunkowania historyczne i tendencje rozwojowe prawa karnego, 5. Podstawowe zasady prawa karnego, 6. Źródła polskiego prawa karnego, 7. Budowa i rodzaje zakazów karnych, 8. Stosowanie przepisów ustawy karnej, 9. Zakres obowiązywania i zastosowania polskiej ustawy karnej, 10. Przesłanki przestępczości czynu i odpowiedzialności karnej. Cz. II Nauka o czynie zabronionym; 11. Czyn, 12. Pojęcie i znaczenie związku przyczynowego, 13. Kryminalna bezprawność czynu, 14. Znamiona typów czynów zabronionych, 15. Klasyfikacja przestępstw i wykroczeń, 16. Kontratypy, 17. Społeczna szkodliwość czynu, 18. Zawinienie i jego przesłanki, 19. Formy stadialne i postacie zjawiskowe czynu zabronionego, 20. Wielość przepisów ustawy i wielość czynów zabronionych. Cz. III Nauka o środkach reakcji karnej; 21. Teorie karne, 22. Kary, 23. Środki karne, 24. Środki probacyjne, 25. Środki zabezpieczające, 26. Środki zwalczania recydywy, przestępczości zawodowej i zorganizowanej oraz terroryzmu, 27. Pozostałe środki, 28. Zasady i dyrektywy wymiaru kar oraz innych środków reakcji karnej, 29. Środki wychowawcze oraz środek poprawczy, 30. Wyłączenie i redukcja reakcji karnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-088-3
1. Systematyka części szczególnej Kodeksu karnego; 2. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne; 3. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej; 4. Przestępstwa przeciwko obronności; 5. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; 6. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu; 7. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 8. Przestępstwa przeciwko środowisku; 9. Przestępstwa przeciwko wolności; 10. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania; 11. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; 12. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece; 13. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej; 14. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; 15. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego; 16. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości; 17. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendom; 18. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu; 19. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji; 20. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów; 21. Przestępstwa przeciwko mieniu; 22. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; 23. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne materialne : część ogólna / pod red. Marek Mozgawa. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.06.2009 r. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 492 s. : tab. ; 21 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-953-6
Część I: Wiadomości wstępne. 1. Pojęcie i podziały prawa karnego. 2. Funkcje prawa karnego. 3. Zasady prawa karnego. 4. Nauka prawa karnego i nauki pokrewne. 5. Historyczny rozwój prawa karnego. 6. Podstawowe dane o stanie przestępczości w Polsce. Część II: Nauka o ustawie karnej. 1. Źródła prawa karnego. 2. Budowa normy karnoprawnej. Wykładnia przepisów prawa karnego. 3. Zasady obowiązywania ustawy karnej. 4. Immunitety. 5. Ekstradycja i azyl. Część III: Nauka o przestępstwie. qw. Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw. 2. Ustawowe znamiona czynu zabronionego. 3. Okoliczności wyłączające bezprawność. 4. Wina. Okoliczności wyłączające winę. 5. Formy popełnienia czynu zabronionego. 6. Zbieg przepisów ustawy i przestępstw. Część IV: Nauka o karze i innych środkach reakcji na przestępstwo. 1. Kary. 2. Środki karne. 3. Zasady wymiaru kary. 4. Nadzwyczajny wymiar kary. 5. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie. 5. Środki zabezpieczające. 7. Uchylenie karalności i darowanie kary. Zatarcie skazania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne procesowe - część ogólna / red. Jan Grajewski. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 426 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0848-7
1. Pojęcia podstawowe. 2. Proces karny - rys historyczny. 3. Naczelne zasady procesu karnego. 4. Przesłanki procesowe. 5. Uczestnicy procesu karnego. 6. Czynności procesowe. 7. Dowody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne skarbowe / Stanisław Baniak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 572, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-661-0
Cz. I Materialne prawo karne skarbowe; Dz. I Część ogólna: 1. Uwagi ogólne, 2. Istota przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego, 3. Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego, 4. Czyn ciągły, kumulatywny zbieg przepisów ustawy i idealny zbieg czynów karalnych, 5. Formy popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego, 6. Wyłączenia odpowiedzialności karnej, 7. Zaniechanie ukarania sprawcy, 8. Kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 9. Środki karne, 10. Środki zabezpieczające, 11. Nadzwyczajne obostrzenie kary za przestępstwo skarbowe, 12. Nadzwyczajne złagodzenia kary, 13. Kara łączna i wyrok łączny, 14. Przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego. Dz. II Część szczególna; 15. Uwagi ogólne, 16. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 17. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami, 18. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu, 19. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakłądów wzajemnych. Cz. II Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; Dz. I Postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 1. Uwagi ogólne, 2. Organy postępowania przygotowawczego, 3. Strony i ich procesowi przedstawiciele, 4. Zabezpieczenia majątkowe, 5. Formy i zadania postępowania przygotowawczego, 6. Kompetencje organów dochodzenia w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, 7. Wszczęcie postępowania przygotowawczego - postępowanie w sprawie (in rem), 8. Instytucja przedawnienia zarzutów. Uprawieniea i obowiązki podejrzanego, czas trwania postepowania przygotowawczego, 9. Zamknięcie postępowania przygotowawczego, 10. Zakończenia postępowania przygotowawczego, 11. Czynności prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, 12. Rola sądu w stadium postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 13. Postępowanie mandatowe, 14. Postępowanie w stosunku do nieobecnych. Dz. II Postępowanie przed sądem; 15. Postępowanie sądowe przed rozprawą główną w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 16. Rozprawa główna, 17. Postępowanie odwoławcze, 18. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, 19. Postępowanie szczególne. Cz. III Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe; Dz. I Część ogólna; 1. Zakres obowiązywania, 2. Postępowanie. Dz. II Część szczególna; 3. Wykonywanie kary grzywny, 4. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności, 5. Wykonywanie środków karnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-0744-2
Część I: Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. 1. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego. 2. Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej. 3. System środków penalnych prawa karnego skarbowego. Część II: Materialne prawo karne skarbowe. Część szczególna. 1. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji. 2. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. 3. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu. 4. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych. Część III: Proces karny skarbowy. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Zasady procesu karnego skarbowego. 3. Przesłanki procesowe. 4. Uczestnicy procesu karnego skarbowego.5. Czynności procesowe. 6. Dowody. 7. Środki przymusu. 8. Postępowanie przygotowawcze. 9. Postępowanie główne. 10. Postępowanie szczególne. 11. Postępowanie odwoławcze. 12. Nadzwyczajne środki odwoławcze. 13. Postępowanie w sprawach karnych skarbowych ze stosunków międzynarodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0534-9
1.Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego; 2. Prawo karne wykonawcze a prawa człowieka; 3. Skazany; 4. Postępowanie wykonawcze; 5. Nadzór penitencjarny; 6. Wykonywanie kary grzywny; 7. Wykonywanie kary ograniczenia wolności; 8. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ; 9. Wykonywanie środków karnych; 10. Wykonywanie środków probacyjnych; 11. Wykonywanie środków zabezpieczających; 12. Zatarcie skazania; 13. Wykonywanie tymczasowego aresztowania; 14. Wykonywanie należności sądowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again