Form of Work
Książki
(34)
Status
only on-site
(29)
available
(13)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(31)
Author
Jałowiecki Bohdan
(2)
Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta
(2)
Szczepański Marek S
(2)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Biernat Stanisław
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Dąbrowska Anna (pedagog)
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Garlicki Jan
(1)
Gorczycka Ewa
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Grzelak Janusz
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Hess Agnieszka
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Kaczmarek Julian
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Korzeniowski Marek
(1)
Mach Zdzisław
(1)
Maison Dominika
(1)
Maliszewski Norbert
(1)
Małachowski Krzysztof
(1)
Niedźwiedzki Dariusz
(1)
Ochmański Marian
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Rybiński Rajmund
(1)
Sasińska-Klas Teresa
(1)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(1)
Stanek Janusz (1968- )
(1)
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna
(1)
Tyrowicz Joanna
(1)
Walczak-Duraj Danuta
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Wąsowicz-Kiryło Grażyna
(1)
Zaleski Zbigniew
(1)
Zięba Stanisław
(1)
[ i in.]
(1)
Łopuszański Jan
(1)
Żukrowska Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(32)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
Unia Europejska
(25)
Polska
(21)
Polityka społeczna
(5)
Integracja europejska
(4)
Nauczyciele
(3)
Rodzina
(3)
Rynek pracy
(3)
Studenci
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Bezrobocie
(2)
Europa
(2)
Opinia publiczna
(2)
Polityka
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Postawy
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Regionalizm
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Rolnictwo
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Antyglobalizm
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Biotechnologia
(1)
Demografia
(1)
Demokracja
(1)
Dylomacja
(1)
Ekologia
(1)
Emigracja
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Jakość życia
(1)
Kariera
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kurzynowski, Adam
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Naród
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizmy transgeniczne
(1)
Oświata
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Referendum
(1)
Rosja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
System obronny państwa
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie
(1)
Wieś
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Wykształcenie
(1)
Łopuszański, Jan (1955- )
(1)
Śląsk
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Żywność transgeniczna
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
34 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926246-2-2
1. Rola służb społecznych w upowszechnianiu aktywnej polityki społecznej; 2. Sytuacja służb pomocy społecznej- raport z badań na terenie Mazowsza; 3. Perspektywy wsparcia systemu pomocy społecznej w Polsce w kontekście wykorzystania możliwości programu operacyjnego Kapitał Ludzki; 4. Program operacyjny Kapitał Ludzki- nowe możliwości i wyzwania; 5. Ewaluacja i efektywność programów społecznych w Polsce; 6. Rozwiązania stosowane w innych krajach; 7. Drogi do partnerstwa; 8. Modernizacja pomocy społecznej- pomoc społeczna jako instrument rozwoju lokalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7441-232-1
1. Demokracja w Polsce: społecznie akceptowane cele, ocena systemu politycznego oraz wizje ładu pożądanego. 2. Zainteresowanie polityką i modele partycypacji politycznej dwóch pokoleń Polaków. 3. Zaufanie do instytucji politycznych i preferencje polityczne dwóch pokoleń Polaków. 4. Postrzeganie procesu integracji europejskiej. 5. Stosunek Polaków do sąsiadów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-11-8
Cz. I Szkoła na przełomie wieków: Kompetencje autorskie nauczyciela a obywatelskość jako wymiar tradycji europejskich; Polityka edukacyjna a konkurencyjność kapitału ludzkiego; Podstawowe zasady edukacji w społeczeństwie demokratycznym; Prawa człowieka i wychowanie do wartości w edukacji szkolnej Unii Europejskiej. Zarys problematyki; Dylematy aksjologiczne w pedagogice resocjalizacyjnej; Orientacja proeuropejska - rozważania o naturze pojęcia; Integracja Europy - problemy wychowawcze i społeczne; Aspekt europejski w poszukiwaniu optymalnego modelu polskiej edukacji; Margines czy integralna część Europy - młodzi uczestnicy Modelu Parlamentu Europejskiego o byciu Polakiem w Europie; Humanistyczna wizja współczesnej szkoły i nauczyciela; Szkoła na przełomie wieków. O potrzebie stawiania pytań; Zasady rozwoju systemów edukacyjnych XX wieku; Średnia szkoła Montessori. Z doświadczeń Szkoły Woods w Houston w stanie Teksas; Edukacja przedszkolna w krajach Unii Europejskiej; Recepcja europejskich metod wychowania fizycznego w polskich placówkach przedszkolnych; Współdziałanie nauczyciela przedszkola z rodziną; Koncepcja "szkoły wychowawczej" Józefa Mirskiego (1882-1943); Edukacja wielokulturowa jako problem kształtu polityki oświatowej; Szkoła zawodowa w perspektywie integracji Europy; Koncepcja sukcesu życiowego młodzieży szkół średnich w kontekście wpływu wychowawczego szkoły; Nowy typ szkoły policealnej i jej słuchacze (na przykładzie Policealnego Studium Detektywów i Pracowników Ochrony w Krakowie); Problemy szkolnictwa ukraińskiego na przełomie wieków; Niektóre problemy rozwoju kształcenia zawodowo-technicznego na Ukrainie w okresie przemian społecznych; Ukraińskie średnie i wyższe szkolnictwo na ziemiach zachodnich w okresie międzywojennym w kontekście integracji europejskiej; Cz. II Przygotowanie nauczycieli do pracy w reformowanej szkole: Konteksty rozwoju kompetencyjności zawodowej nauczyciela; Podmiotowość nauczyciela w procesie reformy edukacyjnej; psychospołeczne uwarunkowania postaw nauczycieli wobec reformy oświaty (raport z badań); Obszary wiedzy nauczyciela na temat twórczej aktywności dziecka w aspekcie potrzeb edukacyjnych integrującej się europy; Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w świetle celów Unii Europejskiej - propozycje rozwiązań; Kształtowanie kompetencji zawodowych nauczyciela a umiejętności kluczowe; Metody aktywizujące w kształceniu kompetencji zawodowych nauczyciela. Kształtowanie kompetencji nauczycieli w zakresie pełnienia funkcji wychowawczej; Sposoby rozwijania kompetencji nauczycieli związanych z komunikowaniem się; Nauczyciel współdziałający; Kształcenie nauczycieli dla potrzeb edukacji integracyjnej; Aktualne problemy edukacji dzieci z dysfunkcją wzroku; Przygotowanie nauczycieli do pracy w klasach integracyjnych; Przygotowanie pedagogów specjalnych do pracy w zreformowanym systemie oświatowym - w opinii studentów; Zagrożenia młodego człowieka w świadomości kandydatów na nauczycieli; Warunki wspomagające rozwoju dziecka - deklaracje i fakty; Problemy edukacyjne w świetle paradygmatów Unii Europejskiej; Kształtowanie kompetencji nauczyciela w zakresie edukacji zdrowotnej wobec nowego paradygmatu nauki o zdrowiu; Osobowość nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów klas VII i VIII; Przygotowanie do pracy zawodowej nauczycieli liceów ogólnokształcących w Zamościu (stan i perspektywy - sondaż diagnostyczny); Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli - badania porównawcze (główne tezy referatu); Cz. III Uczeń w procesie edukacji: Interakcje nauczyciela i ucznia a obraz nauczyciela w oczach ucznia; Pułapki i zagrożenia stwarzane młodzieży przez świat dorosłych przyczyną narastającej patologii społecznej. Implikacje edukacyjne; Diagnoza bezradności intelektualnej uczniów klas VI; Twórczy wymiar funkcjonowania nauczyciela i ucznia w kontekście wyzwań współczesnej edukacji; Myślenie dialogiczne a możliwość przekroczenia subiektywizmu w relacji nauczyciel - uczeń; Komunikacja między nauczycielem a uczniem; O potrzebie kształcenia umiejętności niewerbalnego komunikowania się nauczyciela z uczniami (komunikat z badań); Rola wzmocnień pozytywnych i negatywnych w edukacji szkolnej; Unisex zachowań społecznych - wybór czy konieczność w procesie socjalizacji; Sytuacje stresowe w szkole - próba diagnozy i propozycje działań profilaktycznych; Przemoc wśród dzieci jako realne zagrożenie dla współczesnej szkoły podstawowej - możliwości profilaktycznych oddziaływań; Zagrożenia dzieci i młodzieży agresją i przemocą; Przeciwdziałanie zagrożeniom młodzieży na przykładzie Centrum Kompetencyjnego Młodzieżowego Ośrodka Wczesnej Terapii "Maraton" w Głogowie; Tożsamość młodzieży w sytuacji pogranicza; Wpływ środków masowego przekazu na rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży w świetle Konwencji o Prawach Dziecka; Możliwości i ograniczenia terapii psychopedagogicznej uczestników procesu edukacyjnego (nauczyciele, uczniowie, rodzice); Współpraca szkoły z rodzicami w świetle reformy systemu oświatowego; Możliwości i bariery współpracy szkoły z rodziną; Wychowawcze i społeczne konsekwencje niektórych zaburzeń rozwojowych dziecka we współczesnej rodzinie; Pedagogizacja rodziców - szansą nowej edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88936-32-6
Wstęp, Szanse i zagrożenia wynikające z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, Uwarunkowania i założenia przemian edukacyjnych w XXI wieku, Jedność w różnorodności-szkolnictwo wyższe w Unii Europejskiej, Wyzwania dla polskiej szkoły w kontekście europejskiego rynku pracy, Kształcenie i kariera pedagogów we Francji, Praca, kariera i studia w organizacjach nowego typu, Rola mentora jako osoby przygotowujacej do wykonywania zawodu, Jak znaleźć swój port-czyli o planowaniu kariery zawodowej, Profil absolwenta uczelni wyższej (wyniki badań), Wyuczona bezradność z perspektywy współczesnego rynku pracy, Internetowy serwis pracy jako dynamiczna platforma wymiany informacji, Realizacja,przez samorząd województwa śląskiego,zadań z zakresu promowania zatrudnienia wśród młodzieży,przy udziale europejskiego funduszu społecznego, Organizacje studenckie-drogą do kariery, Teraźniejszość i przyszłość dydaktyki, Edukacja dla aktywności.Kształcenie ciągłe jako edukacyjny wymiar zmian społecznych, Zagrożenia społeczne i ich edukacyjne implikacje, Nauczyciel w nowej rzeczywistości społecznej, Rola technologii informacyjnej w przemianach edukacyjnych w kontekście społeczeństwa informacyjnego, Doskonalenie nauczycieli-glos instrumentem kreowania własnego wizerunku i narzędziem pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-83-7
1. Biotechnologia jako innowacyjny kierunek gospodarki w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska; 2. Ekonomiczne znaczenie roślin modyfikowanych genetycznie; 3. Dylematy konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego; 4. Współistnienie (koegzystencja) upraw GMO z innymi technologiami produkcji roślinnej; 5. Skutki zakazu pasz GMO oraz rynkowe wyzwania dla konkurencyjności pasz zmodyfikowanych genetycznie; 6. Stan prawny produkcji i stosowania żywności transgranicznej w Unii Europejskiej- przypadek Polski; 7. Genetycznie zmodyfikowane organizmy w opinii Europejczyków; 8. Ekonomiczne i społeczne skutki zaniechania stosowania biotechnologii; 9. Uwarunkowania zdrowotne żywności z udziałem surowców modyfikowanych genetycznie; 10. Dominujący udział innowacyjnych produktów farmaceutycznych na rynku światowym i europejskim; 11. Od genu do GMO, czyli rzecz o doskonaleniu organizmów użytkowych i walce z głodem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka a środowisko i ekologia / red. Krzysztof Małachowski. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 240 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-60089-39-2
1.Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka, 2.Społeczne aspekty ochrony środowiska, 3.Prawne aspekty ochrony środowiska, 4.Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, 5.Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, 6.Zagrożenia środowiska powodowane przez działalność człowieka, 7.Ochrona środowiska przyrodniczego, 8.Podstawy polityki ekologicznej, 9.Następstwa integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86917-73-3
Spontaniczne opinie Polaków o negocjacjach oraz stosunek do negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską - wyniki badania jakościowego; Opinie Polaków o negocjacjach oraz stosunek do negocjacji akcesyjnych i integracji z Unią Europejską - wyniki badania sondażowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-500-5
Referaty: Wartości globalne kultury europejskiej; Toż samość kultury i integracja europejska; Kultura a inte gracja europejska- trudny kompromis?; Pozycja kultury polskiej w Europie; Kultura kresów w refleksji nad miejsce Polski w integracji Europie. Opracowania nadesłane: Dzielenie i łączenie ludów w Europie; Stanisława Przybyszewska- prekursorka integra cji europejskiej;Sytuacja zawodowa kobiet w drodze ku równouprawnieniu; Podział regionalny a tożsamość kulturowa ziem polskich w zjednoczonej Europie; Eduka cja wobec wielokultorowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1785-2
1. Polska chata w globalnej wiosce, 2. Rola komunikowania masowego. Cz.I Systemy medialne wybranych państw europejskich, Cz.II Opinia publiczna i rola mediów w procesie integracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-073-4
Przedmowa; Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej; Zmiany modelu rodziny w Polsce i jego demograficzne uwarunkowania; Małżeństwo, rodzina i gospodarstwo domowe w zwierciadle statystyki polskiej; Rozważania o funkcji socjalnej państwa; Polityka rodzinna w UE wobec nowych wyzwań; Zmiany społeczne w Polsce a zadania polityki rodzinnej; Bezrobocie w Polsce 19902003 - cechy charakterystyczne; Bezrobocie a problem kształtowania się podklasy w Polsce; Wiejski rynek pracy wobec integracji z UE; Wizja szwedzkiego rynku pracy - między programem a rzeczywistością; Praca zawodowa kobiet a warunki życia rodzin; Polskie menedżerki - cechy demograficzno-społeczne i czynniki sukcesu; Emerytura dla kobiety - otoczenie kontra system; Opiekunowie rodzinni jako podstawowe źródło opieki domowej nad niepełnosprawnymi osobami starszymi Centrum Usług Socjalnych a idea medycyny rodzinnej; Dostęp do świadczeń medycznych jako warunek poprawy stanu zdrowia i funkcjonowania rodzin; Społeczne aspekty restrukturyzacji sektorów strategicznych; Środowisko pracy w obszarze polityki społecznej; Szanse i zagrożenia młodego pokolenia w obliczu globalizacji i przystąpienia do UE; charakterystyka sytuacji rodzinnej i bytowej młodych naukowców; Nowe technologie w mediach elektronicznych - wyzwanie dla polskich rodzin i gospodarstw domowych; Wpływ poziomu wykształcenia rodziców uczniów na warunki ich życia na przykładzie Żyrardowa; Warunki bytu gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną. Bibliografia prac Profesora Adama Kurzynowskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7193-184-0
R.I Wspólnota Europejska - wybrane zagadnienia: Rada Europy - rola i funkcjonowanie; Idea i powstanie Wspól nej Europy; Twórcy i architekci Wspólnoty Europejskiej Zmienione w niezmienionym; Główne akty prawne i doku menty Wspólnoty; Struktura Wspólnoty; Państwa członkow skie; Narodowe czy wspólnotowe?; Polityka socjalna WE; Metody działania, fundusze, programy; Kościoły wobec integracji europejskiej; Flaga i hymn Wspólnoty Euro pejskiej; Polacy o Unii Europejskiej. R.II Wspólnota Europejska w opiniach studentow - wyni ki badań z 1996r.: Zagadnienia teoretyczne i metodycz ne; Opis badanej zbiorowości; Geneza Wspólnoty; Liczba członków UE; Status Polski w UE; Europejska Wspólnota Gospodarcza a UE; Młodzież akademicka o organach UE; Flaga UE w opiniach stdentów; Posatwy studentów wobec UE. R.III Wiedza i postawy studentów wobec Unii Europej skiej - wyniki i analiza badań z 2000r. - analiza po równawcza: Ch-ka badanej zbiorowości (zmienne niezależ ne badań); Wiedza studentów o UE; Za Europą. Podsumowanie. Wnioski. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89862-33-6
Świat normalny, Eksperyment w imię rzeczy nowych, Niech żyje demokracja!, Pułapka na naiwnych reformatorów, Nowoczesność w rękach barbarzyńców, "Tym gorzej dla rzeczywistości", Konstrukcja imperium, Jaka jest przyszłość utopii?, Święci śpią, Lęk i źródło nadziei.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-174-2
W czyim imieniu, czyli o potrzebie legitymizacji polityki europejskiej. Europa urzędników brukselskich czy Europa obywateli? U źródeł deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej; Partnerstwo społeczne i kultura dialogu - droga do przezwyciężenia deficytu demokratycznego w UE; Europejskie społeczeństwo obywatelskie. stopień zorganizowania i rzeczywisty udział w procesach decyzyjnych UE. Polska transformacja w perspektywie europejskiej. Transformacja imitacyjna czy innowacyjna? Spory o kształt polskiej demokracji po roku 1989; Polacy na tle innych społeczeństw europejskich. wartości demokratyczne w potocznej świadomości; Polska w Europie. Zwolennicy i przeciwnicy integracji - główne osie podziału. Bilans członkostwa w opinii społecznej i wśród przedstawicieli elit politycznych; Siła i słabość społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Kondycja trzeciego sektora. Instytucjonalne ramy działania. Programy rządowe. Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie a europejskie governance. Metodologia badań. Screening badań opinii społecznej w Polsce w obszarach problemowych objętych zakresem badań. Badane organizacje. Zasoby kadrowe, zaplecze członkowskie, strategie i metody uczestnictwa w debatach publicznych, artykulacja interesów, reprezentowanie poglądów własnych członków czy szerszej opinii publicznej. Relacje pomiędzy badanymi organizacjami a władzą publiczną na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym. Europeizacja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce - nadzieje i obawy polskich organizacji pozarządowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88822-42-X
1. Nasze miejsce na ziemi; 2. "Niepodległość"- do czego to służy?; 3. "Jeśli nie Unia to co?"; 4. Wariant 1: Polska w Unii Europejskiej; 5. Wariant II: Polska Niepodległa; 6. Od "Solidarności" do żołnierzy Gedeona; Dylematy polskiego katolika (wobec procesów tak zwanej integracji europejskiej); Prawo Wspólnot i Unii Europejskiej a prawa narodów; Unia Europejska zagrożeniem dla praw człowieka i praw narodu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 34)
ISBN: 83-89972-67-0
1.Korzyści i koszty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej - doświadczenie pierwszego roku członkowstwa, 2.Nadzieje i rozczarowania po pierwszym roku członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 3.Proces integracji z Unią Europejską - szanse, zagrożenia, bariery. Zmiany opinii, nastrojów i postaw rolników w 2004 r., 4.Małe przedsiębiorstwa w pierwszych miesiącach po wejściu Polski do Unii Europejskiej, 5.Opinie studentów na temat integracji europejskiej, 6.Przydatność i szanse powodzenia programu Leader w Polsce, 7.Społeczne rozumienie pojęć Strategii lizbońskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań)
ISBN: 83-88594-25-7
Polacy wobec wielkiej zmiany, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Wizerunek Unii Europejskiej, Polska- Unia: nierówne partnerstwo, Dostosowanie do Unii Europejskiej: nadzieje, obawy, koszty, Postrzeganie elit politycznych w kontekście integracji, Negocjacje Polski z Unia Europejską, Poziom poinformowania o integracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7052-518-0
Wstęp; Rola władzy w kształtowaniu postaw wobec inte gracji; wiedza o integracji europejskiej - rolnicy, przedsiębiorcy, kadra kierownicza i lokalni decydenci; Wiedza o integracji europejskiej - liderzy lokalni; Obrazy integrującej się Europy. Autoidentyfikacja loka lna, narodowa i europejska mieszkańców regionu dolno śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego; Interesy, szanse i zagrożenia, kompetencje cywilizacyjne a posta wy wobec integracji; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-903849-0-6
1.Przygotowanie polskiej wsi do wykorzystania środków Unii Europejskiej, 2.Społeczno-polityczna mapa wsi, 3.Rolnictwo, 4.Kapitał społeczny i ludzki, 5.Środowisko przyrodnicze, 6.Społeczeństwa, 7.Dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich, 8.Produkty regionalne i tradycyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-073-9
O jawnym entuzjazmie Polaków i ukrytym nacjonalizmie. 1. Postawy jawne vs ukryte wobec Unii Europejskiej, 2. Geneza postaw ukrytych na przykładzie etnocentryzmu konsumenckiego,3. Relacja pomiędzy jawnym a ukrytym stosunkiem do UE zwolenników PO PiS i SLD, 4. Jak relacja pomiędzy postawą jawną a ukrytą wpływa na akceptacje euro jako waluty, 5. Zmiana postaw ukrytych wobec UE - wyjazdy zarobkowe, 6. Wpływ zagrożeń terrorystycznych na postawy ukryte wobec UE, 7. Euro 2012 bez uprzedzeń?, 8. Dyskusja końcowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-300-2
Cz.1 Traktat akcesyjny: 1.Charakter prawny traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej z 2003 r.; 2.Ogólne zasady przejęcia systemu prawa unijnego wyrażone w traktacie akcesyjnym:analiza art.2-6 aktu akcesyjnego; 3.Instrumenty prawne aktu akcesji.; 4.Kilka uwag na temat traktatu akcesyjnego. Cz.2 Polska w okresie miedzy podpisaniem traktatu akcesyjnego a jego wejściem w życie; 1.Regulacje związane
z akcesją Polski do Unii Europejskiej (tzw. regulacje
okołoakcesyjne); 2.Polska w okresie między podpisanie m traktatu akcesyjnego a jego wejściem w życie-wybrane
zagadnienia. Cz.3 Polska w zreformowanej strukturze instytycjonalne j Unii Europejskiej : 1.Uczestnictwo Polski w działal ności Parlamentu Europejskiego; 2.Polska w zreformowan ych strukturach instytucjonalnych Rady Unii Europej skiej; 3.Uczestnictwo Polski w sądownictwie wspólnoto wym. Cz.4 wpływ członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na organizację i funkcjonowanie aparatu państwowego : 1. Wpływ członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na Sejm i senat RP; 2.Wpływ członkowstwa Polski w Unii Europej skiej na administrację rządową na przykładzie koopera cyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkuren cji; 3.Wpływ członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na samorząd terytorialny; 4.Wpływ członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na sądownictwo-zagadnienia wybrane ; 5.Sądownictwo polskie w przeddzień przystąpienia do Unii Europejskiej-spostrzeżenia de lege ferrenda; 6. Wpływ członkowstwa Polski w Unii Europejskiej na sądow nictwo Polskie-spojrzenia ze strony praktycznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again