Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(14)
available
(10)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(15)
Author
Barcz Jan (1953- )
(2)
Wentkowska Aleksandra
(2)
Barcik Jacek
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Czajkowska Magdalena
(1)
Galster Jan
(1)
Góralski Witold M
(1)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kocot Maria
(1)
Krakowski Jędrzej
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Leszczyński Leszek
(1)
Michałowska-Gorywoda Krystyna
(1)
Migalski Marek
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Mosiej Gerard
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Pudło Anna
(1)
Pyka Michał
(1)
Pyziak-Szafnicka Magłorzata
(1)
Płowiec Urszula
(1)
Sekuła Jolanta
(1)
Sulima Elżbieta
(1)
Tendera-Właszczuk Helena
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Wojtyniak Bartłomiej
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Integracja europejska
(10)
Unia Europejska
(9)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(8)
Instytucje europejskie
(6)
Prawo wspólnotowe europejskie
(6)
Polska
(5)
Swobodny przepływ towarów
(5)
Polska a Unia Europejska
(4)
Swobodny przepływ kapitału
(4)
Swobodny przepływ osób
(4)
Swobodny przepływ usług
(4)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(4)
Ochrona środowiska
(3)
Prawa człowieka
(3)
Rolnictwo
(3)
Wspólna Polityka Rolna UE
(3)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Jednolity rynek UE
(2)
Konkurencja
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Cło
(1)
Dokumenty
(1)
Edukacja
(1)
Energetyka
(1)
Europa
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Interwencjonizm
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kultura
(1)
Kultura 2000 (program UE)
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Parlament Europejski
(1)
Podatki
(1)
Porządek społeczny
(1)
Prawo
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rada Europy
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Rybołóstwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Spółki
(1)
Sądownictwo
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
Transport
(1)
Umowa
(1)
Umowy międzynarodowe gospodarcze
(1)
Unia Europejska -- finanse
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Subject: place
Polska
(2)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 2/2005)
Reforma dochodów budżetu UE; Ustrojowe uwarunkowania oddziaływań międzynarodowych w systemie europejskim; Społeczna cena reform w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; O przyczynach niestabilności polskiego systemu partyjnego; Światowe i europejskie zróżnicowanie specjalnych stref ekonomicznych; Kilka uwag na temat zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego w Traktacie Konstytucyjnym UE; Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy; Wybrane problemy polskiego sektora rolnego w obliczu integracji europejskiej; Some comparison remarks on Polish and UE Systems of Public Procurement.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-39-5
Cz.A Unia Europejska : R.1 Wprowadzenie w problematykę Unii i Wspólnot Europejskich : 1.Zarys rozwoju Wspól not Europejskich, 2.Powołanie do życia Unii Europejski ej, 3.Unia Europejska jako nadbudowa integracji, 4. Wspólnoty Europejskie jako organizacje międzynarodowe. R.2 Charakterystyka głównych instytucji Wspólnot Europ ejskich : 1.Instytucje WE-główne zadania i miejsce w systemie instytucjonalnym, 2.Rada Unii Europejskiej, 3.Komisja Europejska, 4.Parlament Europejski, 5.Komi tet Ekonomiczno-Społeczny (KES), 6.Komitet Regionów (KR), 7. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS), 8. Sąd Pierwszej Instancji, 9.Europejski Trybunał Obrachu nkowy (ETO), 10.Europejski Bank Centralny (EBC), 11.E uropejski Bank Inwestycyjny (EBI), 12.Europejski Fun dusz Inwestycyjny (EFI). R.3 Pozostałe instytucje UE. R.4 Instytucje międzypaństwowe w UE. R.5 Przedstawi cielstwa państw członkowskich przy UE. R.6 Sieci i baz y danych UE. R.8 Polska a Unia Europejska. R.9 System wynagrodzeń urzędników i pracowników Wspólnot Europej skich. Cz.B Europejskie organizacje międzyrządowe : R.10 Rada Europy. R.11 Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Roz woju (OECD). R.12 Europejska Komisja Gospodarcza ONZ ( EKG). R.13 Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA). R.14 Europejski Urząd Patentowy (EUP). R.15 Eu ropejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). R.16 Organiz acja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). R.17 Inne instytucje europejskie i międzynarodwe przy UE
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1646-7
Część I: Geneza jedności europejskiej. 1. Zjednoczona Europa - idea i realizacja w ciągu wieków. 2. Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej. Część II: Europejski system instytucjonalno-prawny. 3. System instytucjonalny Unii Europejskiej. 4. Podstawowe elementy prawa wspólnotowego. 5. Wolności rynku wewnętrznego. 6. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Część III: Europejska integracja ekonomiczna. 7. Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. 8. Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. 9. Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. 10 Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. 11. Wybrane obszary polityki wspólnotowej - wspólna polityka rolna i polityka regionalna. Część IV: Ład społeczny i kultura w Europie. 12. Podstawy europejskiego ładu społecznego. 13. Kultura w procesie integracji europejskiej. 14. Program Kultura 2000 jako przykład ewolucji działań Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Część V: Europa wobec wyzwań współczesnego świata. 15. Europa w stosunkach międzynarodowych. 16. Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. 17. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Część VI: Polska w zjednoczonej Europie. 18. Proces integracji Polski z Unią Europejską. 19. Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-137-0
1. Pojęcie, etapy i skutki integracji międzynarodowej. Geneza i rozwój integracji w Europie; 2. Struktura, definicja, cele i członkostwo UW; 3. System instytucjonalny UE; 4. Prawo Unii Europejskiej; 5. Finansowanie UE; 6. Wspólnotowy rynek wewnętrzny; 7. Swoboda przepływu towarów w UE oraz Wspólna Polityka Handlowa; 8. Wspólna Polityka Rolna; 9. Cele i zasady polityki spójności UE; 10. Unia Gospodarcza i Walutowa; 11. Polityka ochrony konkurencji; 12. Inne polityki realizowane na szczeblu wspólnotowym; 13. Ramy prawno-instytucjonalne zewnętrznych stosunków gospodarczych UE; 14. Międzyrządowe obszary współpracy w UE - II i III filar UE; 15. Polska w UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. UKIE
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-082-6
Wprowadzenie; R.1 Międzynarodowa integracja gospodarcza w Europie w ujęciu historycznym; R.2 Unia Europejska i jej prawo; R.3 System instytucjonalny Unii Europejskiej; R.4 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej; R.5 Polityka budżetowa; R.6 Polityka monetarna; R.7 Polityka regionalna; R.8 Polityka rolna; R.9 Polityka zatrudnienia; R.10 Polityka ochrony środowiska; R.11 Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-305-9
I. Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskiej od Traktatu Paryskiego po Konstytucje dla Europy. II. Status prawny Unii Europejskiej. III. Unia Europejska a państwa członkowskie. IV. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. V. Zasady prawa Unii Europejskiej. VI. Wspólnotowy porządek prawny. VII. Integracja polityczna. VIII. Unia Gospodarcza i monetarna. IX. Obywatelstwo Europejskie. X. Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. XI. Wspólnotowe prawo konkurencji. XII. Stowarzyszenie i przystąpienie do Unii Europejskiej. XIII. Konstytucjonalnoprawny wymiar członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-009-4
1.Polityka celna - mechanizm oddziaływania państwa na procesy gospodarcze, 2.Wewnętrzne uwarunkowania polityki celnej w Polsce, 3.Zeewnętrzne uwarunkowania polityki celnej w Polsce, 4.Założenia i realizacja polityki celnej w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85428-51-8
R.1 Zarys teorii międzynarodowej integracji gospodar czej: Definicje międzynarodowej integracji gospodar czej; Przyczyny i przesłanki integracji gospodarczej; Integracja gospodarcza i jej typy; Potencjalne efekty integracji na rynku towarowym. R.2 Rozwój integracji w ramach Wspólnot Europejskich: Cele Wspólnot Europejskich; Unia celna i postęp w inte gracji wybranych dziedzin polityki; Jednolity rynek we wnętrzny oraz unia gospodracza i walutowa; Przyszłość Unii Europejskiej w świetle Traktatu Amsterdamskiego oraz Agendy 2000. R.3 Stosunki Polski z Unią Europejską na podstawie Układu Europejskiego: Geneza, cele i podstawowe ele menty Układu; Strefa wolnego handlu produktami przemy słowymi; Zasady konkurencji; Przepływ usług; Przepływ pracowników; Przepływ kapitału; Niektóre inne postano wienia. R.4 Instytucje i system prawny Unii Europejskiej- dostosowania Polski: Instytucje wspólnotowe; Prawo Unii Europejskiej; Porces podejmowania decyzji; Instytucjonalno-prawne aspekty dostosowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. R.5 Finansowanie działalności Unii Europejskiej -j dostosowania Polski: Zasady tworzenia i dystrybucji śrdoków z budżetu Unii Europejskiej; Zasady partycypo wania Polski w przychodach budżety UE oraz w jego podziale. R.6 Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej- dosto sowania Polski: Kształtowanie wspólnej polityki handlo wej; System celny; Instrumenty pozataryfowe; Dostosowa nia Polski do wspólnej polityki handlowej UE. R.7 Formalnoprawne podstawy stosunków traktatowch Unii europejskiej z partnerami zewnętrznymi - dostoso wania Polski: Handlowe powiązania umowne Unii Europej skiej z krajami trzecimi; Przyjęcie przez Polskę umownych powiązań handlowych Unii Europejskiej. R.8 Polityka przemysłowa Unii Europejskiej- dostosowa nia Polski: Kształtowanie polityki przemysłowej UE; Dostosowania Polski do unijnej polityki przemysłowej. R.9 Polityka Unii Europejskiej wobec usług- dostosowa nia Polski: Kształtowanie polityki UE wobec usług; Dostosowania polskiego sektora usług do wymogów UE. R.10 Wspólna polityka transportowa Unii Europejskiej- dostosowania Polski: Kształtowanie wspólnej polityki transportowej UE; Dostosowania polityki transportowej Polski do wymagań UE. R.11 Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska- dostosowania Polski: Kształtowanie polity ki UE w zakresie ochrony środowiska; Dostosowania polityki ochrony środowiska w Polsce do wymagań UE. R.12 Wspólna polityka rolna Unii Europeskiej- dostoso wania Polski: Kształtowanie się wspólnej polityki rolnej UE; DOstosowania gospodarki żywnościowej Polski do zasad funkcjonowania UE. R.13 Tworzenie unii gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej - dostosowania Polski: Proces kształtowa nia unii gospodarczej i walutowej; Dostosowania poli tyki gospodarczej Polski do członkostwa w unii gospodarczej i walutowej. R.14. Miejsce Unii Europejskiej w gospodarce światowej Udział Unii wświatowym produkcie brutto; Rola Unii w światowej wymianie handlowej; Rola krajów UE na międzynarodowym rynku walutowym. R.15 Proces dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej: Rozwój stosunków traktatowych Polski ze Wspólnotami Europejskimi; Podstawa prawna i kryte ria członkostwa w Unii Europejskiej; Dostosowywanie systemu prawmego i gospodarki Polski do wymagań członkostwa w UE; Proces przystępowania Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-013-2
1. Pozycja geopolityczna Polski, 2. Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, 3. Polska w gospodarce światowej, 4. Polska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych, 5. Polska w stosunkach sąsiedzkich, 6. Polska w zjednoczonej Europie, 7. Polska w stosunkach transatlantyckich, 8. Polska na arenie pozaeuropejskiej, 9. Stosunek Polski do przestrzegania prawa międzynarodowego, 10. Rola Polski w organizacjach międzynarodowych, 11. Polska w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka, 12. Polska wobec wyzwań i zagrożeń globalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-2413-6
Problemy harmonizacji polskiej kultury prawnej z kulturą prawną Unii Europejskiej; Wolne zawody i zawody regulowane w prawie Unii Europejskiej; Skutki prawne orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z perspektywy zasady efektywności prawa wspólnotowego; Związanie sądu krajowego wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, wydanym na podstawie art.234 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej; Doktryna acte clair a teoria interpretacji; Celowościowo-funkcjonalny kontekst wykładni prawa wspólnotowego. Czynniki kształtujące paradygmat; Status i stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Unii Europejskiej; Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w świadomości prawnej obywateli Unii Europejskiej; Prawo do sądu a akcesja Polski do Unii Europejskiej; Prawo do sądu w Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego; Wyzwania przed prawem spółek w kontekście akcesji do UE; Zakres i metody ochrony konkurencji w prawie polskim oraz w europejskim prawie wspólnotowym; Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne mające status cudzoziemca w świetle przepisów prawa polskiego; Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Uznanie organizacji producentów świeżych owoców i warzyw w Unii Europejskiej; Prawo ekstradycyjne Unii Europejskiej; Polskie rozwiązania w zakresie traktowania nieletnich na tle uregulowań europejskich; Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej na tle rozwiązań europejskich; Wybrane problemy europeizacji stosowania prawa administracyjnego; Konstytucyjny system rządów a członkostwo Polski w Unii Europejskiej (zagadnienia wybrane). Głosy w dyskusji: Budowanie europejskiego domu; Edukacja prawnicza a integracja europejska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60201-23-4
Tom I - Zagadnienia systemowe : 1. Prawne aspekty procesu integracji europejskiej - rys historyczny , 2. Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa UE , 3. I filar Unii Europejskiej - Wspólnoty Europejskie , 4. II filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa , 5. Przestrzeń Wolności , Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 6. Unia Gospodarcza i Pieniężna , 7. System instytucjonalny Unii Europejskiej , 8. Źródła prawa Unii Europejskiej , 9. Tworzenie prawa Unii Europejskiej , 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich , 11. System ochrony prawnej , 12. Państwa członkowskie a Unia Europejska , 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prejudycjalnych , 14. Jednostka w Unii Europejskiej , 15. Prawne aspekty finansowania Unii Europejskiej , 16. Prawne aspekty stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej , 17. Prawne aspekty procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny , 18. Konstytucja RP z 1997 r. a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej , 19. Droga Polski do Unii Europejskiej , 20. Prawne aspekty debaty nad przyszłym ustrojem Unii ; Tom II - Prawo materialne i polityki : Część I: Swobody : 1. Pojęcie wspólnego rynku i rynku wewnętrznego a swobody wspólnotowe , 2. Swoboda przepływu towarów , 3. Swoboda przepływu osób (obywateli Unii) , 4. Swoboda przedsiębiorczości , 5. Swoboda świadczenia usług , 6. Swoboda przepływu kapitału i płatności ; Część II: Szczegółowe regulacje rynku wewnętrznego : 1. Wspólnotowe regulacje w dziedzinie rynku finansowego , 2. Harmonizacja prawa podatkowego , 3. Prawo spółek , 4. Rynek wewnętrzny a własność intelektualna , 5. Zamówienia publiczne ; Część III. : Reguły konkurencji : 1. Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji , 2. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję, 3. Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji , 4. Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne , 5. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa ; Część IV. : Aspekty prawne polityk i innych zadań WE : 1. Wspólna Polityka Handlowa , 2. Polityka ekonomiczna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej , 3. Wspólna Polityka Rolna , 4. Wspólna Polityka Transportowa , 5. Polityka społeczna , zatrudnienie , edukacja , szkolenie , młodzież , 6. Kultura , 7. Ochrona zdrowia , 8. Ochrona konsumentów , 9. Sieci transeuropejskie , 10. Polityka przemysłowa , 11. Spójność gospodarcza i społeczna , 12. Badania i rozwój technologiczny , 13. Ochrona środowiska , 14. Energetyka , 15. Usługi audiowizualne , 16. Polityka telekomunikacyjna ; Część V.: Prawo stanowione w ramach Wspólne Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości: A.: Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa , B.: Wybrane regulacje w dziedzinie Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości , 1. Polityka azylowa, wizowa , imigracyjna , przekraczanie granic zewnętrznych UE , 2. Współpraca sadowa w sprawach cywilnych , 3. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych ; Część IV.: Traktat dotyczący akcesji Polski do UE : 1. Regulacje Traktatu akcesyjnego odnoszącego się do prawa materialnego i polityk UE oraz niektóre problemy prawne i polityczne związane z akcesem Polski do UE , 2. Aneks: Bilans negocjacji akcesyjnych. Finalny pakiet negocjacyjny w Kopenhadze (posiedzenie Rady Europejskiej 12-13.12.2002).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXVII , [1] , 537, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-2418-0
Rozdział I.: Zagadnienia wstępne, Rozdział II. : Zarys historii integracji europejskiej , Rozdział III. : Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa , Rozdział IV. : Aksjologia Unii Europejskiej , Rozdział V. : Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej , Rozdział VI. : Finansowanie Unii Europejskiej , Rozdział VII. : Prawodawstwo Unii Europejskiej , Rozdział VIII. : Prawo Unii Europejskiej wobec prawa międzynarodowego i krajowego , Rozdział IX. : Sądowy system ochrony prawnej , Rozdział X. : Pozasądowy system ochrony prawnej , Rozdział XI. : Polityka i działania wewnętrzne Unii , Rozdział XII. : Swobody rynku wewnętrznego , Rozdział XIII. : Przestrzeń Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości , Rozdział XIV. : Unia Gospodarcza i Walutowa , Rozdział XV. : Działania zewnętrzne Unii Europejskiej , Rozdział XVI. : Polska w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka. Repetytorium)
ISBN: 978-83-264-3773-1
1. Historia integracji europejskiej, 2. Charkater prawny i struktura UE, 3. Członkowstwo w Unii Europejskiej, 4. Instytucje Unii Europejskiej, 5. Fundamentalne zasady Unii Europejskiej, 6. Źródła prawa UE, 7. Tworzenie prawa, 8. Stosunek prawa unijnego do prawa państw członkowskich, 9. Sądowy system ochrony prawnej, 10. Jednostka w Unii Europejskiej, 11. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, 12. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 13. Unia gospodarcza i walutowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 13)
ISBN: 83-87091-60-X
1. Wstęp; 2. Tworzenie standardów umownych w polskim prawie cywilnym. Ewolucja rozwiązań. Stanowisko prawne de lege lata; 3. Standaryzacja umów w prawie europejskim. Rozwiązania przyjęte w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej; 4. Podsumowanie badań. Harmonizacja prawa polskiego z prawem europejskim i państw członkowskich Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie ; 1/1997)
ISBN: 83-87444-05-7
1.Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, 2.Logistyka a organizacja - sprzężenie zwrotne, 3.Polska a kraje Unii Europejskiej, badania porównawcze - metody, wyniki, 4.Polityka gospodarcza krajów Unii Europejskiej jako instrument integracji, 5.Transformacja systemu gospodarczego Izraela - podstawowe kierunki i uwarunkowania, 6.kontrola legalności aktów prawnych w ramach jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 7.Kierunki rozwoju informatyzacji biznesu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again