Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(9)
only on-site
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(6)
Author
Zieliński Andrzej
(4)
Flejszar Radosław
(2)
Bladowski Bogdan
(1)
Błaszczak Łukasz
(1)
Dziczek Roman
(1)
Flaga-Gieruszyńska Kinga
(1)
Krzemiński Zdzisław
(1)
Kulski Robert
(1)
Maziarz-Charuza Agnieszka
(1)
Ratusińska Izabela
(1)
Year
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Postępowanie cywilne
(13)
Prawo cywilne procesowe
(7)
Apelacja
(4)
Postępowanie sądowe
(4)
Skarga (prawo)
(4)
Zażalenie (prawo)
(4)
Środki odwoławcze
(4)
Dowód sądowy
(3)
Egzekucja sądowa
(3)
Kasacja
(3)
Orzeczenie sądowe
(3)
Postępowanie naprawcze
(3)
Upadłość
(3)
Energetyka
(1)
Konkurencja
(1)
Nieruchomości
(1)
Notariat
(1)
Poczta
(1)
Postępowanie nakazowe
(1)
Postępowanie upominawcze
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Sądownictwo
(1)
Telekomunikacja
(1)
Transport kolejowy
(1)
Umowa
(1)
Uwłaszczenie
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Współwłasność
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-249-2
1. Co dalej z kodeksem postępowania cywilnego w czterdziestolecie jego istnienia, 2. Przedsiębiorstwo oraz gospodarstwo rolne jako przedmiot zabezpieczenia i egzekucji po nowelizacji k.p.c. z dnia 2 lipca 2004 r., 3. Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, 4. Umowy dowodowe w postępowaniu cywilnym (rozważania na tle prawnoporównawczym), 5. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego, 6. Rozwiązywanie indywidualnych sporów konsumenckich, 7. Rodzaje związania sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym, 8. Powództwa przeciwegzekucyjne w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnegoz dnia 2 lipca 2004 r., 9. Formalizm procesowy - środek czy cel postępowania cywilnego, 10. Kontrowersje wokół opinii biegłego w postępowaniu cywilnym po nowelizacji k.p.c., 11. Odpowiedzialność odszodowawcza komornika w postępowaniu egzekucyjnym, 12. Wpływ wejscia w życie Konstytucji RP z 1007 r. na sądowe postępowanie cywilne, 13. Droga Litwy ku nowemu kodeksowi postępowania cywilnego - co dalej?, 14. Europejski system jurysdykcyjny w sprawach cywilnych i handlowych (Kilka uwag o stosowaniu rozporządzeń Rady (WE) Nr 44/2001), 15. Co dalej z k.p.c.?, 16. Alternatywne formy rozwiązywania sporów - anlaiza zjawiska na tle prawa polskiego, 17. Naczelne zasady postępowania cywilengo w świetle nowelizacji k.p.c.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 347
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka ; T.1-2)
ISBN: 83-7483-196-0
Cz. I Postępowanie rozpoznawcze Ks. I Proces: Postępowa nie odrębne. Ks. II Postępowanie nieprocesowe: Przepisy ogólne; Prze pisy dla poszczególnych rodzajów spraw. Ks. III Sąd polubowny: Zapis na sąd polubowny; Arbitrzy Postępowanie przed sądem polubownym; Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Ks. IV Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt. Cz. II Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne: Ks. I Postępowanie zabezpieczające: Przepisy ogólne; Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych; Inne wypadki zabezpieczenia. Ks. II Postępowanie egzekucyjne: Przepisy ogólne. Cz.IV Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, Cz. V Sąd polubowny (arbitrażowy)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 8 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XVIII, 390 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-942-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 9 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXIV, 424 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-304-2
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 10 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 444 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-797-2
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 7, czynności procesowe, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 15. Postępowanie zabezpieczające, 16. Postępowanie egzekucyjne, 17. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 18. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich unii europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzownych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, 19. Sad polubowny (arbitrażowy), 20. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-493-4
1. Roszczenia o nabycie własności, 2. Zasiedzenie, przemilczenie, uwłaszczenie, 3. Rozgraniczenie, 4. Zarządzanie nieruchomością wspólną, 5. Zniesienie współwłasności; podział quoad usum, 6. Obciążenia nieruchomości, 7. Ochrona własności-powództwa windykacyjne, negatoryjne, roszczenia uzupełniające, ochrona posiadania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-141-3
Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm) (wyciąg): 1. Przepisy ogólne, 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, 3. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy ze niedozwolone, 4. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki, 5. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty, 6. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-297-7
I. Zagadnienia ogólne: 1. Charakterystyka ogólna handlowej spółki osobowej. 2. Źródła prawa. II. Podmiotowość procesowa handlowej spółki osobowej: 1. Podmiotowść procesowa handlowej spółki osobowej. 2. Handlowa spółka osobowa a art. 33 Kodeksy cywilnego. 3. Handlowa spółka osobowa jako podmiot procesu cywilnego.4. Uwagi podsumowujące. III. Handlowa spółka osobowa jako strona procesu cywilnego: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Strona procesu cywilnego. 3. Spółka osobowa i jej status jako strony procesu cywilnego. 4. Oznaczenie strony procesowej na przykładzie handlowej spółki osobowej. 5. Handlowa spółka osobowa w świetle wybranych zasad procesowych. 6. Handlowa spółka osobowa jako podmiot zwolniony od kosztów sądowych. 7. Uwagi podsumowujące. IV. Sąd jako organ procesowy w postępowaniach z udziałem handlowej spółki osobowej. V. Handlowa spółka osobowa jako interwenient uboczny: 1.Instytucja interwencji procesowej a handlowa spółka osobowa. 2. Handlowa spółka osobowa jako interwenient uboczny w procesie wspólnika. 3. Spółka jako interwenient uboczny - uwagi de lege lata. VI. Handlowa spółka osobowa w wybranych postępowaniach odrębnych: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Handlowa spółka osobowa jako podmiot postępowania w sprawach gospodarczych. 3. Handlowa spółka osobowa jako podmiot postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy. VII. Reprezentacja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym: 1. Pojęcie reprezentacji. 2. Reprezentacja handlowa spółki osobowej w procesie cywilnym. 3. Instytucja zastępstwa pośredniego w procesach dotyczących masy upadłości prowadzonych na rzecz lub przeciwko upadłemu, którym jest handlowa spółka osobowa. VIII. Spółka osobowa a status jej wspólnika w procesie cywilnym: 1. Uwagi wprowadzające. 2. Pozycja wspólnika w procesie przeciwko spółce. 3. Powództwo z art. 189 k.p.c. jako jeden ze środków obrony wspólnika przeciwko wierzycielowi spółki. 4. Pozwanie spółki i jej wspólników (wspólnika) w jednym procesie. 5. Proces prowadzony przeciwko wspólnikowi z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę możliwość podjęcia przez niego obrony. 6. Wyrok przeciwko spółce i jego skutki w stosunku do wspólników w świetle art. 778 k.p.c. 7. Status wspólnika spółki partnerskiej w procesie wszczętym z jego powództwa na podstawie art. 295 § 1 k.s.h.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-983-8
1. Pojęcie przedsiębiorcy w świetle przepisów KPC, 2. Zdolność sądowa i procesowa przedsiębiorcy, 3. Postępowanie w sprawach gospodarczych, 4. Postępowanie nakazowe i upominawcze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-254-9
1. Zarys systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, 2. Pozycja ustrojowa referendarza sądowego oraz skarga na orzeczenie referendarza sądowego w systemie środków zaskarżenia, 3. Warunki dopuszczalności skargi na orzeczenie referendarza sądowego, 4. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu w drodze skargi, 5. Postępowanie wywołane wniesieniem skargi, 6. Rozpoznanie skargi przez sąd wieczystoksięgowym, 7. Merytoryczne rozstrzygnięcia skargi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym / Robert Kulski. - Stan prawny na 15.07.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 372, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-306-5
1. Pojęcie umów procesowych w postępowaniu cywilnym, 2. Systematyka umów procesowych w prawie postępowania cywilnego, 3. Zakres przedmiotowy umów procesowych, 4. Umowy procesowe w poszczególnych rodzajach postępowania cywilnego, 5. Charakter prawny umów procesowych, 6. Przesłanki ważności i skuteczności umów procesowych, 7. Skutki umów procesowych, 8. Moc wiążąca umów procesowych, 9. Następstwa wadliwych umów procesowych, 10. Niektóre aspekty prawne właściwe dla poszczególnych umów procesowych, 11. Umowy dowodowe w postępowaniu cywilnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wnoszenie apelacji cywilnej / Zdzisław Krzemiński. - Wyd.4. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 146 s. ; 21 cm.
(Prawo Sądowe)
ISBN: 83-7483-052-2
1. Apelacja w sprawach cywilnych 2. Wzory 3. Teksty aktów prawnych stan na 1.9.2004 r. 4. Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zażalenie w postępowaniu cywilnym / Bogdan Bladowski. - Wyd.4. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 151, [5] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 83-7444-212-3
R.I: Zażalenie w systemie zaskarżania orzeczeń cywilnych. 1. Cel i znaczenie zaskarżenia. 2. Środki zaskarżenia a środki odwoławcze. 3. Zasady systemu zaskarżania. 4. Charakterystyka zażalenia. R.II: Przesłanki dopuszczalności zażalenia. 1. Odpowiednia forma zażalenia. 2. Dopuszczalność zażalenia z ustawy. 3. Istnienie zaskarżonego postanowienia. 4. Legitymacja do wniesienia zażalenia a interes prawny. 5. Zachowanie terminu do wniesienia zażalenia. R. III: Wypadki dopuszczalności zażalenia. 1. Rodzaje orzeczeń zaskarżanych za pomocą zażalenia. 2. Wypadki dopuszczalności zażalenia w poszczególnych postępowaniach: Proces; Postępowanie nieprocesowe; Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt; Postępowanie zabezpieczające; Postępowanie egzekucyjne; Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego; Sąd polubowny (arbitrażowy). R.IV: Postępowanie zażaleniowe w sądzie pierwszej instancji. 1. Wpływ zażalenia na wykonalność postanowienia oraz na bieg postępowania w sprawie. 2. Postępowanie wstępne (instrukcyjne). 3. Rozstrzygnięcie zażalenia przez sąd pierwszej instancji. R.V: Rozpoznanie zażalenia przez sąd drugiej instancji. 1. Postępowanie wstępne. 2.Zakres rozpoznawania sprawy. 3. Podstawa faktyczna i sposób rozstrzygnięcia zażalenia. R.VI: Wydanie i charakter prawny postanowienia zażaleniowego. 1. Skład sądu, posiedzenie niejawne, rozprawa. 2. Stadium orzekania, budowa postanowienia i jego notyfikacja. 3. Rektyfikacja postanowienia i inne czynności sądowe. 4. Charakter prawny i skuteczność postanowienia. R.VII: Postępowanie zażaleniowe przed Sądem Najwyższym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again