Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(6)
Author
Biernat Krzysztof
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Bujny Jędrzej
(1)
Chmaj Marek
(1)
Ciechanowicz-McLean Janina
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Górecki Dariusz
(1)
Górski Adam
(1)
Mierzejewski Paweł
(1)
Sakowicz Andrzej
(1)
Trzcińska Diana
(1)
Wiśniewski Leszek
(1)
Wyrzykowski Mirosław
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Prawa człowieka
(6)
Konstytucja
(3)
Prawo państwowe
(3)
Wolność
(3)
Prawo socjalne
(2)
Chorzy
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Demokracja
(1)
Dyskryminacja
(1)
Etyka lekarska
(1)
Europol
(1)
Handel ludźmi
(1)
Korupcja
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(1)
Ksenofobia
(1)
Medycyna
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narkomania
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność karna -- prawo międzynarodowe -- stan na 2006 r.
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Policja
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przekroczenie granicy nielegalne
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przyroda
(1)
Rasizm
(1)
Rzecznik praw dzieci
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Równość (prawo)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sejm
(1)
Senat
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Strefy ochronne
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Sądownictwo
(1)
Służba zdrowia
(1)
Terroryzm
(1)
Tortury
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał stanu
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wolność zgromadzeń
(1)
Wybory parlamentarne
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Życie
(1)
8 results Filter
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-623-5
1. Zagadnienia wprowadzające. 2. Formy ochrony przyrody. 3. Pozostałe instytucje ochrony przyrody. 4. Organy i służby ochrony przyrody. 5. Wykonywanie ochrony przyrody. Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody. 6. Odpowiedzialność prawna w ochronie przyrody
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-319-6
1. Pojęcie pacjenta i inne podstawowe pojęcia. 2. Relacja pomiędzy prawami pacjenta a prawami człowieka. 3. Konstytucyjne podstawy praw pacjenta. 4. Prawa pacjenta w typowych sytuacjach prawnych. 5. Prawa pacjenta w szczególnych sytuacjach prawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7206-130-0
Status jednostki w prawie: refleksje filozoficzno-prawne na temat prawowitości demokracji proceduralnej; Status prawny jednostki - między statyczną a dynamiczną interpretacją Konstytucji RP; Jednostka jako centralny punkt odniesienia w europejskim i międzynarodowym porządku prawnym; Demokratyzm prawa cywilnego; Cywilnoprawne aspekty godzenia interesu indywidualnego z interesem publicznym; Jednostka wobec władzy publicznej oraz władza publiczna wobec jednostki w świetle prawa karnego; Jednostka wobec rządów prawa i państwa prawnego; Jednostka a państwo w dziejach europejskiej kultury politycznej; Prawa stają się prawem: demokratyczne procedury w służbie wartości; Standardy ograniczania wolności i praw w świetle Rozdziału II Konstytucji; O prawie do dobrej administracji; Zniesienie odpowiedzialności karnej za zniesławienie i zniewagę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-315-4
1. Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka, 2. Źródło wolności i praw człowieka, 3. Równość wobec prawa, 4. Status obywatela i cudzoziemca w państwie, 5. Wolności i prawa osobiste, 6. Wolności i prawa polityczne, 7. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, 8. Konstytucyjne środki ochrony wolności i praw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 978-83-7059-762-7
Zasada ochrony godności człowieka normatywnym nakazem obowiązującym prawodawców i organy stosujące prawo; Zakres ochrony prawnej wolności człowieka i warunki jej dopuszczalnych ograniczeń w praktyce; Zasada równości i zakaz dyskryminacji; Obywatelstwo polskie a członkostwo Polski w Unii Europejskiej; Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych; Pozycja prawna cudzoziemca, azylanta i uchodźcy - założenia konstytucyjne i praktyka prawna; Prawo do ochrony życia i do zachowania naturalnej integralności psychofizycznej człowieka; Prawo do prywatności a wolność słowa i druku; Prawo obywateli do informacji o działalności podmiotów publicznych; Problemy realizacji wolności i praw socjalnych gwarantowanych w Konstytucji RP; Obowiązki podstawowe człowieka i obywatela; Prawo do sądu w ujęciu konstytucji i ustaw oraz standardów prawa międzynarodowego; Problemy realizacji prawa każdego do pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-568-X
Cz. I Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej: 1. Ewolucja III filaru Unii Europejskiej, 2. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, 3. Walka z korupcją w prawie Unii Europejskiej, 4. Prawo europejskie a odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych, 5. Unia Europejska wobec walki z terroryzmem, 6. Walka z przestępczością zorganizowaną w prawie Unii Europejskiej, 7. Nielegalna imigracja na obszarze Unii Europejskiej, 8. Unia Europejska wobec handlu ludźmi, 9. Unia Europejska wobec narkotyków, 10. Unia Europejska wobec walki z rasizmem i ksenofobią. Cz. II Współpraca organów ścigania w ramach Unii Europejskiej: 11. Europol = Europejski Urząd Policji, 12. Pościg transgraniczny jako forma współpracy policji w ramach Unii Europejskiej, 13. Główne założenia decyzji ramowej o zespołach dochodzeniowo-śledczych i jej implementacja do prawa krajowego. Cz. III Współpraca sądowa w ramach Unii Europejskiej: 14. Europejski nakaz aresztowania i jego implementacja do prawa krajowego, 15. Zabezpieczenia dowodów i mienie nad terytorium Unii Europejskiej, 16. Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na obszarze Unii Europejskiej, 17. Współpraca państw w ramach Eurojustu, 18. Europejska Sieć Sadowa w sprawach karnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again