Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(6)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(5)
Author
Kalisz Anna
(2)
Działocha Kazimierz
(1)
Szmulik Bogumił
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Prawa i obowiązki obywatelskie
(6)
Konstytucja
(3)
Wolność obywatelska
(3)
Prawa człowieka
(2)
Prawa ekonomiczne człowieka
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Finanse publiczne
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Parlament
(1)
Państwo
(1)
Polska
(1)
Prawo
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Referendum
(1)
Rzecznik praw dzieci
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sejm
(1)
Senat
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Skarga konstytucyjna
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Sądownictwo
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał stanu
(1)
Środki odwoławcze
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 978-83-7059-792-4
1. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje, 3. System źródeł prawa, 4. System rządów, 5. Sądy i Trybunały, 6. Samorząd terytorialny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-03-1
I . PRAWA CZŁOWIEKA W UJĘCIU KLASYCZNYM (GENERACJE PRAW CZŁOWIEKA): Prawa kolektywne na tle klasycznego ujęcia praw człowieka; Zagadnienie obiektywności i uniwersalności praw człowieka. Zarys problematyki; Czy istnieje publiczne prawo podmiotowe do bogacenia się?;Wyeliminowanie ubóstwa nowym zobowiązaniem prawnomiędzynarodowym;Działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego jako czynnik kształtujący prawodo bezpieczeństwa osobistego; Prawo człowieka do środowiska naturalnego - wybrane aspekty prawne i pozaprawne; Prawne problemy związane z realizacją prawa dostępu do dziedzictwa; Proces wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych; II. PRAWA CZŁOWIEKA W ASPEKCIE MIĘDZYNARODOWYM: Konstytucyjny status jednostki w RP a prawo międzynarodowe i prawo unijne - uwagi ogólne; Kłopoty z wdrożeniem traktatowych unormowań ochrony praw człowieka w porządku prawnym Unii Europejskiej; Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - korzyści, zagrożenia i wyzwania; Unijna koncepcja równości płci na tle standardów CEDAW; Prawa unijnego pasażera jako element praw człowieka trzeciej generacji; Prawa człowieka i obywatela w świetle Konstytucji Federalnej Szwajcarii z 1999 roku; Naruszenie praw człowieka na Cyprze po zamachu stanu w 1974 roku.Wybrane problemy; Aneksja Krymu - naruszenie pacta sunt servanda a klauzula rebus sic stantibus; Sąd Konstytucyjny w Mołdawii III. PRAWA CZŁOWIEKA W UJĘCIU PRAWA PUBLICZNEGO: Prawo jednostki do bezpieczeństwa w państwie czy też prawo jednostki do bezpiecznego państwa - wybrane kwestie; Granice wolności czy wolność ponad granicami? Kilka uwag na tematkoncepcji wolności jednostki w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 2 kwietnia 1997 r.; Zasada demokratycznego państwa prawnego jako źródło zasad przyzwoitej legislacji; Zasada społeczeństwa obywatelskiego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Realizacja konstytucyjnego prawa do nauki na poziomie szkoły podstawowej; Kilka uwag o konstytucyjnej wolności zgromadzeń; Konstytucyjne prawo do obrony jako gwarancja poszanowania praw człowiekaw procesie karnym; Konstytucyjna zasada określoności prawa karnego(nullum crimen et nulla poena sine lege); Prawo przedsiębiorcy do swobodnego wyboru drugiej strony umowyw świetle art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-04-8
IV. PRAWA CZŁOWIEKA W PRAWIE PRYWATNYM : Prywatność osoby fizycznej jej dobrem osobistym;Prawo pracownika do prywatności w kontekście nowych możliwości technicznych kontroli pracowników; ?????? ???? ????? ?? ??????????;Oscylowanie na osi restrykcyjność - liberalizacja, czyli kilka refleksji na temat prawnych granic wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej; Wolność wypowiedzi komercyjnej (reklamowej) i jej granice; Prawo do prywatności w dobie współczesnej ekspansji Internetu; Ochrona dóbr osobistych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem portaliSpołecznościowych; Uzasadniona ingerencja mediów a prawo do prywatności; Internet ostoją wolności słowa, czyli jak regulować, aby nie zaszkodzić; Prawo własności w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich(na wybranych przykładach); Konstytucyjna zasada ochrony własności- od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka do polskiego Kodeksu cywilnego; V. PRAWA CZŁOWIEKA W UJĘCIU PRAWA PRACY: Prawa człowieka a prawa pracownicze według Jana Pawła II; Actio popularis - remedium na dyskryminację w zatrudnieniu?; Służba publiczna a prawa człowieka; Państwowa Inspekcja Pracy jako organ ochrony praw pracownika Standardy sprawiedliwości proceduralnej a postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy służby więziennej; Prawo do rokowań zbiorowych pracowników służby publicznej; Aksjologiczne podstawy wyłączenia prawa do strajku; Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w kontekście art. 33 Konstytucji RP ; Prawa pracownicze jako prawa człowieka - rozważania na tle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. - Stan na 1.01.2006 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2006. - 758, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-273-1
Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawa wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10 Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 14. Ustrój sądownictwa. 15. Trybunały. 16. Samorząd terytorialny i prawo wyborcze do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20 Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-004-2
I. Geneza, rozwój i modele skargi konstytucyjnej. II. Podstawa skargi konstytucyjnej oraz jej zakres podmiotowy. III. Przesłanki skargi konstytucyjnej. IV. Przedmiotowy zakres skargi konstytucyjnej. V. Postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej. VI. Skarga konstytucyjna a skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - ocena i perspektywy skargi konstytucyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sposoby postrzegania i badania państwa; Władza i władza polityczna; Funkcje władzy publicznej; Środki sprawowania władzy; Państwo - problem terminologii; Państwo - trzy elementy definicji; Państwo - przymus, hierarchia, wspólnota; Geneza i przyszłość państwa; Państwo - natura, wartości i prawo Naród i państwo; Państwo i naród wobec procesów integracji; Państwo: jednostka i obywatel; Obywatel: jego wolności, prawa i obowiązki; Społeczeństwo obywatelskie i jego wrogowie; Problem celu i funkcji państwa; Trzy funkcje państwa; Problem typologii państw; Terytorialna organizacja (ustrój) państwa; Problem formy rządów; Podziały i jedność władzy w państwie; Władza ustawodawcza, wykonawcza, i sądownicza; System prezydencki; System parlamentarno -gabinetowy; Mieszane formy rządów i system konwentu; Reżimy polityczne; Niepaństwowe formy organizowania się ludzi; Państwo i związki wyznaniowe; Państwo i organizacje społeczne; Państwo i partie polityczne; Państwo i samorządy; państwo - gospodarka i kultura; Państwo XX-wieczne na progu nowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again