Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Author
Maciejewski Jan
(2)
Bogdalski Piotr
(1)
Bukowiecka Danuta
(1)
Częścik Robert
(1)
Gołębiewski Janusz
(1)
Nowosielski Waldemar
(1)
Paździor Mariusz
(1)
Sprengel Bolesław
(1)
Stefański Marek
(1)
Strzelecki Adam
(1)
Szmulik Bogumił
(1)
Wrona Jacek
(1)
Zdrodowski Bogdan
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Policja
(8)
Wojsko
(4)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Administracja
(1)
Biuro Ochrony Rządu
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Kobiety
(1)
Narkomania
(1)
Narkotyki
(1)
Patologia społeczna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Podoficerowie
(1)
Pożarnictwo
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Straż gminna
(1)
Służba więzienna
(1)
Służby mundurowe
(1)
Służby specjalne
(1)
Urzędnicy
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
8 results Filter
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2835)
ISBN: 83-229-2710-X
I. Grupy dyspozycyjne w dobie transformacji, Żołnierze zawodowi- kognitariusze czy plebejusze transformacji?, Oficerowie Wojska Polskiego w systemie edukacji obronnej, Dyspozycyjność wojskowych-status quo czy zmiana, przygotowanie kadry zawodowej do pełnienia służby dyżurnej w jednostce wojskowej, orientacje społeczne i polityczne kadry WP, Psychologiczno-socjologiczne aspekty samobójstw w wojsku, Metodologiczne dylematy bezpieczeństwa narodowego, Emerytowani oficerowie wojsk powietrzno-desantowych. Wybrane aspekty socjologiczne, Zespoły zadaniowe w ratownictwie Państwowej Straży Pożarnej. Studium przypadku, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i działania na rzecz jego poprawy na poziomie lokalnym w świetle badań empirycznych, Policjantki i policjanci o służbie w policji, Funkcjonowanie warstw dyspozycyjnych a działalność polskich przedsiębiorstw-aspekty socjologiczne, Przywództwo w grupach, Potrzeby i wartości a poczucie bezpieczeństwa menedżerów, Kształcenie oficerów na potrzeby struktur organizacyjnych współpracy cywilno-wojskowej (CIMC) w Wojsku Polskim, II. Podoficerowie w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa, Wpływ przebudowy korpusów na sytuację zawodową podoficerów i chorążych, Nowy korpus podoficerów zawodowych-jeden z efektów restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP, Rola i zadania podoficerów zawodowych (dowódców) w aspekcie zmian i wymagań strukturalno-systemowych Wojska Polskiego, Podoficerowie zawodowi-miejsce, rola i zadania w systemie logistycznym wojska, Korpus podoficerski MW RP w drugiej dekadzie transformacji. Instytucjonalne i personalne dylematy funkcjonowania, Poglądów o statusie sierżanta siedem grzechów głównych, Absolwenci klas profilowanych wojskowo kandydatami na podoficerów XXI wieku, Społeczne aspekty szkolenia podoficerów zawodowych prowadzonego w ramach rekonwersji kadr Wojska Polskiego, Zasadnicze uwarunkowania i czynniki wpływające na przemiany procesu kształcenia podoficerów w szkołach wojskowych II Rzeczpospolitej, Etos podoficera w armii. Tradycje i współczesność, Podoficerowie w Siłach Zbrojnych II RP w oczach swoich zwierzchników-próba sondażu na podstawie pamiętników oficerskich z lat 1918-1939, Podoficerowie policji-szkic socjologiczny, Postrzeganie zasad awansu przez podoficerów policji, Podoficerowie Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji. Komunikat, Stopień przygotowania podoficerów policji, służby więziennej i straży pożarnej do działań w sytuacjach zagrożenia, Podoficerowie w służbie więziennej, próba statystycznego określenia korupcji w korpusie podoficerów straży granicznej jako grupy największego zagrożenia korupcją, Menedżerowie jako grupa dyspozycyjna a obiektywne i subiektywne kategorie bezpieczeństwa. Propozycja modelowa, kariery podoficerów zawodowych Wojska Polskiego. Wybrane aspekty socjologiczne, Specyfika stresu zawodowego i strategie radzenia sobie ze stresem wśród podoficerów, Rozważania o wartościach, nauczycielach i grupach dyspozycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-409-1
Zawiera: Ujęcie bezpieczeństwa; Grupy dyspozycyjne w społeczeństwie obywatelskim; Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa w perspektywie socjologicznej; Kultura strategiczna w Polsce - pojęcie, ocena i prognoza rozwoju; Rola intelektualizacji w procesie szkolenia grup dyspozycyjnych; Bezpieczeństwo państwa a przygotowanie psychofizyczne policjantów do działań interwencyjnych; Style rozwiązywania konfliktów wśród funkcjonariuszy Policji; Współdziałanie sił specjalnych Policji i Żandarmerii Wojskowej jako wybranych komponentów grup dyspozycyjnych państwa; Potencjalne możliwości współdziałania policji i straży miejskiej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym; Potrzeby i oczekiwania społeczne w budowaniu odpowiedzialnej społecznej Policji; Wrażliwość społeczna funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych społeczeństwa na przykładzie Straży Miejskiej w Gdyni. Raport z badań; Idea dzielności w służbie funkcjonariuszy grup dyspozycyjno-mundurowych; Aktualne tendencje zachowań przestępczych nieletnich w kontekście czynników determinujących ich występowanie i kompetencji podmiotów mogących im zapobiegać; Aktywność fizyczna i środowisko a zdrowie człowieka; Przygotowanie studentów akademii wychowania fizycznego do służby w grupach dyspozycyjnych; zainteresowania trzynastoletnich gimnazjalistów związane z edukacja przygotowująca do pracy w służbach dyspozycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-3636-7
1. Zagadnienia ogólne; 2. Organy parlamentarne właściwe w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego; 3. Kompetencje konstytucyjnych organów władzy wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa państwa; 4. Rządowe organy konsultacyjno-doradcze; 5. Siły Zbrojne; 6. Służby specjalne; 7. Formacje policyjne; 8. Instytucje zabezpieczające; 9. Służby ochrony władz; 10. Straże lokalne i sektorowe; 11. Stany nadzwyczajne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60807-32-3
1. Wprowadzenie w istotę przestępczości zorganizowanej: Wyjaśnienie pojęcia przestępczości zorganizowanej; Tło społeczne rozwoju przestępczości; Analiza powstawania grup przestępczych tworzących przestępczość zorganizowaną; Ewolucja grup przestępczych w przestępczości białych kołnierzyków; 2. Praca operacyjna i jej wykorzystanie w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej: Początki działań operacyjnych; Praca operacyjna- jej znaczenia dla zwalczania przestępczości; Cechy pracy operacyjnej; Cele czynności operacyjno-rozpoznawczych; 3. Kontrola operacyjna jako narzędzie pracy operacyjnej: Cele i ustawowe wytyczne stosowania kontroli operacyjnej; Zakres czynności w ramach kontroli operacyjnej; Wymogi formalne przeprowadzania kontroli operacyjnej; Sytuacje szczególne przeprowadzania kontroli operacyjnej; 4. Obserwacja- metoda pracy operacyjnej: Znaczenie obserwacji jawnej; Obserwacja niejawna w pracy Policji; Cele obserwacji; 5. Zasadzka- szczególny sposób postępowania operacyjnego: Cechy zasadzki jako metody pracy policji; Zasady organizowania zasadzki; Rodzaje zasadzek ze względu na sposób przygotowania; 6. Osobowe źródła informacji w pracy operacyjnej: Znaczenie pozyskiwania informacji; Motywacje policyjnych informatorów; 7. Wykorzystywanie zgromadzonych zasobów informacji. Analiza kryminalna: Pozyskiwanie informacji; Zakres informacji przechowywanych w kartotece; Analiza kryminalna metod ą pracy operacyjnej; 8. Wykorzystywanie informacji ubezpieczeniowych oraz stanowiących tajemnicę bankową: Zakres tajemnicy ubezpieczeniowej lub bankowej; Zasady związane z wykorzystywaniem informacji niebezpiecznych lub bankowych przez Policję; 9. Prowokacja policyjna jako sposób pracy operacyjnej: Prowokacja policyjna jako odpowiedź na konspirację przestępczą; Cel i sposób organizacji prowokacji; Zasady formalne przeprowadzania prowokacji; 10. Przesyłka niejawnie nadzorowana jako narzędzie operacyjne: Znaczenie przesyłki niejawnie nadzorowanej w działalności operacyjnej; Warunki zastosowania procedury przesyłki kontrolowanej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-076-5
I. Podział narkotyków 1. Typ morfiny 2. Typ alkoholu i barbituranów 3. Typ amfetaminy 4. Typ kokainy 5. Typ konopi indyjskich 6. Typ halucynogenów 7. Typ khat 8. Typ rozpuszczalników lotnych II. Sygnały ostrzegawcze 1. Charakterystyczne symtomy mogące wskazywać na zażywanie narkotyków przez daną osobę 2. Specyficzne przedmioty charakterystyczne dla przestępczości narkotykowej 3. Postacie narkotyków III. "Niezbędnik" policjanta 1. Przeszukanie w sprawach o przestępstwa narkotykowe 2. Zatrzymanie osób podejrzanych o posiadanie narkotyków lub będących pod ich wpływem 3. Specyfikacja oględzin 4. Przesłuchanie świadka i podejrzanego w sprawach o przestępstwa narkotykowe 5. Narkotesty i wstępna identyfikacja narkotyków 6. Czynności po ujawnieniu uprawy maku lub konopi 7. Zasady bhp IV. Rady policjanta dla nauczycieli, wychowawców i rodziców 1. Uwagi ogólne 2. Profilaktyka V. Słowniczek najczęściej używanych wyrażeń slangowych VI. Przepisy prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3096)
ISBN: 978-83-229-2991-9
1. Procesy społeczne a zmiany świadomości w kwestii bezpieczeństwa. Kontekst socjologiczny; 2. Czynniki dezintegracji społecznej funkcjonariuszy więziennictwa i ich rodzin; 3. Proces kształtowania się tożsamości w instytucji totalnej na przykładzie żołnierzy- mieszkańców obozu Babilon w Iraku; 4. Tożsamość i możliwości rozszerzania obszarów bezpieczeństwa wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw; 5. Tożsamość służb reagowania kryzysowego w świetle socjologicznego modelu kultury bezpieczeństwa; 6. Kobiety w mundurze jako potencjalna tożsamość zbiorowa; 7. Kobiety w Policji. Rzeczywistość a oczekiwania społeczne; 8. Wojsko w obliczu problemu tożsamości; 9. Przemiany tożsamości zbiorowej wybranych grup oficerów w warunkach transformacji; 10. Żołnierze rezerwy w systemie bezpieczeństwa państwa; 11. materialny wymiar kultury bezpieczeństwa a tożsamość funkcjonariuszy policji; 12. Podwajanie tożsamości jako strategia życia we współczesnym społeczeństwie polskim i armii. Przypadek studentów wyższych szkół oficerskich; 13. Bezpieczeństwo w świadomości społecznej w latach 1997-2005; 14. Społeczna tożsamość wojskowych a meandry polskiej transformacji; 15. Pozytywne i negatywne role społeczne w zawodach służb mundurowych na przykładzie wybranych grup dyspozycyjnych; 16. Logistyczne i nie tylko problemy kobiet w żołnierskich mundurach; 17. Zmiany zawodów w Polsce w kontekście przemian ustrojowych na przykładzie oficerów zawodowych Wojska Polskiego; 18. Realizacja cywilnej politycznej kontroli nad siłami zbrojnymi i socjologiczny błąd zaniechania; 19. Postrzeganie tożsamości przez osoby zawodowo zajmujące się projektowaniem procesu resocjalizacji penitencjarnej; 20. Uwarunkowania biologiczne a tożsamość kobiet i mężczyzn w grupach dyspozycyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88500-78-3
1. Wzór urzędnika administracji publicznej w myśli obozu narodowego 1918-1939, 2. Hieronim Michalis "przykazania związkowe" (z komentarzem Zdzisława Murawskiego), 3. Model współczesnego urzędnika administracji publicznej, 4. Jednolitość czy deferencjacja zatrudnienia w administracji publicznej, 5. Dostęp do informacji o urzędnikach, 5. Etyka kierownika w administracji publicznej, 6. Etyka zawodowa policjanta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
ISBN: 978-83-7462-103-8
1. Aktywność środowiska lokalnego na rzecz poczucia bezpieczeństwa jako zagadnienie pedagogiki społecznej, 2. Metodologia i problematyka badan własnych, 3. Poczucie bezpieczeństwa w wymiarze społecznym, 4. Wizerunek dzielnicowego jako członka społeczności lokalnej, 5. Dydaktyka oraz programy szkoleń zawodowych policjantów prewencji, 6. Środki masowego przekazu oraz opinia publiczna a poczucie bezpieczeństwa, 7. Uspołeczenianie Policji poprzez zarządzanie jakością, 8. Znaczenie prewencji kryminalnej w procesie kształtowania poczucia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again