Forma i typ
Książki
(3)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Czytelnia
(3)
Autor
Gagacka Maria
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Orczyk Józef
(1)
Szpila Grzegorz
(1)
Żukowski Maciej
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(3)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Polityka społeczna
(2)
Bezrobocie
(1)
Język polski
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Polityka
(1)
Reklama
(1)
Rynek pracy
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Temat: czas
2001-0
(2)
3 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 89)
ISBN: 978-83-7417-244-8
Wyzwania polityki społecznej w Polsce, Przemiany pracy i ich konsekwencje dla polityki społecznej, Wyzwania wobec rynku pracy w Polsce, Potrzeba zmiany paradygmatu polityki społecznej w Polsce, od ochrony socjalnej do wspierania aktywności. Warunki i możliwości, Walka z bezrobociem wyzwaniem dla polityki społecznej - doświadczenia niemieckie, Ekonomiczne problemy ograniczania bezrobocia w Polsce, Opodatkowanie pracy a aktywność zawodowa w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, Preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych w aspekcie aktywności zawodowej, Zatrudnienie socjalne i spółdzielnie socjalne a aktywizacja zawodowa, Systemy emerytalne a aktywność zawodowa - w Polsce i innych krajach UE, Polityka państwa wobec aktywności zawodowej matek, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Język a komunikacja ; 17)
ISBN: 978-83-925728-4-8
I. Zagadnienia ogólne: Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu; Nazywanie emocji u młodych dorosłych użytkowników języka; Ikoniczność w gramatyce generatywnej; Minimalizm a polska terminologia językoznawcza; Struktura językowa narracyjnych gier fabularnych; Językowa i wizualna reprezentacja stereotypu (rekonesans badawczy); Porażka komunikacyjna i jej pragmatyczne uwarunkowania. II. Odmiany i rejestry języka: Odmiany polszczyzny, typy tekstów, rodzaje komunikacji: Rozmowa studentów - komunikat ekspresji i rytuału; O socjolekcie "komórkowców" (na przykładzie wariantów wyrażenia puścić komuś sygnał); Paralele zmian kolokacji w stylu publicystycznym i struktury potocznego obrazu świata; Wpływ reklamy na językowe zachowania dzieci i młodzieży; Analiza dyskursu CB radio: profesjolekt kierowców TIR-ów. Studium pilotażowe; O kilku strategiach dyskursowych w rozmowie handlowej; Funkcja języka W w języku sportu - próba analizy; Interakcyjność elektronicznych gatunków mowy: przykład internetowego dyskursu naukowego; Charakterystyka genologiczna i stylistyczna ulotki medycznej; Gatunkowa odrębność konsultacji lekarskiej w świetle wybranych nurtów genologii lingwistycznej; Język "komputerowców". Zagadnienia leksykalne: Nieścisłości w polskich słownikach obcych; Nowe wyrazy w języku najstarszych mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny; Formy apelatywne we współczesnym języku polskim; aktualne problemy z feminizacją nazewnictwa w języku polskim. Język prasy, telewizji i reklamy: Wartościowanie ksiązki w programie telewizyjnym "Książki z górnej półki"; Informacja i komentarz - dwa sposoby konceptualizowania wydarzeń w wiadomościach telewizyjnych; Reklamie czasopism w czasopismach; Dynamika reklamy jako stylu komunikacyjnego; Obraz jako element argumentacyjnej - kilka uwag na temat funkcji warstwy wizualnej przekazów reklamowych; Informacja czy argumentacja? Wpływ kultury na styl reklamy; Współdziałanie słowa i obrazu w prasie tabloidowej. Ujęcie semiotyczne; Najczęstsze przykłady normy językowej w prasie. Język polityki: Poselska gra na słowa - analiza perswazji w dyskursie sejmowym; Kreowanie wizerunku przeciwnika politycznego w rozmowie publicznej; Kampania wyborcza to wojna - o metaforach w tekstach prasowych w czasie kampanii wyborczej 2005; Językowa charakterystyka politycznych wypowiedzi Jana Marii Rokity
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.77 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7351-311-2
1. Wyzwania ponad narodowego: Aksjologiczne paradoksy polityki społecznej w dobie globalizacji; Finansowanie polityki społecznej przez Bank Światowy; Społeczne potrzeby mieszkaniowe a światowa teoria potrzeb; Europejskie wyzwania dla polskiej polityki społecznej; Program Progress jako instrument wspierania lokalnej polityki społecznej; Europejskie strategie walki z bezdomnością; Zintegrowane podejście w polityce spójności szansą na efektywniejszą realizację polityki społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym; Rola funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju regionalnego; Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw; Jakość redagowania aktów prawa krajowego i Wspólnotowego Dorobku Prawnego i jego współczesne wyzwanie dla lokalnej polityki społecznej; Wzrost gospodarczy a poziom zatrudnienia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie 1995-2007; 2. Instrumenty narodowe: Bezpieczeństwo socjalne a funkcje współczesnego państwa; Statystyka publiczna a diagnozowanie w polityce społecznej; Polityka na rzecz rozwoju społecznego- strategie ograniczenia lokalnego ubóstwa; Uwarunkowania demograficzne zasobów pracy w Polsce; Pluralizm usług w polityce zatrudnienia i integracji społecznej; Skuteczność realizacji celów statutowych w ochronie zdrowia; Rola świadczeń rodzinnych we wspieraniu rodziny; Świadczenia emerytalno-rentowe a zabezpieczenie materialne osób starszych; Świadczenia rzeczowe w ubezpieczeniu rentowym jako element polityki socjalnej państwa; Komu potrzebna jest polityka edukacyjna; Paradygmat współczesnego człowieka w nauce- Barbara Muszyńska; 3. Diagnoza i rozwiązywanie problemów w społecznościach lokalnych: Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym- nowe rozwiązania; Etos działalności publicznej w środowisku lokalnym; Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych jako sposób realizacji zadań lokalnej polityki społecznej; Nierówności społeczne jako wyzwanie dla ekonomii społecznej; Spółdzielnia socjalna jako instrument lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych; Diagnoza kierunków rozwoju tradycyjnego, przemysłowego rynku pracy w Rudzie Śląskiej. Wnioski końcowe, rekomendacje oraz praktyczne możliwości wykorzystania badań; Subiektywne odczucia ludności wiejskiej powiatu poznańskiego odnośnie ubóstwa i pomocy społecznej; Diagnozowani e problemów osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu złotoryjskiego; Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych wyzwaniem dla lokalnej polityki społecznej; Formy współpracy instytucji lokalnych na rzecz wsparcia uczniów z niepełnosprawnością; Ocena funkcjonowania instytucji służby zdrowia na przykładzie zamkniętych zakalców opieki zdrowotnej; Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rozpadu rodzin na Dolnym Śląsku; Instytucjonalne formy opieki zastępczej; Nasilenie i formy agresji wychowanków domu dziecka; Preferencje wartości członków subkultury młodzieżowej blokersów w Radomiu; Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie wiejskiej z przewagą funkcji rolniczej (na przykładzie gminy Magnuszew); Polacy na irlandzkim i angielskim rynku pracy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej