Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(12)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(12)
Author
Sołtysiński Stanisław (1939- )
(6)
Szajkowski Andrzej
(6)
Szumański Andrzej
(6)
Szwaja Janusz (1934- )
(6)
Herbet Andrzej
(2)
Kidyba Andrzej (1957- )
(2)
Karasek Iwona
(1)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(1)
Kohutek Konrad
(1)
Kosacka-Łędzewicz Dorota
(1)
Kosacki Mirosław
(1)
Kosiński Bohdan
(1)
Marszałkowska-Krześ Elwira
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Porzycki Marek
(1)
Rogoń Dominika
(1)
Rusinek Michał
(1)
Stawowska Karolina
(1)
Walerjan Dorota
(1)
Łyszczarz Barbara
(1)
Żukowski Wojciech
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Spółki handlowe
(10)
Prawo cywilne
(7)
Krajowy Rejestr Sądowy
(6)
Rachunkowość
(6)
Prawo handlowe
(5)
Spółki hanldowe
(5)
Przedsiębiorcy
(2)
Spółki osobowe
(2)
Umowa
(2)
Banki
(1)
Banki internetowe
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kredyt
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Promocja handlowa
(1)
Rachunkowość handlowa
(1)
Rynek finansowy
(1)
Spadek
(1)
Spólki handlowe
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-457-7
Wstęp; R.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych - rys historyczny oraz omówienie przepisów obowiązujących od roku 2004; R.2 Promocje dla konsumentów; R.3 Promocje dla kontrahentów (osoby fizyczne prowadzące działalno ść gospodarczą); R.4 Promocje dla pracowników punktów sprzedaży; R.5 Świadczenia na rzecz dziennikarzy, opinion leaderów, osobistości ze świata kultury, nauki sportu; R.6. Wybrane metody motywowania agentów; R.7 Wzory dokumentów; R.8 Wybrane wyroki NSA, pisma Mini stra Finansów i wyjaśnienia urzędów skarbowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-37-7
CZ.I Bank na tle systemu bankowego i rynku finansowego : 1.System bankowy, 2.bank i jego cechy charakterystyczne, 3.Rynki finansowe - instrumenty, podmioty, klasyfikacja. Cz. II Operacje bankowe: 4.Operacje depozytowe, 5.Operacje płatnicze, 6.Operacje aktywne - kredytowe i lokacyjne, 7.Operacje zabezpieczające - gwarancje i poręczenia, 8.Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Otoczenie banku i jego relacje z nim : 9.Otoczenie banku, 10.Marketing bankowy, 11.Bankowość elektroniczna. Cz. IV Gospodarka finansowa banku : 12.Pasywa, aktywa, wynik finansowy, 13.ryzyko i zarządzanie ryzykiem, 14.Analiza i ocena sytuacji finansowej banku. Cz. V Zarządzanie bankiem : 15.Organizowanie działalności banku, 16.Kontrola w zarządzaniu bankiem, 17.Polityka banku i planowanie działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-475-5
1. Spółki kapitałowe, 2. Łączenie, podział i przekształc anie spółek, 3. Przepisy karne, 4. Zmiany w przpisach ob owiązujących, przpisy przejściowe i przepisy końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Kodeks spółek handlowych : objaśnienia / Andrzej Kidyba. - Wyd. 4 Stan na 1.09.2004 r. - Karków : ZAKAMYCZE, 2004. - 1098, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7444-105-4
Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Spółki osobowe, Spółka partnerska, Spółka komandytowa, Spółki kapitałowe, Spółka akcyjna, Łączenie się spółek, Podział spółek, Przekształcenia spółek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-190-X
I. Kodeks spółek handlowych (wyciąg), II.Kodeks cywil ny (wyciąg), III.Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (wyciąg), IV.Ustawa o rachunkowości (wyciąg)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obrót udziałami w spółce z o.o. / Andrzej Herbet. - Wyd.2. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XXXVIII, 479 s. ; 22 cm.
(Prawo Gospodarcze i Handlowe / pod red. Stanisław Włodyka ; C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-139-X
1. Istota udzialu w spółce z o.o. 1.1 Pojęcie udziału 1.2 Uprawnienia wspólnika 1.3 Rodzaje udziałów 1.4 Wspólność praw udziałowych w spółce z .o.o. 1.5 Powstanie praw udziałowych 1.6 Wygaśnięcie praw udziałowych 2. Prawa udziałowe jako przedmiot obrotu 2.1 Istota rozporządzenia w prawie cywilnym 2.2 Zasada rozporządzalności udziałów w spółce z o.o. 2.3 Dopuszczalność rozporządzania udziałami przed wpisem do rejsteru 2.4 Dopuszczalność rozporzadząnia częścią i ułamkową częścią udziału 2.5 Dopuszczalność rozporządzania poszczególnymi uprawnieniami udziałowymi. Zakaz rozszczepiania 3. Ograniczenia obrotu udziałami 3.1 Uwagi ogólne 3.2 Ograniczenia wynikające z postanowień umowy spółki 3.3 Ograniczenia wynikające z przepisów prawa 4. Zdobycie udziału 4.1 Uwagi ogólne 4.2 Charakter prawny umów powodujących zbycie udziału 4.3 Forma zbycia udziału 4.4 Skutki zbycia udziału w relacji zbywca - nabywca 4.5 Skutki zbycia udziału w relacji strony umowy zbycia - spółka 4.6 Jawność zmian podmiotowych w spółce z o.o 5. Użytkowanie i dzierżawa udziału 5.1 Użytkowanie praw - charakterystyka ogólna 5.2 Ustanowienie użytkowania na udziale 5.3 Skutki ustanowienia użytkowania na udziale 5.3 Skutki ustanowienia użytkowania na udziale 5.4 Jawność użytkowania wobec spółki i osób trzecich 5.5 Wygaśnięcie użytkowania 5.6 Dzierżawa udziału 6. Zastaw na udziale 6.1Zastaw na prawach - charakterystyka ogólna 6.2 Ustanowienie zastawu na prawach udziałowych w spółce z o.o. 6.3 Skutki ustanowienia zastawu na udziale 6.4 Jawność zastawu 6.5 Realizacja zastawu w trybie egzekucyjnym 6.6 Realizacja zastawu w trybie pozaegzekucyjnym 6.7 Wygasnięcie zastawu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-000-7
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo handlowe / Andrzej Kidyba. - Wyd. 5 popr. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XXX, 883 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-428-3
Zagadnienia ogólne prawa handlowego; Przedsiębiorcy, instytucje not for profit i inne podmioty w działalności gospodarczej; Umowy handlowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 23)
ISBN: 83-7306-201-7
Komentarz do działu III tytułu II Kodeksu spółek handlowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Klauzule umowne w obrocie gospodarczym / red. nauk. Fryderyk Zoll)
ISBN: 83-7334-272-9
R.1 Klauzule dot. przedmiotu umowy; R.2 Klauzule dot. zobowiązania do zapłaty ceny oraz odsetek; R.3 Klauzule dot. wydania rzeczy; R.4 Klauzule dot. przejścia ryzyka utraty lub uszkodzenia rzeczy; R.5 Klauzule dot. umownego prawa odstąpienia; R.6 Klauzule dot. nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania; R.7 Klauzule zabezpieczające przed niewypłacalnością strony; R.8 Klauzule dot. odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej; R.9 Klauzule dot. zabezpieczeń; R.10 Klauzule ograniczające konkurencję; R.11 Klauzule prorogacyjne i derogacyjne. Umowa sprzedaży (wzór).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarys Prawa)
ISBN: 83-7387-543-3
1. Organizacja rejestru. 2. Zasady rejestru przedsiębiorców. 3. Postępowanie rejestrowe dotyczące spółek handlowych. 4. Charakter i rodzaje wpisów. 5. Wybrane rodzaje wpisów i ich skutki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again