Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(14)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(14)
Author
Grewiński Mirosław
(4)
Bartoszek Adam
(1)
Bonikowska Małgorzata
(1)
Buliński Leszek
(1)
Czekaj Krzysztof
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Gagacka Maria
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Karwacki Arkadiusz
(1)
Leszczyński Marek
(1)
Lis Tomasz
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Niesporek Andrzej
(1)
Orczyk Józef
(1)
Piątek Krzysztof
(1)
Rymsza Marek
(1)
Rysz-Kowalczyk Barbara
(1)
Skrzypczak Bohdan
(1)
Szpila Grzegorz
(1)
Sztur-Jaworska Barbara
(1)
Trawkowska Dobroniega
(1)
Więckowska Barbara
(1)
Żukowski Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Polityka społeczna
(11)
Bezrobocie
(3)
Infrastruktura społeczna
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Opieka społeczna
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Etyka społeczna
(1)
Inicjatywy lokalne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja społeczna
(1)
Język polski
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Pomorskie, województwo (od 1999)
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przywództwo
(1)
Publicystyka polska
(1)
Reklama
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Usługi
(1)
Wartość
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-0
(7)
1989-
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 89)
ISBN: 978-83-7417-244-8
Wyzwania polityki społecznej w Polsce, Przemiany pracy i ich konsekwencje dla polityki społecznej, Wyzwania wobec rynku pracy w Polsce, Potrzeba zmiany paradygmatu polityki społecznej w Polsce, od ochrony socjalnej do wspierania aktywności. Warunki i możliwości, Walka z bezrobociem wyzwaniem dla polityki społecznej - doświadczenia niemieckie, Ekonomiczne problemy ograniczania bezrobocia w Polsce, Opodatkowanie pracy a aktywność zawodowa w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, Preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych w aspekcie aktywności zawodowej, Zatrudnienie socjalne i spółdzielnie socjalne a aktywizacja zawodowa, Systemy emerytalne a aktywność zawodowa - w Polsce i innych krajach UE, Polityka państwa wobec aktywności zawodowej matek, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-89163-25-7
Zawiera: 1. Dyskusje wokół państwa opiekuńczego: Czy Polska jest państwem opiekuńczym?; Portret polskiego neoliberała; Socjalnej Ameryki główne dylematy i kierunki rozwoju; Kultura socjalna jako wyznacznik demokratycznego społeczeństwa opiekuńczego. 2. Aktywna polityka społeczna wobec współczesnych problemów społecznych: Mobilizacja zasobów ludzkich – w kierunku aktywnego społeczeństwa i modelu workfare mix; Bezrobocie polskiej młodzieży w perspektywie Unii Europejskiej; Inkluzywne i ekskluzywne oblicza elastycznych forma zatrudnienia; Wykorzystanie instrumentów aktywizacji bezrobotnych na dolnośląskim rynku pracy; Eola samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów społecznych na szczeblu lokalnym; Aktywne społeczeństwo obywatelskie jako podmiot lokalnej polityki społecznej; Samorządowa polityka społeczna wobec lokalnych problemów społecznych; Lokalna polityka społeczna w Radomiu w świetle badań 2006; Rola organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym; Zasada pomocniczości w systemie opieki nad rodziną i dzieckiem – założenia a rzeczywistość; Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – bariery i wyzwania; Integracja jako cel polityki społecznej: szanse i pułapki; Kompleksowa polityka społeczna a rozwiązywanie kontrowersyjnych problemów moralnych i prawnych. 3. Socjalna Europa- doświadczenia i perspektywy: Przyszłość europejskiej przestrzeni socjalnej; Wspólne problemy, wspólne rozwiązania? Sport jako przestrzeń walki z wykluczeniem społecznym w Wielkiej Brytanii w kontekście wyzwań dla Polski; Miejsce Polski w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej; Bariery i perspektywy wdrażania projektów społecznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla europejskiej polityki społecznej – przykład Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL; Reformy państwa socjalnego w Niemczech; Świadczenia rodzinne w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii – aspekt porównawczy; Wizja socjalnej Europy według Konferencji Kościołów Europejskich. 4. Praca socjalna wobec wymagań współczesności: Praca socjalna w Polsce. Znaki zapytania, dylematy kształcenia, perspektywy rozwoju zawodu. Głos w dyskusji; Pracownik socjalny: urzędnik, kasjer czy menadżer problemów?; Profesjonalizacja zawodu pracownika socjalnego w Polsce; Pracownik socjalny w szkole – wprowadzenie do dyskusji; Praca socjalna w więzieniu w kontekście duszpasterstwa więziennego; Sytuacja klientów pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w świetle przekazywanych świadczeń; Praca socjalna jako usługa świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców Chrzanowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-528-4
1. Istota bezpieczeństwa narodowego; 2. Państwo narodowe w dobie globalizacji; 3. Bezpieczeństwo społeczne jako jeden ze składników bezpieczeństwa narodowego; 4. Unia Europejska wobec problemu bezpieczeństwa społecznego; 5. Instytucjonalne oddziaływanie państwa na kształtowanie bezpieczeństwa społecznego; 6. Kapitał ludzki i społeczny w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
Co z tą Polską / Tomasz Lis. - Wyd.2. - Warszawa : Rosner i Wspólnicy, 2003. - 242, [1] s. ; 20 cm.
ISBN: 83-89217-44-9
1. A to Polska właśnie, 2. Co się stało z naszą klasą?, 3. Społeczeństwo nieobywatelskie, 4. Dwie Polski, 5. Unia - szansa na pokolenia, 6. My i państwo, 7. Kapitalizm z ludzką twarzą, 8. Media, 9. Przywództwo, 10. Kompleks Polski, 11. Scenariusze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-918100-4-6
1. Istota ewaluacji: Historyczne źródła i czynniki rozwoju ewaluacji; 2. Zagadnienia terminologiczne; 3. Typologie ewaluacji; 4. Kryteria ewaluacji; 5. Ewaluacja jako proces; 6. Standardy ewaluacji; 2. Metodyka ewaluacji- wybrane aspekty: Planowanie ewaluacji; Metody zbierania danych- obserwacja, analiza dokumentów, wywiady socjologiczne; Schematy badań- partycypacyjne badania w działaniu, metody eksperymentalne i quasi-eksperymentalne; Metody oceniania; 3. Zastosowania praktyczne- przykłady: Ewaluacja w programach i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Ewaluacja projektów- przykłady; Ewaluacja w pracy z indywidualnym przypadkiem; Ewaluacja w środowisku lokalnym- przykłady badań; Ewaluacja instytucji- przykłady.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61190-29-5
Praktyka jest nauczycielem umiejętności; 1. Koncepcje i tworzenie dobrych praktyk w pomocy społecznej; Socjologiczne mapy badawcze w miejskiej polityce społecznej. Od tradycji do współczesnych dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów w mieście; O uwarunkowaniach dobrych praktyk w lokalnych systemach i sieciach wsparcia; Interwencja socjalna z perspektywy praktyk organizacyjnych i współpracy z instytucjami wsparcia społecznego w Katowicach w opinii pracowników MOPS-u; Szkolne systemy profilaktyki i wsparcia społecznego uczniów zagrożonych wykluczeniami w Katowicach. Diagnoza i przykłady dobrych praktyk; Współpraca Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi w obszarze rozwiązywania problemów społecznych= przykłady dobrych praktyk; 2. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach; Środowiskowe programy profilaktyczne w Katowicach; Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe w Katowicach- dawcy dobrych praktyk czy grupy interesów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Język a komunikacja ; 17)
ISBN: 978-83-925728-4-8
I. Zagadnienia ogólne: Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu; Nazywanie emocji u młodych dorosłych użytkowników języka; Ikoniczność w gramatyce generatywnej; Minimalizm a polska terminologia językoznawcza; Struktura językowa narracyjnych gier fabularnych; Językowa i wizualna reprezentacja stereotypu (rekonesans badawczy); Porażka komunikacyjna i jej pragmatyczne uwarunkowania. II. Odmiany i rejestry języka: Odmiany polszczyzny, typy tekstów, rodzaje komunikacji: Rozmowa studentów - komunikat ekspresji i rytuału; O socjolekcie "komórkowców" (na przykładzie wariantów wyrażenia puścić komuś sygnał); Paralele zmian kolokacji w stylu publicystycznym i struktury potocznego obrazu świata; Wpływ reklamy na językowe zachowania dzieci i młodzieży; Analiza dyskursu CB radio: profesjolekt kierowców TIR-ów. Studium pilotażowe; O kilku strategiach dyskursowych w rozmowie handlowej; Funkcja języka W w języku sportu - próba analizy; Interakcyjność elektronicznych gatunków mowy: przykład internetowego dyskursu naukowego; Charakterystyka genologiczna i stylistyczna ulotki medycznej; Gatunkowa odrębność konsultacji lekarskiej w świetle wybranych nurtów genologii lingwistycznej; Język "komputerowców". Zagadnienia leksykalne: Nieścisłości w polskich słownikach obcych; Nowe wyrazy w języku najstarszych mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny; Formy apelatywne we współczesnym języku polskim; aktualne problemy z feminizacją nazewnictwa w języku polskim. Język prasy, telewizji i reklamy: Wartościowanie ksiązki w programie telewizyjnym "Książki z górnej półki"; Informacja i komentarz - dwa sposoby konceptualizowania wydarzeń w wiadomościach telewizyjnych; Reklamie czasopism w czasopismach; Dynamika reklamy jako stylu komunikacyjnego; Obraz jako element argumentacyjnej - kilka uwag na temat funkcji warstwy wizualnej przekazów reklamowych; Informacja czy argumentacja? Wpływ kultury na styl reklamy; Współdziałanie słowa i obrazu w prasie tabloidowej. Ujęcie semiotyczne; Najczęstsze przykłady normy językowej w prasie. Język polityki: Poselska gra na słowa - analiza perswazji w dyskursie sejmowym; Kreowanie wizerunku przeciwnika politycznego w rozmowie publicznej; Kampania wyborcza to wojna - o metaforach w tekstach prasowych w czasie kampanii wyborczej 2005; Językowa charakterystyka politycznych wypowiedzi Jana Marii Rokity
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 97883-7611-337-1
1. Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej krajów należących do Unii Europejskiej; 2. Polski obraz niepełnosprawności w polityce społecznej: wybrane aspekty; 3. Integracja społeczna jako cel polityki wobec osób niepełnosprawnych: aktualność i perspektywy; 4. Poziom władzy w realizacji celów polityki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych; 5. Monitoring realizacji zadań: ocena danych w kontekście realizacji mechanizmów integracji społecznej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa polityka społeczna ; 3.)
ISBN: 978-83-61121-50-3
1. Polityka społeczna: Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce; Sektor gospodarki społecznej w wielosektorowej polityce społecznej - w kierunku usług społecznych; Gospodarka społeczne w dokumentach Unii Europejskiej. 2. Gospodarka społeczna i trzeci sektor: Panorama podmiotów gospodarki społecznej i ekonomii społecznej; W stronę przedsiębiorczości społecznej - ekonomizacja organizacji pozarządowych; Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych a zatrudnienie socjalne w sektorze gospodarki społecznej: problem dualności systemów wsparcia. 3. Usługi społeczne: Usługi społeczne w zakresie zatrudnienia socjalnego; Usługi społeczne świadczone przez spółdzielnie socjalne; Działalność stowarzyszeń i fundacji w zakresie aktywizacji zawodowej oraz innych usług społecznych; Beneficjenci aktywnej polityki rynku pracy; Katalog usług społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-064-9
1. Organy samorządu i samorządowe jednostki organizacyjne odpowiedzialne za politykę społeczną w gminie i powiecie; 2. Instytucje partycypacji obywatelskiej i programy polityki społecznej; 3. Instytucje opieki nad małym dzieckiem; 4. Instytucje oświatowe; 5. Instytucje kultury i sportu; 6. Placówki całodobowego pobytu dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 7. Placówki dziennego pobytu- ośrodki wsparcia dla osób chorych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji; 8. Instytucje świadczące usługi opiekuńcze w mieszkaniu osoby potrzebującej; 9. Instytucje wspierające rodziny przezwyciężające trudności wychowawcze; 10. Instytucje pieczy zastępczej; 11. Instytucje i procedury wspierające jednostki i rodziny w krytycznych sytuacjach życiowych; 12. Instytucje i procedury aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu; 13. Podmioty wykonujące działalność leczniczą. Lokalne programy promocji i ochrony zdrowia; 14. Instytucje i programy wspierające zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach; 15. Formy aktywności zawodowej. Role zawodowe. Wolontariat; 16. Finansowanie zadań lokalnej polityki społecznej; 17. Marketing w lokalnej polityce społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa polityka społeczna ; 1.)
ISBN: 978-83-61121-47-3
Transformacja polityki społecznej w Europie- główne kierunki reorganizacji; Polityka społeczna i usługi społeczne; Usługi społeczne w sferze zdrowia - w kierunku prywatnego uczestnictwa; Usługi społeczne w opiece długoterminowej; Usługi w pomocy społecznej; Usługi w obszarze ubezpieczeń społecznych; Usługi w polskim systemie zabezpieczenia społecznego - dalsze kierunki przemian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa polityka społeczna ; 2.)
ISBN: 978-83-61121-48-0
1.W poszukiwaniu rozwiązań systemowych w lokalnej polityce społecznej i pracy socjalnej: Od administrowania do zarządzania usługami społecznymi; Organizowanie społeczności - pedagogiczne uwarunkowania środowiskowej usługi społecznej; Praca i praktyka środowiskowa - szkic o doświadczeniach brytyjsko-amerykańskich; Profesjonaliści, społecznicy, bojownicy? Edukacja środowisk lokalnych i ich liderów. 2. Badania i praktyka społeczna: Świadczenie usług społecznych - w stronę trzeciego sektora; Rozpoznanie potrzeb grup marginalizowanych i wykluczonych; Animacja społeczna - usługa i proces; Wypalenie zawodowe w pracy animacyjnej. 3. Refleksje nad praktyką społeczną w środowisku lokalnym: Rozwijanie aktywności seniorów na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku; Zaspokajania potrzeb społecznych seniorów na przykładzie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach; "Pomysł na pomoc" -środowiskowy program Stowarzyszenia "Serduszko dla Dzieci"; Badanie potencjału społeczności wiejskiej w gminie Słupno; Innowacyjność w zarządzaniu usługami społecznymi; Strategia rozwiązywania problemów społecznych - nowa jakość usług społecznych w Szklarskiej Porębie; Praca środowiskowa w praktyce regionalnej polityki społecznej; Program Aktywności Lokalnej (PAL) w Szopienicach jako przykład wykorzystania narzędzia systemowego w środowisku pracy socjalnej; Edukacja środowiskowa małych dzieci na terenach wiejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa polityka społeczna ; 4.)
ISBN: 978-83-61121-49-7
O związkach polityki społecznej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu; Współpraca biznesu z jednostkami samorządu terytorialnego a realizacja polityki społecznej; CSR - wspólna przestrzeń dla biznesu i organizacji pozarządowych; Społeczna odpowiedzialność a biznes; CSR a człowiek jako jednostka; CSR a równość płci; CSR a Kapitał Społeczny - perspektywa wewnętrzna firmy; Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a zdrowie; CSR a wartość dla klienta; Społeczna odpowiedzialność biznesu a innowacje; Metody pomiaru CSR.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Przestrzenie Życia Społecznego)
ISBN: 978-83-7611-689-1
Homo familiaris na początku XXI wieku. Strukturalne, funkcjonalne i aksjonormatywne przemiany współczesnej rodziny ; Rozdział I : Przekaz wartości w rodzinie : Uwarunkowania międzypokoleniowego przekazu wartości w rodzinie , Przekaz systemu wartości w środowisku rodzinnym , Rodzina jako najważniejsza przestrzeń kształtowania się systemu wartości i tożsamości dziecka , Socjalizacja młodzieży w rodzinie , Wpływ preferencji wartości rodziców na aksjologiczną orientację dzieci , Rodzina w procesie przekazywania wartości i kształtowania stylów życia , Wartości przekazywane przez współczesnych dziadków , Wartości funkcjonujące w domach rodzinnych kobiet prostytuujących się oraz ich wpływ na decyzje młodych kobiet. Na podstawie badań własnych ; Rozdział II : Satysfakcja w małżeństwie i rodzinie : Współczesna rodzina w dobie aksjologicznego kryzysu , Ku partnerskiemu modelowi małżeństwa - zmiana wartości w polskiej rodzinie na tle 12 krajów Europy Środkowo - Wschodniej , Wpływ komunikacji w narzeczeństwie na zadowolenie z małżeństwa , Szczęście małżeńskie a obraz partnera na przykładzie małżeństw w pierwszej fazie życia małżeńskiego , Afirmacja seksualności w rodzinie ; Rozdział III : Rodzina w dobie zmian społecznych : Macierzyństwo w epoce zmian - tradycyjna wartość czy nowy obszar konsumpcyjnej działalności ? , Badanie wyznaczników zachowań pomocnych kierowanych na własną rodzinę ,Rodzina na rynku. Jak ekonomia próbuje zmierzyć i zrozumieć wartość rodziny ? , Rodzina migrantów powrotnych i ich wybrane strategie wobec przyszłości dzieci na przykładzie polskich reemigrantów z Francji , Znaczenie rodziny w życiu imigranta. Na przykładzie imigrantów polskich w Hiszpanii , Zmiany modelu rodziny polskiej na podstawie analizy treści inskrypcji nagrobnych na cmentarzach polowych z XVIII - XXI wieku ; Rozdział IV : Rodzina wobec trudności i kryzysów : Rodzina a przezwyciężenie kryzysów wartości związanych z sensem życia w okresie adolescencji , Percepcja systemu rodzinnego a kryzys w wartościowaniu ojców dorastających dzieci , Rodzicielstwo po rozwodzie - ciągłość i zmiana , Rodzina jako źródło wsparcia społecznego na tle zmagania się z krytycznym wydarzeniem życiowym ( na przykładzie choroby nowotworowej dziecka ) , Wpływ rodziny na występowanie zaburzeń odżywiania - ujęcie systemowe , Rodziny ryzyka przedmiotem polskiej polityki społecznej i pracy socjalnej , Znaczenie środowiska rodzinnego w ochronie młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi związanymi z korzystaniem z substancji psychoaktywnych , Rodziny o różnym statusie społeczno - ekonomicznym wobec edukacji swoich dzieci , Przydatność techniki socjometrycznej w badaniu konfliktu w małej grupie na przykładzie rodziny wielopokoleniowej ; Rozdział V : Dziecko w rodzinie współczesnej : Dziecko jako wartość we współczesnym społeczeństwie polskim , Dziecko jako wartość a proces dezintegracji rodziny , Sytuacja psychologiczna dziecka w różnych typach rodzin niepełnych , Rodzina zastępcza - sposób na życie czy potrzeba serca ? Badania porównawcze na przykładzie Polski i Ukrainy , Rezygnacja z dzieci we współczesnym społeczeństwie. Przyczynek do etiologii zjawiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7351-311-2
1. Wyzwania ponad narodowego: Aksjologiczne paradoksy polityki społecznej w dobie globalizacji; Finansowanie polityki społecznej przez Bank Światowy; Społeczne potrzeby mieszkaniowe a światowa teoria potrzeb; Europejskie wyzwania dla polskiej polityki społecznej; Program Progress jako instrument wspierania lokalnej polityki społecznej; Europejskie strategie walki z bezdomnością; Zintegrowane podejście w polityce spójności szansą na efektywniejszą realizację polityki społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym; Rola funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju regionalnego; Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw; Jakość redagowania aktów prawa krajowego i Wspólnotowego Dorobku Prawnego i jego współczesne wyzwanie dla lokalnej polityki społecznej; Wzrost gospodarczy a poziom zatrudnienia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie 1995-2007; 2. Instrumenty narodowe: Bezpieczeństwo socjalne a funkcje współczesnego państwa; Statystyka publiczna a diagnozowanie w polityce społecznej; Polityka na rzecz rozwoju społecznego- strategie ograniczenia lokalnego ubóstwa; Uwarunkowania demograficzne zasobów pracy w Polsce; Pluralizm usług w polityce zatrudnienia i integracji społecznej; Skuteczność realizacji celów statutowych w ochronie zdrowia; Rola świadczeń rodzinnych we wspieraniu rodziny; Świadczenia emerytalno-rentowe a zabezpieczenie materialne osób starszych; Świadczenia rzeczowe w ubezpieczeniu rentowym jako element polityki socjalnej państwa; Komu potrzebna jest polityka edukacyjna; Paradygmat współczesnego człowieka w nauce- Barbara Muszyńska; 3. Diagnoza i rozwiązywanie problemów w społecznościach lokalnych: Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym- nowe rozwiązania; Etos działalności publicznej w środowisku lokalnym; Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych jako sposób realizacji zadań lokalnej polityki społecznej; Nierówności społeczne jako wyzwanie dla ekonomii społecznej; Spółdzielnia socjalna jako instrument lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych; Diagnoza kierunków rozwoju tradycyjnego, przemysłowego rynku pracy w Rudzie Śląskiej. Wnioski końcowe, rekomendacje oraz praktyczne możliwości wykorzystania badań; Subiektywne odczucia ludności wiejskiej powiatu poznańskiego odnośnie ubóstwa i pomocy społecznej; Diagnozowani e problemów osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu złotoryjskiego; Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych wyzwaniem dla lokalnej polityki społecznej; Formy współpracy instytucji lokalnych na rzecz wsparcia uczniów z niepełnosprawnością; Ocena funkcjonowania instytucji służby zdrowia na przykładzie zamkniętych zakalców opieki zdrowotnej; Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rozpadu rodzin na Dolnym Śląsku; Instytucjonalne formy opieki zastępczej; Nasilenie i formy agresji wychowanków domu dziecka; Preferencje wartości członków subkultury młodzieżowej blokersów w Radomiu; Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie wiejskiej z przewagą funkcji rolniczej (na przykładzie gminy Magnuszew); Polacy na irlandzkim i angielskim rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-873-7
Społeczne koszty polskiej transformacji. Wykluczenie społeczne, czyli lądowanie na marginesach?; Pamiętniki bezrobotnych jako źródło wiedzy o wykluczeniu społecznym; Przeciwdziałanie bezrobociu - główny czynnik zapobiegania wykluczeniu społecznemu; Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w zwalczaniu długotrwałego bezrobocia; Działalność Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w ograniczaniu skutków bezrobocia; Działania podejmowane w ramach regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia - pierwsze półrocze 2005 r.; Programy przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu w Siemianowicach Śląskich; Nowe zadania przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wobec procesów demograficznych; Aktywność osób starszych; Bariery w aktywizacji społecznej osób starszych; Kompleksowa ocena geriatryczna i działania podejmowane przeciw wykluczeniu osób starszych przebywających w placówkach opiekuńczych na przykładzie Francji; Ekskluzja społeczna dotycząca osób starszych na przykładzie miasta Częstochowy; Rodzina wobec wykluczenia społecznego; Jakość życia rodzin w województwie śląskim - komunikat z badań socjologicznych; Kapitał społeczno-kulturowy rodziny w województwie śląskim; Rodzina jako źródło zasobów zdrowia w zmaganiu się z zadaniami codziennego życia; Wzmacnianie równych szans osób niepełnosprawnych; Zwalczanie ubóstwa na przykładzie województwa śląskiego; Warunki mieszkaniowe w województwie śląskim jako czynnik procesu marginalizacji i wykluczenia społecznego; Od wojewódzkiej strategii polityki społecznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego do strategii "Bezpieczny Śląsk"; Współdziałanie elementem zarządzania bezpieczeństwem; Patologia społeczna jako skutek wykluczenia społecznego w województwie śląskim; Dylematy współczesnej pracy socjalnej; Aktualne problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again