Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(9)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(8)
Author
Cieślak Zbigniew
(2)
Kędziora Robert
(2)
Martysz Czesław
(2)
Matan Andrzej
(2)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(2)
Adamiak Barbara
(1)
Bagińska Ewa
(1)
Bojanowski Eugeniusz
(1)
Borkowski Jan
(1)
Federczyk Wojciech
(1)
Klimaszewski Michał
(1)
Kmiecik Zbigniew R
(1)
Knysiak-Molczyk Hanna
(1)
Lang Jacek
(1)
Majchrzak Bartosz
(1)
Ochendowski Eugeniusz
(1)
Parchomiuk Jerzy
(1)
Przybysz Piotr
(1)
Szubiakowski Marek
(1)
Wierzbowski Marek
(1)
Wiktorowska Aleksandra
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Postępowanie administracyjne
(14)
Postępowanie sądowe
(3)
Skarga (prawo)
(3)
Egzekucja administracyjna
(2)
Sądownictwo administracyjne
(2)
Decyzje
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Kasacja
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Odszkodowanie
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
19 results Filter
Book
In basket
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-505-2
Kodeks postępowania administracyjnego: Przepisy ogólne, Postępowanie, Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych, Udział prokuratora, Rozstrzygnięcie sporów o właściwość między organami administracji publicznej a sądami powszechnymi; Zaskarżanie decyzji do sądu administracyjnego; Wydawanie zaświadczeń, Skargi i wnioski, Opłaty i koszty postępowania, Przepisy końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0305-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o)
ISBN: 978-83-264-0305-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzami. - Wyd. 18 Stan prawny na 9.11.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2011. - 392, 8 s. ; 15 cm.
(Przepisy w dobrej cenie)
ISBN: 978-83-264-1383-4
Zawiera: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków; Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-2069-4
Kodeks postępowania adminsitracyjnego:1. Przepisy ogólne; 2. Postępowanie; 3. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych; 4. Udział prokuratora; 7. Wydawanie zaświadczeń; 8. Skargi i wnioski; 9. Opłaty i koszty postępowania; 10. Przepisy końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji / Ewa Bagińska, Jerzy Parchomiuk. - Stan prawny na 1.08.2010 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - XX, 593 s. ; 24 cm.
(System Prawa Administracyjnego / red. nacz. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; Tom 12)
ISBN: 978-83-255-1586-7
R.1 Geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa: Uwagi terminologiczne; Geneza odpowiedzialności odszkodowawczej państwa - od czasów rzymskich do XX w.; Spory o charakter prawny roszczeń przeciwko państwu a miejsce regulacji; Przemiany w podstawach odpowiedzialności państwa w prawie polskim do 1997 r.; R.II Współczesne modele odpowiedzialności odszkodowawczej administracji i ich tendencje rozwojowe - uwagi porównawcze: Modele odpowiedzialności za działania bezprawne administracji; Tendencje rozwojowe; Tendencje rozwojowe w zakresie indemnizacji szkód legalnych; Rozwój instytucji odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa wspólnotowego - wzmianka; R.III Filozoficzne i aksjologiczne uzasadnienia obowiązki indemnizacyjnego administracji (państwa); Przegląd teorii uzasadniających obowiązek indemnizacyjny administracji; Sprawiedliwości wyrównawcza czy sprawiedliwość dystrybuowana; R.IV Konstytucjonalizacja prawa podmiotowego do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej: Geneza art. 777 Konstytucji RP; Treść i funkcje konstytucyjnego prawa od odszkodowania; Skutki konstytucjonalizacji prawa do odszkodowania z tytułu wykonywania władzy publicznej dla systemu prawa; Konstytucyjne prawo do odszkodowania a konstytucyjne prawo do sądu; Konstytucyjne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód wyrządzonych zgodnym z prawem działaniem administracji publicznej; Publiczne prawo podmiotowe do odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych legalnym działaniem administracji publicznej; R.V Podstawy i zakres odpowiedzialności deliktowej administracji w świetle Kodeksu cywilnego: Zasada ryzyka jako podstawa ogólna odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej; Zasada słuszności jako podstawa odpowiedzialności za zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej; Zagadnienia prawa międzyczasowego; Podstawy odpowiedzialności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego o innych podmiotów publicznoprawnych za czynności niewładcze; R.VI Przesłanki odpowiedzialności deliktowej za niezgodne z prawem wykonywania władzy publicznej; Wykonywanie władzy publicznej - wybrane przypadki szczególne i graniczne; Bezprawność cywilna jako przesłanka odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej na podstawie art. 417 § 1 KC; Odpowiedzialność z tytułu bezprawia judykacyjnego; Odpowiedzialność z tytułu bezprawia normatywnego; Podstawy odpowiedzialności komornika sądowego; Zakres obowiązku naprawienia szkody; R.VII Przesłanki odpowiedzialności za działania legalne administracji: Zakres przedmiotowy - rodzaje uszczerbków objęte obowiązkiem odszkodowawczym; Ocena zdarzenia wywołującego szkodę; Rola związku przyczynowo-skutkowego; Rola związku przyczynowo-skutkowego; Zakres odszkodowania; R.VIII Realizacja roszczeń odszkodowawczych: Zakres podmiotowy odpowiedzialności; Forma rekompensaty; Droga dochodzenia roszczeń; Przedawnienie roszczeń; Znaczenie regresu dla funkcjonowania systemu odpowiedzialności administracji za wyrządzone szkody; Problemy reprezentacji Skarbu Państwa w procesie odszkodowawczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ogólne postępowanie administracyjne / Robert Kędziora. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 449 s. ; 24 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-874-0
1. Wprowadzenie do prawa o postepowaniu administracyjnym, 2. Organ administraji publicznej w postępowaniu administracyjnym, 3. Strona i inni uczestnicy postępowania administracyjnego, 4. Zasady ogólne postępowania administracyjnego, 5. Czynności techniczno - procesowe postępowania administracyjnego, 6. Terminy w postepowaniu administracyjnym, 7. Wszczęcie postępowania administracyjnego, 8. Postępowanie wyjaśniające, 9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, 10. Weryfikacja decyzji i postanowień w administracyjnym toku instancji, 11. Nadzwyczajne środki weryfikacji aktów administracyjnych, 12. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń, 13. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków, 14. Opłaty i koszty postępowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-1529-4
1. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych; 2. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego; 3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego; 4. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej; 5. Strona postępowania administracyjnego; 6. Podmioty na prawach strony; 7. Wszczęcie postępowania administracyjnego; 8. Czynności techniczno-procesowe; 9. Postępowanie dowodowe; 10. Przerwanie toku postępowania administracyjnego; 11. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym; 12. Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji; 13. Wznowienie postępowania administracyjnego; 14. Uchylenie, wygaśnięcie i zmiana decyzji; 15. Stwierdzenie nieważności decyzji; 16. Postępowania uproszczone; 17. Sądownictwo administracyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-559-6
R.I Zagadnienia ogólne, 1. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego, 2. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego, R.II Postępowanie administracyjne, 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego, 2. Organy prowadzące postępowanie i ich właściwość, 3. Strona i podmioty działające na prawach strony, 4. Terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje, 5. Przebieg postępowania, 6. Decyzja, ugoda administracyjna i postanowienie, 7. Zwyczajne środki prawne, postępowanie odwoławcze, 8. Uchyleni i zmiana decyzji poza postępowaniem odwoławczym. Stwierdzenie nieważności i wygaśnięcie decyzji, 9. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z decyzji administracyjnej oraz jej niewydania, 10. Postępowanie szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych, 11. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, 12. Opłaty i koszty postępowania. R.III Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń. R.IV Postępowanie w sprawach skarg i wniosków, 1. Źródła prawa i właściwości organów, 2. Wnoszenie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 3. Stosunek postępowania skargowego do postępowania administracyjnego. R.V Postępowanie egzekucyjne w administracji, 1. Zagadnienia ogólne i źródła prawa, 2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej, 3. Zasady postępowania egzekucyjnego, 4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym, 5. Środki egzekucji należności pieniężnych, 6. Środki egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, 7. Przebieg postępowania egzekucyjnego, 8. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym, 9. Postępowanie zabezpieczające, 10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. R.VI Zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji i postanowień oraz postępowanie przed tym sądem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (7 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1962-9
1. Istota i rozwój postępowania administracyjnego, 2. Zagadnienia ogólne, 3. Podmioty orzekające, 4. Strona i podmioty na prawach strony, 5. Doręczenia, wezwania i terminy, 6. Wszczęcia postępowania, 7. Przerwanie toku postępowania, 8. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, 9. Kontrola prawidłowości decyzji i postanowień w administracyjnym toku instancji, 10. Weryfikacja według decyzji ostatecznych, 11. Uprawienia prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym, 12. Opłaty i koszty postępowania, 13. Postępowanie uproszczone, 14. Postępowanie podatkowe, 15. Postępowanie egzekucji w administracji, 16. Pozycja prawna sądów administracyjnych i postępowanie przed sądami administracyjnymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-503-8
I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego; II. Ogólne postępowanie administracyjne; III. Inne postępowania uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego; IV. Postępowanie w sprawach podatkowych; V. Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych; VI. Postępowanie egzekucyjne w administracji; VII. Postępowanie karne, porządkowe i dyscyplinarne w administracji; VIII. Postępowanie przed sądami administracyjnymi; IX. Postępowanie szczególne w sprawie skargi na przewlekłość postępowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-452-9
Cz. I Zagadnienia ogólne: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym; Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym; Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym; Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje. Cz. II Instytucje procesowe postępowania administracyjnego: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Strona postępowania administracyjnego; Podmioty na prawach strony; Uczestnicy postępowania administracyjnego; Przedmiot postępowania administracyjnego ogólne oraz szczególnego. Cz. III Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego: Czynności procesowe postępowania administracyjnego; Dowody i postępowanie wyjaśniające; Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych. Cz. IV Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej. Cz. V Kontrola sądowa działalności administracji publicznej: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej. Cz. VI Postępowanie sądowoadministracyjne: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Koszty postępowania; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Obalanie prawomocnych orzeczeń; Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze. Cz. VII Administracyjne postępowanie egzekucyjne: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Środki egzekucyjne; Tok postępowania egzekucyjnego; Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Postępowanie zabezpieczające. Cz. VIII Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postepowanie sądowoadministracyjne / Zbigniew R. Kmiecik. - Wyd. 2 Stan prawny na 15.01.2011 z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dn. 10.04.2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 350, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1395-7
I. Zagadnienia ogólne: 1. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego; 2. Formy działania administracji; 3. Pojęcie postępowania administracyjnego; 4. Zasady ogólne postępowania administracyjnego; II. Postępowanie administracyjne w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjne): 1. Organy prowadzące postępowanie; Uczestnicy postępowania administracyjnego; 3. Zasady doręczeń i wezwań; 4. Terminy; 5. Postępowanie przed organami I instancji; 6. Postępowanie odwoławcze i zażaleniowe; 7. Postępowanie nadzwyczajne; 8. Opłaty i koszty postępowania; 9. Odszkodowanie za szkodę spowodowaną wydaniem lub wzruszeniem decyzji; III. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń: 1. Istota zaświadczenia; 2. Przebieg postępowania; IV. 1. Zagadnienia ogólne; 2. Składanie, przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków; 3. Zbieg postępowania skargowego i postępowania jurysdykcyjnego; V. Postępowanie egzekucyjne w administracji: 1. Zagadnienia ogólne; 2. Przebieg postępowania egzekucyjnego; 3. Środki egzekucyjne; 4. Postępowanie zabezpieczające; 5. Środki prawne; 6. Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu należności pieniężnych; VI. Postępowanie sądowo administracyjne: 1. Ustrój sądownictwa administracyjnego w Polsce; 2. Zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne; 3. Zasady ogólne postępowanie sądowo administracyjnego; 4. Podmioty i uczestnicy postępowania; 5. Doręczanie pism procesowych i terminy w postępowaniu sądowo administracyjnym; 6. Przebieg postępowania; 7. Środki zaskarżania orzeczeń sądów administracyjnych; 8. Koszty postępowania; 9. Rozstrzyganie sporów o właściwość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-076-7
1. Modele środków zaskarżania orzeczeń sądowych w toku instancji: Geneza i rozwój systemów zaskarżania orzeczeń sądowych; Cele i funkcje zaskarżania orzeczeń sadowych; Pojęcie instancyjności, środka zaskarżenia i środka odwoławczego; Model apelacyjny; Model kasacyjny; Model rewizyjny; Instancyjność w polskim systemie sądownictwa administracyjnego; 2. Podstawy prawne dwuinstancyjności sądownictwa administracyjnego: Konstytucyjne źródła zasady dwuinstancyjności postępowania sądowo-administracyjnego; Dwuinstancyjność sądownictwa administracyjnego a prawo międzynarodowe; Projekty ustaw reformujących sądownictwo administracyjne; Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne a zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego; 3. Wybrane europejskie systemy sądowej kontroli administracji publicznej: Modele sądowej kontroli administracji publicznej w Europie; Modele jurysdykcji merytorycznej i model jurysdykcji weryfikacyjnej; Modele środków odwoławczych od orzeczeń sądowych na przykładzie wybranych państw europejskich; 4. Przesłanki dopuszczalności skargi kasacyjnej: Uwagi ogólne; Klasyfikacje przesłanek dopuszczalności skargi kasacyjnej; Przesłanki obiektywne; Przesłanki subiektywne; 5. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej: Pojęcie legitymacji do wniesienia skargi kasacyjnej; Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej; 6. Podstawy zaskarżania: Błąd jako podstawa zaskarżania; Naruszenie prawa materialnego jako podstawa skargi kasacyjnej; Naruszenie przepisów postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej; Podstawy skargi kasacyjnej a zasada dwuinstancyjności postępowania sądowo-administracyjnego; 7. Przebieg postępowania prowadzonego na skutek wniesienia skargi kasacyjnej: Zasadnicze skutki wniesienia skargi kasacyjnej; Postępowanie wstępne; Postępowanie rozpoznawcze; 8/ Rozstrzygnięcie sądu odwoławczego: Zakres orzekania sądu odwoławczego; Formy orzeczeń; Zakres uprawnień orzeczniczych sądu drugiej instancji; Koszty postępowania odwoławczego; Charakter i skutki orzeczeń sądu odwoławczego; 9. Model środka odwoławczego a efektywność udzielanej ochrony sądowej: Ograniczenia w dostępie do drugiej instancji; Kasacja czy apelacja- jaki model dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again