Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(12)
Author
Bagińska Ewa
(1)
Bieniek Gerard
(1)
Dumnicka Olga
(1)
Dziczek Roman
(1)
Gapska Edyta (1979- )
(1)
Jaworski Tomasz
(1)
Manowska Małgorzata
(1)
Mysiak Piotr
(1)
Mędrala Małgorzata
(1)
Parchomiuk Jerzy
(1)
Piasecki Kazimierz
(1)
Pietrzykowski Henryk
(1)
Radzimierski Patrick
(1)
Romańska Marta
(1)
Stasiak Jarosław
(1)
Widło Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Postępowanie cywilne
(11)
Dowód sądowy
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Elektroniczna wymiana danych
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Odszkodowanie
(1)
Opłaty sądowe
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Postępowanie grupowe
(1)
Postępowanie nakazowe
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Postępowanie upominawcze
(1)
Postępowanie uproszczone
(1)
Postępowanie zabezpieczające
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Skarb Państwa
(1)
Uwłaszczenie
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Współwłasność
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym / Edyta Gapska. - Stan na 1.08.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 271, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-264-0399-6
1. Znaczenie sądowych aktów decyzyjnych w postępowaniu cywilnym, 2. Charakterystyka i klasyfikacjia czynności decyzyjnych organów procesowych, 3. Zasady orzekania, 4. Okoliczności poprzedzające sądowy proces decyzyjny i jemu towarzyszące, 5. Procesowo-techniczne aspekty tworzenia orzeczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Elektroniczne postępowanie upominawcze / Jacek Widło. - Stan prawny na 1.09.2010 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 158, [2] s. ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-502-1
Wprowadzenie: 1. Uwagi ogólne; 2. Podstawowe założenia funkcjonowania sądu elektronicznego; 3. Roszczenia dochodzone w elektronicznym postępowaniu upominawczym; 4. Zarys funkcjonalności systemu informatycznego; 5. Uwagi szczegółowe; 6. Skutki wniesienia skutecznego sprzeciwu; I. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 17 lutego 2009 r. Nr 26, poz. 156 ze zm.); II. Wzory wybranych procedur przed e-sądem: Złożenie wniosku o złożenie konta; Złożenie wniosku o podwyższenie uprawnień konta; Złożenie wniosku do komornika; Pobranie sprawy przez sąd właściwy; Wykaz aktów wykonawczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-0597-6
1. Funkcja ochronna procesowego prawa pracy; 2. Prawo do sądu w indywidualnych sporach pracy w kontekście przyjętego procesu proceduralnego; 3. Przedmiot postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy; 4. Funkcja ochronna w aspekcie organizacyjno-ustrojowym i personalnym postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy; 5. Funkcja ochronna w aspekcie proceduralnym postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy; 6. Funkcja ochronna w aspekcie fiskalnym postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy; 7. Funkcja ochronna w kontekście alternatywnych do sądowego postępowania rozpoznawczego form rozwiązywania indywidualnych sporów z zakresu prawa pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji / Ewa Bagińska, Jerzy Parchomiuk. - Stan prawny na 1.08.2010 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - XX, 593 s. ; 24 cm.
(System Prawa Administracyjnego / red. nacz. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; Tom 12)
ISBN: 978-83-255-1586-7
R.1 Geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa: Uwagi terminologiczne; Geneza odpowiedzialności odszkodowawczej państwa - od czasów rzymskich do XX w.; Spory o charakter prawny roszczeń przeciwko państwu a miejsce regulacji; Przemiany w podstawach odpowiedzialności państwa w prawie polskim do 1997 r.; R.II Współczesne modele odpowiedzialności odszkodowawczej administracji i ich tendencje rozwojowe - uwagi porównawcze: Modele odpowiedzialności za działania bezprawne administracji; Tendencje rozwojowe; Tendencje rozwojowe w zakresie indemnizacji szkód legalnych; Rozwój instytucji odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa wspólnotowego - wzmianka; R.III Filozoficzne i aksjologiczne uzasadnienia obowiązki indemnizacyjnego administracji (państwa); Przegląd teorii uzasadniających obowiązek indemnizacyjny administracji; Sprawiedliwości wyrównawcza czy sprawiedliwość dystrybuowana; R.IV Konstytucjonalizacja prawa podmiotowego do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej: Geneza art. 777 Konstytucji RP; Treść i funkcje konstytucyjnego prawa od odszkodowania; Skutki konstytucjonalizacji prawa do odszkodowania z tytułu wykonywania władzy publicznej dla systemu prawa; Konstytucyjne prawo do odszkodowania a konstytucyjne prawo do sądu; Konstytucyjne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód wyrządzonych zgodnym z prawem działaniem administracji publicznej; Publiczne prawo podmiotowe do odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych legalnym działaniem administracji publicznej; R.V Podstawy i zakres odpowiedzialności deliktowej administracji w świetle Kodeksu cywilnego: Zasada ryzyka jako podstawa ogólna odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej; Zasada słuszności jako podstawa odpowiedzialności za zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej; Zagadnienia prawa międzyczasowego; Podstawy odpowiedzialności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego o innych podmiotów publicznoprawnych za czynności niewładcze; R.VI Przesłanki odpowiedzialności deliktowej za niezgodne z prawem wykonywania władzy publicznej; Wykonywanie władzy publicznej - wybrane przypadki szczególne i graniczne; Bezprawność cywilna jako przesłanka odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej na podstawie art. 417 § 1 KC; Odpowiedzialność z tytułu bezprawia judykacyjnego; Odpowiedzialność z tytułu bezprawia normatywnego; Podstawy odpowiedzialności komornika sądowego; Zakres obowiązku naprawienia szkody; R.VII Przesłanki odpowiedzialności za działania legalne administracji: Zakres przedmiotowy - rodzaje uszczerbków objęte obowiązkiem odszkodowawczym; Ocena zdarzenia wywołującego szkodę; Rola związku przyczynowo-skutkowego; Rola związku przyczynowo-skutkowego; Zakres odszkodowania; R.VIII Realizacja roszczeń odszkodowawczych: Zakres podmiotowy odpowiedzialności; Forma rekompensaty; Droga dochodzenia roszczeń; Przedawnienie roszczeń; Znaczenie regresu dla funkcjonowania systemu odpowiedzialności administracji za wyrządzone szkody; Problemy reprezentacji Skarbu Państwa w procesie odszkodowawczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-334-8
1. Roszczenia o nabycie własności, 2. Zasiedzenie, uwłaszczenie, przemilczenie, 3. Rozgraniczenie, 4. Zarządzanie nieruchomością wspólną, 5. Zniesienie współwłasności; podział quoad usum, 6. Obciążenia nieruchomości, 7. Ochrona własności-powództwa windykacyjne, negatoryjne, ochrona posiadania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-369-0
Rozdział I. Charakterystyka postępowań odrębnych , Rozdział II. Postępowanie w sprawach małżeńskich oraz w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi , Rozdział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych , Rozdział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania , Rozdział V. Postępowanie w sprawach gospodarczych , Rozdział VI. Postępowanie nakazowe, Rozdział VII. Postępowanie upominawcze , Rozdział VIII. Elektroniczne postępowanie upominawcze , Rozdział IX. Postępowanie uproszczone , Rozdział X. Europejskie postępowanie w sprawach trans granicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-515-1
1. Księgi wieczyste - geneza i rozwój, przedmio, budowa oraz funkcje, 2. Stosunek postępowania wieczystoksięgowego do innych postępowań, 3. Podmioty postępowania wieczystoksięgowego, 4. Wszczęcie postępowania wieczystoksięgowego, 5. Podstawa wpisu do księgi wieczystej, 6. Kognicja sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym, 7. Orzeczenia w postępowaniu wieczystoksięgowym, 8. Środki zaskarżenia w postępowaniu wieczystoksięgowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (2 egz.)
Book
In basket
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne : komentarz / Marta Romańska, Olga Dumnicka. - Stan prawny na lipiec 2010 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 1005, [3] s. ; 23 cm.
(Sądowe Komentarze Tematyczne / pod red. Jacek Ignaczewski)
ISBN: 978-83-255-1436-5
1. Postępowanie zabezpieczające: A. Komentarz tezowy: Ustawa z 17.11.1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego; B. Część opisowa: Cel postępowania zabezpieczającego, przedmiot zabezpieczenia oraz przesłanki dopuszczalności postępowania zabezpieczającego; Przesłanki udzielania zabezpieczenia; Sposoby zabezpieczenia; Postępowanie rozpoznawcze; Wykonanie zabezpieczenia; Upadek zabezpieczenia; Odpowiedzialność za wykonanie zabezpieczenia; 2. Postępowanie egzekucyjne: Komentarz tezowy: Ustawa z 17.11.1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego; B. Część opisowa: Zagadnienia ogólne; Podstawa egzekucji; Organy egzekucyjne; Strony i uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Zbieg egzekucji; Czynności w postępowaniu egzekucyjnym; Ograniczenia egzekucji; Środki zaskarżania w postępowaniu egzekucyjnym; Środki obrony merytorycznej przed egzekucją- przywództwa przeciwegzekucyjne; Koszty postępowania egzekucyjnego; Egzekucja z nieruchomości; Egzekucja z wynagrodzenia o pracę; Egzekucja z rachunków bankowych; Egzekucja z innych wierzytelności; Egzekucja z innych praw majątkowych; Egzekucja z nieruchomości; Egzekucja z użytkowania wieczystego; Egzekucja ze statków morskich; Egzekucja przez zarząd przymusowy; Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego; Zasady prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych; Wyjawienie majątku; Podział sumy uzyskanej z egzekucji; Egzekucja świadczeń niepieniężnych; Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej; Zasady prowadzenia egzekucji z udziałem Skarbu Państwa; 3. Wzory pism.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-317-1
1. Skarb Państwa jako szczególna osoba prawna; 2. Materialnoprawna reprezentacja skarbu Państwa; 3. Reprezentacja Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym; 4. Zastępstwo procesowe skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną; 5. Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-309-6
1. Ogólne zagadnienia systemu dowodów: Pojęcie dowodu. Ogólna charakterystyka systemu dowodów. Typologia dowodów; Prawo do dowodów. Dowody uzyskane w sposób sprzeczny z prawem i niemoralny; Dowody i postępowanie dowodowe w świetle naczelnych zasad procesowych; Problematyka dowodowa w postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym oraz postępowaniach odrębnych; Ciężar twierdzenia i dowodu; Swobodna ocena dowodów; Fakty jako przedmiot dowodu; 2. Reguły dowodowe: Reguły dowodowe. Pierwsza grupa; Druga grupa; 3. Środki dowodowe: Zeznania świadków; Dokumenty; Biegli; Oględziny- naocznia sądowa; Przesłuchanie stron; Inne środki dowodowe; Dowody i postępowanie dowodowe według prawa Unii Europejskiej; 4. Postępowanie dowodowe: Ogólna charakterystyka postępowania dowodowego; Zakazy, ograniczenia i przeszkody dowodowe; Postępowanie dowodowe- przeprowadzanie dowodów i czynności procesowe z tym związane; Pomoc prawna w stosunkach krajowych (wewnętrznych) oraz zabezpieczenie dowodów; Międzynarodowa pomoc prawna w dziedzinie dowodów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-1775-5
Ustawa o dochodzeniu roszczeniu grupowym: Zakres przedmiotowy ustawy; Ujednolicenie wysokości roszczeń pieniężnych; Właściwość sądu; Reprezentant grupy; Wynagrodzenie pełnomocnika; Pozew w postępowaniu grupowym; Mediacja; Kaucja; Zaspokojenie z kaucji; Badanie dopuszczalności postępowania grupowego; Ogłoszenie o wszczęciu postępowania; Oświadczenie o przystąpieniu do grupy; Przystąpienie, skutek sprawy w toku; Niedopuszczalność interwencji ubocznej; Zarzuty; Ciężar dowodu; Postanowienie co do składu grupy; Zmiana reprezentanta grupy; Cofnięcie pozwu; Przesłuchanie członka grupy; Wyrok; Tytuł egzekucyjny; Egzekucja; Zastosowanie przepisów innych ustaw; Zmiany KSCU; Wejście w życie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zwolnienie od kosztów sądowych / Jarosław Stasiak. - Stan prawny na 30.01.2010 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 225, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-333-1
1. Funkcje kosztów postępowania cywilnego a zwolnienie od kosztów sądowych; 2. Zwolnienie do kosztów sądowych w prawie polskim; 3. Ustawowe zwolnienia od kosztów sądowych; 4. Zwolnienie od kosztów sądowych z mocy postanowienia sądu lub referendarza sądowego; 5. Porównanie regulacji niemieckiej z prawem polskim; 6. Ocena aktualnej regulacji zwolnienia od kosztów sądowych w Polsce i postulaty de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again