Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(18)
only on-site
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(11)
Author
Adamiak Barbara
(2)
Borkowski Janusz
(2)
Kmiecik Zbigniew R
(2)
Kędziora Robert
(2)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(2)
Bojanowski Eugeniusz
(1)
Boć Jan
(1)
Cieślak Zbigniew
(1)
Dembczyńska Justyna
(1)
Domagała Michał
(1)
Dziewięcka-Bokun Ludmiła
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Hauser Roman
(1)
Izdebski Jan M
(1)
Knysiak-Molczyk Hanna
(1)
Kopacz Marta
(1)
Lang Jacek
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Matan Andrzej
(1)
Ochendowski Eugeniusz
(1)
Pietrasz Piotr
(1)
Przybysz Piotr
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Sobieralski Krzysztof
(1)
Stanisławski Tadeusz
(1)
Suwaj Robert
(1)
Szubiakowski Marek
(1)
Ura Edward
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Wierzbowski Marek
(1)
Wiktorowska Aleksandra
(1)
Wrzosek Stanisław
(1)
Zacharko Lidia
(1)
Ziółkowska Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(21)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Postępowanie administracyjne
(19)
Egzekucja administracyjna
(5)
Sądownictwo administracyjne
(4)
Egzekucja sądowa
(3)
Postępowanie sądowe
(2)
Postępowanie zabezpieczające
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Skarga (prawo)
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Decyzje
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Dowód
(1)
Gospodarka
(1)
Kasacja
(1)
Kultura
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Oświadczenie woli
(1)
Podatek
(1)
Postępowanie amdinistracyjne
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Umowa administracyjna
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
30 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-919703-3-1
1. Kilka uwag o przyczynach rozbieżności interpretacyjnych; 2. Podatek od spadków i darowizn- zwolnienie nabycia rzeczy i praw majątkowych przez osoby najbliższe; 3. Wadliwa legislacja przyczyną sporów w sprawach podatkowych; 4. Postępowanie mediacyjne w pięć lat po reformie sądownictwa administracyjnego; 5. Niezgodność przepisów ustawy o podatku VAT z Dyrektywą Rady UE- wybrane zagadnienia; 6. Doradca podatkowy jako przedstawiciel w postępowaniu w sprawach celnych; 7. Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym; 8. Kasy fiskalne w polskim prawie podatkowym; 9. Wnioski składane przez doradcę podatkowego w toku postępowania sądowoadministracyjnego; 10. Postępowanie przed sądem w trybie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności; 11. Rola doradcy podatkowego w czynnościach kontroli skarbowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-174-5
Koncepcja otwartej kompetencji ogólnej w postępowaniu administracyjnym; Przyczynek do zagadnień autonomizacji; Sądownictwo administracyjne- zamierzenia legislacyjne a realne potrzeby; Dylematy typologii prawnych form działania administracji publicznej; Elementy proceduralne nadzoru nad samorządem terytorialnym; Ewolucja pojęcia administracji publicznej a definiowanie prawa administracyjnego; Forma prawna "interpretacji przepisów prawa podatkowego"; Zmiany w podziale kompetencji organów administracji publicznej w sprawach związanych z ochroną środowiska; Biurokracja a nowe formy działania administracji; Czy ugoda administracyjna jest formą działania administracji publicznej?; Prawo administracyjne wobec uzależnień- kierunki przemian; O podstawowych zagadnieniach świadomości prawnej społeczeństwa; Ewolucja czynności faktycznych administracji; Uchwalenie pierwszej konstytucji bolszewików; Akt administracyjny rzeczowy; Słowo o metodach działania administracji publicznej; Podstawa prawna decyzji administracyjnej; Zdolności do czynności prawnych organu administracji publicznej; Czynniki kształtujące rozwój form prawnych działań administracji; Dobro zasadą i racją bytu administracji; Wpływ zasad ogólnych na przekształcenie ustrojowe w administracji publicznej; Regulacja jako nowe zjawisko administracyjno-prawne; Racjonalność i logika decyzji administracji; Wybrane zagadnienia prawne funkcjonowania związków wyznaniowych; Zakres zastosowania instytucji ugody w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Kilka uwag na temat umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; Koordynacja w administracji publicznej; Realizacja prawa do wolności sumienia i wyznania w kodeksie postępowania administracyjnego; Ewolucja formy przekazania podania do organu właściwego w ogólnym oraz podatkowym postępowaniu administracyjnym; Wpływ ogólnej teorii systemów na koncepcję nauki administracji; Kontrakt wojewódzki; Prywatyzacja zadań publicznych a przekształcenia w sferze prawnych form działania administracji (na przykładzie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych); Indywidualne zezwolenie dewizowe jako decyzja administracyjna; Ostateczność decyzji administracyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 9 zaktual. i rozszerz. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XX, 997 s. ; 24 cm.
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-7483-907-5
Kodeks postępowania administracyjnego; Przepisy szczegółowe w sprawach ubezpieczeń społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Robert Kędziora. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XVII,980 s. ; 20 cm.
(Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-0300-0
Kodeks postępowania adminsitracyjnego:1. Przepisy ogólne; 2. Postępowanie; 3. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych; 4. Udział prokuratora; 7. Wydawanie zaświadczeń; 8. Skargi i wnioski; 9. Opłaty i koszty postępowania; 10. Przepisy końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-052-1
1. Kodeks postępowania administracyjnego: Przepisy ogólne; Postępowanie; Przepsiy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych; Udział prokuratora; Rozstrzyganie sporów o właściwość między organami administracji publicznej a sądami powszechnymi; Zaskarżanie decyzji do sądu administracyjnego; Wydawanie zaświadczeń; Skargi i wnioski; Opłaty i koszty postępowania; Przepisy końcowe; 2. Postępowanie przed sądami administracyjnymi: Przepisy wstępne; Strony; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze; Koszty postępowania; Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego; Wznowienie Postępowania; Wykonywanie orzeczeń sądowych; Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt; Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym; Przepis końcowy; 3. Postępowanie egzekucyjne w administracji: Przepisy ogólne; Egzekucja należności pieniężnych; Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Postępowanie zabezpieczające Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy; Przepisy wprowadzające i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-04-2
1. Zasady trwałości decyzji administracyjnej; 2. Istota wznowienia postępowania administracyjnego; 3. Dopuszczalność wznowienia postępowania administracyjnego; 4. Postępowanie wyjaśniające w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 5. Ujawnienie istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów istniejących w dniu wydania decyzji, nieznanych organowi, który wydał decyzje; 6. Nowe okoliczności jako podstawa wznowienia postępowania administracyjnego; 7. Nowe dowody jako podstawa wznowienia postępowania administracyjnego; 8. Tryb wznowienia postępowania administracyjnego; 9. Wznowienia postępowania administracyjnego w regulacji państw europejskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-874-0
1. Wprowadzenie do prawa o postepowaniu administracyjnym, 2. Organ administraji publicznej w postępowaniu administracyjnym, 3. Strona i inni uczestnicy postępowania administracyjnego, 4. Zasady ogólne postępowania administracyjnego, 5. Czynności techniczno - procesowe postępowania administracyjnego, 6. Terminy w postepowaniu administracyjnym, 7. Wszczęcie postępowania administracyjnego, 8. Postępowanie wyjaśniające, 9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, 10. Weryfikacja decyzji i postanowień w administracyjnym toku instancji, 11. Nadzwyczajne środki weryfikacji aktów administracyjnych, 12. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń, 13. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków, 14. Opłaty i koszty postępowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-365-3
R.I Zagadnienia ogólne, 1. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego, 2. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego, R.II Postępowanie administracyjne, 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego, 2. Organy prowadzące postępowanie i ich właściwość, 3. Strona i podmioty działające na prawach strony, 4. Terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje, 5. Przebieg postępowania, 6. Decyzja, ugoda administracyjna i postanowienie, 7. Zwyczajne środki prawne, postępowanie odwoławcze, 8. Uchyleni i zmiana decyzji poza postępowaniem odwoławczym. Stwierdzenie nieważności i wygaśnięcie decyzji, 9. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z decyzji administracyjnej oraz jej niewydania, 10. Postępowanie szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych, 11. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, 12. Opłaty i koszty postępowania. R.III Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń. R.IV Postępowanie w sprawach skarg i wniosków, 1. Źródła prawa i właściwości organów, 2. Wnoszenie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 3. Stosunek postępowania skargowego do postępowania administracyjnego. R.V Postępowanie egzekucyjne w administracji, 1. Zagadnienia ogólne i źródła prawa, 2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej, 3. Zasady postępowania egzekucyjnego, 4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym, 5. Środki egzekucji należności pieniężnych, 6. Środki egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, 7. Przebieg postępowania egzekucyjnego, 8. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym, 9. Postępowanie zabezpieczające, 10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. R.VI Zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji i postanowień oraz postępowanie przed tym sądem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0371-0
1. Istota i rozwój postępowania administracyjnego, 2. Zagadnienia ogólne, 3. Podmioty orzekające, 4. Strona i podmioty na prawach strony, 5. Doręczenia, wezwania i terminy, 6. Wszczęcia postępowania, 7. Przerwanie toku postępowania, 8. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, 9. Kontrola prawidłowości decyzji i postanowień w administracyjnym toku instancji, 10. Weryfikacja według decyzji ostatecznych, 11. Uprawienia prokuratora i Rzecznika praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym, 12. Opłaty i koszty postępowania, 13. Postępowanie uproszczone, 14. Postępowanie podatkowe, 15. Postępowanie w administracji, 16. Pozycja prawna sądów administracyjnych i postępowanie przed sądami administracyjnymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-896-7
1. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego, 2. Ogólne postępowanie administracyjne, 3. Inne postępowania uregulowane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, 4. Postępowanie w sprawach podatkowych, 5. Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych, 6. Postępowanie egzekucyjne w administracji, 7. Postępowanie karne, porządkowe i dyscyplinarne w administracji, 8 .Postępowanie przed sądami administracyjnymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-951-3
Cz. I Zagadnienia ogólne: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym; Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym; Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym; Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje. Cz. II Instytucje procesowe postępowania administracyjnego: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Strona postępowania administracyjnego; Podmioty na prawach strony; Uczestnicy postępowania administracyjnego; Przedmiot postępowania administracyjnego ogólne oraz szczególnego. Cz. III Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego: Czynności postępowania administracyjnego; Dowody i postępowanie wyjaśniające; Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych. Cz. IV Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej. Cz. V Kontrola sądowa działalności administracji publicznej: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej. Cz. VI Postępowanie sądowoadministracyjne: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Koszty postępowania; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Obalanie prawomocnych orzeczeń; Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze. Cz. VII Administracyjne postępowanie egzekucyjne: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Środki egzekucyjne; Tok postępowania egzekucyjnego; Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Postępowanie zabezpieczające. Cz. VIII Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-211-7
Cz. I: Zagadnienia ogólne: 1. Geneza i rozwój postępowanie administracyjnego i sądownictwa administracyjnego, 2. Formy działania administracji, 3. Normy proceduralne w systemie prawa administracyjnego, 4. Zakres regulacji objętej kodeksem postępowania administracyjnego, 5. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Cz. II: Postępowanie administracyjne w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjne): 1. Pojęcie jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, 2.Organy prowadzące postępowanie, 3. Uczestnicy postępowania administracyjnego, 4. Zasady doręczeń i wezwań, 5. Terminy, 6. Postępowanie przed organami I instancji, 7. Postępowanie odwoławcze i zażaleniowe, 8. Postępowanie nadzwyczajne, 9. Środki prawne podejmowane z urzędu, 10. Opłaty i koszty postępowania, 11. Odszkodowanie za szkodę spowodowaną wydanie lub wzruszeniem decyzji. Cz. III: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń: 1. Istota zaświadczenia, 2. Przebieg postępowania. Cz. IV. : Postępowanie w sprawach skarg i wniosków: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Składanie, przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków, 3. Zbieg postępowanie skargowego jurysdykcyjnego. Cz. V.: Postępowanie egzekucyjne w administracji: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Przebieg postępowanie egzekucyjnego, 3. Środki egzekucyjne, 4. Postępowanie zabezpieczające, 5. Środki prawne, 6. Udzielanie pomocy państwu oraz korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu należności pieniężnych. Cz. VI: Postępowanie sądowo administracyjne: 1. Ustrój sądownictwa administracyjnego w Polsce, 2. Zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne, 3. Zasady ogólne postępowania sądowoadministracyjnego, 4. Podmioty i uczestnicy postępowania, 5. Doręczanie pism procesowych i terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 6. Przebieg postępowania, 7. Środki zaskarżenia orzeczeń sądów administracyjnych, 8. Koszty postępowania, 9. Rozstrzygnięcie sporów o właściwość
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-816-5
Dział I. Przepisy ogólne: Zasady ogólne; Organy egzekucyjne; Zasady prowadzenia egzekucji; Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; Zbieg egzekucji; Koszty egzekucyjne; Udzielanie pomocy obcemu państwu przy dochodzeniu należności pieniężnych powstałych na jego terytorium oraz korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu takich należności powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dział II. Egzekucja należności pieniężnych: Przepisy ogólne; Egzekucja z wynagrodzenia za pracę; Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego; Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych; Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych; Egzekucja z pozostałych praw majątkowych; Egzekucja z ruchomości; Egzekucja z nieruchomości; Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; Podział kwoty uzyskanej z egzekucji. Dział III. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym: Przepisy wspólne; Grzywna w celu przymuszenia; Wykonanie zastępcze; Odebranie rzeczy ruchomej; Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń; Przymus bezpośredni. Dział IV. Postępowanie zabezpieczające: Przepisy ogólne Zabezpieczenie należności pieniężnych; Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym. Dział IVa. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy: Odpowiedzialność odszkodowawcza; Odpowiedzialność porządkowa. Dział V. Przepisy wprowadzające i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz / Piotr Przybysz. - Wyd. 5 Stan prawny na 3.11.2008 r. - Wraszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2009. - 516, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7620-056-9
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 1. Przepisy ogólne; 2. Egzekucja należności pieniężnych; 3. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; 4. Postępowanie zabezpieczające: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 5. Przepisy wprowadzające i końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61188-09-4
1. Kwestie wspólne postępowania egzekucyjnego: Istota i zakres egzekucji administracyjnej; Podmioty postępowania egzekucyjnego; Uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Zasady w postępowaniu egzekucyjnym; Koszty egzekucyjne; Odpowiedzialność w postępowaniu egzekucyjnym; Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Czynności techniczno-procesowe organu; 2. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego: Prawne podstawy wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego; Czynności przygotowawcze; Wszczęcie egzekucji administracyjnej; Zbieg egzekucji; 3. Postępowanie wykonawcze: Czynności wykonawcze; Przerwanie toku postępowania egzekucyjnego; Zakończenie postępowania egzekucyjnego i skutki prawne; 4. Postępowanie zabezpieczające; 5. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym; 6. Pomoc międzynarodowa przy dochodzeniu należności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-818-9
Cz. I: Administracja i prawo administracyjne; Stosunek administracyjno-prawny; Źródła prawa administracyjnego; Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji; Prawne formy działania administracji; Podziały terytorialne państwa; Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego; Administracja zakładów, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i podmiotów prywatnych; Pracownicy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, Kontrola administracji publicznej. Cz. II: Postępowanie administracyjne. Cz. III: Administracja finansów i skarbu państwa; Gospodarka, gospodarka morska, gospodarka wodna, transport i łączność; Ochrona środowiska, rolnictwo i rozwój wsi; Administracja spraw wewnętrznych; Administracja obrony narodowej; Administracja wymiaru sprawiedliwości; Administracja spraw zagranicznych; Administracja zdrowia, pracy i zabezpieczenia społecznego; Kultura, oświata i szkolnictwo wyższe; Kultura fizyczna i turystyka; Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych; Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-596-5
1. Istota rozprawy administracyjnej. 2. Ewolucja regulacji prawnej rozprawy administracyjnej. 3. Przesłanki rozprawy administracyjnej. 4. Podmioty rozprawy administracyjnej. 5. Czynności poprzedzające rozprawę administracyjną. 6. Zasady kierowania rozprawą administracyjną. 7. Przebieg rozprawy administracyjnej. 7. Forma utrwalania czynności rozprawy administracyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-076-7
1. Modele środków zaskarżania orzeczeń sądowych w toku instancji: Geneza i rozwój systemów zaskarżania orzeczeń sądowych; Cele i funkcje zaskarżania orzeczeń sadowych; Pojęcie instancyjności, środka zaskarżenia i środka odwoławczego; Model apelacyjny; Model kasacyjny; Model rewizyjny; Instancyjność w polskim systemie sądownictwa administracyjnego; 2. Podstawy prawne dwuinstancyjności sądownictwa administracyjnego: Konstytucyjne źródła zasady dwuinstancyjności postępowania sądowo-administracyjnego; Dwuinstancyjność sądownictwa administracyjnego a prawo międzynarodowe; Projekty ustaw reformujących sądownictwo administracyjne; Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne a zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego; 3. Wybrane europejskie systemy sądowej kontroli administracji publicznej: Modele sądowej kontroli administracji publicznej w Europie; Modele jurysdykcji merytorycznej i model jurysdykcji weryfikacyjnej; Modele środków odwoławczych od orzeczeń sądowych na przykładzie wybranych państw europejskich; 4. Przesłanki dopuszczalności skargi kasacyjnej: Uwagi ogólne; Klasyfikacje przesłanek dopuszczalności skargi kasacyjnej; Przesłanki obiektywne; Przesłanki subiektywne; 5. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej: Pojęcie legitymacji do wniesienia skargi kasacyjnej; Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej; 6. Podstawy zaskarżania: Błąd jako podstawa zaskarżania; Naruszenie prawa materialnego jako podstawa skargi kasacyjnej; Naruszenie przepisów postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej; Podstawy skargi kasacyjnej a zasada dwuinstancyjności postępowania sądowo-administracyjnego; 7. Przebieg postępowania prowadzonego na skutek wniesienia skargi kasacyjnej: Zasadnicze skutki wniesienia skargi kasacyjnej; Postępowanie wstępne; Postępowanie rozpoznawcze; 8/ Rozstrzygnięcie sądu odwoławczego: Zakres orzekania sądu odwoławczego; Formy orzeczeń; Zakres uprawnień orzeczniczych sądu drugiej instancji; Koszty postępowania odwoławczego; Charakter i skutki orzeczeń sądu odwoławczego; 9. Model środka odwoławczego a efektywność udzielanej ochrony sądowej: Ograniczenia w dostępie do drugiej instancji; Kasacja czy apelacja- jaki model dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-222-3
1. Strona, formy i warunki jej udziału w postępowaniu, 2. Wola jako czynnik sprawczy oświadczeń procesowych, 3. Ogólna charkaterystyka oświadczeń procesowych stron, 4. Skutki nałożenia przez stronę oświadczenia, złożenia oświadczenia przd niewłaściwym organem i złożenia fałszywego oświadczenia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-22-5
Cz. I. Problemy generalne umowy w administracji, Cz. II. Umowy w zakresie zamówień publicznych, partnerstwa publiczno - prywatnego, pożytku publicznego, Cz. III. Umowy w dziedzinach szczególnych, Cz. IV. Umowy a postępowanie administracyjne, Cz. V. Administracja a umowy cywilnoprawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again