Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(9)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(9)
Author
Górecki Dariusz
(2)
Kruk Maria
(2)
Wach Krzysztof
(2)
Barcz Jan
(1)
Buy Michael
(1)
Kaleda Saulius Lukas
(1)
Lewandowski Henryk
(1)
Makowski Dariusz
(1)
Nowacki Konrad
(1)
Pyka Michał
(1)
Płowiec Urszula
(1)
Vall Michał du
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Wojtyniak Bartłomiej
(1)
Wronkowska Sławomira
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Prawo europejskie i prawo krajowe
(6)
Trybunał Konstytucyjny
(6)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(5)
Najwyższa Izba Kontroli
(5)
Trybunał stanu
(5)
Unia Europejska
(5)
Organy ochrony prawnej
(4)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(3)
Konstytucja
(3)
Prawa człowieka
(3)
Prawo państwowe
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Prezydentura (urząd)
(3)
Rzecznik praw obywatelskich
(3)
Rząd (organ państw.)
(3)
Sejm
(3)
Senat
(3)
Stany nadzwyczajne
(3)
Sądownictwo
(3)
Demokracja
(2)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Krajowa Rada Sądownictwa
(2)
Naczelny Sąd Administracyjny
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prawo
(2)
Prokuratura
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Rzecznik Praw Dziecka
(2)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(2)
Rzecznik praw dzieci
(2)
Sąd najwyższy RP
(2)
Wolność obywatelska
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(1)
Agencja Rynku Rolnego
(1)
Europa
(1)
Finanse publiczne
(1)
Integracja europejska
(1)
Kultura prawna
(1)
Mleko
(1)
Notariat
(1)
Patenty -- dokumentacja
(1)
Patenty -- prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawodawstwo
(1)
Referendum
(1)
Rynek
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Równość (prawo)
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Wynalazki
(1)
Wzornictwo przemysłowe
(1)
Własność przemysłowa -- ochrona -- prawo -- Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
(Studia z dziedziny prawa Unii Europejskiej ; 3)
ISBN: 83-87611-84-0
1. Zagwarantowanie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec polskiego prawa krajowego a Traktat akcesyjny, 2. Zasada proporcjonalności prawa wspólnotowego a krajowy porządek prawny, 3. Zasada przychylności prawu wspólnotowemu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 4. Efektywność prawa wspólnotowego na przykładzie regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych, 5. Organy regionalne i lokalne a prawo wspólnotowe w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-40-X
1. Podstawy działania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, 2. Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, 3. Korzyści i koszty związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Book
In basket
Jak założyć firmę w Unii Europejskiej / Krzysztof Wach. - Wyd.3 uaktual. - Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 421, s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7484-057-9
1. Podstawy działania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, 2. Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, 3. Korzyści i koszty związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85428-51-8
R.1 Zarys teorii międzynarodowej integracji gospodar czej: Definicje międzynarodowej integracji gospodar czej; Przyczyny i przesłanki integracji gospodarczej; Integracja gospodarcza i jej typy; Potencjalne efekty integracji na rynku towarowym. R.2 Rozwój integracji w ramach Wspólnot Europejskich: Cele Wspólnot Europejskich; Unia celna i postęp w inte gracji wybranych dziedzin polityki; Jednolity rynek we wnętrzny oraz unia gospodracza i walutowa; Przyszłość Unii Europejskiej w świetle Traktatu Amsterdamskiego oraz Agendy 2000. R.3 Stosunki Polski z Unią Europejską na podstawie Układu Europejskiego: Geneza, cele i podstawowe ele menty Układu; Strefa wolnego handlu produktami przemy słowymi; Zasady konkurencji; Przepływ usług; Przepływ pracowników; Przepływ kapitału; Niektóre inne postano wienia. R.4 Instytucje i system prawny Unii Europejskiej- dostosowania Polski: Instytucje wspólnotowe; Prawo Unii Europejskiej; Porces podejmowania decyzji; Instytucjonalno-prawne aspekty dostosowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. R.5 Finansowanie działalności Unii Europejskiej -j dostosowania Polski: Zasady tworzenia i dystrybucji śrdoków z budżetu Unii Europejskiej; Zasady partycypo wania Polski w przychodach budżety UE oraz w jego podziale. R.6 Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej- dosto sowania Polski: Kształtowanie wspólnej polityki handlo wej; System celny; Instrumenty pozataryfowe; Dostosowa nia Polski do wspólnej polityki handlowej UE. R.7 Formalnoprawne podstawy stosunków traktatowch Unii europejskiej z partnerami zewnętrznymi - dostoso wania Polski: Handlowe powiązania umowne Unii Europej skiej z krajami trzecimi; Przyjęcie przez Polskę umownych powiązań handlowych Unii Europejskiej. R.8 Polityka przemysłowa Unii Europejskiej- dostosowa nia Polski: Kształtowanie polityki przemysłowej UE; Dostosowania Polski do unijnej polityki przemysłowej. R.9 Polityka Unii Europejskiej wobec usług- dostosowa nia Polski: Kształtowanie polityki UE wobec usług; Dostosowania polskiego sektora usług do wymogów UE. R.10 Wspólna polityka transportowa Unii Europejskiej- dostosowania Polski: Kształtowanie wspólnej polityki transportowej UE; Dostosowania polityki transportowej Polski do wymagań UE. R.11 Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska- dostosowania Polski: Kształtowanie polity ki UE w zakresie ochrony środowiska; Dostosowania polityki ochrony środowiska w Polsce do wymagań UE. R.12 Wspólna polityka rolna Unii Europeskiej- dostoso wania Polski: Kształtowanie się wspólnej polityki rolnej UE; DOstosowania gospodarki żywnościowej Polski do zasad funkcjonowania UE. R.13 Tworzenie unii gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej - dostosowania Polski: Proces kształtowa nia unii gospodarczej i walutowej; Dostosowania poli tyki gospodarczej Polski do członkostwa w unii gospodarczej i walutowej. R.14. Miejsce Unii Europejskiej w gospodarce światowej Udział Unii wświatowym produkcie brutto; Rola Unii w światowej wymianie handlowej; Rola krajów UE na międzynarodowym rynku walutowym. R.15 Proces dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej: Rozwój stosunków traktatowych Polski ze Wspólnotami Europejskimi; Podstawa prawna i kryte ria członkostwa w Unii Europejskiej; Dostosowywanie systemu prawmego i gospodarki Polski do wymagań członkostwa w UE; Proces przystępowania Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-023-6
Cz. I Uwagi o współczesnej interpretacji prawniczej; Kilka uwag na temat wykładni; Wykładnia prawa w zgodzie z Konstytucją; Trybunał Konstytucyjny a wykładnia ustaw w zgodzie z Konstytucją; Wykładnia i rozumienie prawa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej; Wykładnia zgodna prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Cz. II Zasada clara non sunt interpretanda w kontekście zasady ignorantia iuris nocet oraz zasady zaufania obywateli do prawa; Pewność w sferze stosowania prawa - kilka uwag; Wykładnia autonomiczna w europejskim prawie wspólnotowym - kilka uwag na przykładzie znaczenia terminu "sąd"; Z zagadnień wykładni prawa europejskiego; Wartości perfekcjonistyczne z perspektywy prawa; Pojmowanie autonomii prawa europejskiego; Historyczne i metodologiczne aspekty rozważań o postępie prawa; Aksjologiczne uwarunkowany wzorzec tworzenia prawa a integracja europejska - wybrane zagadnienia; Wpływ wartości chrześcijańskich na polską kulturę prawną i system prawa; Transparentność w procesie integracji europejskiej; Zasada równości w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym skargi konstytucyjnej; Problem wolnej woli, racjonalność decyzji a paradoks Newcomba; Pozycja ustrojowa notariusza w Polsce; Formy ochrony własności prywatnej w procesach integracji europejskiej; Koncepcja etyki sytuacyjnej prawnika; Związanie sądu normami konstytucyjnymi; Europejska konwencja praw człowieka jako argument w rekonstrukcji podstawy decyzji sądów unijnych - zagadnienia walidacyjne; Retoryka prawnicza a orzecznictwo sądowe; Mediacja w cywilnym postępowaniu procesowym w Polsce na tle procesów integracji Europy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0788-8
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. - Stan na 1.01.2006 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2006. - 758, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-273-1
Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawa wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10 Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 14. Ustrój sądownictwa. 15. Trybunały. 16. Samorząd terytorialny i prawo wyborcze do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20 Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka. Repetytorium - Woltres Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-3773-1
1. Historia integracji europejskiej, 2. Charkater prawny i struktura UE, 3. Członkowstwo w Unii Europejskiej, 4. Instytucje Unii Europejskiej, 5. Fundamentalne zasady Unii Europejskiej, 6. Źródła prawa UE, 7. Tworzenie prawa, 8. Stosunek prawa unijnego do prawa państw członkowskich, 9. Sądowy system ochrony prawnej, 10. Jednostka w Unii Europejskiej, 11. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, 12. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 13. Unia gospodarcza i walutowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-040-6
1. Pojęcie własności przemysłowej i zakres przedmiotowy ustawy, 2. Wynalazki, 3. Wzory użytkowe, 4. Projekt racjonalizatorski, II. Wybór aktów prawnych: 1. Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony własności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, ISSN 0524-4544 ; 272)
ISBN: 83-229-2087-3
Zawiera: Pochodzenie prawa angielskiego; Angla i Szkocja. Przypomnienie z podróży roku 1820-1824 odbytej; W Anglii; Angielski sędzia; Prawo kontynentalne Europy (civil law); Zażalenia, środki prawne i państwo; Prawo publiczne; Editor’s Preface to the Book Human Rights in Eastern Europe; A New Constitutional (Dis)order for Eastern Europe?The Protection of Human Rights in Poland and Hungry; Ochrona środowiska w postanowieniach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Rola sądów krajowych w procesie stosowania prawa wspólnotowego; Właściwe stosowanie prawa; Remarks on Evidence in the Polish Penal Law Procedure and Crime Detection; Wstęp do książki Criminal Justice in Crisis; Wiara w swoje własne przekonania: królewska Komisja Sądownictwa Karnego; Juvenile Justice in Hunary Or Is There Still a Role for a Distinctive Juvenile Justice? The Case of Hungary; Działalność sekt religijnych w Polsce jako nowe źródło przestępczości w obliczu przemian Europy Środkowej; Legislation and Instruments of the Protection of Environment in Poland and Central Europe Countries (General Overview); Podstawowe cechy nauki angielskiego prawa administracyjnego; Sądy i zasady dobrej administracji; Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce a tendencje zmian administracji publicznej w systemie politycznym; Model organizacyjno-prawny polskiego regionu; Policyjne funkcje państwa w Polsce; The Housing Action Trust: A Device for Alleviating Social Exclusion; Privatization in Poland in the 1990s as One of the Means of Modernizing the State; Regulating Media Ownership in Britain and Europe; Klauzule wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie angielskim; Features if the New Hungarian Companies Act; Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej: czy Wielka Brytania ma być modelem dla krajów rozwijających się?; New Act on Consumer Protection in Hungary; Impact of the European Union Law on Hungarian Insurance Law.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-36-0
Cz.I Podstawy prawne przejęcia prawa wspólnotowego przy przystępowaniu państwa do Unii Europejskiej: Przejęcie prawa wspólnotowego wobec procedury przystą pienia do Unii Europeskiej; Traktat akcesyjny w syste mie prawa wspólnotowego; Zasada natychmiastowego i peł nego przejęcia prawa wspólnotowego; Specyfika przeję cia acqus w zakresie kompetencji zewnętrznych. Cz.II Zakres prawa wspólnotowego w nowym państwie członkowskim ratione temporis - zagadnienia międzycza sowe: Podstawy wspólnotowego prawa intertemporalnego; Zasada natychmiastowego działania prawa wspólnotowego; Oparcie się na prawie krajowym przy rozstrzygnięciach międzyczasowych; Rozstrzygnięcia międzyczasowe dot. prawa karnego, a także stosowaniu sankcji w prawie administracyjnym; Zakres kompetencji Trybunału ratione temporis do interpretacji prawa wspólnotowego w ramach postępowania o orzeczenie wstępne. Cz.III Odstęsptwa od zasady natychmiastowego i pełnego przejęcia prawa wspólnotowego - zagadnienia przejścio we: Pojęcie i zakres dopuszczalności odstępstw; Kon strukcje środków przejściowych; Wykładnia środków prze jściowych; Stosowanie ogólnych przepisów wspólnotowych w kontekście środków przejściowych; Przepisy pomocni cze - procedury ustanawiania środków przejściowych ad hoc, klauzule bezpieczeństwa i klauzule "elastycz ności". Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-93-0
R.I System instytucji ochrony prawnej: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Pojęcie ochrony prawnej i jej rodzaje, 3. Funkcje ochrony prawnej, 4. Organy ochrony prawnej, 5. Uwagi podsumowujące. ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚĆI: R.II Organizacja i zasady wymiaru sprawiedliwości: 1.Uwagi wprowadzające, 2. Prawo do sądu, 3. Organizacja wymiaru sprawiedliwości, 4.Zasada niezawisłości sędziowskiej, 5. Krajowa Rada Sądownictwa, 6. Udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości (ławicy). R.III Sądy powszechne, 1. Uwagi wprowadzające, 2. Rodzaje sądów powszechnych, 3. Organizacja wewnętrzna sądów, 4. Organy sądów, 5. Samorząd sędziowski, 6. Nadzór nad działalnością administracyjną sądów, 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna, 9. Asesorzy, 10. Aplikanci sądowi, 11. Referendarze sądowi, 12. Orzeczenia sądów powszechnych, R.IV Sądy wojskowe 1. Uwagi wstępne, 2. Geneza i ewolucja sądownictwa wojskowego w Polsce, 3. Podstawy prawne, 4. Struktura sądownictwa wojskowego, 5. Organy sądownictwa wojskowego, 6. Sędziowie, 7. Samorząd sędziowski, 8. Udział czynnika społecznego, 9. Sad Najwyższy - Izba Wojskowa, 10. Właściwość, R.V Sąd Najwyższy: 1. Powstanie i ewolucja Sądu Najwyższego, 2. Podstawy prawne, 3. Struktura wewnętrzna Sądu Najwyższego, 4. Organy SN, 5. Sędziowie, 6. Właściwość Sądu Najwyższego. R.,VI Sądy administracyjne: 1. Powstanie i ewolucja sądownictwa administracyjnego w Polsce, 2. Podstawa prawna, 3. Struktura sądownictwa administracyjnego w Polsce, 4. Struktura i organizacja wojewódzkich sądów administracyjnych, 5. Struktura i organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego, 6. Kwalifikacje, 7. Funkcje, specyfika i właściwość sądownictwa administracyjnego, 8. Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, 9. Swoiste zasady postępowania sądowoadministracyjnego, 10. Wyroki sądów administracyjnych. TRYBUNAŁY R.VII Trybunał Konstytucyjny: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Geneza i utworzenie Trybunału, 3. Organizacja, 4. Kompetencje, 5. Procedury. R.VIII Trybunał Stanu, 1.Uwagi wprowadzające, 2. Tradycje odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce, 5. Podstawy prawne, 6. Delikt konstytucyjny, 7. Charakter Trybunału stanu, 7. Skład Trybunału Stanu, 8. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej, 9. Praktyka III RP. ORGANY KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRAWA: 9. Prokuratura, 1. Rys historyczny, 2. Podstawy prawne, 3. Charakter prawnoustrojowy, 4. Zadania i czynności, 5. Zasady organizacji i działania, 6. Struktura prokuratury, 7. Status prawny prokuratora. R.X Najwyższa Izba Kontroli: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Pojęcie kontroli, 3. Specyfika kontroli państwowej, 4. Rodzaje i warunki kontroli, 6. Skład i organizacja KRRiT, 7. Uwagi końcowe. OCHRONA PRAWNA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I WSPÓLNOTOWYM: R. XIII Europejski Trybunał Praw człowieka: 1.Uwagi wprowadzające, 2. Organizacja, 3. Kompetencje, 4. Charaktery wyroków, 5. Praktyka. R.XIV Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 1. Uwagi wprowadzające, 2. Rola Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ws. wspólnotowym porządku prawnym, 3. Struktura kompetencyjna i instancyjna Trybunału Sprawiedliwości, 5. Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 6.Postępowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-93-0
R.I System instytucji ochrony prawnej: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Pojęcie ochrony prawnej i jej rodzaje, 3. Funkcje ochrony prawnej, 4. Organy ochrony prawnej, 5. Uwagi podsumowujące. ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚĆI: R.II Organizacja i zasady wymiaru sprawiedliwości: 1.Uwagi wprowadzające, 2. Prawo do sądu, 3. Organizacja wymiaru sprawiedliwości, 4.Zasada niezawisłości sędziowskiej, 5. Krajowa Rada Sądownictwa, 6. Udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości (ławicy). R.III Sądy powszechne, 1. Uwagi wprowadzające, 2. Rodzaje sądów powszechnych, 3. Organizacja wewnętrzna sądów, 4. Organy sądów, 5. Samorząd sędziowski, 6. Nadzór nad działalnością administracyjną sądów, 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna, 9. Asesorzy, 10. Aplikanci sądowi, 11. Referendarze sądowi, 12. Orzeczenia sądów powszechnych, R.IV Sądy wojskowe 1. Uwagi wstępne, 2. Geneza i ewolucja sądownictwa wojskowego w Polsce, 3. Podstawy prawne, 4. Struktura sądownictwa wojskowego, 5. Organy sądownictwa wojskowego, 6. Sędziowie, 7. Samorząd sędziowski, 8. Udział czynnika społecznego, 9. Sad Najwyższy - Izba Wojskowa, 10. Właściwość, R.V Sąd Najwyższy: 1. Powstanie i ewolucja Sądu Najwyższego, 2. Podstawy prawne, 3. Struktura wewnętrzna Sądu Najwyższego, 4. Organy SN, 5. Sędziowie, 6. Właściwość Sądu Najwyższego. R.,VI Sądy administracyjne: 1. Powstanie i ewolucja sądownictwa administracyjnego w Polsce, 2. Podstawa prawna, 3. Struktura sądownictwa administracyjnego w Polsce, 4. Struktura i organizacja wojewódzkich sądów administracyjnych, 5. Struktura i organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego, 6. Kwalifikacje, 7. Funkcje, specyfika i właściwość sądownictwa administracyjnego, 8. Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, 9. Swoiste zasady postępowania sądowoadministracyjnego, 10. Wyroki sądów administracyjnych. TRYBUNAŁY R.VII Trybunał Konstytucyjny: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Geneza i utworzenie Trybunału, 3. Organizacja, 4. Kompetencje, 5. Procedury. R.VIII Trybunał Stanu, 1.Uwagi wprowadzające, 2. Tradycje odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce, 5. Podstawy prawne, 6. Delikt konstytucyjny, 7. Charakter Trybunału stanu, 7. Skład Trybunału Stanu, 8. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej, 9. Praktyka III RP. ORGANY KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRAWA: 9. Prokuratura, 1. Rys historyczny, 2. Podstawy prawne, 3. Charakter prawnoustrojowy, 4. Zadania i czynności, 5. Zasady organizacji i działania, 6. Struktura prokuratury, 7. Status prawny prokuratora. R.X Najwyższa Izba Kontroli: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Pojęcie kontroli, 3. Specyfika kontroli państwowej, 4. Rodzaje i warunki kontroli, 6. Skład i organizacja KRRiT, 7. Uwagi końcowe. OCHRONA PRAWNA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I WSPÓLNOTOWYM: R. XIII Europejski Trybunał Praw człowieka: 1.Uwagi wprowadzające, 2. Organizacja, 3. Kompetencje, 4. Charaktery wyroków, 5. Praktyka. R.XIV Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 1. Uwagi wprowadzające, 2. Rola Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ws. wspólnotowym porządku prawnym, 3. Struktura kompetencyjna i instancyjna Trybunału Sprawiedliwości, 5. Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 6.Postępowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-345-7
Zawiera: I. Zagadnienia ogólne: Wpływ prawa wspólnotowego na francuskie prawo prywatne; Ewolucja relacji między prawem unijnym a francuskim prawem prywatnym; Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo gospodarcze; Instytucjonalny i kulturowy wymiar integracji prawnej Polski z Unią Europejską. II. Zagadnienia prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego: Prawo ochrony konsumenta (Oddziaływanie prawa wspólnotowego na prawo krajowe: przykład prawa konsumenckiego we Francji; Wpływ prawa wspólnotowego na francuskie prawo konsumenckie; Bezpieczeństwo osobiste konsumentów - odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt; Niedozwolone postanowienia umowne - wpływ prawa wspólnotowego na rozwiązania przyjęte w prawie polskim); Prawo konkurencji (Wspólnotowa regulacja sfery użyteczności publicznej w Europie (w Unii Europejskiej); Wpływ prawa wspólnotowego a specyfika francuskiego prawa konkurencji; Wpływ prawa wspólnotowego na prawo polskie w dziedzinie własności przemysłowej); Prawo spółek (Szanse spółki europejskiej na sukces (Uwagi na przykładzie koordynacji między prawem unijnym i prawem krajowym); Wpływ prawa europejskiego (wspólnotowego) na francuskie prawo spółek; Wkład prawa wspólnotowego na francuskie prawa spółek; Charakterystyka polskiego prawa spółek handlowych w związku z dostosowanie do prawa Unii Europejskiej; Przeniesienie praw z akcji w obrocie publicznym. Wpływ prawa europejskiego na rozwiązania prawa polskiego; Notatka informacyjna z obrad sekcji prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego). III. Zagadnienia prawa finansowego i podatkowego: Wpływ wspólnotowego prawa podatkowego na zasady prawa francuskiego; Pojęcia prawne stosowane we francuski prawie podatkowym a prawo wspólnotowe; Wpływ regulacji wspólnotowych na proces zmian polskiego podatku dochodowego od osób prawnych; Władztwo finansowe a restrykcje finansowe w zakresie zaciągania długu publicznego w Polsce - na tle prawa unijnego (art. 216 ust. 5 Konstytucji); Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo podatkowe. IV. Zagadnienia prawa pracy: Wpływ prawa wspólnotowego na francuskie prawo socjalne; Wpływ prawa wspólnotowego na prawo francuskie w dziedzinie równego traktowania kobiet i mężczyzn; Wpływ prawa wspólnotowego (Unii europejskiej) na polskie prawo pracy; Dostosowywanie polskiego prawa pracy do prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; Sprawozdanie z obrad w sekcji prawa pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Prawo europejskie i prawo krajowe (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again