Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(2)
Author
Cieślak Zbigniew
(1)
Jagielski Jacek
(1)
Lang Jacek
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Szubiakowski Marek
(1)
Ura Edward
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Wierzbowski Marek
(1)
Wiktorowska Aleksandra
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Prawo administracyjne
(3)
Administracja
(2)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Pracownicy administracji publicznej
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Urzędnicy
(1)
Wolne zawody
(1)
Własność publiczna
(1)
4 results Filter
Book
In basket
Materialne prawo administracyjne / Zbigniew Leoński. - Wyd. 9 uzupeł. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 251 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0416-8
R.I Materialne prawo administracyjne (pojęcie, zakres, dziedziny): Znaczenie problemu; Wyodrębnienie prawa materialnego; Typy (rodzaje) norm prawa materialnego; Granice regulacji; Działy prawa materialnego. R.II Administracyjno-prawna reglamentacja niektórych wolności (swobód) jednostki: Wprowadzenie; Prawo zrzeszania się- stowarzyszenia; Zgromadzenia; Reglamentacja w dziedzinie publicznego przekazywania informacji a wolność słowa; Prawo do ochrony danych osobowych i jego publicznoprawne ograniczenia. R.III Administracyjno-prawny status jednostki: Wprowadzenie do tematu; Obywatelstwo polskie- repatrianci; Cudzoziemcy; Dowody osobiste i paszporty; Ewidencja ludności; Akta stanu cywilnego; Powszechny obowiązek obrony; Ordery i odznaczenia. R.IV Administracyjno-prawna reglamentacja tzw. wolnych zawodów: Znaczenie problemu- wyodrębnienie wolnych zawodów; Zawody prawnicze; Zawody medyczne i podobne; Zawody techniczne; Zawód biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. R.V Reglamentacja publicznoprawna w sferze praw rzeczowych: Wprowadzenie; Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; Podstawowe instytucje prawa budowlanego; Wywłaszczanie nieruchomości. R.VI Korzystanie z rzeczy powszechnego użytku: Wprowadzenie do rozważań; Reglamentacja administracyjno-prawna korzystania z rzeczy powszechnego użytku; Korzysta nie z zakładów publicznych. R.VII Problematyka administracyjno-prawna tzw. stref specjalnych: Uwagi wstępne; Strefy specjalne związane z ochroną granic państwa; Strefy ekonomiczne; Strefy specjalne służące ochronie środowiska; Strefy specjalne związane z ochroną byłych hitlerowskich obozów zagłady. R.VIII Reglamentacja administracyjno-prawna działalności gospodarczej: Uwarunkowania ustrojowe; Nowe rozwiązania w ustawie z 19.11.1999r.; Zakres stosowania usta wy z 19.11.1999r.; Koncesjonowanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. R.IX Świadczenia osobiste i rzeczowe jako rodzaj ciężarów publicznych: Wprowadzenie do tematu; Świadczenie na rzecz obrony państwa; Świadczenia w przypadku klęsk żywiołowych. R.X Działanie administracji publicznej w stanach zagrożenia- policja administracyjna: Uwagi wstępne; Policja administracyjna; Stany nadzwyczajne; Administracyjno-prawne formy zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń. R.XI Pomoc społeczna jako forma administracji świadczącej: Zagadnienia ogólne; Podstawowe formy pomocy społecznej; Formy pomocy społecznej (zabezpieczenia społecznego) przewidziane w przepisach odrębnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura, Edward Ura. - Wyd. 8 Stan prawny na 1.09.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 526 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-183-2
1. Administracja i prawo administracyjne; 2. Stosunek administracyjnoprawny; 3. Źródła prawa administracyjnego; 4. Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji; 5. Prawne formy działania administracji; Cz. II. Zagadnienia ustrojowe: 6. Podział terytorialny państwa; 7. Organy administracji rządowej samorządu terytorialnego; 8. Administracja zakładów, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i podmiotów prywatnych; 9. Pracownicy administracji rządowej i samorządu terytorialnego; 10. Kontrola administracji publicznej; Cz. III. Zagadnienia prawa materialnego; 11. Administracja finansowa i Skarb Państwa; 12. Gospodarka, gospodarka morska, gospodarka wodna, transport i łączność; 13. Ochrona środowiska, rolnictwo i rozwój wsi; 14. Administracja spraw wewnętrznych; 15. Administracja obrony narodowej; 16. Administracja wymiaru sprawiedliwości; 17. Administracja spraw zagranicznych; 18. Administracja zdrowia, pracy i zabezpieczenia społecznego; 19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowej; 20. Oświata i szkolnictwo wyższe; 21. Kultura fizyczna i turystyka; 22. Mniejszości narodowe i etniczne oraz formy zrzeszenia się obywateli; 23. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-184-9
Cz. I Zagadnienia i pojęcia ogólne teorii prawa administracyjnego: Zagadnienia wstępne; Krajowe źródła prawa administracyjnego; Geneza i rozwój prawa administracyjnego; Podstawowe elementy prawa europejskiego; Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego. Cz. II Organizacja administracji w Polsce: Administracja centralna; Podziały terytorialne państwa; Terenowa administracja rządowa zespolona; terenowe jednostki organizacyjne administracji specjalnej; Samorząd terytorialny; Pracownicy administracji publicznej. Cz. III Funkcjonowanie administracji: Prawne formy działania administracji; Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej; Kontrola administracji. Cz. IV Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego: Wybrane zagadnienia administracyjno-prawnej regulacji gospodarki; Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych; Upowszechnianie informacji; Administracja w dziedzinie oświaty, nauki i kultury; Administracyjno-prawna sytuacja osób fizycznych; Administracyjno-prawna regulacja zrzeszania się oraz niektórych innych rodzajów aktywności obywateli związanej z realizacją ich praw i wolności; Administracyjno-prawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego; Administracja obrony kraju i spraw zagranicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again