Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(9)
Author
Kumidor Irena
(2)
Baran Beata
(1)
Białkowska Paula
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Drozdek Adam
(1)
Dąbrowski Stanisław
(1)
Feczko Piotr
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Grudecki Michał
(1)
Grzymisławska-Cybulska Maria
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Iwanek Jan
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kapusta Monika
(1)
Kastelik-Smaza Agnieszka
(1)
Kil Jan
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Koredczuk Józef
(1)
Krasuń Aneta
(1)
Liwo Marian Andrzej
(1)
Machalica-Drozdek Katarzyna
(1)
Majewski Kamil
(1)
Mikołajczyk Marian
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Nancka Grzegorz
(1)
Nikodemska Marta
(1)
Papis Wojciech
(1)
Pietrzykowski Henryk
(1)
Pisarczyk Joanna
(1)
Pogonowski Piotr
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Romanowska Elżbieta
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Skawińska Małgorzata
(1)
Stawarska-Rippel Anna
(1)
Szczygieł Tomasz
(1)
Szlachta-Kisiel Katarzyna
(1)
Słysz Aleksander
(1)
Tkacz Sławomir
(1)
Uruszczak Wacław
(1)
Wójcicka Ewa
(1)
Łazarska Aneta
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Prawo do sądu
(8)
Prawa człowieka
(5)
Postępowanie cywilne
(3)
Prawo do pracy
(3)
Postępowanie sądowe
(2)
Rzecznik praw obywatelskich
(2)
Sądownictwo
(2)
Wolność obywatelska
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Bhp
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Daniny publiczne
(1)
Dyskryminacja
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Lityński, Adam
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nadużycie zaufania
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Pozwolenie na budowę
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Procesy sądowe
(1)
Pytanie prawne
(1)
Referendarze sądowi
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Strajki
(1)
Strony procesu karnego
(1)
Subsydiarność
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sędziowie
(1)
Służba celna
(1)
Służby mundurowe
(1)
Tortury
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Wojsko
(1)
Wolność
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Związki zawodowe
(1)
Życie
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 1)
1. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela: Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wskazany przez Rzeczypospolitą Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego. Wykonywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji; Prawo do dobrej legislacji; Prawo do sądowej ochrony wolności i praw jednostki; Wolność osobista; Bezpieczeństwo obywateli. Uprawnienia Policji i innych służb mundurowych; Wybrane konstytucyjne prawa i wolności obywateli; Rozbieżności w stosowaniu prawa; Zagadnienia z zakresu prawa pracy; Egzaminy zawodowe i prawo wykonywania zawodu. Zawody zaufania publicznego; Zabezpieczenie społeczne; Ochrona zdrowia; Ochrona praw rodziny; Ochrona praw osób niepełnosprawnych; Prawo do nauki; Ochrona środowiska; przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; Ochrona praw majątkowych i gospodarka nieruchomościami; Ochrona praw konsumentów; Problematyka danin publicznych; Działalność gospodarcza; Ruch drogowy; Wykonywanie kar i środków karnych. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich; Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służ© publicznych; Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; Implementacja prawa europejskiego i wykonywanie wyroków ETPC i TSUE; Działalność Komisji Ekspertów, współpraca Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi oraz inne działania społeczne w obszarze równego traktowania; Działalność Pełnomocników Terenowych RPO; Ocena stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela; 2. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2012 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej: Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania oraz jej wyniki; Działalność innych organów publicznych w obszarze równego traktowania; Wnioski oraz zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania; 3. Działalność międzynarodowa i społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012: Działalność międzynarodowa Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r.; 2. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie komunikacji i edukacji obywatelskiej w 2012 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; 56)
1. Wprowadzenie; 2. Prawo do sądu i właściwej procedury sądowej; 3. Wolność osobista; 4. Bezpieczeństwo obywateli; 5. Ochrona praw ofiar przestępstw; 6. Konstytucyjne prawa i wolności obywateli; 7. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego; 8. Rozbieżność w stosowaniu prawa; 9. Przestrzeganie praw obywateli przez administrację lokalna; 10. Prawo do pracy i do wykonywania zawodu; 11. Praca polaków za granicą; 12. Prawo do zabezpieczenia społecznego; 13. Ochrona zdrowia; 14. Ochrona środowiska; 15. Ochrona praw rodziny, dziecka i osób niepełnosprawnych; 16. Prawo do nauki; 17. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; 18. Gospodarka nieruchomościami i ochrona własności. Prawo budowlane; 19. Ochrona konsumentów; 20. Problematyka danin publicznych; 21. Działalność gospodarcza; 22. Ruch drogowy; 23. Wykonywanie kar i środków karnych; 24. Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych; 25. Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; 26. Współdziałanie RPO z organizacjami obywatelskimi. Zespoły eksperckie; 27. Działalność pełnomocników terenowych RPO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-49-6
Zawiera: Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w osiemdziesięciolecie Jego urodzin. Od Redaktorów; Słowo od JM Rektora Wyższej Szkoły Humanitas; Profesor Adam Lityński – uczony, nauczyciel akademicki, przyjaciel studentów; Wykaz publikacji Profesora Adama Lityńskiego. I. Ab iove principium, czyli zaczynamy od najważniejszego: Pytanie o początki prawa; O zaleceniach Rady Nieustającej z lat 1782–1783 dotyczących kary śmierci i kary pozbawienia wolności oraz o ich realizacji w praktyce miejskiego sądu gnieźnieńskiego; Prawo i czas. Reguła prawa Qui prior est tempore, potior est iure w średniowiecznym i nowożytnym prawie kanonicznym; Organ administracji w rozwoju dziejowym administracji publicznej oraz prawa administracyjnego. II. Historia vitae magistra (est): „Narady nad teorją prawa” – problemy i polemiki; Kilka przykładów odniesień do prawa rzymskiego w orzecznictwie Sądu Najwyższego w Polsce międzywojennej; Strajki według prawa polskiego; Kierunki rozwoju ustawodawstwa związkowego w II RP; Ewolucja ryzyka niezdolności do pracy; Ustroje majątkowe małżeńskie w okresie II Rzeczypospolitej w latach 1918–1939; Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 § 1 k.k. w ujęciu historycznym. III. Ad meliora tempora – do zobaczenia w lepszych czasach: O instrumentalnym wykorzystywaniu prawa – ustrój polityczny i gospodarczy w orzecznictwie Sądu Najwyższego pierwszych lat Polski Ludowej; „Niepasujący władzy” na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945–1956; Kształtowanie się struktury administracji celnej w Polsce w latach 1944–2019; Ewolucja stosunków majątkowych między małżonkami w Polsce Ludowej w latach 1945–1965. Od unifikacji do kodyfikacji; Poseł Stanisław Stomma o prawie sądowym i jego kodyfikacji na forum Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1958–1971); Historia związków zawodowych w PRL; Ewolucja orzecznictwa sądowego na przestrzeni lat 1976-2016 dotyczącego utraty zaufania jako przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę; Czynności bankowe na tle historyczno-prawnym (1918–2019); Sprawa karna prokuratora Witolda Rozwensa w latach 1978–1980. IV. Finis coronat opus: Zarys rozwoju i wyzwania przyszłości ochrony praw człowieka w Europie; Konstytucyjna pozycja Consejo de Estado w ustroju Hiszpanii; Znaczenie konstytucyjnej zasady pomocniczości dla realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe; Kilka uwag na temat zmiany podejścia do likwidacji barier w komunikowaniu się przez osoby niesłyszące w Polsce; Ewolucja teoretycznych podstaw klasycznej ekspertyzy kryminalistycznej; Przemiany modelu polskiego procesu karnego w latach 2013–2015 – zagadnienia wybrane; Wolność jednostki jako element kolizyjny w procesie kryminalizacji i kontratypizacji; Model postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w ujęciu kinetyczno-temporalnym; Dynamizm rozwojowy i dyferencja regulacji prawnych w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy; Presja czasu towarzysząca pracom nad ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. – rzeczywiście konieczność czy sposób na wygraną?; Przeobrażenia i zróżnicowanie pojęcia prawnego ,,rodzina” (ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego) – zagadnienia wybrane; Instytucja pozwolenia na budowę oraz przesłanki jego uzyskania – ujęcie historyczno-prawne; Futurologia a prawo podatkowe ‒ czynniki determinujące przyszły kształt prawa podatkowego; Obowiązki zawodowego pełnomocnika w cywilnym postępowaniu dowodowym w systemie dyskrecjonalnej władzy sędziego; Ewolucja statusu ustrojowego referendarza sądowego w prawie polskim; Przeważająca działalność w aspekcie praktycznym w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre dni; Ochrona konsumenta przez informację z perspektywy czasu. Dobry czy zły kierunek?; Rozwój odpowiedzialności odszkodowawczej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-5275-6
1. Prawo do sądu; 2. Istota prawa pomocy; 3. Instytucja referendarza sądowego; 4. Prawo pomocy dla osób fizycznych w polskim postępowaniu sądowo administracyjnym; 5. Prawo pomocy dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowość prawną w polskim postępowaniu sądowo administracyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-616-2
Uwagi wstępne. Znaczenie i źródła prawa do sądu. Zakreślenie pola badań; R.1 Definicja (treść) "prawa do sądu"; R.2 Wpływ zasady "prawa do sądu" na sądowe postępowanie cywilne - założenia ogólne. Dostęp do sądu cywilnego. Realizacja prawa do sądu przy wszczynaniu postępowania cywilnego - jurysdykcja krajowa, sprawa cywilna, droga sądowa, "prawo do sądu"; R.3 Koszty procesu, efektywność postępowania cywilnego a prawo do sądu; R.4 Zasady postępowania cywilnego a gwarancja realizacji prawa do sądu. Uprawnienia prokuratora a realizacja prawa do sądu; R.5 Zapewnienie bezstronności sędziego na gruncie postępowania sądowego; R.6 Właściwość sądu w postępowaniu cywilnym a realizacja prawa do sądu; R.8 Reprezentowanie uczestnika postępowania przez fachowego pełnomocnika, a realizacja prawa do sądu. Przymus adwokacko-radcowski a prawo do sądu; R.8 Doręczenia pism sądowych a realizacja prawa do sądu; R.9 Jawność posiedzeń sądu a realizacja prawa do sądu (prawa do wysłuchania); R.10 Zasady wyrokowania a realizacja prawa do sądu; R.11 Instancyjność postępowania cywilnego a realizacja prawa do sądu; R.12 Wzruszanie prawomocnych orzeczeń sądowych a realizacja prawa do sądu; R.13 Realizacja zasady prawa do sądu na gruncie postępowania zabezpieczającego; R.14 Egzekucja sądowa a realizacja prawa do sądu; Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rzetelny proces cywilny / Aneta Łazarska ; wstęp Stanistał Dąbrowski. - Stan prawny na 3.05.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 732 s. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3822-6
1. Rzetelny proces- geneza, znaczenie i uwarunkowania: Źródła pochodzenia i znaczenie rzetelnego procesu; Instytucjonalizacja rzetelnego procesu; Rzetelne postępowanie jako cecha modelująca postępowań sądowych; Rzetelny proces w judykaturze; Rzetelny proces w innych systemach prawnych; Aksjologia rzetelnego procesu; 2. Ustrojowa organizacja rzetelnego procesu: Ustrojowa organizacja rzetelnego procesu; Ustrojowe cechy sądu; 3. Rzetelny przebieg postępowania: Prawo do sądu; Godność jako źródło rzetelnego postępowania; Transparentność postępowania; Efektywność postępowania; Równouprawnienie stron; Prawo do wysłuchania; Pewność i przewidywalność w postępowaniu; Lojalność w postępowaniu; 4. Naruszenie prawa do rzetelnego procesu: Konsekwencje naruszenia prawa do rzetelnego procesu; Pozaprocesowe skutki naruszenia prawa do rzetelnego procesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-522-1
1. Zagadnienia ogólne, 2. Przedmiot procesu cywilnego. Droga sądowa, 3. Rodzaje postępowania cywilnego. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego, 4. Wpływ postępowania i wyroku na postępowanie i orzeczenie cywilne, 5. Właściwość sądu, 6. Skład sądu. Wyłączenie sędziego, 7. Strony, 8. Podmiotowe przekształcenia w procesie, 9. Pełnomocnicy procesowi, 10. Koszty postępowania, 11. Czynności procesowe, 12. Doręczenia i terminy, 13. Zawieszenie i umorzenie postępowania, 14. Mediacja. Postępowanie pojednawcze. Ugoda sądowa, 15. Pozew. Powództwo, 16. Posiedzenia sądowe. Rozprawa, 17. Postępowanie dowodowe, 18. Wyroki i postanowienia, 19. Środki zaskarżenia, 20. Postępowanie odrębne, 21. Sąd polubowny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Prawo do sądu - Polska (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again