Form of Work
Książki
(29)
Status
only on-site
(25)
available
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(25)
Author
Leoński Zbigniew
(4)
Cieślak Zbigniew
(2)
Kmiecik Zbigniew R
(2)
Lipowicz Irena
(2)
Niewiadomski Zygmunt
(2)
Banaszczuk-Bąk Agata
(1)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Błaś Adam
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Filipek Józef
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Hauser Roman
(1)
Hernik Józef
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Izdebski Jan
(1)
Jackiewicz Irena
(1)
Jagielska Monika
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Kalus Stanisława
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kiełkowski Tadeusz
(1)
Kil Jan
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lewandowski Jerzy
(1)
Lityński Adam
(1)
Longchamps de Berier
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Możdżeń-Marcinkowski Michał
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Ochendowski Eugeniusz
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Pierzchała Ewa
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Rzepka Michał
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stec Roman
(1)
Szreniawski Piotr
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Woźniak Marta
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Zimmermann Jan
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Łoszewska-Ołowska Maria
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Prawo administracyjne
(24)
Administracja
(14)
Samorząd terytorialny
(6)
Prawo
(5)
Decyzje administracyjne
(3)
Postępowanie administracyjne
(3)
Akt administracyjny
(2)
Egzekucja administracyjna
(2)
Postępowanie sądowe
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo państwowe
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dobro wspólne
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Farmaceuci
(1)
Godność ludzka
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Małżeństwo
(1)
Nieruchomości
(1)
Niezawisłość sędziowska
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Państwo
(1)
Polska
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Prokuratura
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Równość (prawo)
(1)
Sejm Śląski
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sztuka
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Służba więzienna
(1)
Transformacja
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Uber
(1)
Urzędnicy
(1)
Wina (prawo)
(1)
Władza państwowa
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Mołdawia
(1)
35 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7059-614-2
Przywództwo i instytucje; Uwarunkowania budowy polskie go systemu partyjnego: instytucje i procesy; Zmiany prawa wyborczego do Sejmu w okresie transformacji; Reforma centrum administracyjno-gospodarczego rządu (CAGR); Administsracja centralna 1997-2001; Samorządo wa i rządowa administracja publiczna w terenie - 1989- 1998; Reforma administracyjna 1998 r.; Instytucje poli tyki regionalnej w Polsce; Transformacja w polskim sądownictwie; Instytucje gospodarcze; Regulacyjne aspekty transformacji gospodarczej Polski; Dostosowa nie struktur władzy w Polsce do realizacji polityki integracji europejskiej; Przygotowanie instytucjonalne państwa do integracji międzynarodowej: akcesja RP do NATO; Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w III RP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8019-078-8
1. Wokół pojęcia dobra wspólnego: Refleksja nad kategoria dobra publicznego; Wymiar aksjonormatywny pojęcia dobra wspólnego w prawie administracyjnym; Sprawność administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym jako wymiar dobra publicznego; Ochrona dóbr w postępowaniu administracyjnym; Reglamentacja korzystania z dóbr publicznych w działalności prawotwórczej jednostek samorządu terytorialnego; Informacje administracji (informacje publiczne) jako dobra publiczne i zasady ich wykorzystania; Dobra publiczne a polityka rozwoju; 2. Pomoc społeczna w sferze dóbr publicznych: Infrastruktura pomocy społecznej jako dobro publiczne; Pomoc społeczna jako dobro publiczne; Bezpieczeństwo socjalne a realizacja sprawiedliwości i godności w pomocy społecznej; Świadczenia pomocy społecznej jako forma zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego; 3. Dobra publiczne w ochronie środowiska- wybrane zagadnienia: Powszechne obowiązki dotyczące środowiska w świetle wybranych regulacji konstytucyjnych; Prawna koncepcja ochrony krajobrazu jako dobra publicznego; Wynagrodzenie za środowiskowe dobra publiczne dostarczane przez rolnictwo; Zadośćuczynienia za ograniczenia z korzystania z lasu jako dobra publicznego; Jakość żywności jako podstawowe dobro publiczne; 4. Oblicza bezpieczeństwa jako kategorii dobra publicznego: Bezpieczeństwo publiczne jako dobro publiczne; Bezpieczeństwo teleinformatyczne jako dobro publiczne i wybrane aspekty jego prawnej ochrony; Zdrowie jako dobro publiczne w dobie globalizacji- kilka uwag dyskusyjnych; 5. Zasoby kulturowe i mienie jako dobra publiczne: Biblioteka jako dobre publiczne. Nowe wyzwania w zakresie ochrony i udostępniania dóbr kultury; Dziedzictwo kulturowe jako dobro publiczne; Mienie komunalne jako dobro publiczne; Problemy wykorzystania gminnych zasobów mieszkaniowych; Zwrot wywłaszczonej nieruchomości; 6. Specyfika dóbr publicznych: Cmentarze komunalne jako specyficzne dobra publiczne; Dostarczanie dóbr publicznych przez agencje Unii Euroepsjkiej; Zrzeczenie się mandatu radnego a dobro wspólnoty samorządowej; Ocena stopnia przydatności i korzystania przez mieszkańców z dóbr publicznych na przykładzie gminy Cekcyn; Efektywność kontroli a finansowanie dóbr publicznych; przywłaszczenie, a może kradzież cudzych mysli zagrożeniem dla dobra publicznego?; Płaszczyzny czynników kształtujących proces komunikacji wewnętrznej w sektorze usług publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-1492-6
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego a wadliwość decyzji administracyjnej ; Policja administracyjna w systemie administracji publicznej (wybrane zagadnienia ) ; Zasadnicze problemy działalności informacyjnej państwa : przyczynek do nieformalnych działań administracji ; Niekonstytucyjne zjawiska w administracji publicznej ; Powiat w państwie . Kwestie wybrane ; Kilka uwag o sposobach kształtowania sytuacji prawnoadminstracyjnej ; Wstrzymanie wykonania aktu zaskarżonego do Naczelnego Sądu Administracyjnego ; U źródeł francuskiego modelu administracji lokalnej ; Reforma zasadniczego podziału terytorialnego państwa a terytorialne podziały specjalne ; Przemyślenia dotyczące aktualnych tendencji w dziedzinie prawa administracyjnego ; Nadużycie władzy jako powód zaskarżenia w greckim prawie administracyjnym ; Decentralizacja funkcji prawotwórczych a jedność i jednolitość systemu prawa ; Zagadnienia terminologiczne na tle problemu wyodrębnienia części ogólnej i części szczegółowej prawa administracyjnego a próba nowej definicji prawa administracyjnego ; Ewolucja samorządu terytorialnego w Niemczech ; Differentia specifica materialnego prawa administracyjnego (w teorii i orzecznictwie) ; Zasada ochrony praw nabytych . Uwagi o uchyleniu niezgodnych z prawem uprawniających aktów administracyjnych ; Pozwolenia emisyjne ; Rola i funkcje prawa w systemie gospodarki rynkowej ; Podmiotowość i osobowość prawna w prawie administracyjnym ; Przepisy autonomiczne w prawie czeskim ; Pozycja prawna Rady do Spraw Uchodźców Referendum lokalne - rozważania nad nową regulacją prawną ; Postępowanie antymonopolowe jako szczególne postępowanie administracyjne ; Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla procesu stosowania prawa wobec zasady bezpośredniego stosowania konstytucji ; Formuła wykonywania mandatu radnego ; Trwałość rozstrzygnięć administracyjnych ; Dekoncentracja administracji terytorialnej jako zasada prawa administracyjnego we Francji ; Instytucja autokontroli w ujęciu ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym ; Wolność gospodarcza w działalności jednostek samorządu terytorialnego ; Wymiar sprawiedliwości w sprawach administracyjnych a sądowa kontrola administracji ; Statut jednostki samorządu terytorialnego a jej samodzielność ; Ochrona praw użytkownika zakładu publicznego ; Sądowa kontrola administracji w Japonii ; Problemy reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce ; Samorząd zawodowy ; Kilka uwag o koncepcji władzy wykonawczej w Konstytucji RP z 1997 roku ; W sprawie wdrażania zasad New Public Management do prawa administracyjnego ; O nowych tendencjach rozwojowych w nauce prawa administracyjnego słów kilka ; Nowe koncepcje reformy ustroju Warszawy ; Umowa administracyjna a umowa cywilnoprawna ; Z problematyki materialnego prawa samorządu terytorialnego ; Początki polskiego ustawodawstwa ochrony przyrody . Wybrane zagadnienia ; Konstytucyjna zasada domniemania kompetencji na rzecz gminy w świetle zasady subsydiarności ; Zasady wydawania decyzji administracyjnych przez organy wykonawcze samorządu terytorialnego ; Zasada ochrony praw nabytych w prawie państwowym i administracyjnym ; Czeskie i polskie sądownictwo administracyjne - czy tradycyjna zgodność , czy też wystąpią różnice ? ; Zespolenie wojewódzkiej administracji rządowej . Zarys problemu ; Konstytucyjne regulacje ustroju wewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego RP ; Stosunek administracyjnoprawny a samorząd terytorialny ; Prawne i pozaprawne uwarunkowania sprawności (efektywności ) działania administracji publicznej ; Nowe tendencje w rozwoju administracji publicznej w Wielkiej Brytanii ; Odpowiedzialność ministerialna a dostęp do informacji w Wielkiej Brytanii ; Zagadnienia publikacji aktów normatywnych ; Zagadnienie stosunku polityki do prawa na przykładzie realizacji celów i zadań polityki ochrony środowiska w USA i Unii Europejskiej ; Cechy charakterystyczne nowego kodeksu urzędniczego w Grecji ; Sytuacja prawna miasta na prawach powiatu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego ; Własność dzieł sztuki i zabytków . Dylematy restytucji ; Kontrakt wojewódzki - forma działania administracji publicznej w strukturach zdecentralizowanych ; Suspensywność środków prawnych w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (Uwagi wybrane) ; Planowanie przestrzenne - prawo planowania - komunalna administracja samorządowa ; Generalne akty administracyjne regulujące prawa i obowiązki użytkownika drogi publicznej (znaki drogowe) - wybrane zagadnienia ; Konsultacje społeczne . Przyczynek do krytyki wykładni i stosowania prawa administracyjnego ; Sankcje administracyjne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kontrola administracji przez ogólne sądy administracyjne w Niemczech ; Prawne formy ochrony przyrody ; Historia rozwoju instytucji austriackiego prawa o działalności gospodarczej ; Przedsiębiorstwo publiczne jako instytucja prawna (Wybrane problemy ) ; Miejsce aktów określających ustrój jednostek samorządu terytorialnego w strukturze źródeł prawa administracyjnego ; Nazwisko w świetle uregulowań administracyjnoprawnych ; Ochrona interesu prawnego jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym i sądowym ; Uregulowanie organizacji administracji . Przyczynek do stosunku między władzą ustawodawczą a wykonawczą ; Kasy chorych - organizacja i zasady funkcjonowania ; Świadczenie usług przesyłowych w zakresie energii elektrycznej w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski ; Zasada subsydiarności ; Condiciones necessariae dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego ; Nowe uregulowania w kodeksie cywilnym wspierające przedsiębiorczość ; Ocena modelu prywatyzacji zadań publicznych gminy ; Z problematyki reformy sądownictwa administracyjnego .
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7702-432-4
Zawiera: Wstęp; R. 1. Współzależność nauk administracyjnych w badaniach nad administracja publiczną; R.2. Pojęcie misji administracji publicznej; R.3. Określenie misji administracji publicznej w systemie prawa administracyjnego; R.4. Perspektywy wykorzystania koncepcji misji administracji publicznej; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-086-1
Część I: Podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego - rewizja siatki pojęciowej. 1. Zagadnienia ogólne. Dylematy zmiany siatki pojęciowej w nauce prawa administracyjnego; Tradycyjne pojęcia prawa administracyjnego - potrzeba i sposób ich dalszego używania; Wymogi i kryteria badań w zakresie harmonizacji terminologii prawa administracyjnego; Prawo administracyjne gospodarcze w systemie prawa administracyjnego. 2. Pojęcie prawa administracyjnego. Współczesne pojęcie źródeł prawa administracyjnego na tle konstytucyjnego pojęcia źródeł prawa; Cele publiczne i zadania publiczne; Zadania publiczne, formy organizacyjnoprawne ich wykonywania i nowe pojęcia - zakres niektórych problemów do dyskusji nad koncepcją systemu prawa administracyjnego; Istota i znaczenie pojęcia przymusu administracyjnego; Pojęcie policji administracyjnej; Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym. Część II: Podmoty prawa administracyjnego jako element systemu. 1. Zagadnienia ogólne. Założenia badawcze struktur administracji publicznej; Pojęcie organu w prawie samorządowym. 2. Relacje między podmiotami administracji. Koncepcja sieci organów administracji publicznej; Lokowanie kompetencji orzeczniczych pomiędzy organami administracji rządowej a organami jednostek samorządu terytorialnego; Koncepcja wielopodmiotowych stosunków administracyjnych; Następstwo w prawie administracyjnym; Reprezentacja podmiotów prawa administracyjnego; Nadzór właścicielski Skarbu Państwa w systemie kontroli administracji publicznej - zarys problematyki. 3. Prywatyzacja zadań publicznych. Stosunki prawne w procesie prywatyzacji zadań publicznych. Część III: Działania administracji publicznej jako element systemu. 1. Zagadnienia ogólne. Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji. 2. Tworzenie prawa administracyjnego. Przepisy administracyjne jako forma działania administracji; Przestrzeń obowiązywania aktów prawa miejscowego. 3. Akt administracyjny i jego alternatywy. Alternatywy dla aktu administracyjnego; Problematyka regulacji prawnej stosowania form alternatywnych wobec aktu administracji; Formy konsensualne w postępowaniu administracyjnym; Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej - zagadnienia wybrane; Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych. 4. Inne formy działania administracji publicznej. Umowa cywilnoprawna jako forma działania organów administracji publicznej. Czynności faktyczne organów administracji publicznej. 5. Postępowanie administracyjne. Dekodyfikacja postępowania administracyjnego. 6. Wykonanie aktu administracyjnego. Wykonalność aktu administracyjnego; Gwarancje prawne wykonywania obowiązków publicznoprawnych. 7. Sądownictwo administracyjne. Właściwość sądów administracyjnych (zagadnienia wybrane); Z problematyki sprawy sądowoadministracyjnej. Część IV: Wykładnia i metoda. Metodologia nauk administracyjnych na tle metodologii prawoznawstwa; Aksjologia prawa administracyjnego; Wybrane aspekty wykładni prawa administracyjnego (racje i właściwości); Swoistość prawa administracyjnego a reguły wykładni prawa - kilka uwag dyskusyjnych; O celu wykładni w prawie administracyjnym; Wpływ uchwał NSA na wykładnię dokonywaną przez organy administracji; O niektórych zagadnieniach metod badawczych w nauce prawa administracyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-04-X
Podstawy prawne wyborów do Sejmu Śląskiego; Chadecja w I Sejmie Śląskiem (1922-1929); Ogólne bezpieczeństwo produktu; Kilka uwag o prawie miejscowym; Rzeczoznawstwo majątkowe jako wolny zawód; Związek małżeński w Związku Radzieckim Wybrane zagadnienia prawne; Alternatywne koncepcje podziału władzy państwowej; Podpis jako istotny element decyzji administracyjnej; Struktura Rady Ministrów Republiki Włoskiej; Utworzenie Prokuratorii Generalnej w II Rzeczypospolitej; O niezawisłości sędziowskiej słów kilka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3854-7
1. Pojęcie prawa; 2. Mechanizmy nabywania praw; 3. Podmiotowość administracyjnoprawna; 4. Decyzja administracyjna jako konstytutywna czynność konwencjonalna; 5. Nabycie prawa pośród skutków decyzji administracyjnej; 6. Postaci praw nabywanych na mocy decyzji administracyjnej; 7. Funkcjonowanie praw nabytych na mocy decyzji administracyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Nauka administracji / Zbigniew Leoński. - Wyd. 4 uzup. i zakt. - Warszawa : C.H.Beck, 2002.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7247-644-6
Geneza nauki administracji i kierunki jej ujmowania; Nauka administracji jako odrębna dyscyplina wiedzy; Czynniki kształtujące administrację publiczną; Struktury administracji publicznej; Kierownictwo w administracji publicznej; Zagadnienia zawodu urzędniczego w administracji publicznej; Formy aktywności administracji publicznej; Reformy i usprawnienia w administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nauka administracji / Zbigniew Leoński. - Wyd. 5 uzupeł. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 165 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7110-092-2
Geneza nauki administracji i kierunki jej ujmowania; Nauka administracji jako odrębna dyscyplina wiedzy; Czynniki kształtujące administrację publiczną; Struktury administracji publicznej; Kierownictwo w administracji publicznej; Zagadnienia zawodu urzędniczego w administracji publicznej; Formy aktywności administracji publicznej; Reformy i usprawnienia w administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Nauka administracji / Zbigniew Leoński. - Wyd. 6 uzupeł. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 167, [1] s. : rys. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7110-092-2
Geneza nauki administracji i kierunki jej ujmowania; Nauka administracji jako odrębna dyscyplina wiedzy; Czynniki kształtujące administrację publiczną; Struktury administracji publicznej; Kierownictwo w administracji publicznej; Zagadnienia zawodu urzędniczego w administracji publicznej; Formy aktywności administracji publicznej; Reformy i usprawnienia w administracji publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7806-302-5
1. Istota administracji publicznej; 2. Status nauki administracji; 3. Znaczenie i udział człowieka w wykonaniu administracji; 4. Prawne formy działania administracji; 5. Funkcje administracji publicznej; 6. Kontrola administracji publicznej; 7. Modele układów administracyjnych i ich usprawnianie; 8. Administracja w działaniu- zagadnienia podstawowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-995-4
1. Wstęp- administracja publiczna z punktu widzenia nauki administracji; 2. Ewolucja pojęcia "administracja publiczna" w polskiej myśli administracyjnej; 3. Prawo do dobrej administracji; 4. Interes publiczny jako wyznacznik działania administracji publicznej; 5, Organizacja systemu administracji publicznej; 6, Podziały terytorialne państwa wprowadzone w celu wykonywania administracji publicznej; 7. Formy działania administracji publicznej; 8. Aparat pomocniczy administracji publicznej; 9. Metody badawcze nauki administracji; 10. Zarządzanie w administracji publicznej; 11. Socjologia administracji publicznej; 12. Polityka administracyjna a polityka medialna; 13. Prawo do informacji a administracja publiczna; 14. Ekonomiczna analiza prawa na tle działania administracji publicznej; 15. Partycypacja społeczna w działaniach samorządu terytorialnego; 16. Status prawny i etyka urzędnika; 17. Organy administracji centralnej w II Rzeczypospolitej; 18. Europejskie modele administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nauka administracji / Zbigniew Leoński. - Warszawa : C.H.Beck, 1999. - XI, 148 s. : rys. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7110-092-2
Geneza nauki administracji i kierunki jej ujmowania; Nauka administracji jako odrębna dyscyplina wiedzy; Czynniki kształtujące administrację publiczną; Struktury administracji publicznej; Kierownictwo w administracji publicznej; Zagadnienia zawodu urzędniczego w administracji publicznej; Formy aktywności administracji publicznej; Reformy i usprawnienia w administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3841-7
Cz.I Wygłoszone referaty. I. Pewność sytuacji prawnej jednostki w materialnym prawie administracyjnym: Pewność sytuacji prawnej w samorządowym prawie wyborczym; Bezczynność i milczenie organów administracji publicznej a pewność sytuacji prawnej jednostki (na tle rozważań o pewności w materialnym prawie administracyjnym); Problem pewności sytuacji prawnej użytkownika likwidowanego zakładu administracyjnego (oświatowego) - wybrane zagadnienia; II. Pewność sytuacji prawnej jednostki w ustrojowym prawie administracyjnym: Pewność sytuacji administracyjnoprawnej jednostki w prawie ustrojowym; Sytuacja prawna osób wykluczonych w dobie współczesnej globalizacji ekonomicznej. Wybrane zagadnienia; Pewność azylu; III. Pewność sytuacji jednostki w procesowym prawie administracyjnym: Pewność sytuacji prawnej jednostki a trwałość ostatecznej decyzji administracyjnej; Czy istnieje pewność sytuacji prawnej jednostki przy stosowaniu przymusu egzekucyjnego w administracji? Cz.II Głosy w dyskusji i inne opracowania: Pewność; Pewność sytuacji prawnej gminy wobec pewności sytuacji prawnej jednostki. Krótkie studium przypadku; Niepewność; Kilka uwag o niepewności w prawie administracyjnym; Umocnienie pozycji procesowej jednostki; Pewność sytuacji prawnej jednostki w publicznym prawie gospodarczym; Pewność prawa a pewność obowiązywania prawa - refleksje na tle odraczania terminów utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych aktów; Zasady ogólne postępowania sądowo administracyjnego a jego funkcje; Pewność prawa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Prawo administracyjne wobec wymogu oswajania niepewności - kilka refleksji; Prawo sędziowskie a pewność sytuacji prawnej jednostki - spojrzenie krytyczne; W obronie prawnej instytucji milczenia organu administracji jako jego milczącej zgody. Uwagi polemiczne; Niepewność sytuacji jednostki wynikająca z możliwości stosowania środków nadzoru nad aktami prawa miejscowego; Pewność prawa a działanie administracji na podstawie i w granicach prawa; O milczeniu administracji w kontekście instytucji "milczącego uzgodnienia" w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Milczenie prawne oraz fikcja decyzji pozytywnej - remedia na niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Administracyjnego / red. nacz. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; Tom 6)
ISBN: 978-83-255-2029-8
Rozdział I.: Zagadnienia ogólne: 1. Określenia jednostek organizacyjnych wykonujących zadania administracji publicznej, ich zróżnicowanie i uwarunkowania , 2. Podmiotowość administracyjnoprawna (publicznoprawna) i osobowość publicznoprawna podmiotów administrujących, 3. Organy administracji publicznej, organy administrujące, rodzaje organów, 4. System administracji publicznej ; Rozdział II.: Samorząd terytorialny: 5. Wprowadzenie , 6. Pojęcie samorządu terytorialnego , 7. Zadania samorządu terytorialnego , 8. Materialne i prawne środki realizacji zadań samorządu terytorialnego , 9. Organizacja samorządu terytorialnego, 10. Nadzór nad samorządem terytorialnym , 11. Kierunki przekształceń samorządu terytorialnego i związane z nimi obszary badań ; Rozdział III.: Centralne organy administracji państwowej : 12. Zagadnienia ogólne , 13. Rys historyczny , 14. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 15. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej , 16. Prezes Rady Ministrów , 17. Minister i ministerstwo , 18. Przewodniczący komitetów określonych w ustawie , 19. Centralne organy administracji rządowej (tzw. urzędy centralne) , 20. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji , 21. System centralnych organów administracji państwowej w Polsce ; Rozdział IV.: Organy regulacyjne: 22. Pojęcie organu regulacyjnego , 23. Funkcja regulacji gospodarczej , 24. Ustrojowe cechy organu regulacyjnego , 25. Podsumowanie i uwagi końcowe ; Rozdział V.: Terenowe organy administracji państwowej : 26. Rozwój historyczny i ewolucja terenowego aparatu administracji państwowej , 27. Administracja terenowa w II Rzeczypospolitej , 28. Kształtowanie modelu administracji terenowej w PRL, 29. Model administracji terenowej w PRL, 30. Kształtowanie modelu administracji terenowej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 r. , 31. Administracja zespolona , 32. Administracja niezespolona ; Rozdział VI.: Agencje administracyjne : 33. Wprowadzenie, 34. Pojęcie agencji , 35. Agencje administracyjne w innych państwach , 36. Próby definicji agencji administracyjnych , 37. Istota agencji administracyjnych , 38. Organizacja agencji administracyjnych działających jako państwowe osoby prawne , 39. Agencje administracyjne jako podmiot sektora finansów publicznych , 40. Funkcje i zadania agencji działających jako państwowe osoby prawne , 41. Prawne formy działania agencji będących państwowymi osobami prawnymi , 42. Podsumowanie ; Rozdział VII.: Zakład publiczny : 43. Wstęp , 44. Administracja świadcząca jako obszar funkcjonowania zakładu publicznego , 45. Geneza i rozwój instytucji zakładu publicznego , 46. Organizacyjno-ustrojowa problematyka funkcjonowania zakładów publicznych , 47. Istota zakładowych stosunków prawnych , 48. Podmioty zakładowych stosunków prawnych , 49. Istota i charakter prawny władztwa zakładowego , 50. Kierunki ewolucji i dylematy badawcze związane z przekształceniami zakładu publicznego ; Rozdział VIII.: Inne podmioty administrujące : 51. Inne administrujące podmioty publiczne , 52. Niepubliczne podmioty administrujące ; Rozdział IX.: Zarys systemu podmiotów administrujących w Unii Europejskiej: 53. Zagadnienia wprowadzające , 54. Zarządzanie administracyjne w Unii Europejskiej , 55. Pośrednie wykonywanie prawa Unii Europejskiej przez krajowe organy administracyjne , 56. Komisja Europejska , 57. Unijne agencje regulacyjne , 58. Siei administracji , 59. Organy nadzorujące funkcjonowanie rynku finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy prawa dla dziennikarzy / Maria Łoszewska-Ołowska. - Warszawa : Difin, 2008. - 405 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-895-8
Część I: Teoria prawa. 1. Prawo. 2. Norma prawna i przepis. 3. Akty prawne. 4. Obowiązywanie prawa. 5. Źródła prawa. 6. Stosowanie prawa. 7. Przestrzeganie prawa. 8. Praworządność. 9. Luka w prawie. 10. Wykładnia prawa. Część II: Prawo konstytucyjne. 1. Sejm i Senat. 2. Prezydent RP. 3. Rada Ministrów. 4. Sądy. 5. Trybunał Konstytucyjny. 6. Trybunał Stanu. 7. Rzecznik Praw Obywatelskich. 8. Najwyższa Izba Kontroli. 9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 10. Samorząd Terytorialny. Część III: Prawo administracyjne. 1. Administracja i prawo administracyjne formalne. 2. Stosunek administracyjnoprawny. 3. Przebieg postępowania administracyjnego i jego zasady. 4. Akt administracyjny. 5. Decyzje i postanowienia. 6. Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym. 7. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 8. Naczelny Sąd Administracyjny. Część IV: Prawo karne. 1. Przestępstwo. 2. Granica wieku odpowiedzialności w prawie karnym. 3. Formy uczestnictwa w przestępstwie. 4. Formy zjawiskowe. 5. Okoliczności wyłączające winę. 6. Okoliczności wyłączające bezprawność. 7. Kary. 8. Środki karne. 9. Obostrzenie i złagodzenie kary. 10. Warunkowe umorzenie postępowania karnego. 11. Zniesławienie i zniewaga. 12. Postępowanie przygotowawcze a sądowe. 13. Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym. Część V: Prawo cywilne. 1. Stosunek cywilnoprawny. 2. Osoby fizyczne. 3. Osoby prawne. 4. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. 5. Dobra osobiste i ich ochrona. 6. Czynności prawne. 7. Wady oświadczenia woli. 8. Przedstawicielstwo. 9. Przedawnienie roszczeń. 10. Prawo rzeczowe i jego istota. 11. Własność. 12. Użytkowanie wieczyste. 13. Ograniczone prawa rzeczowe. 14. Posiadanie. 15. Zobowiązanie. 16. Szkoda. 17. Odpowiedzialność deliktowa. 18. Odpowiedzialność kontraktowa. 19. Prawo spadkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-344-8
Cz.I Encyklopenia prawa: 1. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa, 2. Prawo panstwowe, 3. Prawo administracyjne, 4. Prawo karne. Część ogólna. Cz.II Prawo cywilne: 1. Część ogólna prawa cywilnego, 2. Prawo rzeczowe, 3. Zobowiązania - część ogólna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; No 1182)
ISBN: 83-226-0353-3
1. Ewolucja pojęcia sfery wewnętrznej administracji państwowej; 2. Model pojęcia sfery wewnętrznej; 3. Przydatność pojęcia sfery wewnętrznej dla ujęcia wybranych problemów prawa administracyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-211-7
Cz. I: Zagadnienia ogólne: 1. Geneza i rozwój postępowanie administracyjnego i sądownictwa administracyjnego, 2. Formy działania administracji, 3. Normy proceduralne w systemie prawa administracyjnego, 4. Zakres regulacji objętej kodeksem postępowania administracyjnego, 5. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Cz. II: Postępowanie administracyjne w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjne): 1. Pojęcie jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, 2.Organy prowadzące postępowanie, 3. Uczestnicy postępowania administracyjnego, 4. Zasady doręczeń i wezwań, 5. Terminy, 6. Postępowanie przed organami I instancji, 7. Postępowanie odwoławcze i zażaleniowe, 8. Postępowanie nadzwyczajne, 9. Środki prawne podejmowane z urzędu, 10. Opłaty i koszty postępowania, 11. Odszkodowanie za szkodę spowodowaną wydanie lub wzruszeniem decyzji. Cz. III: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń: 1. Istota zaświadczenia, 2. Przebieg postępowania. Cz. IV. : Postępowanie w sprawach skarg i wniosków: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Składanie, przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków, 3. Zbieg postępowanie skargowego jurysdykcyjnego. Cz. V.: Postępowanie egzekucyjne w administracji: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Przebieg postępowanie egzekucyjnego, 3. Środki egzekucyjne, 4. Postępowanie zabezpieczające, 5. Środki prawne, 6. Udzielanie pomocy państwu oraz korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu należności pieniężnych. Cz. VI: Postępowanie sądowo administracyjne: 1. Ustrój sądownictwa administracyjnego w Polsce, 2. Zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne, 3. Zasady ogólne postępowania sądowoadministracyjnego, 4. Podmioty i uczestnicy postępowania, 5. Doręczanie pism procesowych i terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 6. Przebieg postępowania, 7. Środki zaskarżenia orzeczeń sądów administracyjnych, 8. Koszty postępowania, 9. Rozstrzygnięcie sporów o właściwość
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (3 egz.)
Book
In basket
Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postepowanie sądowoadministracyjne / Zbigniew R. Kmiecik. - Wyd. 2 Stan prawny na 15.01.2011 z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dn. 10.04.2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 350, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1395-7
I. Zagadnienia ogólne: 1. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego; 2. Formy działania administracji; 3. Pojęcie postępowania administracyjnego; 4. Zasady ogólne postępowania administracyjnego; II. Postępowanie administracyjne w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjne): 1. Organy prowadzące postępowanie; Uczestnicy postępowania administracyjnego; 3. Zasady doręczeń i wezwań; 4. Terminy; 5. Postępowanie przed organami I instancji; 6. Postępowanie odwoławcze i zażaleniowe; 7. Postępowanie nadzwyczajne; 8. Opłaty i koszty postępowania; 9. Odszkodowanie za szkodę spowodowaną wydaniem lub wzruszeniem decyzji; III. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń: 1. Istota zaświadczenia; 2. Przebieg postępowania; IV. 1. Zagadnienia ogólne; 2. Składanie, przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków; 3. Zbieg postępowania skargowego i postępowania jurysdykcyjnego; V. Postępowanie egzekucyjne w administracji: 1. Zagadnienia ogólne; 2. Przebieg postępowania egzekucyjnego; 3. Środki egzekucyjne; 4. Postępowanie zabezpieczające; 5. Środki prawne; 6. Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu należności pieniężnych; VI. Postępowanie sądowo administracyjne: 1. Ustrój sądownictwa administracyjnego w Polsce; 2. Zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne; 3. Zasady ogólne postępowanie sądowo administracyjnego; 4. Podmioty i uczestnicy postępowania; 5. Doręczanie pism procesowych i terminy w postępowaniu sądowo administracyjnym; 6. Przebieg postępowania; 7. Środki zaskarżania orzeczeń sądów administracyjnych; 8. Koszty postępowania; 9. Rozstrzyganie sporów o właściwość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again