Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Gardocki Lech
(1)
Grzeszczyk Wincenty
(1)
Górniok Oktawia
(1)
Hofmański Piotr
(1)
Lityński Adam
(1)
Szeliga Zbigniew
(1)
Wolf Gerhard
(1)
Zgryzak Kazimierz
(1)
Łojewski Kazimierz
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Prawo karne procesowe
(4)
Prawo karne
(2)
Apelacja
(1)
Marszał, Kazimierz (1931-)
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Odpowiedzialność polityczna
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo karne gospodarcze
(1)
Prokuratura
(1)
Przestępczość cudzoziemców
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sądownictwo
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Władza państwowa
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Apelacja karna / Kazimierz Łojewski. - Wyd.2. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 135 s. ; 22 cm.
(Prawo Sądowe)
ISBN: 83-7387-517-4
Cz. I Apelacja karna; 1. Model postępowania apelacyjnego w KPK, 2. Dopuszczalność apelacji, 3. Granice apelacji, 4. Szczególna sytuacja oskarżonego i jego obrońcy w postępowaniu odwoławczym, 5. Sposób wykonywania kontroli odwoławczej przez sąd drugiej instancji, 6. Przyczyny odwoławcze - zarzuty apelacyjne, 7. Materialna treść zarzutu odwoławczego, 8. Prawomocność wyroku. Cz. II Pisma procesowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks postępowania karnego : komentarz / Wincenty Grzeszczyk. - Stan prawny na 15.09.2003 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2003. - 599 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-249-4
Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego: Dział 1. Przepisy wstępne; Dział 2. Sąd; Dział 3. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny; Dział 4. Czynności procesowe; Dział 5. Dowody; Dział 6 Środki przymusu; Dział 7. Postępowanie przygotowawcze; Dział 8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Dział 9. Postępowanie odwoławcze; Dział 10. Postępowanie szczególne; Dział 11. Nadzwyczajne środki zaskarżenia; Dział 12. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia; Dział 13. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych; Dział 14. Koszty procesu; Dział 15. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych. Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-11-2
O rozumieniu roli prokuratury w pierwszych latach Polski Ludowej; Podpis elektroniczny - teoria i praktyka; Odpowiedzialność deliktowa jednostek samorządu terytorialnego; Odpowiedzialność osób będących biegłymi rewidentami; Tzw. dekret o faszyzacji, czyli "lex retro agit"; Podatkowe konsekwencje zasady ochrony praw słusznie nabytych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; Wincentego Skrzetuskiego poglądy na prawo; Zaświadczenie a akt deklaratoryjny; Istota i pojęcie samorządu terytorialnego na podstawie wybranej polskiej literatury prawniczej okresu międzywojennego; Uzupełnienie postępowania przygotowawczego na etapie rozprawy (art.397 k.p.k.) w noweli do kodeksu postępowania karnego z 2003 r. - pierwsze uwagi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2099-8
R.I Odpowiedzialnośc parlamentarzystów: Zakres nieodpo wiedzialności; Ograniczony charakter odpowiedzialności politycznej; Ograniczony zakres odpowiedzialności kon stytucyjnej; Ograniczenia w pociąganiu do odpowiedzial ności karnej. R.II Odpowiedzialność Prezydenta: Nieodpowiedzialność parlamentarna; Odpowiedzialność prawna. R.III Odpowiedzialność Rady Ministrów oraz jej człon ków: Solidarna i indywidualna odpowiedzialność człon ków Rady Ministrów przed Sejmem; Instytucjonalne formy egzekowania sejmowej odpowiedzialności Rady Ministrów; Konsekwencje pociągnięcia przez Sejm Rady Ministrów do politycznej odpowiedzialności; Formy indywidualnej odpowiedzialności członków Rady ministrów; Konstytucyj na i karna odpowiedzialność członków Rady Ministrów. Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7247-873-2
1. Pojęcie karnego prawa gospodarczego i jego szczególne problemy, 2. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (rozdz. XXXVI KK art. 296-309), 3. Czyny karalne przewidzine w Kodeksie spółek handlowych (Tytuł V), 4. Przestępstwa i wykorczenia nieuczciwej konkurencji i inne czyny karalne popełnione w obrocie towarowym, 5. Przestępstwa związane z działalnością banków oraz obrotem pieniężnym i papierami wartościowymi, 6. Inne przepisy prawa karnego gospodarczego, 7. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne / Lech Gardocki. - Wyd. 9. - Warszawa : C.H.Beck, 2003. - XXIII,337,[5] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-883-1
Zagadnienia wstępne; Nauka o przestępstwie; Nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających; Poszczególne przestępstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88135-79-1
1. Nowy polski kodeks karny z 6 lipca 1997 r., 2. Problemy teoretyczne struktury przestępstwa-Podstawy regulacji w nowym polskim kodeksie karnym, 3.System praw i obowiązków w sytuacjach wyjątkowych i jego realizacja w polskim i niemieckim prawie karnym, 4. Kilka uwag o okolicznościach wyłączających bezprawność oraz winę w nowym polskim kodeksie karnym, 5. Obrona konieczna w nowym polskim kodeksie karnym, 6. Przestępstwo popełnione przez zaniechanie w nowym polskim kodeksie karnym, 7. Zarys polskiej i niemieckiej nauki o sprawstwie, 8. Karalność udziału w przestępstwie według nowego polskie go prawa karnego (kodeks z dnia 6 czerwca 1997r.), 9. System karnoprawnej nauki o zabiegu przestępstw i jego realizacja w polskim i niemieckim prawie karnym, 10. System sankcji w polskim prawie karnym, 11. Ogólne zasady sądowego wymiaru kary, 12. Naprawienie szkody w nowy m polskim prawie karnym, 13. Środki probacyjne w polski m prawie karnym, 14. Umyślne przestępstwa przeciwko życiu w polskim i niemieckim prawie karnym, 15. Odpowiedzialność karna za zakażenie HIV, 16. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu komunikacji w polskim prawie karnym; 17. Przestępstwa przeciwko wolności w polskim prawie niemieckim, 18. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, 19. Przestępstwo zgwałcenia w Polsce, 20. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w polskim prawie karnym, 21. Rozdział XXXV k.k.; Przestępstwa przeciwko mieniu, 22. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 23. Przestepstwa komputerowe w nowym kodeksie karnym-zarys ogólny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2156)
ISBN: 83-226-1255-9
Wykaz publikacji Profesora Kazimierza Marszała; Zasady rządzące zakazami wykorzystania dowodów; Kodeks karny skarbowy a kodeks karny. Kilka uwag porównawczych; Prawno-karna ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Tempo kreślenia w stanach patologicznie obniżonego nastroju; Verteidigerbestellung und Verteidiger wal im Ermittlungsvefahren; Ermittlung oder Herstellung von Wahrheit im (nicht nur) deutschen StrafprozeB Szkoda i szkodą pokrzywdzony jako znamiona przestępstwa nadużycia zaufania; Rola międzynarodowego prawa publicznego u progu Trzeciego Millenium; Przedawnienie karalności wykroczeń i niektóre jego procesowe konsekwencje; W sprawie tzw. kompleksu cywilnoprawnego w procesie karnym. Nowe propozycje; Warunki wydania nakazu karnego w nowej procedurze wykroczeniowej; Rażące naruszenia prawa materialnego jako "względna" przyczyna kasacyjna; Dopuszczalność stosowania instytucji skazania bez rozprawy w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego; Zakaz reformationis in peius w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; "...prokuratura jest instrumentem...". Karta z dziejów prokuratury powszechnej Polski Ludowej; Odpowiedzialność karna nieletnich (uwagi de lege lata i de lege ferenda); Forma porozumiewania się zatrzymanego z adwokatem w trybie art.245 paragraf 1 KPK; Areszt tymczasowy w prawie miejskim w Polsce XVI-XVIII wieku; Zasada ciągłości rozprawy w polskim procesie karnym; Podmioty uprawnione do zarządzenia podsłuchu elektronicznego oraz forma i treść decyzji w tym przedmiocie na gruncie prawa niemieckiego; Sprawiedliwość legalna a "wy miar sprawiedliwości"; Oczywista bezzasadność i oczywista zasadność kasacji; Odpowiedzialność deliktowa podatnika; Zastępcza represja karna w prawie polskim; Wahrheit und Strafveffahren; Kanonistyka na uniwersytecie; Niektóre problemy karno-procesowe związane z HIV i AIDS; Podstawy przekazania sprawy do postępowania przygotowawczego de lege lata i de lege ferenda; Cele i zadania postępowania przygotowawczego w procesie karnym; Ewolucja kurateli sądowej w Polsce; Postępowanie przygotowawcze we współczesnym polskim procesie karnym Uwagi na marginesie modelu procesu; W gąszczu problematyki przedawnienia w prawie karnym; Opinia instytucji w polskiej procedurze karnej; Procesowe aspekty instrumentalnych zachowań tzw. małego świadka koronnego, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu reformationis in peius; Obligatoryjne posiedzenia przygotowawcze przed rozprawą w polskim procesie karnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again