Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(11)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(11)
Author
Domagała Michał
(1)
Hauser Roman
(1)
Izdebski Jan M
(1)
Kmieciak Zbigniew
(1)
Kopacz Marta
(1)
Kłosowska Katarzyna
(1)
Matan Andrzej
(1)
Miłek Marian
(1)
Miłosz Michał
(1)
Nawacki Lesław
(1)
Olszewski Jan
(1)
Sieniawska Krystyna
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Stanisławski Tadeusz
(1)
Wrzosek Stanisław
(1)
Zacharko Lidia
(1)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Postępowanie administracyjne
(12)
Prawo administracyjne
(5)
Administracja
(3)
Naczelny Sąd Administracyjny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sądownictwo administracyjne
(2)
Administracja publiczna
(1)
Budżety terenowe
(1)
Decyzje
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Finanse publiczne
(1)
Leoński, Zbigniew (1929
(1)
Monopol
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Oświata
(1)
Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawodawstwo
(1)
Pytanie prawne
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środki odwoławcze
(1)
Świątkiewicz, Jerzy
(1)
Subject: time
1989-
(2)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1595-1
1. Zagadnienie realizacji kompetencji organu administracji publicznej; 2. Konstrukcja prawna bezczynności organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym; 3. Milczenie organu administracji publicznej a stan bezczynności w postępowaniu administracyjnym; 4. Instytucje prawne służące zwalczaniu bezczynności organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-467-5
1. Miejsce czynności faktycznych wśród prawnych form działania administracji: Pojęcie prawnych form działania administracji; Pojęcie czynności faktycznych w doktrynie polskiej; Wyodrębnienie czynności faktycznych w doktrynie niemieckiej. 2. Czynności materialno-techniczne: Pojęcie czynności materialno-technicznych; Zaświadczenia; Czynności techniczno-procesowe; Czynności materialno-techniczne wykonywane w ramach administracji specjalnej; Prowadzenie ewidencji i rejestrów; Udzielanie informacji. 3. Działania społeczno-organizatorskie: Miejsce działań społeczno-organizatorskich w klasyfikacji prawnych form działania administracji; Przykłady działań społeczno-organizatorskich. 4. Granice czynności faktycznych administracji: Rozgraniczenie czynności faktycznych i aktów administracyjnych; Stopień sformalizowania; Ochrona obywateli przez bezprawną ingerencją administracji publicznej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-507-7
1.Pojęcie oraz charakter działalności uchwałodawczej NSA, 2.Rys historyczny instytucjimajacych na celu rozstrzyganie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości, 3.Instytucje służące rozstrzyganiu zagadnieć prawnych budżacych wątpliwości w polskim systemie prawnym, 4.Instytucje służące wyjaśnianiu pytań prawnych w zagranicznych postępowaniach sądowoadministracyjnych, 5.Przesłaniki przedmiotowe wszczęscia trybu uchwałodawczego, 6.Przesłanki podmiotowe wszczęscia trybu uchwałodawczego, 7.Postępowanie w przedmiocie odpowiedzi na pytania prawne, 8.Rodzaje rozstrzygnięć NSA podejmowanych w trybie uchwałodawczym, 9.Skutki prawne uchwał NSA
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-174-5
Koncepcja otwartej kompetencji ogólnej w postępowaniu administracyjnym; Przyczynek do zagadnień autonomizacji; Sądownictwo administracyjne- zamierzenia legislacyjne a realne potrzeby; Dylematy typologii prawnych form działania administracji publicznej; Elementy proceduralne nadzoru nad samorządem terytorialnym; Ewolucja pojęcia administracji publicznej a definiowanie prawa administracyjnego; Forma prawna "interpretacji przepisów prawa podatkowego"; Zmiany w podziale kompetencji organów administracji publicznej w sprawach związanych z ochroną środowiska; Biurokracja a nowe formy działania administracji; Czy ugoda administracyjna jest formą działania administracji publicznej?; Prawo administracyjne wobec uzależnień- kierunki przemian; O podstawowych zagadnieniach świadomości prawnej społeczeństwa; Ewolucja czynności faktycznych administracji; Uchwalenie pierwszej konstytucji bolszewików; Akt administracyjny rzeczowy; Słowo o metodach działania administracji publicznej; Podstawa prawna decyzji administracyjnej; Zdolności do czynności prawnych organu administracji publicznej; Czynniki kształtujące rozwój form prawnych działań administracji; Dobro zasadą i racją bytu administracji; Wpływ zasad ogólnych na przekształcenie ustrojowe w administracji publicznej; Regulacja jako nowe zjawisko administracyjno-prawne; Racjonalność i logika decyzji administracji; Wybrane zagadnienia prawne funkcjonowania związków wyznaniowych; Zakres zastosowania instytucji ugody w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Kilka uwag na temat umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; Koordynacja w administracji publicznej; Realizacja prawa do wolności sumienia i wyznania w kodeksie postępowania administracyjnego; Ewolucja formy przekazania podania do organu właściwego w ogólnym oraz podatkowym postępowaniu administracyjnym; Wpływ ogólnej teorii systemów na koncepcję nauki administracji; Kontrakt wojewódzki; Prywatyzacja zadań publicznych a przekształcenia w sferze prawnych form działania administracji (na przykładzie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych); Indywidualne zezwolenie dewizowe jako decyzja administracyjna; Ostateczność decyzji administracyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7338-073-6
Cz.1 Podstawowe pojęcia; Cz.2 Pojęcie koncentracji przedsiębiorców w naukach ekonomicznych i prawnych; Cz.3 Ewolucyjny proces rozwoju publicznoprawnej prewencyjnej ochrony konkurencji w zakresie nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców; Cz.4 Podmioty uczestniczące w postępowaniu koncentracyjnym; Cz.5 Ustalenie stanu koncentracji; Cz.6 Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców; Cz.7 Pozaustawowe determinanty rozstrzygnięć prezesa UOKiK; Cz.8 Determinanty ustawowe; Cz.9 Rozstrzygnięcia w postępowaniu koncentracyjnym; Cz.10 Czynniki zwiększenia efektywności nadzoru nad koncentracjami; Zakończenie - uwagi generalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1396-4
1. Modele zaskarżania decyzji w administracyjnym trybie odwoławczym; 2. Odwołanie od decyzji w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym; 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i odwołanie niedewolutywne; 4. Gwarancje proceduralne w postępowaniu odwoławczym; 5. Odwołanie administracyjne a prawo do sądu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
1. Problemy konstytucyjne: Stosowanie konstytucji w działalności uchwałodawczej Naczelnego Sądu Administracyjnego; Udział trzeciej władzy w dyskursie społecznym- sądy i trybunały najwyższych instancji; Konstytucyjne podstawy postępowania administracyjnego. Zarys problemu; Stanowienie prawa sprawiedliwego; 2. Pozycja i funkcjonowanie Rzecznika Praw Obywatelskich: Ochrona przez Rzecznika Praw Obywatelskich wolności i praw człowieka i obywatela w obszarze powszechnego prawa administracyjnego; Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej; Rzecznik Praw Obywatelskich z perspektywy de lege ferenda; 3. Prawo i postępowanie administracyjne: Prawo do wykonywania zawodu; Prawo obywatela do dobrej administracji; Reformowanie i deformowanie praw lokatorów; Niektóre problemy ochrony prawa do emerytury lub renty; O potrzebie przeprowadzania reformy prawa podatkowego; Uwagi w sprawie postępowań administracyjnych wykreowanych (konwertowanych); 4. Sądownictwo administracyjne: W kierunku instytucji i wartości państwa prawa; Zwolnienie od kosztów sądowych- prawo ubogich; Zasady postępowania przed sądami administracyjnymi; Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60096-89-5
1. Sesja I: Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji; Aksjologia administracyjnego toku instancji; Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego w świetle zasad konstytucyjnych; Skutki doręczenia decyzji w postępowaniu ogólnym i podatkowym. 2. sesja II: Niezależność i bezstronność orzekania jako wartość procedury administracyjnej; prawo do szczęścia a działania administracji publicznej; Wybrane zagadnienia z zakresu skarg kasacyjnych wnoszonych przez SKO; Zmierzch (publicznego) prawa podmiotowego? Kilka refleksji na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. 3. Sesja III: Rozważania o pojęciu dobrej administracji w świetle zasad konstytucyjnych i zasad prawa administracyjnego; Prawo do dobrej administracji a Samorządowe Kolegia Odwoławcze; Prawo do dobrej administracji - prawo podmiotowe czy deklaracja polityczna?; Kontakty obywatela z organem administracji publicznej w świetle Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji; Ograniczenia w realizacji przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze funkcji gwaranta prawa do dobrej administracji. 4. Sesja IV: Pojęcie strony jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego a sprawach dotyczących ochrony środowiska w świetle dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. (85/337/EWG); Upoważnienie administracyjne i pełnomocnictwo w administracji; Rola kolegiów w realizacji zasady dwuinstancyjności postępowania; Stan miejscowego prawa podatkowego - próba oceny. Artykuły uzupełniające: Refleksje na temat dwuinstancyjności postępowania administracyjnego; Właściwość Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w sprawach stwierdzania nieważności decyzji z zakresu przejmowania gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa; Samorządowy organ podatkowy - kilka refleksji o dobrej administracji; Prawo do dobrej administracji w starciu z problemami wykładni art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - czyli co determinuje wysokość podatku od nieruchomości dla zakładów opieki zdrowotnej; Samorząd terytorialny w RP - uwarunkowania i gwarancje konstytucyjne; Renta planistyczna w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Praktyczna rola Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w systemie nadzoru nad podustawowymi aktami normatywnymi. Kilka refleksji na tle ustawy o systemie oświaty w kontekście prawa obywatela do dobrej administracji na przykładzie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie; Pojęcie "trybunału" w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości a status Samorządowych Kolegiów Odwoławczych; Zdolność admionistracyjnoprawna spółek osobowych prawa handlowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-2013-7
Część pierwsza : Wpływ nauki prawa administracyjnego na rozwój badań w sferze administracji publicznej : Rozdział I : Wpływ nauk przyrodniczych i technicznych na treść , interpretację i stosowanie norm prawa administracyjnego ( na przykładzie przepisów z zakresu prawnej ochrony środowiska ) ( Marek Górski ) , Rozdział II : Samodzielność gminy w świetle konstytucji i ustawodawstwa zwykłego ( Tomasz Bąkowski , Marcin Brzeski , Magdalena Laskowska ) , Rozdział III : W kwestii granic autonomii społeczeństwa obywatelskiego w państwie prawa ( Jolanta Blicharz ) , Rozdział IV : Kilka uwag na temat funkcji podziału terytorialnego państwa polskiego ( Bronisław Jastrzębski ) , Rozdział V : Podmiotowość prawna a podmiotowość administracyjnoprawna - współzależność koncepcji ( Janusz Niczyporuk ) , Rozdział VI : nauka i nauczanie polskiego prawa administracyjnego na emigracji ( Jarosław Dobkowski ) , Rozdział VII : Umowy cywilnoprawne ze świadczeniobiorcami w działaniach administracji pomocy społecznej ( Alina Miruć ) , Rozdział VIII : Międzynarodowy akt administracyjny międzynarodowym prawie administracyjnym ( Artur Modrzejewski ) , Rozdział IX : Odpowiedzialność administracyjnoprawna - kilka uwag na tle współzależności pojęć teoretycznych i prawa oświatowego ( Michał Możdżen-Marcinkowski) , Rozdział X : Spory o charakter prawny odpowiedzialności odszkodowawczej administracji publicznej jako przykład współzależności dyscyplin badawczych w sferze administracji administracji publicznej ( Jerzy Parchomiuk) ; Część druga : Wpływ nauki postepowania administracyjnego na rozwój badań w sferze administracji publicznej : Rozdział I : Nauka postępowania administracyjnego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną ( Barbara Adamiak ) , Rozdział II : Nauka postępowania administracyjnego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną ( Janusz Borkowski ) , Rozdział III : Trybunały . Z historii orzecznictwa administracyjnego Anglii ( Jerzy Supernat ) , Rozdział IV : Materialnoprawne aspekty wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej ( Robert Sawuła ) , Rozdział V : Postępowanie wyjaśniające Komisji Nadzoru Finansowego ( Rafał Blicharz ) , Rozdział VI : Wpływ technologii komunikacyjno - informacyjnych na postępowanie administracyjne na przykładzie wnoszenia i doręczania pism w formie elektronicznej ( Małgorzata Ganczar ) , rozdział VII : Pozycja procesowa organizacji społecznej jako podmiotu na prawach strony w postępowaniu administracyjnym ( Mirosław Karpiuk ) , Rozdział VIII : Wpływ alternatywnych wobec prawa administracyjnego dyscyplin badawczych na ogólne postępowanie administracyjne ( Przemysław Kledzik ) , Rozdział IX : Charakter prawny rozstrzygnięcia w postępowaniu regulującym przed Komisją Majątkową ( Rafał Biskup , Tadeusz Stanisławski ) , Rozdział X : Obliczanie terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ na podstawie przepisów Prawa budowlanego ( Joanna Smarż) ; Część trzecia : Wpływ nauki administracyjnego prawa gospodarczego na rozwój badan w sferze administracji publicznej : rozdział I ; Model prawny umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi ( Michał A. Waligórski ) , Rozdział II : O współzależności dyscyplin badawczych w publicznym prawie gospodarczym ( Karol Kiczka ) , Rozdział III : Usługi ubezpieczeniowe jako instrument wspomagający realizację inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego ( Maciej Rudnicki ) , Rozdział IV : Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie sporządzania planów rozwoju ( Michał Domagała ) , Rozdział V : Wyznaczanie wymiaru asortymentowego ryku właściwego w prawie antymonopolowym ( Michał Pawełczyk , Rafał Stankiewicz ) , Rozdział VI : Planowanie gospodarki odpadami w ujęciu nauk administracyjnych ( Piotr Sacharczuk ) ; Część czwarta: Wpływ nauki administracji i nauk o zarządzaniu na rozwój badań w sferze administracji publicznej : Rozdział I : Nauka administracji w kręgu nauk prawnych - dziedzictwo europejskie ( Adam Błaś ) , Rozdział II : Słowo o aktualności prakseologicznej płaszczyzny badań nad administracją publiczną ( Jan Łukasiewicz ) , Rozdział III : Wpływ nauki administracji na rozwój badań nad administracją publiczną ( Stanisław Wrzosek ) , Rozdział IV : Eklektyzm czy synteza . Nauka administracji wobec dyscyplin badających administrację publiczną ( Jan Jeżewski ) , Rozdział V : Prakseologiczne uwarunkowania prawa administracyjnego ( Sławomir Fundowicz ) , rozdział VI : Wpływ nauk o zarządzaniu na współczesną naukę administracji ( Lidia Zacharko ) , Rozdział VII : Metody badawcze nauk administracyjnych ( Jan Izdebski ) , Rozdział VIII : Prolegomena do wyzwań administracji wobec współczesności ( Marcin Szewczak ) , Rozdział IX : Wpływ administracji publicznej na kształtowanie rozwoju regionalnego ( Marcin Szewczak ) , Rozdział X : Dualizm administracji publicznej w województwie w ujęciu nauki administracji i polityki administracyjnej w województwie w ujęciu nauki administracji i polityki administracyjnej ( Małgorzata Kruszewska-Gagoś) , Rozdział XI : " Milczenie " organu adminsitracji publicznej - między prakseologią a teorią prwanych form działania administracji ( marian Masternak , Małgorzata Szalewska ) ; Część piąta : Perspektywy współpracy interdyscyplinarnej w sferze badań nad administracją publiczną : Rozdział I : Elementy prakseologiczne w strukturze i działaniu administracji publicznej ( Bogdan Dolnicki ) , Rozdział II : Granice prawa publicznego a inne dyscypliny wiedzy w sferze badań nad administracją publiczną ( Wojciech Łączkowski ) , Rozdział III : Analiza ekonomiczna rynku w działaniu organów regulujących ( Waldemar Hoff ) , Rozdział IV : Prawo karne - administracja publiczna - prawo administracyjne ( Zbigniew Janku ) , Rozdział V : Nauka materialnego prawa administracyjnego a nauki techniczne w sferze badań nad administracją publiczną na przykładzie Prawa budowlanego ( Helena Kisilowska ,Dominik Sypniewski ) , Rozdział VI : Sposoby refleksji etyczno - administracyjnej w badaniach nad współczesną administracją publiczną ( Tomasz Barankiewicz ) m Rozdział VII : badanie zjawiska korupcji w administracji publicznej w świetle niektórych nauk społecznych ( Jan Gola , Grzegorz Klich ) , Rozdział VIII : Teoria postępowania egzekucyjnego w administracji w perspektywie nauk filozoficznych ( Piotr Przybysz ) , Rozdział IX : Polityka legislacyjna a nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego ( Krzysztof Kaszubski , Mikołaj Pułło ) , Rozdział X : Własność intelektualna " według " św. Tomasza ( Wojciech Włodarczyk )
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-918537-5-6
1. Administracja publiczna, 2. Administracja samorządowa, 3. Referendum lokalne, 4. Nadzór nad organami jednostek samorządu terytorialnego, 5. Finanse samorządów, 6. Administracja rządowa, 7. Odwołania i zaskarżenia, 8. Kodeks postępowania administracyjnego, 9. Finanse publiczne, 10. System oświaty, 11. Szkolnictwo wyższe, 12. Nowy system ubezpieczeń społecznych, 13. Ochrona zdrowia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-559-9
1.Instytucja wznowienia postępowania w systemie weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych; 2. Ogólna charakterystyka kontroli Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie badania zgodności aktu normatywnego z Konstytucją; umową międzynarodową lub ustawą; 3. Warunki dopuszczalności wznowienia postępowania administracyjnego w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego; 4. Analiza postępowania administracyjnego wznowionego na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją' umowa międzynarodową lub ustawą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86134-23-2
Prawomocność rozstrzygnięć nadzorczych; Dyskrecjonalne uprawnienia administracji publicznej w państwie prawa; Przykład zasięgu niepraworządności w polskim państwie prawnym; Regulacja prawna ustroju samorządu terytorialnego w RP (kilka uwag na tle ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i samorządzie województwa); Uwagi o prawnej regulacji sytuacji cudzoziemców; Zagadnienia nadzoru nad samorządem terytorialnym; Ochrona środowiska w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; Organy samorządu terytorialnego a organy administracji rządowej; Przymus administracyjny; O racjonalności decyzji w administracji publicznej (szkic z nauki administracji); Minister właściwy dla spraw gospodarki - polskie dylematy i rozwiązania prawne; Prawo administracyjne i nauka administracji. Nauka administracji i znaczenie w niej planowania; Materialni zaklad verejne spravy; W kwestii zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Kotrola i nadzór nad aktami prawa miejscowego; Spor o pravni principy v Ceske republice; Vyssi uzemni samospravne celky v Ceske republice - dalsi kro reformy verejne spravy; Elementy prawne polityki regionalnej; Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle nowych regulacji prawnych - zagadnienia wybrane; Prawa człowieka a problemy obywatelstwa; Konstytucyjna zasada samodzielności samorządu terotorialnego i jej granice; Powiat w Polsce. Zagadnienia prawno-ustrojowe; Subsydiarna rola samorządu zawodowego w administracji publicznej; Warunki wjazdu obywateli Wspólnot Europejskich do Polski; K vyvoji refomy uzemni spravy v Ceske republice; Wywłaszczenie nieruchomości w świetle obecnie obowiązującego stanu prawnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again