Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(4)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(3)
Author
Filipiak Teresa A
(1)
Golat Rafał
(1)
Katner Wojciech J
(1)
Kawałko Agnieszka
(1)
Mojak Jan
(1)
Nazar Mirosław
(1)
Niezbecka Elżbieta
(1)
Szczurek Zbigniew
(1)
Witczak Hanna
(1)
Zieliński Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Prawo cywilne
(5)
Prawo rzeczowe
(4)
Prawo zobowiązaniowe
(4)
Spadek
(4)
Prawo rodzinne
(2)
Umowa
(2)
Alimenty
(1)
Apelacja
(1)
Dowód sądowy
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Hipoteka
(1)
Kasacja
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Kuratela
(1)
Małżeństwo
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Posiadanie
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Testament
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Upadłość
(1)
Współwłasność
(1)
Własność
(1)
Zachowek
(1)
Zastaw
(1)
Zażalenie (prawo)
(1)
Środki odwoławcze
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 10 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 444 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-797-2
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 7, czynności procesowe, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 15. Postępowanie zabezpieczające, 16. Postępowanie egzekucyjne, 17. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 18. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich unii europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzownych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, 19. Sad polubowny (arbitrażowy), 20. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat. - 24 cm. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 271 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7483-119-0
Cz. I Prawo autorskie i prawa pokrewne jako dział prawa cywilnego: 1. Przedmiot ochrony, 2. Podmioty praw autorskich i praw pokrewnych, 3. Prawa autorskie i prawa pokrewne, 4. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych jako praw wyłącznych, 5. Obrót cywilnoprawny w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, 6. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w prawie karnym, 7. Prawo autorskie i prawa pokrewne a prawo administracyjne, 8. Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów wykonawców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne / Agnieszka Kawałko, Hanna Witczak. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - LXIV, 960 s. ; 23 cm.
(Zarys Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-769-5
Cz.I Prawo cywilne - część ogólna: 1. Pojęcie i źródła prawa cywilnego, 2. Stosunek cywilnoprawny, 3. Prawo podmiotowe, 4. Podmioty prawa cywilnego, 5. Czynności prawne, 6. Przedstawicielstwo, Przedawnienie i terminy zawite. Cz.II Prawo rzeczowe: 8. Pojęcie i rodzaje praw rzeczowych, 9. Własność, 10. Użytkowanie wieczyste, 11. Prawa rzeczowe ograniczone - charakterystyka ogólna, 12. Użytkowanie, 13. Służebość, 14. POrawa spółdzielcze, 15. Zastaw i zastaw rejestrowy, 16. Hipoteka, 17. Księgi wieczyste, 18. Posiadanie. Cz.III Zobowiązania - część ogólna: 19. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, 20. Pojęcia i rodzaje umów, 21. awarcie umowy, 22. Bezpodstawne wzbogacenie, 23. Czyny niedozwolone, 24. Wykonanie zobowiązania, 25. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 26. Wygaśnięcie zobowiązania, 27. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, 28. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Cz.IV Zobowiązania - część szczególna: 29. Sprzedaż, 30. Zamiana, 31. Dostawa, 32. Kontraktacja, 33. Umowa o dzieło, 34. Umowa o roboty budowlane, 35. Najem, 36. Dzierżawa, 37. Umowa leasingu, 38. Użyczenie, 39. Pożyczka, 40. Umowa rachunku bankowego, 41. Zlecenie, 42. Prowadzanie cudzych spraw lub zleceń, 43. Umowa agencyjna, 44. Umowa komisu, 45. Umowa przewozu, 46. Umowa spedycji, 47. Umowa ubezpieczenia, 48. Przechowanie, 49. Odpowiedzialność , prawo zastawu i przedawnienie rosczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady, 50. Umowa skłądu, 51. Spółka cywilna, 52. Poręczenie, 53. Darowizna, 54. Renta, 55. Dożywocie, 56. Ugoda, 57. Przyrzeczenie publiczne, 58. Przekaz i papiery wartościowe, Cz.V Składki: 59. Pojęcie i skłąd spadku, 60. Otwarcie spadku. Nabycie spadku, 61. Dziedziczenia testamentowe, 62. Treść testamentu, 63. Forma testamentu, 64. Dziedzieczenie testamentowe, 65. Status prawny spadkobiercy, 66. Odpowiedzialnośc za długi spadkowe, 67. Zachowek, 68. Sytuacja prawna współspadkobierców. Dział spadku, 69. Umowy dotyczące spadku, 70. Dziedziczenia gospodarstw rolnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne dla studentów administracji / Zbigniew Szczurek. - Wyd. 4 Stan prawny na 31.03.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 511, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-051-9
Część I: Częśc ogólna prawa cywilnego. 1. Prawo cywilne w systemie prawa. 2. Stosunek cywilnoprawny. 3. Podmioty stosunków cywilnoprawnych. 4. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych. 5. Prawa podmiotowe. 6. Ochrona praw podmiotowych. 7. Czynności prawne. 8. Zawarcie umowy. 9. Przedstawicielstwo. 10. Terminy w prawie cywilnym i sposoby ich obliczania. 11. Upływ czasu w prawie cywilnym. Część II: Prawo rzeczowe. 1. Pojęcie prawa rzeczowego. 2. Rzecz jako przedmiot prawa rzeczowego. 3. Pojęcie i rodzaje własności. 4. Treść i wykonywanie własności. 5. Nabycie i utrata własności. 6. Współwłasność. 7. Ochrona własności. 8. Użytkowanie wieczyste. 9. Prawa rzeczowe ograniczone. 10. Posiadanie i dzierżenie. 11. Ochrona posiadania i dzierżenia. 12. Księgi wieczyste. Część III: Prawo zobowiązań. Część ogólna.. 1. Prawo zobowiązań w ogólności. 2. Źródła i systematyka prawa zobowiązań. 3. Zobowiązanie. 4. Zobowiązanie niezupełne. 5. Świadczenie. 6. Odszkodowanie. 7. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania. 8. Wielość podmiotów stosunku zobowiązaniowego. 9. Powstanie zobowiązań. 10. Umowa jako źródła zobowiązania. 11. Czyny niedozwolone. 12. Bezpodstawne wzbogacenie. 13. Nienależne świadczenie. 14. Wykonanie zobowiązań. 15. Skutki niewykonania zobowiązań umownych. 16. Wygaśnięcie zobowiązań. 17. Zmiana wierzyciela lub dłużnika. 18. Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Część IV: Prawo zobowiązań, Część szczegółowa. 19. Systematyka części szczegółowej. 20. Umowy służące przenoszeniu praw. 21. Umowy regulujące używanie rzeczy i praw. 22. Umowy odnoszące się do świadczenia usług. 23. Umowy regulujące stuslunki kredytowe i rachunku bankowego. 24. Umowy spełniające funkcje alimentacyjne. 25. Umowa spółki cywilnej. 26. Umowa ubezpieczenia. 27. Przekaz i papiery wartościowe. 28. Umowy i czynności prawne spełniające funkcje pomocnicze. Część V: Prawo spadkowe. 1. Pojęcie i funkcje prawa spadkowego. 2. Spadek. 3. Dziedziczenie. 4. Dziedziczenie ustawowe. 5. Testament. 6. Rozrządzenie testamentowe. 7. Zachowek. 8. Stanowisko prawne spadkobiercy. 9. Dział spadku. 10. Umowy dotyczące spadku. 11. Dziedziczenie gospodarstw rolnych oraz wkładów gruntowych w rolniczych spółdzielniach produkcynych. Część VI: Prawo rodzinne i opiekuńcze. 1. Uwagi ogólne. 2. Małżeństwo. 3. Małżeński ustrój majątkowy. 4. Ustanie małżeństwa. 5. Separacja. 6. Pochodzenie dziecka. 7. Stosunki między rodzicami a dziećmi. 8. Przysposobienie. 9. Obowiązek alimentacyjny. 10. Opieka i kuratela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne i handlowe w zarysie / pod red. Wojciech J. Katner. - Wyd. 3 Stan prawny na 15.10.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 444, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-302-2
1. Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego, 2. Wolność działalności gospodarczej, 3. Charakterystyka podmiotów prawa, 4. Przedsiębiorcy - zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo, firma, 5. Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie, 6.Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe, 7. Spółki kapitałowe. zmiany struktury spółek, 8. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie naprawcze, 9. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, 10. Prawo podmiotowe, 11. Czynności prawne. Przedstawicielstwo, 12. Zarys prawa rzeczowego, 13. Zarys prawa zobowiązań, 14. Zagadnienia ogólne umów, 15. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań, 16. Umowy - część szczegółowa, 17. Zarys prawa papierów wartościowych, 18. Zarys prawa spadkowego, 19. Zarys prawa własności przemysłowej, 20. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys prawa cywilnego / Teresa A. Filipiak, Jan Mojak, Mirosław Nazar, Elżbieta Niezbecka. - Wyd.5 Stan prawny na dn. 30.05.2008 r. - Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2008. - 581, [1] s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-89468-22-0
Cz. I Część ogólna prawa cywilnego; R.1 Pojęcie i zakres prawa cywilnego, R.2 Źródła i wyznaczniki prawa cywilnego, R.3 Interpretacja i stosowanie prawa cywilne go, R.4 Stosunek cywilnoprawny, R.5 Prawo podmiotowe, R 6 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego, R.7 Podmioty prawa cywilnego, R.8 Czynności prawne, R.9 Przedstawicielstwo, R.10 Przedawnienie i terminy zawite. Cz. II Prawo rzeczowe; R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, R.2 Pojęcie własności, jej treść i wykonywanie, R.3 Nabycie i utrata własności, R.4 Współwłasność R.5 Własność lokalu, R.6 Ochrona własności, R.7 Użytkowanie wieczyste, R.8 Prawa rzeczowe ograniczone, R.9 Użytkowanie, R.10 Służebność, R.11 Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe, R.12 Hipoteka, R.13 Zastaw, R.14 Posiadanie, R.15 Księgi wieczyste. Cz. III Prawo zobowiązań (część ogólna); R.1 Podstawo we cechy, funkcje i źródła prawa zobowiązań, R.2 Istota zobowiązań, R.3 świadczenie - pojęcie i rodzaje, R.4 Podmioty stosunku zobowiązaniowego,R.5 Umowy jako źródła zobowiązań, R.6 Bezpodstawne wzbogacenie, R.7 Czyny niedozwolone, R.8 Wykonanie zobowiązania, R.9 Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania, R.10 Wygaśnięcie zobowiązania, R.11 Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. (część szczegółowa) : R.12 Systematyka części szczegół owej, R.13 Umowy służące przenoszeniu praw, R.14 umowy dotyczące świadczenia usług, R.15 Umowy regulujące używanie rzeczy i praw, R.16 Umowy bankowo-kredytowe oraz zabezpieczające, R.17 umowy spełniające funkcje alimentacyjne, R.18 Umowy ubezpieczenia, R.19 Spółka cywilna, R.20 Przyrzeczenie publiczne, R.21 Przekaz i papiery wartościowe. Cz. IV Prawo spadkowe; R.1 Zagadnienia ogólne, R.2 Spadek, R.3 Ogólna charakterystyka dziedziczenia, R.4 Dziedziczenie ustawowe, R.5 Testament, R.6 Rozliczenia testamentowe, R.7 Zachowek, R.8 Stanowisko prawne spadkobiercy, R.9 Wspólność majątku spadkowego. dział spadku, R.10 Umowy dotyczące spadku, R.11 Dziedziczenie gospodarstw rolnych. CZ.V Prawo rodzinne; R.1 Rodzina i prawo rodzinne, R.2 Małżeństwo, R.3 Rodzice i dzieci, R.4 Przysposobienie, R.5 Obowiązek alimentacyjny, R.6 Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again