Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(21)
available
(6)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(21)
Author
Golat Rafał
(2)
Nahotko Sławomir
(2)
Adamus Rafał
(1)
Altman Edward I
(1)
Ancyparowicz Grażyna
(1)
Budzich Urszula
(1)
Cooter Robert
(1)
Dorozik Leon
(1)
Furmańska-Maruszak Agnieszka
(1)
Gołaczyński Jacek
(1)
Górka Kazimierz
(1)
Hotchkiss Edith
(1)
Jeżowski Piotr
(1)
Kosiński Bohdan
(1)
Kotarba Wiesław
(1)
Małachowski Krzysztof
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Piasecki Kazimierz
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Radecki Wojciech
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sangowski Tadeusz
(1)
Soniewiecka Marta
(1)
Stelmach Jerzy
(1)
Tabor Stanisław
(1)
Tenerowicz Krzysztof
(1)
Witkowska-Dąbrowska Mirosława
(1)
Zoll Fryderyk
(1)
Łaguna Teresa Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(24)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(25)
Subject
Przedsiębiorstwo
(7)
Upadłość
(5)
Banki
(3)
Ekorozwój
(3)
Polska
(3)
Prawo handlowe
(3)
Rolnictwo
(3)
Środowisko człowieka
(3)
Banki internetowe
(2)
Ekologia
(2)
Ekonomia
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarstwo domowe
(2)
Koszty pracy
(2)
Kredyt
(2)
Kultura
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Podatek
(2)
Postępowanie naprawcze
(2)
Praca
(2)
Prawo
(2)
Prawo pracy
(2)
Rachunkowość
(2)
Bank centralny
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Budżet
(1)
Controlling
(1)
Cło
(1)
Dewizy
(1)
Elektorniczna wymiana danych
(1)
Elektroniczna wymiana danych
(1)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(1)
Fundusz Pracy
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Gleba
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kadry
(1)
Kanada
(1)
Karty płatnicze
(1)
Kobiety
(1)
Konkurencja
(1)
Kościół a państwo
(1)
Las
(1)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(1)
Lokata
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Młodzież
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Odpady
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Państwo
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika -- badanie -- metody
(1)
Przestrzeń
(1)
Płaca
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Spożycie
(1)
Surowce
(1)
Surowce roślinne
(1)
Sędziowie
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Woda
(1)
Wzory umów
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Śmieci
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(3)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-185-1
1. Spór o ekonomiczną analizę prawa, 2. Instrumentalizacja jako założenie ekonomicznej analizy prawa, 3. Law and economics jako teoria polityki prawa, 4. Ekonomiczna analiza prawa karnego, 5. Schemat ekonomicznego ujęcia prawa własności intelektualnej, 6. Ekonomiczna analiza stosowania prawa wspólnotowego, 7. Sędziowie w procesie reformowania prawa, 8. Instytucjonalne problemy walki z ubóstwem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89069-37-7
CZ.I Bank na tle systemu bankowego i rynku finansowego : 1.System bankowy, 2.bank i jego cechy charakterystyczne, 3.Rynki finansowe - instrumenty, podmioty, klasyfikacja. Cz. II Operacje bankowe: 4.Operacje depozytowe, 5.Operacje płatnicze, 6.Operacje aktywne - kredytowe i lokacyjne, 7.Operacje zabezpieczające - gwarancje i poręczenia, 8.Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Otoczenie banku i jego relacje z nim : 9.Otoczenie banku, 10.Marketing bankowy, 11.Bankowość elektroniczna. Cz. IV Gospodarka finansowa banku : 12.Pasywa, aktywa, wynik finansowy, 13.ryzyko i zarządzanie ryzykiem, 14.Analiza i ocena sytuacji finansowej banku. Cz. V Zarządzanie bankiem : 15.Organizowanie działalności banku, 16.Kontrola w zarządzaniu bankiem, 17.Polityka banku i planowanie działalności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86929-49-9
Wstęp; Klasyfikacja dóbr niematerialnych; Przedmioty chronionych dóbr niematerialnych; Procedury udzielania ochrony dla wynalazków i znaków towarowych; Wyłączność na dobra niematerialne; Ograniczenia wyłączności na dobra niematerialne; Obrót dobrami niematerialnymi; Zapłata, wynagrodzenie za korzystanie; Efekty korzy- stania z dóbr niematerialnych; Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszeń dóbr niematerialnych; Odpowiedzialność karna za naruszenie dóbr niematerialnych; Źródła info- rmacji o dobrach niematerialnych; Rzecznicy patentowi; Zadania i organizacja Urzędu Patentowego R.P.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88771-57-4
Cz. I Zasoby środowiska: 1.Środowisko, 2.Zasoby środowiska i ich podział, 3.Kategorie ekonomiczne w zarządzaniu środowiskiem i zasobami naturalnymi. Cz. II Naturalne zasoby środowiska : 4.Przestrzeń, 5.Rolnicza przestrzeń produkcyjna, 6.Gospodarka zasobami leśnymi, 7.Ochrona gruntów rolnych i leśnych, 8.Zasoby wodne, 9.Gospodarka kopalinami. Cz. III Zarządzanie środowiskiem : 10.Prawne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, 11.Emisja substancji i energii oraz gospodarka odpadami, 12.Wycena środowiska przyrodniczego i ocena cenności ekologicznej, 13.Rozwój zrównoważony i zarządzanie środowiskiem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-208-8
1. Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, 2. Kapitał naturalny w ekonomii środowiska i ekonomii ekologicznej, 3. Ekonomia środowiska - dyscyplina z przyszłością, 4. Safe minimum standard - koncepcja ochrony zagrożonych gatunków, 5. Rozwój zrównoważony jako podstawa strategii rozwoju gminy, 6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie w świetle przepisów prawa, 7. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, 8. Wybrane inicjatywy w ramach koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, 9. O interdyscyplinarnych badaniach nad ekologicznymi uwarunkowaniami zdrowia społecznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka a środowisko i ekologia / red. Krzysztof Małachowski. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 240 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-60089-39-2
1.Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka, 2.Społeczne aspekty ochrony środowiska, 3.Prawne aspekty ochrony środowiska, 4.Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, 5.Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, 6.Zagrożenia środowiska powodowane przez działalność człowieka, 7.Ochrona środowiska przyrodniczego, 8.Podstawy polityki ekologicznej, 9.Następstwa integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gospodarstwo domowe / Grażyna Ancyparowicz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, 2004. - 140, [3] s. : rys. ; 21 cm.
(Bezpieczeństwo socjalne ; Cz.I)
ISBN: 83-87919-29-2
1. Gospodarstwo domowe w systemie gospodarki społecznej: Konsumpcja, czyli proces zaspokajania potrzeb; Atrybuty, rodzaje i rozwój rynku; Pułapki zbyt niskiej i nadmiernej konsumpcji; Więzi ekonomiczne w gospodarstwie domowym; Źródła zasilania i kierunki wydatków w budżecie gospodarstwa domowego; Czynniki kształtujące aktywność zawodową gospodarstw domowych; Zróżnicowanie położenia materialnego polskich rodzin u progu XXI wieku; Bezrobocie i skutki lęku przez bezrobociem; Zadania dla pedagogiki społecznej w walce z ubóstwem. 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-360-8
R I Teoretyczne aspekty kosztów pracy, 1. Zakres i definicja kosztów zatrudnienia, 2. Klasyfikacje kosztów pracy, 3. Składniki kosztów pracy, 4. Sposoby pomiaru kosztów związanych z zatrudnieniem, R.II 1. Mikroekonomiczne podejście do relacji pomiędzy kosztami pracy a zatrudnieniem, 2. Koszty pracy a popyt na pracę w ujęciu makroekonomicznym, 3. Koszty pracy a produktywność pracy, 4. Koszty pracy a wzrost gospodarczy, 5. Koszty pracy a zatrudnienie w gospodarce otwartej, 6. Koszty pozapłacowe a zatrudnienie, R.III Koszty pracy a zatrudnienie w praktyce gospodarczej, 1. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne, 2. Zróznicowanie płac, 3. Badania nad wpływem kosztów pracy na rynek pracy w Polsce, R.IV Koszty pracy a zatrudnienie w porównaniach międzynarodowych, 1. Koszty pacy w krajach Unii Europejskiej, 2. Koszty zatrudnienia w Polsce, 3. Koszty pracy a zatrudnienie w Polsce, Czechach i na Węgrzech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-723-0
Zawiera: 1. Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju mediów – podstawy teoretyczne: 1.1. Rola państwa w gospodarce – instytucjonalizm; 1.2. Teoretyczne podstawy usług medialnych a potrzeby zbiorowe; 1.3. Media w Polsce jako przykład dobra społecznego; 1.4. Funkcja mediów w życiu społecznym i rozwoju gospodarczym. 2. Media jako przedmiot finansowania: 2.1. Wpływ państwa na kształtowanie systemu medialnego; 2.2. Media publiczne a media komercyjne – różnice i podobieństwa; 2.3. Źródła finansowania mediów; 2.4. Efektywność ekonomiczna podmiotów systemu medialnego. 3. Finansowanie mediów publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej: 3.1. Model brytyjski jako przykład klasycznego systemu finansowania mediów publicznych; 3.2. Model niemiecki jako przykład mieszanego systemu finansowania mediów publicznych; 3.3. Modele włoski i hiszpański jako przykłady systemu śródziemnomorskiego; 3.4. Inne wybrane rozwiązania w państwach Unii Europejskiej. 4. Organizacja i finansowanie mediów publicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej: 4.1. Organizacja i status nadawców publicznych w Polsce; 4.2. Model finansowania mediów publicznych w Polsce po 1989 r.; 4.3. Finansowanie mediów publicznych w Polsce na tle uregulowań obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej; 4.4. Analiza przychodów i kosztów polskich nadawców publicznych. 5. Koncepcje rozwiązań w zakresie finansowania mediów publicznych w Polsce: 5.1. Uwarunkowania finansowania mediów publicznych w Polsce; 5.2. Finansowanie mediów publicznych na przykładzie wybranych podmiotów; 5.3. Finansowanie działalności mediów ze środków publicznych a misyjność programu; 5.4. Finansowanie mediów publicznych na podstawie badań własnych; 5.5. Propozycja finansowania nadawców publicznych w Polsce w oparciu o opłatę licencyjną i wnioski z rozprawy. Postscriptum: Konsekwencje kryzysu finansowania nadawców publicznych w Polsce w okresie 2012-2018 i perspektywy na przyszłość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 2(17) 2007. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2007. - 166 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 2(17) 2007)
1. Dziewięć centrów Ureogenezy; 2. Bilans korzyści i kosztów publicznej emisji akcji przed i po wstąpieniu Polski do UE; 3. Zmiany zasad wyboru Biskupa Rzymskiego wprowadzone przez Papieży Jana XXIII i Pawła VI; 4. Równouprawnienie wyznań w prawie polskim; 5. Władza rodzicielska a prawo do osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem; 6. Nasze dzisiejsze gospodarstwa domowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1104-X
Wstęp; Społeczne czynniki ochrony środowiska; Pod- stawy polityki ekologicznej; Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska; Problemy prawne ochrony środowiska Wybrane problemy harmonizacji instrumentów prawnych i ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce i Unii Euro- pejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-489-1
1. Zagadnienia systemowe, 2. Podatki dochodowe a działalność kulturalna, 3. Podatki od obrotu a działalność kulturalna, 4. Inne rozwiązania podatkowe istotne dla sfery kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-489-1
1. Zagadnienia systemowe, 2. Podatki dochodowe a działalność kulturalna, 3. Podatki od obrotu a działalność kulturalna, 4. Inne rozwiązania podatkowe istotne dla sfery kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-908837-8-3
R.1 Zagadnienia ogólne: Przedmiot i źródło prawa bankowego; Prawnoorganizacyjny model systemu bankowego w Polsce i jego instytucje; Pojęcie czynności bankowej w prawie bankowym. R.2 Bank jako jednostka organizacyjna: Tworzenie i organizacja banków; Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku; Gospodarka finansowa banku, ograniczenia kredytowe, zasady koncentracji wierzytelności. R.3 Publiczne prawo bankowe: Narodowy Bank Polski; Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Nadzór bankowy. R.4 Umowy w prawie bankowym: Gwarancje bankowe; Akredytywa dokumentowa; Umowa rachunku bankowego; Umowa kredytu bankowego; Leasing, factoring, inne instrumenty finansowania; Umowa o udostępnienie skrytki sejfowej; Umowa przechowania. R.5 Szczególne prawa i obowiązki banków: Bankowe tytuły egzekucyjne; Tajemnica bankowa. R.6 Bank na rynku papierów wartościowych: Wprowadzenie Pojęcie papieru wartościowego; Bank jako inwestor na rynku papierów wartościowych; Dematerializacja papie rów wartościowych; Świadczenie innych usług maklerskich przez bank. R.7 Bankowe rozliczenia pieniężne: Uwagi ogólne; Poszczególne formy rozliczeń; Problemy związane z prze prowadzaniem rozliczeń przez kilka podmiotów. R.8 Bankowość elektroniczna: Wprowadzenie; Bankowość elektroniczna a ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Karty płatnicze; Pieniądz elektroniczny; Podpis elektroniczny w bankowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89073-78-1
1. Zagadnienia wprowadzające, 2. Zdolność naprawcza i przesłanki wszczęcia postępowania naprawczego, 3. Wszczęcie postępowania naprawczego, 4. Skutki wszczęcia postępowania naprawczego, 5. Postępowanie naprawcze po jego wszczęciu a przed zgromadzeniami wierzycieli, 6. Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu naprawczym, 7. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu skutki zatwierdzenia układu i odmowy zatwierdzenia układu, 8. Umorzenie postępowania naprawczego i uchylenie układu zawartego w postępowaniu naprawczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-235-4
Wprowadzenie: Podstawy teorii informacji; Informacje jako dobro publiczne; Możliwość przypisania wyłącznego prawa do informacji konkretnemu podmiotowi; Ramowy porządek prawny dla dóbr informacyjnych; Definicja pojęcia "komunikacja"; Sieci i usługi informacyjne; Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym. Dział. I Konstytucyjne aspekty komunikacji elektronicznej: Prawa człowieka w komunikacji elektronicznej; Dostęp do informacji publicznej; Ochrona danych osobowych. Dział. II Europejskie prawo komunikacji elektronicznej. Polskie prawo telekomunikacyjne: Prawo komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej; Polskie prawo komunikacyjne. Dział. III Prawo prywatne a komunikacja elektroniczna: Umowy elektroniczne; Elektroniczne czynności w spółkach handlowych; Dobra informacyjne w komunikacji elektronicznej i ich eksploatacja drogą elektroniczną; Kolizyjne aspekty komunikacji elektronicznej na przy kładzie zobowiązań umownych; Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowym. Dział. IV Karnoprawne aspekty komunikacje elektronicznej: Postęp techniczny w komunikacji elektronicznej a prawo karne; Normy prawa karnego dot. komunikacji elektronicznej; Przestępstwa związane z komunikacją elektroniczną; Konwencyjne instrumenty zwalczania przestępczości związanej z komunikacją elektroniczną. Dział. V Ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej Tendencje i perspektywy rozwoju telekomunikacji; Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86605-47-0
Cz. I Prawo upadłościowe: -Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn.24.10. 1934r. - prawo upadłościowe (jednolity tekst: Dz.U.z 1991r. Nr118,poz.512 z późn.zm.); -Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn.24.10 1934r. - przepisy wprowadzające prawo upadłościowe (Dz.U.Nr93,poz.835)(wyciąg); -Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn.14.12. 1934r. - regulamin wewnętrznego urzędowania w postępowaniu upadłościowym i układowym (Dz.U.Nr24)(wyciąg). Cz. II Prawo o postępowaniu układowym: -Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn.24.10 1934r. - prawo o postępowaniu układowym (Dz.U.nr93, poz.836 z późn.zm.). Cz. III Wzory pism procesowych. Wzory czynności sądowych: -Wzory pism procesowych; -Wzory czynności sądowych. Cz. IV Historyczne, prawnoporównawcze i międzynarodowe aspekty niewypłacalności oraz upadłości: -Historyczne, prawnoporównawcze i międzynarodowe aspekty niewypłacalności oraz upadłości; -Konwencja Europejska nr 136 o niektórych międzynarodowych aspektach upadłości; -Europejska konwencja o postępowaniu w sprawie niewypłacalności (wyciąg).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekonomia i Zarządzanie / Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne)
ISBN: 83-208-1606-8
1.Identyfikacja czynników prowadzących do sytuacji kryzysowych podmiotów gospodarczych. 2.Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstwa. 3.Płaszczyzny procesu restrukturyzacji. 4.Wdrożenie i nadzorowanie realizacji programów restrukturyzacyjno-naprawczych. 5.Postępowanie naprawcze. 6.Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. 7.Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika. 8.Układ likwidacyjny. 9.Opodatkowanie dochodu przedsiębiorstwa w upadłości. 10.Rachunkowość w procesie upadłości, restrukturyzacji i likwidacji spółki. 11.Ocena wniosku o ogłoszenie upadłości z możłiwością zawarcia układu - rachunkowo-finansowa strona zagadnienia. 12.Sukces i upadek Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A.- uwagi o pierwszorzędnym znaczeniu spraw drugorzędnych. 13.Procesy restrukturyzacji w Zakładach Chemicznych "POLICE" SA.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again