Form of Work
Książki
(16)
Status
available
(12)
only on-site
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(6)
Author
Bojanowski Eugeniusz
(1)
Cieślak Zbigniew
(1)
Dolecki Henryk
(1)
Grzeszczyk Wincenty
(1)
Górecki Piotr
(1)
Hauser Roman
(1)
Jendrośka Jan
(1)
Kwiatkowski Zbigniew
(1)
Lang Jacek
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Muliński Maciej
(1)
Ochendowski Eugeniusz
(1)
Pietrzykowski Henryk
(1)
Pogonowski Piotr
(1)
Razowski Tomasz
(1)
Samborski Edward
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Stachowiak Stanisław
(1)
Waltoś Stanisław
(1)
Zagrodnik Jarosław
(1)
Łuszpak-Zając Agnieszka
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Postępowanie sądowe
(9)
Sądownictwo
(5)
Egzekucja sądowa
(4)
Postępowanie administracyjne
(4)
Prawo karne procesowe
(4)
Postępowanie cywilne
(3)
Postępowanie sądowe -- Polska -- stan na 2005 r.
(3)
Egzekucja administracyjna
(2)
Prawo do sądu
(2)
Decyzje
(1)
Dowód sądowy
(1)
Klauzule generalne
(1)
Młodociani przestępcy -- prawo
(1)
Nieletni przestępcy -- prawo
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Oskarżenie
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Prawo karne procesowe -- podręcznik akademicki
(1)
Procesy sądowe
(1)
Procesy sądowe -- Polska -- 20 w.
(1)
Procesy sądowe -- podręcznik akademicki
(1)
Protokół sądowy
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Strony procesu karnego
(1)
Sędziowie
(1)
Umowa
(1)
Zawieszenie postępowania karnego
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-003-1
1. Teoretycznoprawne aspekty merytorycznej i formalnej kontroli oskarżenia, 2. Statyka kontroli formalnej skargi karnej, 3. Dynamika kontroli formalnej skargi karnej, 4. Kontrola merytoryczna oskarżenia jako problem oddania pod sąd, 5. Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego, 6. Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w ramach kodeksowych postępowań szczególnych oraz postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, 7. Zlecenie czynności dowodowych przez sąd w toku rozprawy głównej, 8. Adresaci postanowienia sądu o przekazaniu sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego oraz o zleceniu przez sąd czynności dowodowych w toku rozprawy głównej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-813-0
1. Ogólna charakterystyka instytucji skargi subsydiarnej, 2. Podmiot uprawniony do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, 3. Przesłanki powstania prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, 4. Subsydiarny akt oskarżenia, 5. Postępowanie przed sądem zainaugurowane na podstawie subsydiarnego aktu oskarżenia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Kodeks postępowania karnego : komentarz / Wincenty Grzeszczyk. - Wyd.3 Stan prawny na 15.02.2005 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 667, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-443-8
Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego: Dział 1. Przepisy wstępne; Dział 2. Sąd; Dział 3. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny; Dział 4. Czynności procesowe; Dział 5. Dowody; Dział 6 Środki przymusu; Dział 7. Postępowanie przygotowawcze; Dział 8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Dział 9. Postępowanie odwoławcze; Dział 10. Postępowanie szczególne; Dział 11. Nadzwyczajne środki zaskarżenia; Dział 12. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia; Dział 13. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych; Dział 14. Koszty procesu; Dział 15. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych. Ustawa z dn.6 czerwca 1997r. - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88166-61-1
Cz. I Ogólne postępowanie administracyjne, Dz. I Postępowanie administracyjne, 1. Zagadnienia wstępne, 2. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego, 3. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego, 4. Zasady postępowania administracyjnego, 5. Sposoby interpretacji postępowania administracyjnego i stosowanie prawa, 6. Podmioty postępowania administracyjnego, 7. Instytucje proceduralne o charakterze technicznym, 8. Przebieg postępowania administracyjnego przez I instancją, 9. Prawne formy załatwiania spraw administracyjnych, 10. Weryfikacja rozstrzygnięć administracyjnych, 11. Trwałość i wykonalność decyzji administracyjnej. Dz. II Postępowanie skargowe i wnioskowe. Cz. II Administracyjne postępowanie wykonawcze, Dz. I Postępowanie egzekucyjne w administracj, 1. Ogólne zagadnienia wykonania dyrektyw administracyjnych, 2. Geneza i rozwój przymusu administracyjnego, 3. Zasady administracyjnego postępowania egzekucyjnego, 4. Podmiotowy i przedmiotowy zakres egzekucji administracyjnej, 5. Przebieg postępowania egzekucyjnego, 6. Środki egzekucyjne, 7. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym. Dz. II Kary administracyjne, 1. Karne zabezpieczenie wykonania dyrektyw administracyjnych, 2. Koncepcja sankcji karnej w prawie administracyjnym, 3. Prawo karno-administracyjne. Cz. III Postępowanie sądowoadministracyjne, 1. Rozwój sądownictwa administracyjnego w Polsce, 2. Pozycja ustrojowa sądu, 3. Sąd administracyjny jako organ państwowy, 4. Skarga i postępowanie, 5. Orzeczenia sądu i ich weryfikacje, 6. Sądowe środki dyscyplinujące, 7. Postępowanie odrębne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-254-5
R.I Zagadnienia ogólne, 1. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego, 2. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego, R.II Postępowanie administracyjne, 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego, 2. Organy prowadzące postępowanie i ich właściwość, 3. Strona i podmioty działające na prawach strony, 4. Terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje, 5. Przebieg postępowania, 6. Decyzja, ugoda administracyjna i postanowienie, 7. Zwyczajne środki prawne, postępowanie odwoławcze, 8. Uchyleni i zmiana decyzji poza postępowaniem odwoławczym. Stwierdzenie nieważności i wygaśnięcie decyzji, 9. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z decyzji administracyjnej oraz jej niewydania, 10. Postępowanie szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych, 11. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, 12. Opłaty i koszty postępowania. R.III Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń. R.IV Postępowanie w sprawach skarg i wniosków, 1. Źródła prawa i właściwości organów, 2. Wnoszenie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 3. Stosunek postępowania skargowego do postępowania administracyjnego. R.V Postępowanie egzekucyjne w administracji, 1. Zagadnienia ogólne i źródła prawa, 2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej, 3. Zasady postępowania egzekucyjnego, 4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym, 5. Środki egzekucji należności pieniężnych, 6. Środki egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, 7. Przebieg postępowania egzekucyjnego, 8. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym, 9. Postępowanie zabezpieczające, 10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. R.VI Zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji i postanowień oraz postępowanie przed tym sądem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-896-7
1. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego, 2. Ogólne postępowanie administracyjne, 3. Inne postępowania uregulowane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, 4. Postępowanie w sprawach podatkowych, 5. Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych, 6. Postępowanie egzekucyjne w administracji, 7. Postępowanie karne, porządkowe i dyscyplinarne w administracji, 8 .Postępowanie przed sądami administracyjnymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-387-3
1. Wiadomości wstępne, 2. Droga sądowa w sprawach cywilnych, 3. Zasady postępowania cywilnego, 4. Podmioty postępowania, 5. Przedmiot postępowania cywilnego, 6. Czynności procesowe, 7. Koszty postępowania, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Postępowanie odrębne, 10. Postępowanie nieprocesowe, 11. Zaskarżenie orzeczeń sądowych, 12. Sąd polubowny, 13. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 14. Postępowanie zabezpieczające, 15. Postępowanie egzekucyjne, 16. Międzynarodowe postępowanie cywilne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-816-5
Dział I. Przepisy ogólne: Zasady ogólne; Organy egzekucyjne; Zasady prowadzenia egzekucji; Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; Zbieg egzekucji; Koszty egzekucyjne; Udzielanie pomocy obcemu państwu przy dochodzeniu należności pieniężnych powstałych na jego terytorium oraz korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu takich należności powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dział II. Egzekucja należności pieniężnych: Przepisy ogólne; Egzekucja z wynagrodzenia za pracę; Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego; Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych; Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych; Egzekucja z pozostałych praw majątkowych; Egzekucja z ruchomości; Egzekucja z nieruchomości; Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; Podział kwoty uzyskanej z egzekucji. Dział III. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym: Przepisy wspólne; Grzywna w celu przymuszenia; Wykonanie zastępcze; Odebranie rzeczy ruchomej; Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń; Przymus bezpośredni. Dział IV. Postępowanie zabezpieczające: Przepisy ogólne Zabezpieczenie należności pieniężnych; Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym. Dział IVa. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy: Odpowiedzialność odszkodowawcza; Odpowiedzialność porządkowa. Dział V. Przepisy wprowadzające i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-834-3
1. Zagadnienia ogólne, 2. Podmioty postępowanie klauzulowego, 3. Wszczęcie postępowania klauzulowego, 4. Nadawanie klauzuli wykonalności o charakterze deklaratywnym, 5. Zakres kognicji sądu przy nadawaniu klauzuli wykonalności o charakterze konstytutywnym, 6. Zakończenie postępowania klauzulowego, 7. Zażalenie w postępowaniu klauzulowym, 8. Koszty postępowania klauzulowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Proces karny : zarys systemu / Stanisław Waltoś. - Wyd.8 zm. i popr. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 614 s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-7334-429-2
1. Pojęcia podstawowe, 2. Główne tendencje i formy rozwojowe procesu karnego, 3. Obowiązywanie polskiego prawa karnego procesowego, 4. Uczestnicy procesu, 5. Naczelne zasady procesu, 6. Dowody, 7. Środki przymusu, 8. Przesłanki procesowe, 9. Przebieg procesu, 10. Postępowanie w wyniku skargi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 11. Postępowanie karne transgraniczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-616-2
Uwagi wstępne. Znaczenie i źródła prawa do sądu. Zakreślenie pola badań; R.1 Definicja (treść) "prawa do sądu"; R.2 Wpływ zasady "prawa do sądu" na sądowe postępowanie cywilne - założenia ogólne. Dostęp do sądu cywilnego. Realizacja prawa do sądu przy wszczynaniu postępowania cywilnego - jurysdykcja krajowa, sprawa cywilna, droga sądowa, "prawo do sądu"; R.3 Koszty procesu, efektywność postępowania cywilnego a prawo do sądu; R.4 Zasady postępowania cywilnego a gwarancja realizacji prawa do sądu. Uprawnienia prokuratora a realizacja prawa do sądu; R.5 Zapewnienie bezstronności sędziego na gruncie postępowania sądowego; R.6 Właściwość sądu w postępowaniu cywilnym a realizacja prawa do sądu; R.8 Reprezentowanie uczestnika postępowania przez fachowego pełnomocnika, a realizacja prawa do sądu. Przymus adwokacko-radcowski a prawo do sądu; R.8 Doręczenia pism sądowych a realizacja prawa do sądu; R.9 Jawność posiedzeń sądu a realizacja prawa do sądu (prawa do wysłuchania); R.10 Zasady wyrokowania a realizacja prawa do sądu; R.11 Instancyjność postępowania cywilnego a realizacja prawa do sądu; R.12 Wzruszanie prawomocnych orzeczeń sądowych a realizacja prawa do sądu; R.13 Realizacja zasady prawa do sądu na gruncie postępowania zabezpieczającego; R.14 Egzekucja sądowa a realizacja prawa do sądu; Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-823-8
1. Źródła cywilnoprawnego obowiązku zawarcia umowy, 2. Obowiązek zawarcia umowy a zasada swobody umów, 3. Treść i charakter prawny roszczenia o zawarcie umowy, 4. Dobrowolna realizacja obowiązku zawarcia umowy, 5. Sądowa realizacja roszczenia o zawarcie umowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Zakazy dowodowe w procesie karnym / Zbigniew Kwiatkowski. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 486, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-089-9
1. Pojęcie zakazów dowodowych w procesie karnym, 2. Istota zakazów dowodowych procesie karnym, 3. Rodzaje i system zakazów dowodowych w procesie karnym, 4. Zakazy dowodzenia określonych faktów w procesie karnym, 5. Zakazy dowodzenia za pomocą określonego dowodu w procesie karnym, 6. Zakazy stosowania niedopuszczalnych metod dowodzenia w procesie karnym, 7. Zakazy wykorzystania dowodów przeprowadzonych w procesie karnym, 8. Skutki naruszenia zakazów dowodowych w procesie karnym,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-424-1
1. Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym, 2. Czynności procesowe wszczynające postępowanie sądowe pierwszoinstancyjne, 3. Wstępne czynności przed sądem pierwszej instancji, 4. Przygotowanie do rozprawy głównej, 5. Przebieg rozprawy głównej, 6. Niektóre zagadnienia dotyczące rozprawy głównej, 7. Odrębności postępowań szczególnych, 8.Wyrok sądu pierwszej instancji, 9. Uzasadnienie wyroku, 10. Postępowanie międzyinstancyjne, 11. Postępowanie odwoławcze przed sądem drugiej instancji (apelacyjne), 12. Postanowienie, 13. Inne wybrane zagadnienia z zakresu postępowania karnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-522-1
1. Zagadnienia ogólne, 2. Przedmiot procesu cywilnego. Droga sądowa, 3. Rodzaje postępowania cywilnego. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego, 4. Wpływ postępowania i wyroku na postępowanie i orzeczenie cywilne, 5. Właściwość sądu, 6. Skład sądu. Wyłączenie sędziego, 7. Strony, 8. Podmiotowe przekształcenia w procesie, 9. Pełnomocnicy procesowi, 10. Koszty postępowania, 11. Czynności procesowe, 12. Doręczenia i terminy, 13. Zawieszenie i umorzenie postępowania, 14. Mediacja. Postępowanie pojednawcze. Ugoda sądowa, 15. Pozew. Powództwo, 16. Posiedzenia sądowe. Rozprawa, 17. Postępowanie dowodowe, 18. Wyroki i postanowienia, 19. Środki zaskarżenia, 20. Postępowanie odrębne, 21. Sąd polubowny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again