Form of Work
Książki
(18)
Status
available
(12)
only on-site
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(10)
Author
Martysz Czesław
(4)
Matan Andrzej
(4)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(3)
Adamiak Barbara
(2)
Borkowski Janusz
(2)
Cieślak Zbigniew
(2)
Blicharz Jolanta
(1)
Bojanowski Eugeniusz
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Chmaj Marek
(1)
Jankowiak Dariusz
(1)
Jaśkowska Małgorzata
(1)
Knysiak-Molczyk Hanna
(1)
Lang Jacek
(1)
Lipowicz Irena
(1)
Niewiadomski Zygmunt
(1)
Panasiuk Andrzej
(1)
Romańska Marta
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Stawecki Tomasz
(1)
Szpor Grażyna
(1)
Sługocki Janusz
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(18)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Postępowanie administracyjne
(10)
Prawo administracyjne
(7)
Administracja
(5)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Sądownictwo administracyjne
(3)
Egzekucja administracyjna
(2)
Kultura
(2)
Oświata
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Sądownictwo
(2)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Budownictwo
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Geodezja
(1)
Gospodarka
(1)
Informacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje
(1)
Orzecznictwo administracyjne -- Polska
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Rejestr publiczny
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
Skarga konstytucyjna
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Służba wojskowa
(1)
Transport
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowa
(1)
Urzędnicy
(1)
Wierzytelność
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
28 results Filter
Book
In basket
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 7 zaktual. i rozszerzone. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 969 s. ; 23 cm.
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-629-4
Kodeks postępowania administracyjnego; Przepisy szczegółowe w sprawach ubezpieczeń społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351.077.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-275-1
Tom 1. Komentarz do art. 1-103 (899 s.); Tom 2. Komentarz do art. 104-269 (674, [1] s.).
No cover
Book
In basket
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-175-5
Kodeks postępowania administracyjnego; Doręczenia; Wezwania; Dowody; Protokoły; Rozprawa; Zawieszenie postępowania; Decyzje; Ugoda; Postanowienia; Zażalenia; Nieważaność decyzji; Odszkodowanie; Rozstrzyganie sporów o własności między organami administracji publicznej a sądami powszechnymi; Zaskarżanie decyzji do sądu administracyjnego; Skargi; Wszczęcie postępowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-241-3
1. Wprowadzenie do administracyjnego prawa materialnego, 2. Akta stanu cywilnego, 3. Obywatelstwo, 4. Ewidencja ludności, 5. Zmiana imion i nazwisk, 6. Dowód osobisty i paszport, 7. Oświata, 8. Szkolnictwo wyższe, 9. Powszechny obowiązek obrony, 10. Symbolika państwa, 11. Granice państwa, 12. Zgromadzenia, 13. Stowarzyszenia, 14. Związki wyznaniowe, 15. Kultura, 16. Ochrona środowiska, 17. Rozpowszechnianie informacji-prasa, radio, TV, 18. Działalność gospodarcza, 19. Geodezja, 20. Wywłaszczenia nieruchomości, 21. Prawo budowlane, 22. Prawo lokalowe, 23. Planowanie przestrzenne, 24. Drogi publiczne, 25. Ruch drogowy, 26. Poczta, 27. Ochrona zdrowia, 28. Pomoc społeczna, 29. Przeciwdziałanie bezrobociu, 30. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Wykaz aktów prawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-896-7
1. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego, 2. Ogólne postępowanie administracyjne, 3. Inne postępowania uregulowane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, 4. Postępowanie w sprawach podatkowych, 5. Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych, 6. Postępowanie egzekucyjne w administracji, 7. Postępowanie karne, porządkowe i dyscyplinarne w administracji, 8 .Postępowanie przed sądami administracyjnymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-476-4
Cz. I Zagadnienia ogólne: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym; Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym; Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym; Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje. Cz. II Instytucje procesowe postępowania administracyjnego: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Strona postępowania administracyjnego; Podmioty na prawach strony; Uczestnicy postępowania administracyjnego; Przedmiot postępowania administracyjnego ogólne oraz szczególnego. Cz. III Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego: Czynności postępowania administracyjnego; Dowody i postępowanie wyjaśniające; Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych. Cz. IV Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej. Cz. V Kontrola sądowa działalności administracji publicznej: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej. Cz. VI Postępowanie sądowoadministracyjne: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Koszty postępowania; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Obalanie prawomocnych orzeczeń; Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze. Cz. VII Administracyjne postępowanie egzekucyjne: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Środki egzekucyjne; Tok postępowania egzekucyjnego; Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Postępowanie zabezpieczające. Cz. VIII Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-079-1
I. Zagadnienia ogólne: Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie samorządu terytorialnego. Przepisy postępowania administracyjnego ogólnego i postępowania podatkowego a standardy nowoczesnego postępowania administracyjnego. Przeszłość instytucji niezależnego organu kontroli w postępowaniu administracyjnym. Orzekanie samorządowych kolegiów odwoławczych w sprawach cywilnych. Pozycja organu administracyjnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym (na przykładzie samorządowego kolegium odwoławczego). II. Zagadnienia szczególne: Kara pieniężna za przejazd pojazdem nie normatywnym po drodze publicznej w praktyce Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Rola samorządowego kolegium odwoławczego w administracyjnym postępowaniu "ugodowym" (art.114-122 k.p.a.) oraz sądowoadministracyjnym postępowaniu mediacyjnym (art.115-117 p.p.s.a.). następstwo prawne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Uwzględnienie przez samorządowe kolegium odwoławcze skargi na decyzje w trybie autokontroli. Postępowanie przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej. W kwestii nadzoru nad samorządowymi kolegiami odwoławczymi. Właściwości organów administracji publicznej w sprawach wydawania zaświadczeń. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenymm - nowe wyzwania. Problematyka przenoszenia kompetencji do podejmowania decyzji administracyjnych. Ochrona praw refleksowych w postępowaniu ogólnym administracyjnym. Postępowanie zażaleniowe przed organem II instancji w kodeksie postępowania administracyjnego - zagadnienia wybrane. Postępowanie w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Pozycja prawna prezesa samorządowego kolegium odwoławczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-98-6
1. Cele zamówień publicznych w Polsce, ewolucja systemu, 2. Efektywność prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 3. Władcza ingerencja administracji publicznej w proces kontraktowania zamówień publicznych, jej cele i skutki, 4. Finalna postać umowy jako przejaw zamówienia publicznego, 5. Dokumentacja przetargowa jako element dyskryminujący wykonawców, mogących wpływać na ograniczenie swobody kontraktowania, 6. Rozwiązania prawne zmierzające o preferencyjnego traktowania wybranych kategorii wykonawców i ich wpływ na proces udzielania zamówienia publicznego, 7. Proceduralne bariery swobody kontraktowania, 8. Czynnik ludzki wpływający na ograniczenie swobody kontraktowania, 9. Aspekty ekologiczno-społeczne zamówień publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-483-7
1. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polce, 2. Istota administracji, 3.Istota i zakres prawa administracyjnego, 4.Podstawowe instytucje prawa administracyjnego, 5.Źródła prawa administracyjnego, 6. Działy prawa administracyjnego, 7. Podmioty administrujące, 8. Prawne formy działania administracji i ich sądowa kontrola, 9. Status prawny pracowników administracji publicznej, 10. Terytorialne podstawy ustroju administracji, 11. Kontrola administracji, 12. Transformacja ustrojowa i jej skutki dla nauki prawa administracyjnego, 13. Polska administracja publiczna w świetle standardów europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Marek Chmaj. - Wyd.2 Stan prawny na 1.01.2005 r. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2005. - 504 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88690-82-5
1. Podstawy prawa działalności gospodarczej oraz prawa przedsiębiorstw państwowych, 2. Zasady obrotu i gospodarki gruntami. Status mienia publicznego, 3. Prawna regulacja zagospodarowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego, 4. Prawo o obywatelstwie i prawo o cudzoziemcach, 5. Administracyjno-prawne sytuacja osób fizycznych, 6. Administracyjno-prawne regulacja zrzeszania się obywateli, 7. Prawo komunikacji i łączności, 8. Prawo ubezpieczeniowe, antymonopolowe, bankowe i celne, 9. Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych, 10. Upowszechnianie informacji, 11. Administracja w dziedzinie oświaty, nauki i kultury, 12. Administracyjno-prawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 13. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach nadzwyczajnych, 14. Administracja obrony kraju i spraw zagranicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89914-05-0
Część I: Administracyjno-prawny status osób fizycznych. 1. Prawo o obywatelstwie polskim. 2. Obywatelstwo unijne. 3. Prawo o cudzoziemcach. 4. Prawo o zmianie imion i nazwisk. 5. Akty stanu cywilnego. Część II: Administracyjno-prawna regulacja praw i wolności jednostki. 1. Wolność zgromadzeń jako jeden z instrumentów uzewnętrzniania poglądów jednostek. 2. Stowarzyszenia. 3. Fundacje i zbiórki publiczne. 4. Działalność pożytku publicznego. 5. Wolność zrzeszania się obywateli w partii politycznej. 6. Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia. 7. Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne jako forma ingerencji państwa w sferę prawa własności. Część III: Administracyjno-prawna regulacja działalności kulturalnej i ochrony zabytków. 1. Działalność kulturalna i instytucje kultury. 2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Część IV: Administracja w dziedzinie szkolnictwa wyższego. 1. Administracja szkolnictwa wyższego. 2. Administracja szkół wyższych. 3. Organizacja administracji w niepaństwowych szkołach wyższych. Część V: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny. 2. Organy ochrony bezpieczeństwa państwa. 3. Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego. 4. Inne straże. 5. Ochrona przeciwpożarowa, klęski żywiołowe i inne zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Część VI: Prawo ochrony środowiska. 1. Zasady ogólne w ustawie p.o.ś. 2. Procedury ocen oddziaływania na środowisko. 3. Dostęp do informacji i udział społeczeństwa. 4. Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne. 5. Instrumenty finansowo-prawne w systemie przepisów ochrony środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-447-0
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-417-9
Cz. I Teoretyczne i aksjologiczne podstawy działania rejestru publicznego: 1. Pojęcie rejestrów publicznych, 2. Wpis do rejestru jako podstawa funkcji ewidencyjnej, 3. Funkcja informacyjna a zasada jawności formalnej rejestrów publicznych, 4. Zasada jawności materialnej rejestru - teoretyczne i normatywne podstawy funkcji ochronnej. Cz. II Rejestry publiczne-ujęcie porównawcze: 5. Rozwój historyczny rejestrów publicznych od czasów najdawniejszych do współczesności, 6. Rejestry podmiotowe w Europie Zachodniej i Stanach zjednoczonych, 7. Rejestr publiczny w świetle badań porównawczych. Cz. III Funkcje rejestrów publicznych w Polsce: 8. Sądowe rejestry podmiotowe w Polsce, 9. Sądowe rejestry przedmiotowe - między tradycją a nowoczesnością, 10. Administracyjne rejestry podmiotowe, 11. Administracyjne rejestry przedmiotowe, 12. Rejestr publiczny jako instytucja w polskim prawie. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-725-4
1. Charakterystyka zmian w dziedzinie władzy sądowniczej ich zakres i znaczenie dla sytuacji prawnej jednostki i funkcjonowania państwa, 2. Sądownictwo powszechne - założenia konstytucyjne i reforma dostosowawcza, 3. Sądownictwa administracyjne w Konstytucji RP, ustawach i praktyce (wybrane zagadnienia), 4. Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na działalność administracji publicznej, 5. Krajowa Rada Sadownictwa - regulacja konstytucyjna i rola w systemie władzy sądowniczej, 6. Trybunał Konstytucyjny regulacja konstytucyjna i praktyka, 7. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw jednostki w polskim systemie prawa, 8. Normatywny model odpowiedzialności konstytucyjnej w praktyce, 9. Akcesja Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Konsekwencje dla sądownictwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99, 347.97./.99 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97./.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88166-87-5
1. Koncepcja administracji publicznej, 2. Granice przekazywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, 3. Podmiotowość organizacji pozarządowych, 4. Formy przekazywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, 5. Organizacje pozarządowe wobec sektora publicznego w USA i niektórych krajach europejskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again